100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Текущи

Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси


I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ.

Проектът се реализира съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.05 "Съпричастност" на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Местата на изпълнение на дейностите по проекта са София и още 15 града - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Сливен, Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали, Монтана, Плевен, Дряново, Русе, Шумен, Силистра, в които ще се разположат изнесените офиси на Центъра.
Стойността на проекта е 275 163.57 лв.
Продължителността на проекта е 20 месеца.
Основната цел на проекта е Създаване на предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания чрез широко популяризиране и практическо приложение на политиките за равни възможности и социално включване.
Специфичните цели, свързани със създаването на този Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания и неговите изнесени офиси са:


- Промяна на жизнения статус на хората със зрителни увреждания и оказване на подкрепа за  по-активно участие в обществения живот.
- Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване.
- Оказване на активно въздействие върху обществените нагласи към уязвимите групи, постепенна промяна на предрасъдъци, наслоени негативни стереотипи и изграждане на доверие към хората със зрителни увреждания.
- Преодоляване на психологическите бариери на работодателите чрез запознаването им с трудовия потенциал на хората с нарушено зрение и мотивирането им да ги приемат на работа.
- Изграждане на устойчиви модели за комуникация, диалог и партньорство с институциите реализиращи държаваната политика за интеграция на хората със зрителни увреждания.
- Подкрепа на зрително затруднените лица в усвояването на умения за самостоятелен, достоен живот и успешно справяне с житейски ситуации чрез повишаване на самооценката им и мотивация за личностна реализация.
- Подготвяне на близките на хората със зрителни увреждания за превръщането им в основен фактор при формиране на личността на незрящото лице.
- Създаване на условия за публично представяне на хората с нарушено зрение чрез изяви в областта на културата и спорта.


Основните дейности, предвидени в проекта са както следва:


1.1. Дейности за работа със средата: Информационни дейности.
1.2. Дейности за работа със средата: Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция.
1.3. Дейности за работа със средата: Спортът - средство за социално включване, укрепване на волята за успех.
2. Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното обкръжение: Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация.
3. Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво: Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение.
4. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение.
5. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки.
6. Визуализация и публичност.
7. Управление и мониторинг на проекта.
Целевата група, към която е насочен проекта е: на първо място Съюзът на слепите в България, заедно с всички свои структури и цялата си членска маса; на второ място са специализираните предприятия на ССБ, функциониращи в осем града на страната.
Конкретният брой на активно участващите в реализацията на проекта, а значи и непосредствено възползващи се от конкретните му резулати ще бъдат не по-малко от 1620 лица със зрителни увреждания и техните семейства.
Заинтересованите страни, имащи отношение към реализацията на проекта са:
Министерство на труда и социалната политика, което разработва, координира и контролира изпълнението на държавната политика за работа с хората с увреждания, насочена към осигуряване и прилагане на политики по заетостта, социалното включване и интеграция на уязвимите групи на пазара на труда чрез мерки и програми, изпълнявани от неговите Изпълнителни агенции и звена.
Договарящият орган по проекта – АСП е от ключово значение за успеха на проекта като подходът, който ще се прилага спрямо него, е активна и прозрачна комуникация, навременно съгласуване на всички възможни проблеми, използване на възможностите за предварителен контрол, спазване на предварително зададените правила и съгласуване на всякакви положения, не попадащи в обсега на официално издадените ръководства и указанаия.
Регионалните дирекции за социално подпомагане (РДСП) и дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП), които на практика изпълняват социалната политика и притежават експертиза за потребностите на хората в риск, за цялостния процес на предоставяне на социалните услуги и за контрол по отношение на тяхното качество, на територията на всички  области, където ще се осъществява дейността по проекта.
Общински администрации. В много случаи те имат решаващо значение за дейностите, които са свъразни с предоставяне на услуги, осигуряване на достъп и осъществяването на други дейности за хора с увреждания. Без тяхното партньорско включване в работата с хората с увреждания на тяхна териотория трудно може да се предвиди постигането на каквито и да е задоволителни резултати. Ето защо при изпълнението на предложението ще бъде реализирана необходимата стратегия за установяване на партньорски взаимоотношения с общинските администрации, където се намират изнесените офиси на ЦПЦОНЗУ и където ще се извършват конкретните дейности по проекта.
Експертния състав по проекта – тези хора са от ключово значение за успешното изпълнение на проекта. Те са част от самото проектно предложение, като сме подбрали такива с съответния опит и дългогодишна работа с представители на целевата група. Една част от тези експрти познават много добре хората със зрителни увреждания, тъй като те самите са с подобни проблеми.

Центърът за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания се създава като нова структура на ССБ - обособена част от дейността на Съюза. До момента подобни структурни единици не са функционирали в рамките на национално представителната организация за хората със зрителни увреждания. Една част от дейностите, които ще изпълнява Центърът, досега епизодично,при необходимост, без системен подход са изпълнявали от различни специалисти и експерти, работещи в ССБ, в изпълнение на клаузите на неговия устав. Със създаването на новата структура ще се постигне необходимата всеобхватност и обвързаност на действията, подчинени на една системна цел и концентрация на ресурсен и кадрови потенциал.

II. ДЕЙНОСТИ.

Дейности за работа със средата: Информационни дейности.

Цел на дейността: Запознаване на обществото с дейността на ССБ и възможностите за трудова реализация на хората с нарушено зрение. Изграждане на комуникативни умения и ефективни поведенчески модели в зрящите членове на обществото при контакт с незрящи. Запознаване на обществеността с потребностите на хората с увреждания,за превенция на уврежданията  и популяризиране на проблемите на хората със зрителни увреждания. Успешно социално включване на хората със зрителни увреждания посредством промяна в начина, по който се възприемат от една страна самите хора, носители на увреждането, и от друга страна - посредство промяна в нагласите на обществото спрямо тях.
Резултати от дейността: Издадена и разпространени брошура "Заедно можем повече" с тираж 10 000 бр. Изработени и поставени на подходящи места 20 билборда отразяващи различни сфери на реализация на хората със зрителни увреждания под надслов "И ние можем". Изработена и разпространена дипляна с тираж 20 000 бр. под надслов "Подай ръка!". Издадени и разпространени листовки под надслов "Запази си зрението!" Отпечатано съдържание на листовките най-малкото в 15 местни издания и минимум веднъж на три месеца в продължение на 12 месеца. Организирана Национална кампания "Опознай ме" с участие на представители на целевата група в дискусии, чрез интервута по статуса на хората с увреждания, реализацията на правата им в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООП, ратифицирана от България. Отпечатани минимум 10 интервюта в национални и местни печатни издания. Поне 2 участие в дискусия в електронна медия.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 1-ви - 20-ти месец

Дейности за работа със средата: Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция.

Цел на дейността: Разширяване на социалните контакти и фокусиране на общественото внимание върху възможностите на хората без зрение чрез развите на художественото творчество като доказана форма на изява и себеутвърждаване на незрящите хора, на успешен начин на психотерапия и извеждане от социална изолация на тази уязвима група от обществото.
Резултати от дейността: Проведени 9 концерти в 9 областни центрове с участието на 315 незрящи изпълнители. Отпечатани 180 бр. афиши и 400 бр. покани. Публикувани и представени видео материали в местните печатни и електронни медии за проведените концерти.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 5-ти - 15-ти месец

Дейности за работа със средата: Спортът - средство за социално включване, укрепване на волята за успех.

Цел на дейността: Популяризиране на спортните успехи на хората със зрителни увреждания чрез запознаване на обществеността със спецификата на спортните състезания за незрящи хора като важно средства за укрепване на тяхното здраве, работоспособност и конкурентноспособност, за преодоляване на ежедневния стрес и развитие на умението им за адаптаптиране към бързо променящата се действителност.
Резултати от дейността: Проведени три национални турнири по шахмат за мъже, по шахмат за жени и по спортна табла. Създадени кратки видеоматериали, отразяващи спецификата на провежданите турнири и запознаващи обществеността с характера на спортните състезания сред хората със зрителни увреждания. Обхванати минимум 1000 лица със зрителни увреждания в подготвителните и заключителния кръг на турнирите. Изработени и връчени 10 купи, 15 медали, 200 грамоти.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ и регионалните структури на Съюза.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 5-ти -15-ти месеци

Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация.

Цел на дейността: Създаване на условия за по-добра професионална ориентация на младите хора със зрителни увреждания и повишаване на тяхната конкурентоспособност на трудавия пазар чрез повишаване на образователното им равнище, получаване на специални умения за успешно представяне пред потенциални работодатели в условията на равнопоставеност със съученици и състуденти без дефицити в зрението.
Резултати от дейността: Изготвено и разпространено Ръководство "Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им на професия" с тираж 1000 екземпляра. Изготвен и разпространен "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа” с тираж 1000 екземпляра. 20 души незрящи курсисти преминали курсове за подготовка на кандидатски изпити по математика, български език и литература, история и география. Проведена среща на 80 незрящи деца с реализирали се 6 млади хора без зрение. Изработена и разпространена "Методика за създаване на условия за достъпно образование за незрящи" с тираж 1000 екземпляра.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 3-ти - 18-ти месец

Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение.

Цел на дейността: Изграждане на институционална  култура на партньорства с хората с нарушено зрение от всички заинтересовани страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включаване на незрящите чрез осъществяване на системен диалог, прилагане на съвременните европейски стандарти и добри практики, въз основа на водещия принцип при решаване на проблемите на хората с увреждания: "Нищо за нас без самите нас!"
Резултати от дейността: Организирани и проведени 3 регионални срещи-дискусии с депутати, кметове и общински съветници и местни ръководители на парламентарно представените партии. На всяка среща се очаква да присъстват минимум 40 участници, в т.ч. и преставителите на медиите и изпълнителя. Организирани и проведени 15 срещи по региони с представители на Регионалните дирекции за социално подпомагане и Дирекции "Бюро по труда". На всяка среща се очаква присъствието минимум на 20 участника. Организирана и проведена среща с представители на очен НЕЛК и ТЕЛК от основните седалища на комисиите за обсъждане на промените в нормативната уредба, отнасяща се до хората със зрителни увреждания.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 4-ти - 16-ти месец

Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение.

Цел на дейността: Промяна на модела за професионална реализация на хората със зриелни увреждания.   
Резултати от дейността: Подготвена анкета за изследване на статуса на хората със зрителни увреждания.
Направено изследване за квалификацията и възможностите за трудова реализация с участието на 1000 респонденти - незрящи лица, на възраст от 18 до 60 години. Изготвен план за работа и сътрудничество с институции и работодатели за създаване на достъпна среда за незрящи хора за професионална реализация. Проведени индивидуални и групови срещи със 100 потенциални работодатели по региони за обсъждане на възможностите за наемане на незрящи лица на подходящи за тях работни места. Повишено доверие и подобрено взаимодействие между работодатели и представители на хората със зрителни увреждания при обсъждане на професионалните и трудовите проблеми на последните.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите:    7-ми - 17 месец

Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки.

Цел на дейността: Повишаване на качеството на живот, личностното достойнство и отговорността у хората със зрителни увреждания чрез формиране у тях на умения за самостоятелен живот и повишаване на социалния им интегритет, чрез създаване на подкрепящи поведенчески модели в близките на незрящите, с което да се гарантира устойчивост на възможностите те да се справят успешно с различни дейности и ситуации въз основа на индивидуалните им способности, изградени междуличностни отношения и ресурсите на общността.
Резултати от дейността: Обучени по компютърна грамотност общо 30 (по 10 незрящи лица) в Плевен, Кюстенидил и Дряново.
Изпълнител на дейността: Дейността ще се изпълнява от ССБ чрез създадения Център за ПЦОХЗУ
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: 9-ти - 19-ти месец

Визуализация и публичност.

Цел на дейността: Цел на дейността е разпространение на информация за осигурената финансова подкрепа от ЕСФ и ОП "РЧР" за реализацията на проекта.
Резултати от дейността: В рамките на дейността във връзка с осигуряването на публичност за работата по изпълнение на проекта ще бъдат отпечатани: 30 броя стикери; 120 плаката; 800 брошури; 1000 бланки за кореспонденция с логото на ЕС, ЕСФ и ОП "РЧР".
Изпълнител на дейността: Екип за управление на проекта със съдействието на Центъра за ПЦОХЗУ.
Период на изпълнение, съгласно план-графика на дейностите: Постоянен

Управление и мониторинг на проекта.

Цел на дейността:
Осигуряване на необходимите организационни, ресурсни и кадрови предпостваки за реализацията на поставените в проекта цели и задачи, чрез осъществяване на текущ мониторинг и оценка, анализ и контрол на предвидените дейности в съответствие с утвърдения график за изпълнение.
Резултати от дейността:
Постигнати проектни цели. Спазен бюджет и график за изпълнението на проекта. Изготвени и представени навреме междинни и окончателни техинчески и финансови отчети. Целесъобразно и ефективно  използване на финансовите средства.
Изпълнител на дейността:
Екип за управление на проекта със съдействието на Ценътра за ПЦОХЗУ.
Период на изпълнение
, съгласно план-графика на дейностите: Постоянен

Методи за осигуряване на публичност и разпространение на информация по отношение на конкретните цели и резултати от проекта.

При реализацията на проекта ще се обърне изключително внимание на осигуряването на достатъчна публичност на дейностите, които ще бъдат реализирани. Публикациите в печатните медии ще бъдат разработени от екипа на проекта, пресинформации ще пъдат публикувани в електронни медии, на сайта на ССБ, по радиа, в печатните издания на ССБ. Плакати ще се изработват за всяко едно мероприятие и ще бъдат поставяни на видни места в градовете, където ще се провеждат мероприятията - спортни, културни, информационни кампании. Брошурите  и дипляните, които ще бъдат разработени по проекта ще се разпространяват по всички държавни, общински и други структури. Ще се изработят банери, които ще бъдат поставяни при реализацията на проектните дейности. Визуализация на финансовата подкрепа по ОП "РЧР" за проекта ще се извършва чрез стикери, които ще бъдат поставени на закупеното оборудване. Ще бъдат отпечатани  и табели във формат А3, които ще бъдат поставяни при провеждането на семинарите.
Всички дейности и печатни материали ще бъдат съобразени напълно с изискванията на ЕС за визуална идентификация.
При стартирането и при приключването на проекта ще се проведат пресконференции, на които ще бъдат разгласени целите на проекта, връзките на проекта с националните програми, проблемите, които са решени, или препятствията, които са били срещнати при реализацията на проекта, и не на последно място - постигнатите резултати и начините за продължаване на започнатото с проекта.

Очакван ефект върху целевите групи от изпълнението на проекта и устойчивост на резултатите

Очакваният ефект от изпълнението на проекта ще се прояви в няколко насоки:
1. Ще бъде обхваната голяма част от целевата ни група, тъй като реализацията на проекта реално ще се осъществява на територията на цялата страна посредством разкритите изнесени офиси.  Изнесените офиси ще ни дадат възможност да направим достъпна услугата за придобиване на основни умения за пълноценен самостоятелен живот не само в големите градове а и в малките селища, намиращи се в обхвата на офиса. Усвояването на тези чисто битови умения от ежедневния живот води след себе си и такива последици, като придобиването на ново самочувствие и мотивация за изява на личността. Не случайно в проекта са заложени дейности, свързани с личностната изява. наблягаме върху това, което могат, стараем се да развием тези умения, защото те ще дадат на отделната личност вярата в спосбностите му, чувството за равнопоставеност и оттам мотивацията за развитие и активно социално включване.
2. Изпълнението на проекта има дългосрочен положителен социален, общообразователен и икономически ефект. Той ще се отрази върху личната житейска съдба на всяко лице със зрителни проблеми, на хората от близкото му обкръжение, на общностите, към които те принадлежат. Обучението и рехабилитацията ще насърчат преодоляването на изолацията и затварянето, ще стимулират стремежа към повече самостоятелност и независимост от чужда помощ. Включените в планираните дейности по проекта целеви групи ще придобият умения за самостоятелно участие на свободния пазар на труда, ще се повиши техният интелектуален и творчески потенциал, което ще доведе до подобряване на качеството на живот. Срещите с успешно реализираните хора ще бъде стимул  и пример за останалите , че и хората със зрителни увреждания могат да бъдат пълноценни граждани.
3. ССБ има на територията на страна разкрити структури, които разполагат с добра материална база и кадри, с необходимия опит за работа с незрящи. След реализацията на този проект те ще имат по-добра квалификация и умения и като служители на ССБ ще могат да оказват необходимата подкрепа на незрящите хора. ССБ отделя средства  и ще продължи да го прави за провеждането на репетиции, за осигуряване на музикални педагози, спортни треньори, за подобряване на компютърната грамотност и изпълзването на говорящи програми, за да създаде необходимите предпоставки за по-значимо социално включване и инграция на хората със зрителни увреждания.
Съюз на слепите в България предвижда да осъществи заложените в проекта дейности почти изцяло използвайки наличната си материална база и човешки потенциал. Това ще му даде възможност след приключването на проекта да разполага с апробирана база, добре подготвени кадри и изградени модели на поведение и да доразвие започнатото с реализацията на проекта. Структурите, които ще изградим в рамките на проекта - Център за подкрепа и целава ориентация на хора със зрителни увреждания и изнесените офиси на територията на страната ще продължат да функционират и да допринасят за социалната интеграция на хората с увредено зрение и да работят за търсене на възможности за трудова реализация на членовете си.
Стратегията за устойчивост на предлаганите дейности се гради върху наличието на следните основополагащи предпоставки:
1. Помещения – Съюзът на слепите разполага с помещенията, в които ще работят създадените офиси.
2. Те разполагат с необходимото оборудване и обзавеждане като мебели, офис техника, а с реализацията на проекта ще разполагат и с необходимите помощно –технически средства, посредством които ще могат да се изградят нови умения в членовете на целевата група.
3. Административният персонал в офисите ще продължи да работи в структурите на ССБ и ще бъде с повишена квалификация и умения.

01

01

01

02

02

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Пресконференция

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа