Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Проекти - Завършени

Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица


Съюзът на слепите в България изпълни проект „Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Мобилтел ЕАД чрез създадената от него Социална програма „Грант М-тел”. В подкрепа на настоящия проект са привлечени финансови ресурси и от други две фирми: „БС Дизайн” ООД и „Мур Стивънс БулМар” ООД. Дейностите по проекта стартираха на 1 юли 2008 г.

Цел на програмата „Грант М-Тел”: Подкрепа за интеграцията на хора в неравностойно положение.

Програмна област на проекта: Включване на хората в неравностойно положение в живота на обществото.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 24 070 лева

Период за изпълнение: 6 месеца Водеща организация: Съюз на слепите в България

Партньор: Сдружение Национален център за рехалибитация на слепи

Основна цел: Подпомагане на социалното включване на зрителнозатруднени лица– деца и възрастни - в обществения живот чрез осигуряване на достъп до образование и труд.

Специфични подцели на проекта:

- Изравняване на възможностите за учебна подготовка на децата със зрителни увреждания с тези на останалите от общооразователните училища чрез подобряване на достъпа до учебен материал, включен в задължителната училищна програма от І до ІV клас;

- Подобряване на качеството на издаваните «говорещи» книги в единственото за страната специализирано студио, работещо в системата на ССБ чрез осигуряване на необходимата техника – брайлов принтер;

- Осигуряване на възможности за професионална реализация на зрителноувредени хора от активна икономическа възраст посредством провеждането на професионално-подготвителен курс по тапицерство от НЦРС, гр.Пловдив;

- Снижаване на дистанцията между хората с увреждания и останалите членове на обществото, в т.ч. на потенциалните работодатели и колеги, чрез разкриване на техните професионални умения.

Целеви групи:

- Ученици със зрителни увреждания от І до ІV клас на възраст от 7 до 12 години от двете специализирани училища за деца с нарушено зрение в страната /гр.София и гр.Варна/ и от ресурсните центрове за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на зрителнозатруднени деца и ученици;

- Хора с нарушено зрение от икономически активна възраст;

- Всички зрително-затруднени читатели в страната, тъй като всички те са реални и потенциални ползватели на „говорещи” книги от Фонотеката към ССБ.

Основни дейности:

- Запис на учебна литература, изучавана от І до ІV клас на компакт дискове;

- Подобряване на качеството на „говорещите книги” за слепите хора, записвани в Специализираното студио към ССБ чрез осигуряване на брайлов принтер за отпечатване на хартия на етикети, обложки на релефно-точко /брайлов/ шрифт;

- Провеждане на курс по тапицерство за зрителнозатруднени лица в Националния център за рехабилитация на слепи, гр.Пловдив;

- Повишаване на информираността на обществото за проблемите и възможностите на целевата група чрез организиране на изложба на произведените в хода на проведения професионален курс продукти и текущо разгласяване на целите, дейностите и резултатите от проекта.

Дейностите ще се извършват в Специализираното студио за звукозапис на ССБ, гр.София и в Националния център за рехабилитация на слепи, гр.Пловдив.

Основни резултати:

- Със записването на учебна литература за децата от І до ІV клас бяха постигнати следните по-важни социални резултати:

- Издадени 50 заглавия говорещи книги за деца /и вързастни/ на световно известни автори, записани на СД.

- Осигурен свободен достъп за 123 незрящи ученици до литературната съкровищница и равнопоставеност при запознаване с литературните произведения за деца, включени в „Библиотека на ученика”;

- Създадени подходящи условия в двете специализирани училища за нормална подготовка на учениците със специфични образователни потребности и за пълноценно протичане на учебния процес в часовете по литература.

- Създадена практически нова среда за ефективно социално включване на млади, учещи се хора още от най-ранната им възраст.

- Закупуването на брайлов принтер ще осигури качествено подобряване на говорещите книги, записвани в Специализираното студио към ССБ и ще даде възможност на слепия читател да се запознава веднага, без разход на време и усилия, със заглавието и съдържанието на книгата, която държи в ръцете си.

- В резултат на провеждането на курса по тапицерство за зрителнозатруднени 3 лица с нарушено зрение придобиха трайни практически умения и възможност за практикуване на нова професия.

- Дейността по информиране на обществеността за проектните цели и резултати с включените изложба и пресконференции подсигури желания отзвук и информация за потенциала и възможностите на целевата група и достигна до обществото като цяло и в частност – до потенциалните работодатели, колеги, хора от обкръжението на незрящите.

Настоящото стана възможно благодарение на Програма „Грант М-тел”, финансирана от Мобилтел ЕАД. Изразените тук становища са на автора/ССБ/ и не отразяват непременно мнението на Мобилтел ЕАД..

Документи:

Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица
Достъп до образование и труд на зрителнозатруднени лица

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа