Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

„Ремонт и приспособяване на съществуваща сграда за разкриване на Дневен център за социална рехабилитация"


Проектната идея включва пригаждането на съществуваща сграда в гр.София, собственост на ССБ, за функционално предназначение като Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени лица, чрез извършване на ремонт и саниране на същата. Идеята е обоснована от факта, че в момента в гр.София няма подобна институция, което е сериозна празнина в наличната социална инфраструктура. В допълнение, сградата на ССБ е много подходяща като материална база и като разположение – в централната част на столицата – за организиране на Дневен център за късноослепели лица. Във въпросната сграда, която е на два етажа и с РЗП около 200 кв.м, Регионалната организация на ССБ с прилежащите й териториални подразделения обслужва своите членове. Това е допълнителен аргумент в избора на мястото за разкриване на Дневния център, тъй като голямата част от слепите граждани познават добре адреса и няма да губят усилия в заучаването на придвижване по нов маршрут.
Проектът предвижда изпълнението на ремонтни дейности основно на първия етаж на сградата, подмяна на инсталации на втория етаж, изграждане на нов вход на мазето, което ще осигури подходящ подход към сградата, и външни работи, свързани със санирането на сградата.
Обща стойност на проекта: 60 457,94 лева
Период за изпълнение: 6 месеца
Водеща организация: Съюз на слепите в България
Източник на финансиране: Фонд “Социално подпомагане” – 39 990,27 лв.
Основна цел: Да се осигури терен, подходящ за разкриването на Дневен център за предоставяне на услуги на зрителнозатруднени лица, и по този начин да се допринесе за успешната рехабилитация и интеграция на целевата група.
Специфичните цели на проекта са:
 Удовлетворяване на основни потребности на групата на зрителнозатруднените чрез предоставяне на съответните социални услуги в центъра, който ще бъде разкрит на територията на ремонтираната сграда на ССБ;
 Разнообразяване на ежедневието на бенефициентите чрез предлаганите форми за осмисляне на свободното време;
 Създаване на предпоставка за разширяване на социалните контакти;
 Създаване на референтна /желана/ за слепите хора среда;
 Пространствена концентрация на услуги за зрителнозатруднените.
Целеви групи:
 Всички членове на Съюза на слепите в България на територията на гр.София.
 Късноослепели лица, живущи в гр.София
Основни дейности:
 Избор на изпълнител на СРД и сключване на договор
 Ремонт на сграда
 Саниране на сграда
 Управление на проекта – дейности по контрол и мониторинг на извършваните ремонтни дейности
Дейностите ще се извършват от изпълнител, по силата на сключен договор със ССБ, ФСП и фирмата - изпълнител.
Основни очаквани резултати:
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с осигуряване на подходящ терен за създаването и функционирането на дневен център за рехабилитация на ЗЗЛ. Наличието на ремонтирана, обновена и санирана сграда, отговаряща на всички европейски стандарти за качество, ще позволи тя да се превърне в модерен Център, предоставящ социални услуги на тази толкова уязвима група от обществото – групата на хората със зрителни проблеми.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа