100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

П Р А В И Л Н И К за организиране и провеждане на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България и заседанията му през мандата

      
     
         
     
     РАЗДЕЛ  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1. /1/ С този правилник се уреждат условията за свикване и провеждане на Националното общо събрание на пълномощниците /НОСП/ на ССБ, както и провеждането на заседанията му по време на мандата.  
     /2/ Правилникът се издава на основание чл.15 ал.1 т.9 от Устава на ССБ.
    
     РАЗДЕЛ ІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
                НАЦИОНАЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ 
                НА ССБ   /ОТЧЕТНО -ИЗБОРНО/
     Чл.2/1/ Националното общо събрание на пълномощниците се избира за мандат от 5 години.
     /2/  То  се свиква от Управителния съвет на ССБ:
     - по негова инициатива;
     - по искане на 1/3 от членовете на ССБ;
     /3/ В случай, че Управителният съвет на ССБ в двуседмичен срок не отправи писменна покана за свикване на Национално общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
     /4/ Поканата за свикване на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането му (което може да бъде и извън населеното място по регистрация на Сдружението) и по чия инициатива то се свиква.
     /5/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на ССБ и се публикува в  сп.”Зари” най-малко един месец преди насрочения ден.
     Чл.3. /1/ Председателят на ССБ не по-късно от 15 дни преди обявената дата и дневeн ред на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, по списък срещу подпис, чрез писмо с обратна разписка или заверен списък от пощенски клон за изпратени писма, по елекронен път, като се изисква потвърждение за полученото съобщение от пълномощника, уведомява всички пълномощници за датата, часът, мястото и дневният ред за провеждането  му и изпраща всички писмени материали, отнасящи се до Националното общо събрание на пълномощниците.
     /2/ Присъствието на пълномощниците се установява чрез регистрацията им не по-късно от един час преди откриването на Националното общо събрание на пълномощниците.
     /3/ Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ е законно ако присъстват не по-малко от 2/3 от избраните пълномощници. В случай че не е налице необходимия кворум, УС на ССБ насрочва нова дата за провеждане на заседанието при същият дневен ред.
     Чл. 4. Членовете на УС и КС на ССБ от предходия мандат, които не са избрани за пълномощници, удостоените  със званието "Почетен член на ССБ" и други поканени от УС гости, участват в работата на първото заседание от мандата на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.5./1/ За деловото провеждане на Националното общо събрание на ССБ   пълномощниците  избират:
     - ръководство и секретариат;
     - мандатна комисия;
     - комисия по избора;
     - комисия по приемане на програма за дейността на ССБ;
     - комисия по жалбите;
     - преброители и зрящи сътрудници към комисиите.
     - В случай, че в дневният ред е предвидена точка за обсъждане на Устава на организацията, Националното общо събрание на пълномощниците избира и комисия по приемане, изменение и допълнение на Устава на ССБ;
     /2/ На своето първо заседание Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ:
     1. при необходимост приема, изменя и допълва устава;
     2. приема отчети за дейността на ССБ, Управителния и Контролния съвети на ССБ през мандата и освобождава от отговорност председателите и членовете им;
     3. избира председател на ССБ от състава си, който по право е председател на Националното общо събрание и на УС на ССБ през мандата.
     4. избира от състава си председател на Контролния съвет.
     5.избира членовете на Управителния и Контролния съвет на ССБ, като най-малко половината от състава им са членове на  Националното общо събрание на пълномощниците. За нечленовете на Националното общо събрание на пълномощниците е необходимо личното им волеизявление, което се отбелязва в протокола, а когато неприсъстват  писменото им съгласие;
     6. приема програма за дейността на Сдружението през мандата;
     Чл.6./1/ Мандатната комисия изготвя доклад на база предоставен списък с подписите на регистрираните пълномощници, протоколи от РСО за избраните пълномощници и докладва пред Националното общо събрание на пълномощниците: законността при избора на пълномощниците, броя на регистрираните пълномощници  и др.  /образец -приложение № 1/
     /2/ При констатирани нарушения на Устава и Наредбата за свикване и провеждане на събранията на РСО предлага отмяна на взетите решения за избор на пълномощници за Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     /3/. Изготвеният в 3 екземпляра доклад, подписан от председателят, членовете и сътрудниците на комисията се предава:
     - 1 екземпляр на ръководството на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ;
     - 2 екземпляра с приложени всички постъпили при нея молби, жалби, протоколи и др. за архива на ССБ.
     Чл.7./1/ Обсъждането на всяка кандидатура за:  председател на ССБ, председател на КС на ССБ, член на УС и КС на ССБ се извършва  по отделно, след кратка биографична справка.
     /2/ Отводи не се допускат, а самоотводи не се гласуват.
      Чл.8 /1/ Комисията по избора изработва бюлетините на плоско печатен шрифт, (а при постъпило искане от пълномощник и на брайл) на база оформената и предадена от ръководството на Националното общо събрание на пълномощниците листа.
     /2/ Кандидатурите се подреждат по реда  на предложенията.
     /3/ Всеки пълномощник на Националното общо събрание на пълномощниците има право да гласува само за:
     - един председател на ССБ;
     - един председател на КС на ССБ;
     -определеният брой  членове  на УС и КС на ССБ, гласуван от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ;
     /4/ При тайното гласуване, ако не са спазени изискванията посочени в ал.3, или са зачертани всички имена бюлетините се считат за недействителни.
     Чл.9./1/ За избрани се считат кандидатите, получили подкрепата на повече от половината от гласувалите  на  Националното общо  събрание пълномощници.
     /2/ В случай, че не бъдат избрани определеният брой членове, се провеждат допълнителни избори за непопълнените места, като се включват кандидатурите получили най-много гласове, но не избрани  при предишния избор.
     /3/ Листата за допуснатите на балотаж за второ и трето гласуване се формира от кандидатите получили най-много гласове на предходното гласуване, но не избрани в състава на съответния орган като броят им не може да надвишава три пъти броя на незаетите към момента места.
     /4/ В случай, че при третото гласуване не бъдат попълнени местата, избора за незаетите места започва отново като могат да се издигат и нови кандидатури.
     Чл.10/1/. Комисията по избора изготвя протокол за резултатите от проведеното гласуване /образец -приложение № 2/.
     /2/ Изготвеният в 3 екземпляра протокол, подписан от председателят, членовете и сътрудниците на комисията се предава:
     - 1 екземпляр на ръководството на НОСП;
     - 2 екземпляра, заедно с бюлетините от проведения избор, за архива на ССБ.
     Чл.11. Комисията по програмата за дейността на ССБ, на база постъпилите предложения от пълномощниците, нанася корекциите в изготвеният проект за програма и я предлага за утвърждаване от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.12/1/ Ръководството на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ приема постъпилите жалби, молби и сигнали и ги предава на Комисията по жалбите.
     /2/ След обсъждане на постъпилите жалби, молби и сигнали, комисията по жалбите съставя протокол, който предлага за приемане от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     /3/ Изготвеният в 3 екземпляра протокол, подписан от председателя, членовете и сътрудниците на комисията се предава:
     - 1 екземпляр на ръководството на Националното общо събрание на пълномощниците;
     - 2 екземпляра, заедно с постъпилите писмени жалби, молби и сигнали за архива на ССБ.
     Чл. 13.  На Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ се води пълен стенографски протокол, който се подписва от ръководството на НОСП и водещия протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

     РАЗДЕЛ III. ЗАСЕДАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
                             ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТА
    
     Чл.14. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ по време на мандата си, провежда заседания най-малко един път в годината.
     Чл 15. Заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, се свикват от Управителния съвет на ССБ и се организират от председателя  на ССБ.
     Чл.16. /1/ Управителният съвет на ССБ определя дневният ред, датата, мястото и часът за провеждането на заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ .
     /2/ На заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ присъстват членовете на УС и КС на ССБ, които не са пълномощници на НОСП.
     /3/ УС на ССБ уточнява присъствието и участието на експерти, специалисти и други в заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.17/1/ Извънредни заседания на Националното общо събрание на пълномощниците  могат да бъдат свикани от: УС на ССБ; от УС на ССБ по писмено искане на: КС, 1/3 от членовете на  Националното общо събрание на пълномощниците,  на 1/3 от членовете на ССБ. Искането трябва да съдържа проект за дневен ред и проект за решения.
     /2/ При отказ на УС на ССБ в двуседмичен срок да отправи писменна покана за свикване на извънредно заседание, такова се свиква по реда, определен  в чл.14 ал. 3, 4 и 5 от Устава на ССБ.
     Чл.18. На заседанията си Националното общо събрание:
     1. приема отчет за едногодишната дейност на управителния и контролния съвет и програма за дейността на ССБ през следващата година.
     2. приема бюджета на сдружението;
     3. приема правилници, свързани с дейността си.
     4.  при необходимост:
     - изменя и допълва устава;
     - взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
     - създава, реорганизира и закрива регионални съюзни организации;
     - определя допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи;
     - определя допустими нива на компетентност при опрощаване задължения към Сдружението.
     - определя редът за ползване и нивата на достъп до информация за дейността на организацията;
     - прекратява предсрочно правомощията на членове на:  Националното общо събрание, УС, КС на ССБ и техните председатели при условията на чл.13 от Устава на ССБ.
     - избира и освобождава членове на управителния и контролния съвет на ССБ и техните председатели;
     - отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
     Чл.19. Всички материали, свързани със заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, се подготвят в писмен вид и подписват от вносителите.
     Чл.20. Управителният съвет на ССБ на свое заседание обсъжда материалите за заседанието на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.21. Въпроси за обсъждане в заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ могат да внасят: УС на ССБ,  УС на ССБ по искане на КС на ССБ или  1/5 от членовете на  Националното общо събрание на пълномощниците.
     Чл.22. Поканата за заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, заедно с писмените материали се изпращат на членовете му най-малко 15 дни преди датата на провеждане на  заседанието.

     РАЗДЕЛ IV.  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО
                ОБЩО СЪБРАНИЕ  НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ

     Чл.23. /1/ Заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ са законни ако присъстват не по-малко от 2/3 от избраните пълномощници. В случай, че не е налице необходимия кворум, УС на ССБ насрочва нова дата за провеждане на заседанието при същият дневен ред.
     /2/ Решенията се вземат с явно гласуване, освен предвидените с тайно гласуване в Устава на ССБ и с мнозинство повече от половината от присъстващите,  с изключение на случайте, в които се предвижда друго.
     /3/ Председателят на ССБ ръководи заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците.
     /4/ При отсъствие на председателят на ССБ функциите  по ал.1 се изпълняват от зам. председател или друго упълномощено от председателя лице от състава на УС на ССБ.
     Чл.24. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, на свое заседание може да вземе решение гласуванията да бъдат поименни или тайни.
     Чл.25./1/ Решенията на Националното общо събрание на пълномощниците се вземат с мнозинство  повече от половината от присъстващите, освен  в случайте, в които  Устава на ССБ предвижда друго.
     /2/. Решенията на Националното общо събрание на пълномощниците по чл. 15 ал.1 т. 5   от Устава на ССБ се вземат с поименно гласуване.
     Чл.26. При обсъждане на предложените материали и проекти за решения всички членове на НОСП на ССБ имат право свободно да изказват мненията си и да правят нови предложения по текста на материала и предложените решения.
     Чл.27. Водещият заседанията подлага на гласуване направените предложения за промяна на текста на материалите и решенията, след задължително уточняване сроковете, отговарящите и начините за оценка на изпълнението им.
     Чл.28./1/ На заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ се прави пълен запис на магнитен /електронен/ носител, който се съхранява до изтичане на мандата.
     /2/ За решенията от заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, се изготвя протокол, който се подписва от председателя на ССБ и водещия протокола, които  удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
     /3/ Срокът за изготвяне на протоколите за решенията от заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ е 15 работни дни. Решенията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ се изпращат в срок от 20 работни дни след изготвяне на протокола до съответните институции, структурите на ССБ, за които се отнасят и лицата свързани с изпълнението им.
     /4/ При необходимост, с решение на УС, се води пълен стенографски протокол на заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     Чл.29. За дейността и приетите решения от заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, председателите на РСО на ССБ са длъжни да запознаят структурите на организацията на слепите в региона.
    
     ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §1 /1/. В началото на всяко гласуване след обсъждане на дадена точка от дневният ред на заседанията на  Националното общо събрание, се извършва проверка на кворума.
     /2/. При констатирано намаление на кворума, ръководството извършва проверка на същия.
     §2. При оспорване резултат от явно гласуване, ръководството взема решение за прегласуване.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

     §3. Настиящият правилник е утвърден от II-то заседание на ХIV-то ОСП, изменен и допълнен на: I-то заседание на ХV-то ОСП, състояло се на 6- 8.VII. 2006 г.; І-то заседание ХVІ-то НОСБ състяло се на 18 и 19.ІV.2011 г.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ОБРАЗЕЦ
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
    
    
                                         ДО
                                         .......... НА НАЦИОНАЛНО ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА
                                         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА  СЪЮЗА  НА
                                         СЛЕПИТЕ  В БЪЛГАРИЯ
    
    
     Д О К Л А Д
    
     на Мандатната комисия, избрана от ................. НОСП на ССБ
    
    
     Днес ..........................., избраната от .... НОСП на ССБ мандатна комисия в състав:
    
     Председател: .................................................................................
     Членове: ........................................................................................
     ........................................................................................................
     ........................................................................................................
     и сътрудници: ...............................................................................
     ...............................................................................
      се събра в /пълен/ състав - ....................... и подпомогната от сътрудника/ците/: ..........................................., констатира следното:
     При утвърдената от УС норма на представителство: на  ........ съюзни членове - 1 пълномощник, са избрани .........., а са регистрирани.................пълномощници. Отсъстват .............. пълномощници
ОБЩ БРОЙ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ  : .........................., от които:
с над 90 на сто загубена работоспособност /първа група/ -       .........
от 71 до 90 на сто загубена работоспособност /втора група/ -  .........
    
     ПОЛ
мъже            ....................
жени              ....................
     ОБРАЗОВАНИЕ:
висше            ....................
полувисше/колеж/          ....................
средно            ....................
основно            ....................
    
     ВЪЗРАСТ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:
от 18 до 30 години          ....................
от 31 до 40 години          ....................
от 41 до 50 години          ....................
от 51 до 60 години          ....................
над 60 години            ....................
    
     На мандатната комисия бяха предоставени:
     1....................................................................................................
     2....................................................................................................
       /протоколи; жалби, изложения и др. с предложения за касиране избора на  пълномощник/ци/ от ....... и др./
     Мандатната комисия  констатира, че по :
     т.1............................................................................................................................................................................................................... и счита предложението за отнемане мандата на .....................................................................,  пълномощник на ............ за основателно/неоснователно, поради което  ...............................................................................................................................................
      /оставя без уважение или предлага на НОСП на ССБ да вземе следното решение:......./
     т.2................................................................................................................................................................................. и счита предложението за отнемане мандата на .....................................................................,  пълномощник на ............ за основателно/неоснователно, поради което  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      /оставя без уважение или предлага на НОСП на ССБ да вземе следното решение:......./
    
     Комисията счита, че е налице необходимия кворум и решенията на НОСП  са законни.
     Към доклада се прилагат горецитираните документи.
     Настоящият доклад е изготвен в 3 еднообразни  екземпляра: - 1 екземпляр за ръководството на НОСП на ССБ и 2 екземпляра с приложени всички постъпили  молби, жалби, протоколи и др. за архива на ССБ.
    
    
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
                                        
                                         ЧЛЕНОВЕ: ........................................
                                             
                                                    ........................................
                                                   
                                                    ........................................
                                                   
                                                    ........................................
                                        
                                         СЪТРУДНИЦИ:.......................................
                                        
                                                       .......................................
                                        
                                        
     ЗАБЕЛЕЖКА:  При съставяне на доклада се използват реквизитите от образеца, съответстващи на конкретният случай.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Изтегли целият документ от тук:  П Р А В И Л Н И К общо събрание.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа