100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

За нас

 

 

     ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ
     
     
     През 1921 година група интелектуалци с нарушено зрение създават Дружеството на българските слепи.
     Организацията се развива с бързи темпове и през 1946 година се преименува на Съюз на слепите в България. През изминалите повече от девет десетилетия Сдружението се ползва с голям национален авторитет и се превърна в основен фактор за създаване на условия за по-достоен живот на хората със зрителни проблеми.
     Днес Съюзът на слепите в България е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и извършва своята многообразна дейност в обществена полза. Мисията на нашата организация е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. С решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет Сдружението има статут на национално представителна организация на хора с увреждания.
     В Съюза на слепите в България членуват над 13 000 граждани с намалена работоспособност от 71-100%, следствие загуба на зрение. Сдружението има 15 регионални организации, обединяващи 99 териториални структури, извършващи дейността си на територията на цялата страна. В изградените клубове за интеграция на хората с нарушено зрение нашите членове получават разнообразни публични услуги и поддържат ползотворни контакти в общността.
     Съюзът на слепите в България системно работи с Народното събрание, Правителството, общините и други институции за прилагане на съвременните европейски модели за социално включване и за провеждане на активни секторни политики за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
     
     ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ССБ:
    
- Защита правата на хората със зрителни увреждания и недопускане на дискриминационни практики;
- Развитие на социалната рехабилитация и осигуряване на помощни технически средства;
- Подкрепа в образованието и професионалното обучение;
- Съдействие за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда;
- Осигуряване на достъп до информация чрез издаване на брайлови и говорещи книги и списания и разработване на специализиран софтуер за ползване на съвременни компютърни технологии;
- Предоставяне на административно-правни услуги;
- Организиране на художествено-творчески и спортно-туристически мероприятия;
- Създаване на достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
- Социално подпомагане;
- Международно сътрудничество.

 

     СЪЮЗЪТ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА:
    
- Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет;
- Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България;
- Балканския консултативен комитет на националните организации на слепите;
- Европейския съюз на слепите;
- Европейския форум на инвалидите;
- Световния съюз на слепите;
- Международната федерация за спорт на слепи към Международния параолимпийски комитет;
- Международната федерация за брайлов шахмат.

 Още новини

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа