Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

У С Т А В НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

         
         
     
    ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
    
     Чл.1/1/ Съюзът на слепите в България (ССБ) e сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което обединява пълнолетни граждани с трайно намалена или загубена работоспособност 71 и над 71% в следствие увреждане на зрението. 
     /2/ Членове на ССБ могат да бъдат и зрящи граждани, броят на които не може да надвишава 10% от членуващите слепи.
     /3/ Като асоциирани членове на ССБ могат да членуват юридически лица, които приемат устава на организацията и съдействат за реализиране на нейната политиката.
     Чл.2. ССБ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България, този устав, нормативните документи и решения, приети от върховните и висши органи на управление на организацията.
    
    РАЗДЕЛ 1. Цел на Сдружението
    
     Чл.3. Целта на ССБ е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увруждания  и интегрирането  им  в обществото.
   
    РАЗДЕЛ 2. Предмет на дейност на Сдружението
    
     Чл.4. ССБ се стреми към издигане на обществения статус на хората със зрителни увреждания, чрез:
     1.използване публичното влияние на организацията при  изработване  на националната  социална  политика;
     2. недопускане на дискриминационни правни актове или практики;
     3. подкрепа процеса на образование, професионално обучение и преквалификация;
     4. организиране на:
     - публични услуги за социална рехабилитация и интеграция;
     - снабдяването с подходящи помощни средства за бита, труда и обучението им;
     - културна и спортно - туристическа дейности, изграждане на клубове и секции по интереси за членовете си;
     - издателска, печатна и звукозаписна дейност за осигуряване достъпа им до информация;
     - административно-правни услуги;
     5. активен диалог с държавата и общините за осигуряване на условия за трудова реализация в специализирана или обичайна икономическа среда;
     6. обучение и съдействие за развитие на самостоятелен бизнес;
     7. подкрепа на  младежите в процеса на тяхната социална реализация;
     8. разработване и участие в проекти и програми, допринасящи за интеграцията на членовете на организацията
     9. взаимодействие с институциите за изграждане на общодостъпна архитектурна, транспортна  и  комуникационна среда.
     10.придобиване движимо и недвижимо имущество за дейността си и разпореждане с него;
     11.извършване на допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане определените с настоящия устав цели и предмет на дейност;
     12.и всички разрешени от закона дейности, които са в обществена полза.
     Чл.5. Сдружението постига своите цели и реализира предмета на дейност като:
     1. изгражда регионални и териториални структури, обхващащи всички общини в страната; 
     2. приема за членове на ССБ лица с нарушено зрение, зрящи и асоциирани членове.
     3. сътрудничи с държавните и общински институции и организации с нестопанска цел;
     4. членува в национални и международни организации  на и за хора с увреждания;
     5. поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.
   
    РАЗДЕЛ 3. Наименование, седалище, адрес и срок
    
     Чл.6 /1/ Наименованието е - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза "СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ" /ССБ/, което може да бъде изписано и на английски език -  UNION OF THE BLIND IN BULGARIA.
     /2/ Съюзът на слепите в България  е  със седалище гр.София, район "Илинден" и с адрес на управление - ул."Найчо Цанов", 172.
     /3/ Съюзът е учреден безсрочно.
    
    ГЛАВА II.ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО
    РАЗДЕЛ 1. Принципи
    
     Чл.7. ССБ се изгражда в съответствие с принципите:
     1. Солидарност;
     2. Равенство в правата и задълженията;
     3. Етичност и взаимно уважение;
     4. Социална справедливост;
     5. Лична отговорност, съобразно заеманата длъжност в ССБ, за приетите решения и извършените действия;
     6. Избор на всички ръководни органи за срок от 5 години.
     Чл.8./1/ ССБ се изгражда на териториален признак.
     /2/ Териториални  съюзни организации (ТСО) се създават, реорганизират или дейността им се преустановява по ред и условия, определени от УС на ССБ.
     /3/. Регионални съюзни организации (РСО) се създават, реорганизират или дейността им се преустановява по решение на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     /4/. Членуването в ТСО е по постоянен или настоящ адрес.
     Чл.9. Колективното начало е основен принцип за управление на ССБ и се изразява във върховенството на общите събрания на всички нива в структурата на ССБ.
     /1/ Редът и условията за свикване и провеждане на събранията се уреждат с решение на УС на ССБ.
     /2/ В случай, че не са спазени редът и условията за свикване и провеждане на общите събрания, както и при провеждане на избор на органи и длъжности,  КС на ССБ в срок до 30 дни от датата на провеждане на събранието има право да отмени взетите решения.
     /3/ Управителният съвет на ССБ насрочва нова дата, час и място за провеждане на събранието и определя дневния ред, съгласно отменените решения от КС. Събранието трябва да се проведе в срок до 60 дни от датата на  решението на КС на ССБ. 
     Чл.10/1/ Решенията на съюзните органи се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите, освен в случайте, в които се предвижда друго.
     /2/ Висшите органи и длъжности на Съюза се избират с тайно гласуване, а ръководните органи на региаоналните и териториалните организации може да се избират и с явно гласуване, ако 2/3 от присъстващите гласуват за това.
     Чл.11 /1/ Всеки член на  общото събрание на ССБ, РСО и ТСО има право на един глас, а в случаите по ал.3 се добавя и гласът на представлявания.
     /2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
     1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
     2. юридически лица извън системата на ССБ, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
     /3/ Един пълномощник (член) може да представлява не повече от един член на общите събрания, възоснова на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
     Чл. 12 /1/ В един и същ управителен и контролен съвет не могат да бъдат избирани лица, които се намират в брак или роднински  връзки по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта  степен.
     2/ Не могат да бъдат избирани:
     - едни и същи лица едновременно в управителни и контролни органи;
     - управителите на търговските и дъщерните дружества и поделенията им, както  и управителя на НЦРС – Пловдив в контролните органи на ССБ;
     - лица осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер  или с доказани психически отклонения.
     /3/. При провеждане на избора на пълномощници  за националното общо събрание на пълномощниците, управителният, контролният съвет на ССБ и председатели им,  кандидатите  декларират, че към момента на избора са управители или членове на управителни органи на търговски дружества или участват в други неправителствени организации,  извън системата на ССБ.
     /4/ Лицата заемащи ръководни длъжности, намиращи се в трудови правоотношения със ССБ, не могат без съгласието на УС на ССБ да влизат в правоотношения /трудови, граждански, договори за възлагане и други / с юридически лица извън системата на ССБ.
     Чл.13 /1/  Правомощията  на членовете на съюзните органи и длъжности могат да бъдат прекратявани  предсрочно в случаите:
     1. по лична молба;
     2. при липса на качества за ефективно изпълнение на задълженията си;
     3. невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
     4.нарушения на устава, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на органите;
     5. при действия уронващи доброто име на ССБ и членовете му;
     6. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
     7. при смърт или поставяне под пълно запрещение.
     /2/ Предсрочното прекратяване на  правомощията в случайте на т. 2, 4, 5 и 6 от ал.1 става с решение на органа извършил избора при наличие на мнозинство 2/3 от състава му, ако за това са гласували повече от половината от избраните членове на органа. 
     /3/ Управителните съвети на ССБ, РСО и ТСО прекратяват предсрочно правомощията на член от състава си при отсъствие на повече от 2 заседания годишно без уважителни причини.
     /4/ С мнозинство повече от половината от избраните членове, Управителните съвети на ССБ, РСО, ТСО или Контролният съвет и РКС прекратяват  предсрочно правомощията на председателя по ал.1 т.1, 3 и 7 и възлагат на член от състава си  да изпълнява функциите му до провеждане на следващото заседание на: Националното общото събрание на пълномощниците на ССБ, общото събрание на ТСО или до свикване на извънредно заседание на общото събрание на пълномощниците на РСО, което се провежда не по-късно от 6 месеца от датата на прекратеното правомощие.
     /5/  При  предсрочно прекратяне правомощията на членове на УС и КС на ССБ,  или на УС на ТСО и в случай, че съставът им се намали с повече от 1/3 от избраните членове, същият  задължително се попълва чрез избор на следващото заседание на: Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, на общото събрание на ТСО,  а при предсрочно прекратяване правомощията на членове на  РУС и РКС съставът се попълва чрез избор на  извънредно  заседание на общото събрание на пълномощниците на РСО, което се провежда не по-късно от шест месеца от датата на прекратеното правомощие, довело до намаление на състава с повече от 1/3 от избраните членове.
     /6/ При предсрочно прекратено  правомощие  по чл.13 на членове на съюзните органи и длъжности, съюзният член с прекратено правомощие не може да се кандидатира за длъжността по време на същия мандат.
    
    РАЗДЕЛ 2. Върховен и висши органи на съюза
    
     Чл.14./1/. Върховен орган на ССБ е Националното общо събрание на пълномощниците.
     /2/ Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ се свиква от управителния съвет на ССБ:
     - по негова инициатива;
     - по искане на контролният съвет;
     -по искане на 1/3 от членовете на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ;
     - по искане на 1/3 от членовете на ССБ;
     /3/ В случай че управителният съвет на ССБ в двуседмичен срок не отправи писменна покана за свикване на  Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено  от тях лице.
     /4/ Поканата за свикване на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква.
     /5/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на ССБ и се публикува в сп.”Зари” най-малко един месец преди насрочения ден.
     /6/ Поканата, придружена с материалите за обсъждане по определения дневен ред се изпраща на избраните пълномощници най-малко 15 дни преди насрочената дата за провеждане на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.15. /1/ Националното общо събрание на пълномощниците:
     1. приема, изменя и допълва устава;
     2. избира председател на ССБ от състава си, който по право е председател на УС на ССБ и на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ през мандата.
     3. избира председател на контролния съвет от състава си;
     4. избира членовете на управителния и контролния съвет на ССБ, като най-малко половината от състава им са членове на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ. За нечленовете на националното общо събрание на пълномощниците се изисква тяхното писмено съгласие;
     5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
     6. приема бюджета на сдружението;
     7. приема отчета за дейността на управителния и контролния съвет;
     8. приема  програма за дейността на сдружението;
     9.приема правилници, свързани с дейността на общото събрание на пълномощниците, съобразно правомощията му по устава;
     10. определя допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи;
     11. определя редът за ползване и нивата на достъп до информация за дейността на организацията;
     12. има право да опрощава задължения към Сдружението.
     13.има право да прекратява предсрочно правомощията на членове на: Националното общо събрание на пълномощниците, УС, КС на ССБ и техните председатели при условията на чл.13, като на същото си заседание извършва избор на председател и членове на УС и КС на ССБ.
     14. разглежда жалби отправени до него.
     15. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
     /2/ Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 15 не могат да се възлагат на други органи  на сдружението.
     /3/ Решенията на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ са задължителни за другите органи на сдружението.
     /4/ Решенията на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност  и съответствие с  устава.
     Чл. 16../1/ Националното общо събрание на пълномощниците се свиква на редовни заседания най-малко един път годишно.
     /2/ Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ е законно ако присъстват не по-малко от 2/3 от избраните пълномощници. В случай че не е налице необходимия кворум, УС на ССБ насрочва нова дата за провеждане на заседанието при същият дневен ред.
     /3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не могат да се вземат решения.
     /4/ Решенията на националното общо събрание на пълномощниците на ССБ по чл. 15. ал.1 се вземат:
     - по т.1 с мнозинство 2/3 от присъстващите;
     - по т.5 с мнозинство 2/3 от избраните пълномощници;
     - по т.6 и 8 с мнозинство повече от половината от избраните пълномощници.
     Чл.17. Висши органи на Сдружението са управителния съвет /УС/ и контролния съвет /КС/ на ССБ.
     Чл. 18/1/ Управителният съвет на ССБ заседава в периода между  националното общо събрание на пълномощниците не по-малко от 4 пъти годишно, като:
     1. Оганизира дейността на ССБ и носи отговорност за това;
     2. Приема и прекратява членството на зрящи и асоциирани  членове на ССБ;
     3. Разглежда жалби отправени до него.
     4. Взема решения относно дължимостта и размера на членския  внос;
     5.Взема решение за участие в други организации в страната и чужбина, приема учредителните им документи и информира за това националното общо събрание на пълномощниците на следващото му заседание.
      6. Създава, реорганизира и закрива търговски дружества и техните поделения, приема учредителните им актове и правилници за дейността. Избира и освобождава членовете на управителните им органи, като не по-малко от половината са членове на УС на ССБ;
     7. По предложение на председателя на ССБ избира и освобождава управителите на търговските дсружества на ССБ  или представители на сдружението в търговски дружества със смесено участие
      8. Ръководи работата на стопанските структури на или с участието на ССБ, приема техните отчети и информира общото събрание на пълномощниците на ССБ за резултатите от дейността им.
      9. Определя нормите на представителство за общото събрание на пълномощниците на ССБ и Регионалното събрание на пълномощниците.
     10. При необходимост УС взема решение за избор на зам.председател. По предложение на председателя изибра и освобождава заместник-председател, който участва със съвещателен глас в заседанията на УС на ССБ, в счулай че не е негов член.
     11. Има право да прекратява предсрочно правомощията на председатели на РСО и ТСО и членове на управителните им съвети при условията на чл.13.
     12. Избира и освобождава главния редактор на сп. "Зари".
     13. Избира одитори за проверка и заверка на балансите.
     14. Обсъжда резултатите от финансови ревизии и проверки на контролните органи и приема решения за търсене на отговорност.
     15. Организира кадровата политика на ССБ.
     16. Определя реда и условията на заплащане в системата на ССБ.
     17. при необходимост изгражда комисии като помощни органи на УС на ССБ.
     18. взема решение и определя цената при продажба на недвижими имоти на ССБ.
     19. взема решение за сключването на договори за учредяване на вещни права  върху недвижими имоти на организацията.
     20. Приема  правилници и наредби  свързани с дейността си, съобразно произтичащите   правомощия от този устав;
     21. Отменя решения на РУС и УС на ТСО които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.  Решенията на УС на ССБ подлежат на обжалване пред националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     22.  при необходимост взема решения за участие в проекти.
     23. Взема решения по всички въпроси, които по закон или  устав не спадат в правата на друг орган.
     /2/ Заседанията на управителният съвет на ССБ се свикват от председатля, а също и по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки заинтересован член.
     Чл. 19 /1/ Решенията на УС на ССБ в случайте на ликвидация на ССБ или при избор на ликвидатор, както и при разпореждане с имущество съобразно предоставените му правомощия от националното общо събрание се вземат с мнозинство повече от половината от избраните членове на УС на ССБ.
     /2/ Управителният съвет на ССБ може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако за това бъде получено писменото съгласие на всички членове на управителния съвет.
     Чл.  20./1/ Председателят на ССБ:
     1. управлява и представлява Сдружението;
     2. управлява финансовите средства на Сдружението в рамките на приетия бюджет и носи отговорност за това;
     3. въздейства върху оперативното управление и упражнява надзор над дейността на търговските дружества;
     4. има право да свиква съвместно заседание на УС и КС на ССБ при обсъждане на значими за организацията въпроси.
     5. взема решения по всички въпроси  извън правомощията на националното общо събрание  на пълномощниците и управителният съвет на ССБ.
     /2/ При отсъствие на председателя, функциите по ал.1 се изпълняват от зам.-председател или друго упълномощено от председателя лице от състава на УС на ССБ.
     Чл. 21. Контролният съвет на ССБ осъществява дейността си,  като следи за:
     1. спазването на устава на ССБ, нормативните документи и изпълнението на взетите  решения;
     2. изпълнението на бюджета, правилното и законосъобразно изразходване на  средствата, състоянието, ползването и опазването на съюзното имущество;
     3. отношението на ръководните органи на Сдружението към молбите, жалбите и запитванията на съюзни членове и граждани.
     4. приема правилници и наредби във връзка с дейността си.
     5. по предложение на председателя изибра от състава си и освобождава с мнозинство повече от половината  от избраните членове на КС на ССБ, заместник-председател.
     /1/ Има право да прекратява предсрочно правомощията на председатели и членове на РКС, при условията на чл.13. и на членове на КС на ССБ  при отсъствие на повече от 2 заседания годишно без уважителни  причини
     /2/. Във връзка с направените констатации, контролният съвет внася информация пред управителният съвет на ССБ и в националното общо събрание на пълномощниците, които вземат решения за търсене на отговорност.
     /3/ КС на ССБ има право да спира незаконните и несъобразени с устава и нормативните документи, решения на УС на ССБ и внася въпроса за разглеждане в националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     /4/ КС на ССБ има право да отменя незаконните и несъобразени с устава и нормативните документи, решения на РУС, РКС и УС на ТСО. Решенията на КС на ССБ подлежат на обжалване пред  националното общо събрание  на пълномощниците на ССБ.
     Чл.22 /1/ Председателят на КС организира заседанията на КС на ССБ и предлага дневният  им ред.
     /2/. Заседанията на контролният съвет се свикват от председателя, а също и по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки заинтересован член.
     /3/ При отсъствие  на председателя, функциите се изпълняват от зам.-председател или друго упълномощено от председателя лице от състава на КС на ССБ.
     Чл.23./1/Председателят, а в негово отсъствие зам.-председателят или друго упълномощено от председателя лице от състава на КС, участват в заседанията на Управителния съвет на ССБ със съвещателен глас.
     /2/Председателят на КС има право да свиква съвместно заседание на ръководения от него орган и УС на ССБ при обсъждане на информации за констатирани нарушения при извършени проверки.
    
    РАЗДЕЛ 3. Клонове
    1. Регионални съюзни организации
    
     Чл.24. Регионалните съюзни организации (РСО) извършват дейността си на територията на една или повече области.
     Чл.25. Ръководни органи на регионалната съюзна организация са:
     - Регионалното общо събрание на пълномощниците;
     - Регионалният управителен съвет /РУС/;
     -  Регионалният контролен съвет /РКС/.
     Чл.26./1/. Регионалното общо събрание на пълномощниците се свиква от РУС веднъж на пет  години.
     /2/ При необходимост регионалното общо събрание на пълномощниците  се свиква на извънредно заседание  от: РУС, от РУС по искане на:
     -  УС или  КС   на ССБ  
     - РКС; 
     - 1/3 от членовете на регионалната съюзна организация;
     - 1/3 от пълномощниците на регионалното общо събрание.
     /3/ В случай че регионалният управителен съвет в месечен срок не отправи писменна покана за свикване на извънредно заседание на регионалното общо събрание на пълномощниците, то се свиква от УС на ССБ.
     /4/ При свикване на извънредно заседание на регионалното общо събрание на пълномощниците от РУС дневният му ред се съгласува с УС на ССБ.
     /5/. Регионалното общо събрание на пълномощниците се счита за законно ако присъстват не по-малко от 2/3 от избраните пълномощници. В случай че не е налице необходимия кворум, РУС насрочва нова дата за провеждане на заседанието при същият дневен ред.
     Чл. 27.  Регионалното общо събрание на пълномощниците:
     1. приема отчетите на РУС и  РКС;
     2. приема програма за дейността им;
     3. избира председател на РСО от състава си, който по право е председатл на РУС и председател на регионалното общо събрание на пълномощниците през мандата му.
     4.  избира председател на РКС от състава си;
     5. избира членовете на Регионалния управителен съвет и Регионалния контролен съвет, като най-малко половината от състава им са членове на Регионалното общо събрание на пълномощниците. За нечленовете на регионалното събрание се изисква тяхното писмено съгласие;
     6. избира пълномощници за националното общо събрание на пълномощниците от състава си;
     7. избира от състава си резервни пълномощници за националното общо събрание на пълномощниците;
     8. има право да прекратява предсрочно правомощия на членове на РУС, РКС и техните председатели при условията на чл.13, като на същото си заседание извършва и нов избор.
     Чл. 28 /1/ Заседанията на РУС се свикват от председатлят, а също и по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки заинтересован член.
     /2/ Регионалният  управителен съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако за това бъде получено писменото съгласие на всички членове на РУС.
     /3/ РУС заседава в периода между регионалните общи събрания на пълномощниците не по-малко от 4 пъти годишно  като:
     1. организира дейността на РСО и носи отговорност за това;
     2. разработва проект за  бюджет;
     3. изпълнява решенията на висшестоящите съюзни органи;
     4. по предложение на председателя избира зам.-председател  от състава си;
     5. изпълнява основните мероприятия, предвидени в предмета на дейност на ССБ;
     6. има право да прекратява предсрочно правомощията на председатели и членове на УС на ТСО при условията на чл.13;
     7. отменя решения на УС на ТСО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. Решенията подлежат на обжалване пред КС на ССБ;
     8. при необходимост изгражда комисии на обществени начала - помощни органи на РУС.
     Чл.29/1/ Председателят на Регионалната  съюзна организация:
     1. представлява и управлява организацията на територия на една или повече области;
     2. организира заседанията на РУС и предлага дневният им ред;
     3. изпълнява решенията на висшестоящите органи;
     4. управлява финансовите средства на Регионалната съюзна организация в съотвествие с устава и нормативните документи на ССБ и носи отговорност за това;
     5. работи с местните държавни и общински институции, организации с нестопанска цел и сродни организации за решаване проблемите на хората  със зрителни увреждания;
     /2/. При отсъствие на председателя, функциите по ал.1 се изпълняват от заместник-председател или друго упълномощено от председателя лице от състава на РУС.
     Чл.30. Регионалният контролен съвет проверява дейността на РУС и УС на териториалните съюзни  организации, като следи за:
     1. спазването на съюзният устав, нормативните документи и изпълнение решенията на съюзните органи;
     2.спазването на бюджетната дисциплина и законосъобразното разходване на средствата;
     3.състоянието, ползването и опазването на съюзното имущество;
     4. разглежда жалби и сигнали;
     5. има право да спира, незаконосъобразни и несъобразени с устава и нормативните документи, решения на РУС и УС на ТСО, за което в седмичен срок сезира контролният съвет на ССБ.
     6. по предложение на председателя на РКС избира зам.-председател от състава си;
     /1/ Има право да прекратява предсрочно правомощията на членове на РКС при отсъствие на повече от 2 заседания годишно без уважителни  причини.
     /2/. Във връзка с направените констатации, РКС внася информация и прави  предложения пред РУС и уведомява КС на ССБ.
     Чл.31/1/ Председателят на РКС организира заседанията на РКС и предлага дневният им ред.
     /2/ При отсъствие на председателя на РКС, функциите му се изпълняват от заместник-председателя или друго упълномощено от председателя лице от състава на РКС.
     Чл.32.Председателят, зам.-председателят или друго упълномощено лице от състава на Регионалния контролен съвет участва в заседанията на Регионалния управителен съвет със съвещателен глас.
    
    2. Териториални съюзни организации
    
     Чл.33. Териториалните съюзни организации (ТСО) извършват дейността си на територията на една или повече общини.
     Чл.34. Органи на Териториалните съюзни организации са:
     - Общото събрание;
     - Управителният съвет /УС/ на ТСО.
     Чл.35. Общото събрание се свиква от УС на ТСО най-малко един път в годината.
     Чл.36 /1/. За общото събрание се уведомяват всички членове на териториалната съюзна организация. 
     /2/ Общото събрание може да проведе заседание ако на него присъстват повече от половината членове на териториалната съюзна  организация.
     /3/ В случай, че не е налице необходимият кворум, събранието се отлага с един час и се счита за законно,  независимо от броя на присъстващите.
     /4/ Събранието се провежда при предварително обявения дневен ред.  По въпроси, които не са включени в обявения в поканата  дневен ред не могат да се вземат решения.
     Чл.37. /1/ Извънредно общо събрание на ТСО се свиква  от: УС на  ТСО, от  УС на ТСО по искане на  УС или КС на ССБ, на РУС или РКС, на 1/3 от членовете на ТСО. 
      /2/ В случай че УС на ТСО в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на изънредно заседание на общото събрание на ТСО, то се свиква от РУС.
     /3/ При свикване на извънредно заседание на общото събрание от УС на ТСО, дневният му ред се съгласува с РУС.
     Чл.38. Общото събрание на ТСО:
     1. разглежда дейността на териториалната съюзна организацията и взема решения.
     2. приема отчета за дейността на УС на териториалната съюзна организацията.
     3. избира председател на ТСО, който по право е председател на УС и на общото събрание на  ТСО  през мандата.
     4. избира членове на УС на ТСО.
     5.избира от състава си пълномощници за регионалното общо събрание на пълномощниците.
     6. избира от състава си резервни пълномощници  за регионалното общо събрание на пълномощниците.
     7. има право да прекратява предсрочно правомощията на председателя и членовете на УС на ТСО при условията на чл.13.
     Чл.39. Ръководен орган на териториалната съюзна организация в периода между общите събрания е управителният съвет на ТСО.
     Чл.40. /1/ Управителният съвет на териториалната  съюзна организация:
     1. организира дейността на организацията и носи отговорност  за това;
     2. по предложение на председателя избира зам.- председател от състава си;
     3. приема членове на ССБ при условията на чл.1 ал.1;
     4. изпълнява основните мероприятия, предвидени в предмета на дейност на ССБ;
     5. изразходва целесъобразно и законосъобразно финансовите средства;
     6. организира общите събрания;
     7. изпълнява решенията на висшестоящите съюзни органи;
     /2/ УС на ТСО може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако за  това бъде получено писменото съгласие от всички членове на УС на ТСО.
     Чл. 41  /1/ Председателят на ТСО:
     1. представлява и  управлява организацията на нейната территория;
     2. организира заседанията на УС и изпълнението на решенията на висшестоящите органи;
     3. работи с държавните и общински институции, организации с нестопанска цел и сродни организации за решаване проблемите на хората със зрителни увреждания и съгласува действията си с председателя на РСО.
     /2/ При отсъствие на председателя, функциите му се изпълняват от зам.-председател или друго упълномощено от председателя лице от състава на УС на ТСО.
    
    ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
                          ЧЛЕНОВЕТЕ
    
     Чл.42 /1/.  Членуването  в сдружението е доброволно.
     /2/ Член на сдружението може да бъде всеки български и чужд гражданин, който постоянно живее на територията на страната, има трайно намалена или загубена работоспособност поради увредено зрение 71 и над 71%, установено от компетентните здравни органи и е навършил 18-годишна възраст.
     /3/.Членове на ССБ могат да бъдат зрящи граждани. Редът  и условията за приемането им се  определят  от УС на ССБ.
     Чл.43. Граждани с увредено зрение се приемат за членове на ССБ от УС на териториалната съюзна организация след представени, от страна на кандидата, молба и експертно решение за трайно намалена или загубена работоспособност, издадено от компетентен  здравен орган.
     Чл.44. Всеки член на Съюза има право:
     1. да избира и да бъде избиран, освен в случите, при които в Устава е предвидено друго;
     2. да прави предложения относно дейността на Съюза, да се обръща с въпроси, молби, жалби и заявления,
     3. да търси съдействие за трудова реализация и повишаване на образователната си степен и професионална квалификация, да ползва предлаганите рехабилитационни, социални, правно-административни и други услуги;
     4. да защитава своите позиции пред съюзните членове и органи;
     Чл.45. Всеки член на Съюза е длъжен:
     1. да спазва устава и нормативните документи на ССБ;
     2. да спазва решенията на съюзните органи;
     3. да работи за осъществяване целите и предмета на дейност на ССБ;
     4. да опазва съюзната собственост;
     5. да плаща членски внос;
     6. да не извършва действия уронващи доброто име и престижа на ССБ и членовете му;
     7. да уведоми УС на ТСО в 30 дневен срок от постановяване решението на компетентен здравен орган, при промяна на срока или процента на загубената работоспособност.
     Чл.46 /1/ Членството в ССБ се прекратява в следните случаи:
     1. по лична молба.
     2. поради смърт или поставяне под пълно запрещение.
     3.шест месеца след намаляване степента на увреждане, поради подобрение на зрението.
     4. при неплащане на членския внос в продължение на една година;
     5. при неспазване на устава, нормативните документи и решенията на съюзните органи;
     6. при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
     7. при злоупотреба с доверието и уронване доброто име и престижа на ССБ;
     8.при неизпълнение на задълженията си, мотивирали приемането на зрящия и асоциирания член или при ликвидация на юридическото лице.
     /2/ В случайте по т. 4, 5, 6 и 7 от ал.1 членството в ССБ може да бъде прекратено с решение на УС на ТСО, РУС или  Управителния  съвет на ССБ.
     /3/ В случайте по т.8 от ал.1 членството в ССБ се прекратява с решение на УС на ССБ.
     /4/ Членството прекратено по т.5, 6 и 7 на ал.1  може да се възстанови от органа, който го е прекратил  след изтичане на не по-малко от 3 години.
    
    ГЛАВА IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ССБ
    
     Чл.47.  ССБ набира своите парични средства от:
     1. членски внос;
     2. допълнителна стопанска дейност
     3. субсидии от държавния и общинските бюджети;
     4. проекти, помощи, дарения и други източници.
    
    ГЛАВА V. ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И КНИГИ НА ССБ
    
     Чл. 48/1/ ССБ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:
     1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
     2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
     3. финансовият резултат.
     /2/ Докладът за дейността на ССБ е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър към Министерство на правосъдието..
     /3/ При услоията на ЗЮЛНЦ веднъж годишно ССБ осигурява извършването на проверка на дейността си от одитор.
      Чл.49. Всички органи на ССБ съставят протоколи от заседанията и събранията. Ръководещият заседанието или събранието на колективния орган и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
    
    ГЛАВА VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ССБ
    
     Чл.50. Сдружението може да прекрати съществуването си по решение на  Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ или по ред определен със закон.
     Чл.51/1/ При прекратяване на Сдружението поради ликвидация, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя с решение на УС на ССБ на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност най-близка до целите на ССБ.
     /2/ В случай, че имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, където е седалището на ССБ, която е длъжна да предостави имуществото на юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност най-близка до целите и предмета на дейност на Съюза на слепите в България.
    
    ГЛАВА VII. ЗНАМЕ, ЕМБЛЕМА, ПЕЧАТЕН ОРГАН И
                          ПОЧЕТНИ  ЗНАЦИ
   
     Чл.52/1/. ССБ има свое знаме, емблема, печатен орган и почетни знаци.
     /2/. Видът, формата и елементите на съюзното знаме, емблемата и почетните знаци се определят от управителният съвет на ССБ.
     /3/. Редът и условията за награждаването се определят  от УС на ССБ.
     /4/. Печатен орган  на ССБ е списание "Зари".
    
    ГЛАВА VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
                            РАЗПОРЕДБИ
    
     §1. При предсрочно прекратяване правомощия на членове на управителният и контролният съвет на ССБ, РУС, РКС, УС на ТСО и техните председатели, новоизбраните довършват мандата.
    
     § 2 Мандата на:
     1. регионалното и националното общо събрание на пълномощниците започва от датата на  приключване на кампанията за избор на пълномощници за ръководните отргани от ТСО и РСО.
     2. председателите и членовете на Управителните и Контролните органи започва да тече от датата на избора им от общите събрания на ССБ, РСО и ТСО. Националното и регионалното общо събрание могат да се проведат до 90 дни преди изтичане на  предходните мандати .
      Параграф 2 е в сила и  за мандата на ХV-то ОСП на ССБ.
     §3. Управителите на дъщерните дружества в състава на Холдинга и клоновете в състава на търговските дружества се назначават и освобождават по реда утвърден от техните Учредителни актове или правилници за дейността им.
     §4 Системата на ССБ включва: ССБ, Националния център за рехабилитация гр. Пловдив и други НПО създадни и ръководени от ССБ, собствените му търговски дружества и такива с над 50% участие.
     §5.  Разпоредбите на чл.27 т.7 и чл.38 т.6. влизат в сила от 01.01.2015 г.
     §6. За неуредени въпроси в този устав се прилагат разпоредбите на  действащото законодателство.
     §7 Уставът е приет от ХIV общото събрание на пълномощниците на ССБ, проведено на 31.Х. и 1.ХI. 2002 г., изменен и допълнен  от: ХV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, на I-то заседание, проведено на 6, 7 и 8.VII. 2006 г., II-то заседание, проведено на 07.VI.2007 г. и на І-то заседание на ХVІ-то общо събрание, проведено на 18 и 19.ІV.2011 г.

Изтегли целият документ от тук:  У С Т А В.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа