100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

П Р А В И Л Н И К за бюджета на Съюза на слепите в България

 


          
     ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1. С този правилник се уреждат съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на  ССБ.
     Чл.2 /1/ Бюджета на ССБ обхваща приходите и разходите на организацията.
     /2/  Приходите на организацията са от:
     -  регламентирана дейност: субсидия от републиканския и общински бюджети, членски внос, проекти и програми, дарения, от продажби на технически помощни средства, плоскопечатни и брайлови издания и говорящи книги,  вноски от преотстъпени средства от търговски дружества, доходи от съвместна дейност с други организации, продажба или отдаване под наем на недвижимо имущуство, собственост на ССБ на членове на Сдружението  и др.
     - допълнителна стопанска дейност - наеми, продажба на имущество и  др.
     /3/ Разпоредбите на вътрешносъюзните нормативни актове предвиждащи увеличаването на разходите или намаляването на приходите, след като е приет годишният бюджет на ССБ, влизат в сила след изменението му или след влизането в сила на бюджета на ССБ за следващата година.
     /4/ В бюджета се включват разходи за: организиране дейността на органите на ССБ; рехабилитация, трудова заетост, квалификация и преквалификация на кадрите; култура, спорт и туризъм; издателска дейност, популяризиране дейността на организацията и достъп до информация на членовете на организацията; социално подпомагане и технически помощни средства; издръжка на структурите на ССБ и административния апарат; поддържка на материалната база на организацията и др. дейности.
     /5/ Приходите и разходите се групират по единна бюджетна класификация, която се утвърждава от Националното общо събраниена пълномощниците  на ССБ.
     Чл.3/1/ В приходната част на бюджета не се включват несъбрани вземания за  предходни периоди.
     /2/ Дефицитът на бюджета се покрива от:  дарители, продажба на имущество, търговските дружества на ССБ, борсови операции, чрез  проекти и програми, финансиращи организации, държавни  фондове и други.
     /3/ Излишъкът по бюджета се използва за погасяване на дългове или се предвижда резерв за неотложни непредвидени  разходи.
     /4/ С решение на УС на ССБ дефицитът по бюджета може да бъде  покрит и с банков заем.
     Чл.4.  Бюджета на ССБ обхваща: централен  бюджет и  бюджет на  РСО.
     Чл.5. Централният бюджет включва приходите и разходите за дейността на НОСП,  УС и КС на ССБ, ЦУ, централната фонотека и студиото за звукозапис, редакция на сп.“Зари” и издателската дейност на ССБ, международната, културно-масова, спортна и др.  дейности на ССБ.
     Чл.6 Бюджетите  на РСО включват всички приходи  и  разходи за дейността им.
     Чл.7 /1/ В бюджета на ССБ може да се предвижда резерв за неотложни  и непредвидени  разходи.
     /2/  Резерва по бюджета се  използва по решение на УС на ССБ.
     Чл.8. Бюджетът на ССБ се съставя за една бюджетна година и изпълнението му започва от  1.I. и  продължава до 31.ХII.

     ГЛАВА ВТОРА. СЪСТАВЯНЕ БЮДЖЕТ НА ССБ
    
     Чл.9. Председателят съставя бюджетна прогноза в съответствие с извършени от него и от други институции икономически разработки, анализ за източниците на доходи на ССБ и прогнозите за финансовите резултати на търговските дружества.
     Чл.10  /1/ Председателят, на база на бюджетната прогноза, изготвя и изпраща бюджетни насоки до РСО и мероприятията на ЦУ за съставяне на проект за годишните им бюджети и определя срокове за тяхното представяне.
     /2/ Председателят, едновременно с изготвянето на проектите на годишните бюджети по предходната алинея, съставя проект за бюджет на ССБ.
     Чл.11/1/ КС съставя проект на бюджет, който представя на  председателя за  включване като част на проекта за бюджета на ССБ.
     /2/ Председателят разглежда  представеният по реда на ал.1 проект и уведомява писмено КС за становището си по него.
     Чл.12 /1/ РУС и мероприятията на ЦУ представят на председателя в определения от него срок проектите на бюджетите си, съпроводени с  доклад и обосновани  разчети, уточняващи размера на отделните приходи и разходи.
     /2/ Председателят анализира представените проекти, проверява законосъобразността на предвидените приходи и разходи и тяхната обоснованост.
     Чл.13. Председателят на ССБ изготвя окончателният проект за бюджет на ССБ  и го внася в УС заедно с мотивиран доклад.
     Чл.14 /1/ УС на ССБ разглежда проекта на бюджета и при необходимост извършва промени в него.
     /2/ УС няма право да извършва промени в проекта за бюджет на КС.
     /3/ УС може да преценява проектобюджетите на РСО, ЦУ и мероприятията му. Изработва становище по тях, включвайки го в общите параметри за бюджет на ССБ, който  внася в  Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
    
     ГЛАВА  ТРЕТА.  ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ССБ
    
     Чл.15 /1/ Проекта за бюджет на ССБ се разглежда по реда устоновен в Правилника за организиране заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
     /2/ По искане на Националното общо събрание на пълномощниците се предоставя допълнителна информация.
     Чл.16 /1/  Националното общо събрание на пълномощниците  изслушва доклад на председателя, след което обсъжда проекта за бюджет на  ССБ.
     /2/ Бюджета  на ССБ се приема с решение на Националното общо събраниена пълномощниците, което има  силата на вътрешносъюзен нормативен акт по съставни елементи и включва приходите и разходите на всички структурни звена и взаимоотношенията им с централният бюджет.
     /3/ Националното общо събраниена пълномощниците може да упълномощава УС  да извършва необходими промени на бюджета през  съответната  бюджетна година.
     /4/ РУС приема с решение бюджетите на ТСО, не по-късно от 25 дни след приемането на бюджета на ССБ.
     Чл.17. В  случай, че до началото на бюджетната година, бюджета на ССБ не бъде приет от Националното общо събрание на пълномощниците, приходите на бюджета се събират в съответствие с  вътрешносъюзните  нормативни  актове и решенията на УС на ССБ, а разходите се  извършват на база 1/12  част от бюджета за предходната  година, завишени с не повече от 20%.

    
    
     ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИЗПЪЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА НА  ССБ
    
     Чл.18./1/  УС организира изпълнението на бюджета на ССБ.
          /2/ КС организира изпълнението на приетият му бюджет.
     Чл.19. Председателят изисква сведение за наличностите по банковите сметки на структурните звена.
     Чл.20. Председателят може да прехвърля средства от определените бюджети на структурните звена, като не нарушава  баланса на бюджета на ССБ.
     Чл.21. УС може да одобри допълнителни субсидии от резерва при неотложни  непредвидени  разходи.
     Чл.22. Не се допуска извършването на разходи или поемането на задължения, които влошават баланса на бюджета, освен в случаите, когато УС е приел съответни промени в бюджета след упълномощаване от  НОСП на ССБ.
     Чл.23. КС упражнява контрол за изпълнението на бюджета. Внася информации в УС на ССБ и прави предложения за наказания при констатирани  нарушения на финансовата дисциплина.
     Чл.24. Председателят може да преустанови трансфера на субсидии определени с годишният бюджет, както и да блокира сметките и разплащанията от касите на структурните звена при неизпълнение на разпоредбите на вътрешносъюзните нормативни актове или при констатиране нарушения на финансовата дисциплина.
    
     ГЛАВА ПЕТА. ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА НА ССБ
    
     Чл.25 /1/ Изпълнението на бюджета завършва на 31 декември.
     /2/ Срокът за приключване на бюджета на ССБ е до 31 януари на следващата година.
     /3/ Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в съответния бюджет за текущата година, се изплащат от резерви в бюджета  или от реализирани икономии по пера в бюджета.
     Чл.26/1/ Структурните звена, разпоредители с бюджета, представят тримесечни  отчети за изпълнение на  определените им бюджети.
     /2/ УС обсъжда и приема тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на ССБ.
     /3/ УС съставя годишен отчет за изпълнението на бюджета възоснова на отчетите  на структурните  звена и КС.
     Чл.27/1/ Годишният отчет за изпълнение на бюджета се разглежда от УС и се внася за обсъждане на заседание на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ по показатели, по които е бил приет за съответната  година.
     /2/ Националното общо събрание на пълномощниците  приема с решение  отчета  не по-късно от м.юни следващата година.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
     §1. Настоящият правилник е утвърден от второто заседание от ХIV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, проведено на 08 и 09.V. 2003 г., изменен и допълнен на I-то заседание на ХV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, проведено на 6, 7 и 8.VII. 2006 г. и  І-то заседание на НОСП, 18 и 19.04.2011г.(след промени в Устава на ССБ)  
   
        

 

Изтегли целият документ от тук:  П Р А В И Л Н И К бюджет.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа