100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Училища за деца с нарушено зрение

Възникването на обучението на зрително затруднените деца у нас ни отвежда в началото на XX век. Негов основоположник и идеен вдъхновител е големият деятел на българската наука и култура проф. д-р Иван Шишманов, който като тогавашен министър на народното просвещение, командирова през 1904 г. д-р Стойчо Донев в Австро-Унгария, Германия и Русия, за да проучи обучението на тези деца. В резултат на това през 1905 г. в София се открива „Държавен институт за слепи”. През 1945 г. по документи, а в действителност в 1946 г. в гр. Варна е открито второ учебно заведение за слепи деца.

Днес тези две институции функционират под наименованието специални училища за деца с нарушено зрение. Годишно в тях се обучават средно между 260 – 280 деца на възраст от 6 до 18 години. Учебните програми предлагат диференцирано обучение на три образователни равнища:

1. слепи и слабовиждащи деца с нормален интелект, които следват програмите на обикновените масови училища,

2. слепи и слабовиждащи деца с лека степен на интелектуална недостатъчност, които се обучават по програмите на помощните училища у нас,

3. слепи и слабовиждащи деца с множество увреждания и сляпоглухи, обучаващи се по специални програми индивидуално и на малки групи.

Подготвителният клас помага за прехода от семейство към училище и адаптиране на децата към училищната среда. Училищното обучение включва 3 типа програми:

- академични (общообразователни) - това са програмите на началния, прогимназиалния и гимназиалния курс на масовото училище.

- адаптирани, в които са заменени определени дялове и учебни единици. Това са програмите по труд и творчество, релефно рисуване и физическо възпитание.

- специални програми, чиято основна цел е да развият умения за самостоятелен и независим живот. Тук се включват програмите по: полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане. Всички специални програми са осигурени с много добре екипирани кабинети. В двете училища работят брайлови печатници и ресурсни центрове за производство на материали, които снабдяват с учебници и помагала интегрираните ученици.

През последните две десетилетия специалните училища за деца с нарушено зрение развиха нови функции като от традиционни затворени институции се превърнаха в съвременни образователни структури, отворени към масовото училище, семейството и обществото. Към тях функционират две външни служби:

- Служба за ранно въздействие, чиито специалисти обучават зрително затруднени деца от 0 до 6 г. в дома и практически подготвят техните родители. Има добри възможности за интегриране на децата в масови детски градини. През 2010 към варненското училище за деца с нарушено зрение бе създаден център за ранно въздействие на зрително затруднени деца с множество увреждания. в гр. Пловдив съществува група за деца с нарушено зрение към детска градина.

- Ресурсна служба за интегрирано и включващо обучение. Като база за интеграция, двете специални училища предлагат системно ресурсно подпомагане на интегрираните ученици, организират форми за краткосрочно допълнително обучение на децата обучаващи се в масовото училище и семинари за квалификация на масовите учители и родителите.

 

Училище за деца с нарушено зрение “Луи Брайл” - София.

Адрес: София 1229, ул. Ломско шосе 177

Тел./факс 02/898 12 64 (директор),

Електронен адрес: udnzsofia@yahoo.com

Интернет страница: http://udnz.cc.bas.bg/

 

Училище за деца с нарушено зрение “Проф. д-р Иван Шишманов” - Варна.

Адрес: Варна 9003, кв. Аспарухово, местност Вилите

Тел. 052/370 414 (директор),

факс 052/370 416

Електронен адрес: udnz_100g@abv.bg

Интернет страница: http://udnz.dir.bg

 

Днес, специалните училища не са единствената алтернатива за обучение на зрително затруднените деца. В момента у нас работят 28 ресурсни центъра за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности към регионалните инспекторати по образование областните градове. Те се контролират от Министерството на образованието и науката.В тях се подпомагат 45 % от зрително затруднените деца, интегрирани в масовото училище.

 

 

 

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа