100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Р Е Ш Е Н И Е за определяне допустими нива на компетентност при разпореждане и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, съгласно чл.15 т.10.

      1. Дава съгласието си, продажбата на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства да се извършва с разрешение, както  следва:
     1.1 За продажба на  недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства на стойност над 2 млн. лв. от  Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     1.2. За продажба на  недвижими активи  на стойност до 2 млн. лв. от Управителният съвет на ССБ.
     1.3 За продажба  машини, съоръжения и транспортни  средства от 20 до 800 хил.лв. от Управителният съвет на ССБ или Управителните органи на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД;
     1.4. За продажба на машини, съоръжения и транспортни  средства  на стойност до 20 хил.лв. от председателят на ССБ или управителите на търговски дружества на ССБ с писменото съгласие на председателя на ССБ.
     1.5. За продажба на машини, съоръжения и транспортни  средства  на стойност до 5 хил.лв. от управителите на дъщерните дружества /предприятията и клоновете/, с писменото съгласие на управителя на търговското дружеството,  в чиято структура са включени.
    
     2. Дава съгласието си, покупката на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства да се извършва с разрешение, както следва:
     2.1. За покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства на стойност над 3.5 мил.лв. от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     2.2. За покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства на стойност от 200 хил. лв. до 3,5 мил.лв. от Управителният съвет на ССБ или Управителните органи на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД;
     2.3. За покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни средства на стойност до 200 хил.лв. от председателя на ССБ или от управителите на търговските дружества на ССБ, с писменото съгласие на председателя на ССБ.
     2.4. За покупка на недвижими имоти, машини, съоръжения и транспортни  средства на стойност до 10 хил.лв. от управителите на дъщерните дружества /предприятията и клоновете/, с писменото съгласие на управителя на търговското дружеството, в чиято структура са включени.
    
     3. При продажба и покупка на:
     3.1. Недвижими имоти - стойността се определя от лицензиран орган или лице.
     3.2. Машини, съоръжения и транспортни средства - стойността се определя от лицензиран оценител или комисия  в състав: управител, гл. счетоводител и компетентен специалист;
     3.3 Посочените стойности в т.1 и 2 са без вкючено ДДС.
    
     4. Дава съгласието си, ползването на банков кредит (в случай, че няма наложен мораториум) да се извършва с разрешение, както следва:
     4.1. В размер над 3.5 мил.лв. с решение на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ;
     4.2. В размер от 200  хил.лв. до 3.5 мил.лв. общо към момента на вземане на решението /включително и лихвите по предходни  кредити/ от УС на ССБ или Управителните органи на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД;
     4.3.  Председателя на ССБ има право да ползва банков кредит в размер до 200  хил.лв в рамките на една година.
     4.4. Управителите на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД имат право да ползват банкови кредити в размер до 200 хил.лв. в рамките на една година, след писменото съгласие на председателя на ССБ.
     4.5. В размер до 100 хил.лв. управителите на дъщерните дружества /предприятията и клонове/, с писмено разрешение от управителя на търговското дружеството, в чиято структура са включени.
    
     5. Дава съгласието си за обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на ССБ, както  и дълготрайни материални активи, свързани с ползваните кредите.
    
     6. Не се допуска обременяване с тежести имущество на ССБ и търговските му дружества в полза на трети несвързани лица.
    
     • Отписването е акт на упълномощеният орган за вземане от длъжници обявени в ликвидация, за присъдени съдебни вземания, но невъзможни за събиране поради липса на имущество на длъжника или за вземания с изтекъл давностен срок, при липса на достатъчно надежна информация за длъжника гарантираща вземането.
     7. Дава съгласието си за отписване на задължения към Сдружението, съгласно чл.18 ал.1 т.4 от Устава на ССБ, както следва:
     7.1. В размер над 300 хил. лв. от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ;
     7.2.В размер от 20 до 300 хил.лв от Управителният съвет на ССБ или Управителните органи на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД.
     7.3. В размер до 20 хлв. - от Председателя на ССБ или управителите на търговските дружества след писменото съгласие на председателя на ССБ.
    
     8.  Решенията по т.1.2,1.3, 4.2, т. 5 и 7.2 се вземат от Управителния съвет на ССБ или Управителните органи на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур - ССБ” ЕООД с мнозинство повече от половината от  избраните членове.
    
     9. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ дава съгласието си Управителният съвет да взема решения за:
     - сключването на договори или учредяването в нотариална форма на възмездно или безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти на организацията или право на строеж върху тях;
     - безвъзмездно придобиване на собственост върху имоти – държавна, общинска или частна собственост.
    
---------------------------------------------------------


/Утвърдено  на  I-то заседание на ХV-то общо събрание състояло  се на 6,7 и 8.VII. 2006  г.,
 изменено на II-то заседание на ХV ОСП на  Съюза  на слепите в   България, състояло се на 07.06.2007 г.
и на V-то заседание на ХV-то ОСП, състояло  се на  21 и 22. V. 2010 година и съобразено с промените в Устава на ССБ, приети от XVI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ, 19.04.2011 г./

 

 

Изтегли целият документ от тук:  Р Е Ш Е Н И Е.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа