100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

П Р А В И Л Н И К за достъп и ред за ползване на информация за дейността на ССБ

         
     ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
     Чл.1. Този правилник урежда правото на достъп и ред за ползване на  информация  за дейността на ССБ.
Съюзна  информация
     Чл.2 /1/ Съюзна информация по смисъла на този правилник е всяка информация свързана с дейността на Съюза на слепите в България и даваща възможност на съюзните членове да си съставят собствено мнение, относно дейността на органите на управление и контрол на различните нива в системата на ССБ.
     /2/ Информацията по ал.1 е общосъюзна независимо от вида на нейния материален носител.
Задължени субекти за осигуряване на достъпа  до
съюзна информация
     Чл.3 /1/ Този правилник се прилага за достъп до съюзна информация, която се създава или се съхранява от НОСП, УС, КС на ССБ, РУС, РКС и УС на ТСО, мероприятията на ССБ, както и от обслужващите ги лица.
     /2/ Този правилник се прилага и за достъп до съюзна информация, която се създава и съхранява от търговските дружества на ССБ, както и техните дъщерни дружества,  клонове и предприятия.
Субекти на правото на достъп  до съюзна  информация
     Чл.4. Всеки съюзен член има право на достъп до съюзна информация при условията и по реда, определени в този правилник, освен ако в друг вътрешно-съюзен нормативен документ е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Осъществяване на правото на достъп  до съюзна  информация
     Чл.5. Осъществяване на правото на достъп до съюзна информация не може да бъде насочено срещу доброто име и престижа на ССБ, както и срещу  правата и доброто  име на други лица.
Основни принципи
     Чл.6. Основни принципи при осъществяване правото на достъп до съюзна информация  са:
     1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
     2. осигуряване на еднакви условия за достъп до съюзна информация;
     3.осигуряване на законност при търсенето и получаването на съюзна информация;
     4. защита на правото на  достъп  до информация;
     5. защита на личната информация.
Допустими ограничения на правото на  достъп до съюзна  информация
     Чл.7 /1/ Не се допускат ограничения на правото на достъп до съюзна информация, освен когато тя представлява фирмена или служебна  тайна.
     /2/ Достъпът до съюзна информация може да бъде пълен или частичен.
Изключение от приложното поле на правилника
     Чл.8. Този правилник не се  прилага  за информация,  която:
     1. се предоставя във връзка с административното обслужване на съюзните членове и юридическите лица;
     2. се изисква от правораздавателните органи.
     РАЗДЕЛ II. ОФИЦИАЛНА И СЛУЖЕБНА СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Видове съюзна информация
     Чл.9 /1/ Съюзната информация, създавана и съхранявана от ръководните органи на различните нива на управление и контрол в системата на ССБ е официална и служебна.
     /2/ В случаите, предвидени с вътрешно-съюзен нормативен документ или с решение на ръководен орган в системата на ССБ, дадена информация може да бъде обявена за служебна тайна.
Официална съюзна информация
     Чл.10. Официална е информацията, която се съдържа в решенията на ръководните органи на управление и контрол, търговските дружества, дъщерните дружества, колнове и предприятия, при осъществяване на правомощията им, съгласно Устава на ССБ и вътрешно-съюзните  нормативни   документи.
Служебна  съюзна  информация
     Чл.11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните  ръководства.
     ГЛАВА II. ДОСТЪП ДО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
     РАЗДЕЛ І. ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНА, СЛУЖЕБНА И ДРУГА  СЪЮЗНА
              ИНФОРМАЦИЯ
     Чл.12/1/ Достъпът до официална информация, която се съдържа във вътрешно-съюзните нормативни документи и решенията на ръководните  органи  се осигурява чрез: УС на ТСО, РУС,РКС,УС и НОСП на ССБ, КС и търговските дружества на ССБ.
     /2/ Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено с решение на органа, който я е създал се осигурява чрез публикуване в сп.”Зари” или под друга форма.
     /3/ Достъпът до официална информация извън случаите по ал.1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този правилник.
     Чл.13. Достъпът до служебна съюзна информация е свободен.
     Чл.14./1/ Достъпът до официална и служебна съюзна информация е ограничен, когато  тя:
     1. е свързана с мнения и позиции, във връзка с оперативната подготовка и приемането на актовете на органите на управление и кнтрол, и няма самостоятелно значение;
     2. съдържа мнения и позиции във връзка с минали, настоящи или предстоящи преговори, водени от органите на управление на всички нива, както и сведения свързани с тях;
     3. се отнася до договори сключени от ССБ и търговските му дружества с трети лица;
     4. е свързана с ползване на банкови кредити и обременяване с тежести на недвижими имоти и дълготрайни материални  активи;
     5. е свързана с длъжностното разписание и трудовите възнаграждения;
     6.е свързана с търговска, финансова, инвестиционна, технологична, конструктивна и организационна дейност на търговските дружества.
     /2/ Заседанията на ръководните органи, когато се обсъжда информация, съдържаща  елементи,  цитирани в ал.1, се провеждат при закрити врата.
     /3/ Рершенията взети по ал.2  не се публикуват.
     Чл.15./1/ Свободен е достъпът до съюзна информация, свързана с дейността на задължените  субекти по чл.3 ал.1 и 2.
     /2/ Информацията по ал.1, която представлява фирмена, търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция и вреди на търговските интереси, не подлежи на предоставяне.
     /3/ Достъпът до информация се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност, икономическа свобода и защита интересите на ССБ и търговските му дружества.
     РАЗДЕЛ ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪЮЗНА
                ИНФОРМАЦИЯ
     Чл.16. /1/ Ръководните органи, на различните нива на управление в ССБ, информират за своята дейност чрез публикации в сп.”Зари” или  под друга форма.
     /2/ Ръководните органи, на различните нива в ССБ, съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато  тази  информация:
     1. може да съдейства на съюзните членове при защита на техните права и специфични  интереси;
     2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими съюзни интереси.
     3. представлява или би представлявала ощбосъюзен интерес;
     4.следва да бъде изготвена или предоставена по силата на вътрешеносъюзен нормативен документ.
Публикуване на актуална  съюзна  информация
     Чл.17. С цел осигуяване на прозрачност в дейността на ССБ и за максимално улеснение на достъпа до съюзна информация, периодично се публикува актуална информация за работата на ССБ и търговските му дружества.
     РАЗДЕЛ ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА
                ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
     Чл. 18./1/ Достъпът до съюзна информация  е  безплатен.
     /2/ Материалните разходите по предоставяне на съюзна информация се заплащат по нормативи, определени със заповед на председателя на ССБ.
     /3/ При поискване от страна на заявител, субектите по чл.3 са длъжни да информират за възможните  форми  за предоставяне на достъп до съюзна информация, дължимите разходи и начините за заплащането  им.
     ГЛАВА III. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
     РАЗДЕЛ І. ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО СЪЮЗНА
               ИНФОРМАЦИЯ
     Чл. 19 /1/ Достъпът до съюзна информация се предоставя възоснова на писмено заявление  или устно  запитване.
     /2/ Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено  по електронен  път.
     /3/. Когато заявителят не е получил достъп до исканата съюзна информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.
     Чл.20/1/ Заявлението за предоставяне на достъп до съюзна информация  съдържа:
     1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
     2. описание на исканата информация;
     3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата  информация;
     4. адрес за кореспонденция   със  заявителя.
     /2/ Ако в заявлението не се съдържат данните по ал.1 т.1,2 и 4, то се оставя без уважение.
     /3/ Заявленията за достъп до съюзна информация подлежат на задължителна регистрация.
     Чл.21/1/ Формите за предоставяне на достъп до съюзна информация са:
     1. устна справка;
     2. оригинал или копие на хартиен  носител;
     3. копие на технически носител.
     Чл.22. Органите /лицата/ са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до съюзна информация, освен в случаите, когато:
     1. за нея няма техническа възможност;
     2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
     3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация.
     РАЗДЕЛ ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА  И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
                ДОСТЪП ДО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
     Чл.23./1/  Заявленията за предоставяне на достъп до съюзна информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
     /2/ В срока по ал.1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация и уведомяват писмено заявителя за своето  решение.
     /3/ В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителя се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата съюзна информация. Срокът по ал.1 започва да тече от датата на уведомяването. Ако заявителя не уточни предмета на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя  без  разглеждане.
     РАЗДЕЛ III. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО СЪЮЗНА
                 ИНФОРМАЦИЯ
     Чл.24/1/. Основание за отказ от предоставяне на достъп до съюзна информация е налице, когато:
     1.  исканата информация е фирмена или служебна тайна, както и в случаите по чл.14 и чл.15 ал.2;
     2. достъпът зясяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата  съюзна  информация.
     3. исканата съюзна информация е предоставена на заявителя през предходните шест месеца.
     /2/ В случаите по ал.1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията,  достъпът до която не е ограничен.
     Чл.25. В решението за отказ за предоставяне на достъп до съюзна информация се посочва фактическото основание  за отказа и се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща  по пощата.
     РАЗДЕЛ ІV. АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
     Чл.26. Членовете на органите, изброени в чл.3 ал.1, както и обслужващите ги  лица, при  неспазване на  настоящия правилник, носят отговорност съгласно Устава на ССБ и Кодекса на труда.
     Чл.27. Служителите и работниците по чл.3 ал.2, при неспазване на настоящия  правилник, носят отговорност съгласно Устава на ССБ и Кодекса на труда.
     Чл.28. Декларация /по приложен образец/ за опазване на фирмената  и  служебна тайна  подписват:
     - членовете на НОСП, УС и КС на ССБ, РУС и обслужващите  ги лица;
     - служитлите в ЦУ на ССБ;
     - управителите на търговските дружества на ССБ, управителите и гл.счетоводители на дъщерните дружества,  клоновете и предприятията;
     - всички служители в седалището на търговските дружества.
     ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §1. “Фирмена тайна” е официалната и служебна информация на търговските дружества, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция.
     §2. “Служебна тайна” е официалната и служебна информация за дейността на ССБ, която е свързана с възможност за накърняване интересите, злоупотреба с доброто име и престижа на ССБ.
     §3. Членовете на НОСП, Управителния и Контролния съвет на ССБ, във връзка с предоставените им правомощия по Устава на ССБ се запознават с информацията по чл.14 и чл.15 /2/ в служба “Протокол” на ССБ.
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §4. Настоящият правилник е утвърден на II-то заседание на ХIV-то общо събрание на ССБ, проведено на 08 и 09.V.2003 г. и отменя Правилника утвърден от ЦС на ССБ, пр.№4/20.IV.2001 г.

 

Изтегли целият документ от тук:  П Р А В И Л Н И К достъп.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа