100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

П Р А В И Л Н И К за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ

     ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл.1. Този   правилник урежда редът за набирането и разходването  на  средствата  за:
    - издръжка структурите на ССБ на територията на страната;
    - развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, рехабилитацията, образованието и др. на хората със зрителни увреждания, членуващи в ССБ;
    - подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на членовете на ССБ;
    - издаване на  говорящи списания и книги и брайлов  печат;
    - организиране на културно-просветна, спортна и туристическа дейност за членовете си;
    - предоставяне на парични и натурални помощи на членовете си;
    -други дейности, насочени за постигане на целите и предмета на дейност на организацията.
     Чл. 2. Източниците за набиране на средства са: членски внос, субсидии от държавният и общинските бюджети, дарения, проекти и програми и допълнителна стопанска дейност.
    
     ГЛАВА ІІ.НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
     РАЗДЕЛ І. РЕД ЗА НАБИНАРЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА  ОТ ДАРИТЕЛИ
     Чл.3/1/ Даренията в пари постъпват в банкова сметка на организацията - получател на дарението /ССБ, РСО, ТСО/ или в брой срещу издаване на свидетелство за дарение по установен образец - Приложение №1
     /2/ Свидетелствата се издават в два екземпляря, по един за дарителя и дарения.
     /3/ Сумите, получени като дарения в брой, се завеждат в касовата книга, за което се издава приходен касов ордер, като квитанцията се предоставя на дарителя.
     Чл.4. Паричните дарения се изразходват с решение на съответните управителни съвети, като се спазва волята на дарителя, а когато липсва такава по реда определен в чл.10 от настоящият правилник.
     Чл.5./1/ Даренията в натура се приемат от комисия, определена от съответния УС срещу издаване на свидетелство за дарение по образец - Приложение № 2.
     /2/ Същата комисия разпределя получените дарения в натура, съгласно волята на дарителя и решение на УС, за което съставя предавателен протокол по образец - Приложение № 3.
     Чл.6. Решенията на УС на ССБ, РСО и ТСО по чл.4 и чл.5 ал.2 се вземат с мнозинство 2/3 от избраните членове, когато са в полза на:
     1. лица от състава на колективните органи и техните  съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия  - до четвърта степен, или по сватовство  - до втора степен включително.
     2. лица били в състава на управителните и контролните органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
     Чл.7./1/ За отчитане на получените и изразходваните дарения в натура се води специална материална книга, в която се описват всички приемателно-предавателни  протоколи.
     /2/ Материалната книга се води от сътрудниците на РСО, ТСО и главният счетоводител на ССБ.
     Чл.8. Контролът върху приемането и изразходването на даренията в пари и натура се осъществява от управителните и контролните органи на ССБ.
     РАЗДЕЛ II.  РЕД ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
                 ЧЛЕНСКИ ВНОС
     Чл.9/1/ Членският внос, в определения от УС на ССБ размер, се събира от ТСО за съюзните членове за всяка текуща година и от ЦУ за асоциираните членове  не по-късно от 31 декември.
     /2/Членският внос за съюзни членове се приема от сътрудника на ТСО срещу квитанция.
     /3/ Членският внос за асоциирани членове се заплаща в касата на ЦУ на ССБ или се превежда по банков път.
     Чл.10/1/ Събраните средства от членски внос на съюзните членове се изразходват в ТСО, а от асоциираните членове на ССБ от ЦУ за:
     1. издръжка на организацията;
     2. за финансиране на специфични дейности на организацията - рехабилитация, култура, спорт, туризъм, достъп до информация и др.;
     3. за подпомагане на крайно нуждаещи се членове на организацията.
     /2/ Поредността при разходването на суми по предходните точки е задължителна, като разходването на суми по всяка следваща точка може да става при покриване на всички разходи по предходната точка.
     Чл.11. Управителните съвети на ССБ, РСО и ТСО отчитат набраните средства от дарения и членски внос съгласно Правилника за бюджета.
     ГЛАВА ТРЕТА. ПАРИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ССБ
     РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ И РАЗМЕРИ  НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ
     Чл.12. Парични помощи в рамките на една бюджетна година могат да се отпускат еднократно  на нуждаещи се:
     /1/  В размер до  160.00 лв.:
     1. многодетни семейства и самотни съюзни членове
     2. в затруднено материално положение. 
     3. за закупуване на контакни лещи, консумативи за оперативно вграждане на вътреочни лещи, за закупени вътреочни лещи и имплантирани серклажни ленти, очни протези, срещу представен оправдателен документ и епикриза.
     /2/ В размер до 320.00 лв:
     1. За оперативно лечение на очно заболяване в страната и чужбина, срещу представени оправдателени документи и  епикриза. 
     2. При внезапна загуба на жилище в следствие на земетресение, пожар, наводнения и др. природни бедствия, когато не са обезщетени от застрахователни  институции.
     3. Неотложен текущ ремонт на жилище при обстоятелствата посочени в т.2.
    
     РАЗДЕЛ ІI. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ОТ РСО, ЦУ НА
               ССБ И ТЪРГОВСКИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА НА НУЖДАЕЩИ СЕ
               СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ И ЗРЯЩИ РАБОТЕЩИ ВСИСТЕМАТА НА ССБ
     Чл.13. Управителните съвети на РСО в рамките на утвърдения им бюджет осъществяват паричното подпомагане на нуждаещите се, живеещи на тяхната територия съюзни членове и работещи в ССБ, съгласно критериите и размерите посочени в чл.12.
     Чл.14. При условията на настоящият правилник могат да бъдат подпомагани работещите в ЦУ от председателя на ССБ и по предложение на синдикалните организации, в рамките на  бюджета на ССБ.
     Чл.15. Управителите на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур-ССБ” ЕООД, съгласувано с председателя на ССБ могат да подпомагат работещите в централата на търговските дружества при условията на настоящия правилник.
     Чл.16.Управителите на дъщерните дружества, клоновете и предприятията, съгласувано с управителя на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД и “Релакстур-ССБ” ЕООД, имат право в зависимост от финансовите си възможности да отпускат еднократни помощи на съюзни членове, както и на зрящи работници и служители, като се съобразяват с изискванията в настоящият правилник.
     Чл.17. С решение на УС на ССБ за изключително тежки случай могат да бъдат подпомагани съюзни членове и работещи в структурите на ССБ в по-голям размер или условия извън посочените в чл.12 - 16.
     Чл.18. Решенията на УС на ССБ, РУС и УС на ТСО се вземат с мнозинство 2/3 от избраните членове, когато са в полза на: 
     1. лица от състава на колективните органи и техните  съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия  - до четвърта степен или по сватовство  - до втора степен включително.
     2. лица били в състава на управителните и контролните органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
     Чл.19/1/ Помощи се отпускат възоснова на писмена молба-декларация - приложение № 4. За съюзните членове чрез Управителния съвет на ТСО, а за зрящи работещи в структурите на ССБ, чрез съответната синдикална организация.
     /2/ В десетдневен срок от постъпването на молбата се извършва социална анкета, която обхваща преценката за материалното състояние на нуждаещите се, броя на членовете на семейството, трудоспособността им и други обстоятелства.
     Чл. 20. Помощите се отпускат:
     - със заповед на председателя на ССБ в случайте на чл.14 и чл.17
     - по решение на РУС със заповед на  председателя на РСО  в случайте на чл.13;
     - със заповед на управителите на търговските дружества, в случайте на чл.15;
     - със заповед на управителите на дъщерните дружества, клоновете и предприятия в случайте на  чл.16.
     Чл.21./1/ При установяване на неправилно изразходване на помощите, както и за улесняване на молителите,  органа  отпуснал  помощта  може да определи друг начин за изразходване на сумите -  в натура. Сумите се оправдават с документ, съгласно закона за счетоводството, за закупени материали (продукти) и с разписка, че са получени от молителя.
     /2/ За ново строителство и преустройство на жилищни сгради помощи не се отпускат.
    
     РАЗДЕЛ III. ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
     Чл.22. Решението за отпускане на помощта и заповедта  се прилагат към съюзното или трудовото  досие на подпомогнатия.
     Чл.23. Правилното и целесъобразно отпускане и изразходване на помощите се контролира от управомощените съюзни органи.
    
     ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §1. На нуждаещите се ученици, отговарящи на условията за членство в ССБ се отпускат парични помощи от РСО  по местоживеене, възоснова на:
     - деца до 14 г. възраст  - молба от родителя или законния  представител;
     - деца от 14 до 18 годишна възраст - молба от ученика.
     И в двата случая към молбата се прилага писмено становище от ръководството на  учебното заведение.
     §2. Семейство по смисъла на този правилник включва съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца и невстъпили в брак.
     §3. При отпускане на парична помощ следва да се съблюдават нормативите на Министерството на труда и социалната политика относно месечните доходи на нуждаещите се.
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §4. За неверни данни в молбите-декларации, молителите носят наказателна отговорност по НК.
     §5. Длъжностните лица допуснали неправомерно разходване на средствата по този Правилник възстановяват сумите в двоен размер, освен в случаите, когато подлежат на наказателна  отговорност.
     §6.Настоящият Правилник е утвърден от II-то заседание на ХIV- то общо събрание на пълномощниците  на ССБ, проведено на 08 и 09 май 2003 г. и отменя досега действащите Правилник за парично  подпомагане и Правилника за контрола върху приемането и разходването на средства от дарения и членски внос. Променен с решение на УС на ССБ, протокол № 2/ 27.Х.2006 г.и протокол № 1/04.04.2012 г.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                     Благодарим за щедростта, с коят
                                                                     ни дарихте, защото тя се вижда не
                                                                     само  с  очите,  но  и  със сърцето!
                                  

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДАРЕНИЕ
№ .............../ ...................... г.

 

 

     Подписаният/та/  ..........................................................................
Адрес: гр. .......................................ул. ........................................... № ....  ,бл..... вх...... ет..................              ЕГН ...........................................
представляващ/а/.....................................................................................
  /попълва се, ако е от името на държавни, частни  или  обществени  институции/
ДАРЯВАМ сумата..................лв./словом.............................лв. на Съюза на слепите в България /ЦУ,РСО.............,ТСО ...................../ за:                           /ненужното се зачертава/
..................................................................................................................
     Сумата е внесе на по сметката на /ЦУ,РСО .................................., ТСО ................................../
         /ненужното се зачертава/

 

Дата..........................     ДАРИТЕЛ:
           /поставя се печат, ако е от името на държавни, частни или обществени институции/
гр./с/ ..........................................
                                  
                         
                         
                         
                                              ПРИЕЛ ДАРЕНИЕТО:
                                                         ..............................................
                                                                                                /длъжностно наименование/
                                                         ..............................................
                                                                                                /име и фамилия          /подпис/

 


Приемащата организация  на   ССБ .......................................
Адрес:             .................................................................
....................................................................................................

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


                                                                       Благодарим за щедростта, с която н
                                                                       и дарихте, защото тя се вижда не само
                                                                       с очите,  но  и  със сърцето!


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ДАРЕНИЕ
№ .............../ ...................... г.


     Подписаният /та/  .........................................................................
Адрес: гр..................................ул...................................№....,бл....... вх.........ет...........                                    ЕГН ...........................................
представляващ/а/  .................................................................................
      /попълва се, ако е от името на държавни, частни  или  обществени  институции/
    
     ДАРЯВАМ СЛЕДНОТО /В НАТУРА/:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
на Съюза на слепите в България /ЦУ,РСО........................................, ТСО................../за: ……………………………………………………..
  /ненужното се зачертава/
...................................................................................................................
         /воля на дарителя/

 

Дата..........................                   ДАРИТЕЛ:
        /поставя се печат, ако е от името надържавни, частни или обществени институции/
гр./с/ .........................   
                                                     ПРИЕЛИ  ДАРЕНИЕТО:
                                                     КОМИСИЯ:1.............................
                                                 2.............................
                                                                3. ...........................

 


Приемащата  организация  на   ССБ ................................................
Адрес: ................................................................................................
.............................................................................................................
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
    
                                           СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
                                           /ЦУ,РСО,ТСО/ гр./с/ ...........................
    
    

ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 № ..............

    
    
    
     Днес,............... , комисия в състав:.............................................................................................
                       /попълват  се имената на членовете на комисията/
............................., съгласно решение на УС на ........................................................................ ........
                                    /ССБ, РСО,ТСО /
предадохме  на......................................................................................................................................
.........................................................................................................
         /представител/и/  на РСО, ТСО, съюзен член или  съюзни членове по приложен списък/
следното дарение /в натура/ ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

    
    
    
    
     ПРЕДАЛА
     КОМИСИЯ: ...................................
               .………………………..
               ………………………...

                                      
                                               ПРИЕЛ:  ............................                                                                          /подпис/

    
    
    
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ

На основание решение на УС на РСО .......................................
РАЗРЕШАВАМ ПОМОЩ:
- парична в размер на  .......................  лв.
- в натура  за ........................................ лв.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСО : ......................
                                                                / ............................/

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

От ........................................................................................... живущ(а) в гр.(с.) ............................................, ул.................................................., бл.................. вх............. ет. ........  ап............
Л.к.№ ........................................., изд. на............................................ от МВР ......................................................
ЕГН ............................................................, телефон за връзка .............................................................................
Член съм на ССБ от .......................... г. и имам................... % намалена работоспособност поради нарушено зрение. Членувам в ТСО ............................................... .
Моля да ми бъде отпусната парична помощ, която ми е необходима за: ........................ ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Семейно положение: .............................................
- съпруг (а) ....................................................................................................... на .............. г.      (не) работи
- деца под 18 годишна възраст: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ІІ. Материално  положение
Доходите на семейството ми са от:
- трудови възнаграждания  .........................  пенсия ............................., съгл. решение .....................................
- чужда помощ ................., интеграционна добавка ................, 25% от социалната инвалидна пенсия ..........
- трудови възнаграждания на съпруг (а)......................,пенсия ......................., съгл. решение ..........................
- чужда помощ .................., интеграционна добавка .............., 25% от социалната инвалидна пенсия ...........
- месечни добавки за деца .......................... лв.
-  от наеми, рента на недвижимо имущество и др. ............................. лв.
Общо доходите на семейството ми са в размер на ...................... лв. месечно
ІІІ. Семейството ми притежава недвижими имоти:
- жилище ........................................................... (вид, бр.стаи, кв.м. собствено), което отоплявам ............................................... (вид гориво).
-  други имоти, притежавани от семейството и на чие име са: ......................................................................
...............................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация, нося отговорност по чл.313 от НК и получената неправомерно помощ подлежи на връщане.
ЗАБЕЛЕЖКА: В молбата-декларация задължително се попълват всички данни за суми над 50.00 лв.
                                      
                                      
                                       ДЕКЛАРАТОР: ....................................
                                   
                                   

Възоснова на извършената социална анкета, УС на РСО потвърждава (не потвърждава) изложеното материално и имотно състояние  на съюзния член и неговото семейство.


Р Е Ш Е Н И Е

на УС на РСО  - ...................................... по молбата на съюзния член ..........................................
.........................................., взето на заседание на УС на РСО с протокол № ............. от ...............
..................... 20....... г.
    
     1. Да се ( да не се )отпусне парична помощ на съюзния член в размер на .............по следните съображения:
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................. .
    
     2. Помощта да се отпусне в натура по следните съображения: .............................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

     3. На основание чл. 17 от Правилника за набиране и разходване на средства  за дейността на ССБ, предлага на Управителният съвет на ССБ да отпусне парична помощ в размер на ................... на съюзния член .............................................................................................
    
    
    
     гр. ............................................ 20.... г.
    
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................
                                                   /подпис/
                                    
                                     СЪТРУДНИК: .....................................
                                                   /подпис/
                                    

 

 

Изтегли целият документ от тук:  П Р А В И Л Н И К средства.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа