100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за организиране заседанията на Управителния съвет на Съюза на слепите в България

 

               
     РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Чл.1. С настоящата Наредба се урежда организирането и провеждането  на заседанията на Управителния съвет на ССБ.
    
     РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА

     Чл.2. Заседанията на Управителният съвет на ССБ се организират:  по приет план за дейността си, при възникнал проблем за решаване от УС или по искане на 1/3 от състава му.
     Чл.3./1/ Председателят на ССБ определя  датата, часът и мястото за провеждане на заседанията на УС на ССБ и уточнява присъствието и участието на експерти, специалисти и други.
     /2/ В случай на искане на 1/3 от състава на УС за провеждане на заседание и при отказ на председателя за свикването му, заинтересованите членове на УС определят датата, мястото и дневния ред на заседанието, уточняват присъствието и участието на експерти, специалисти и други.
     Чл.4. Материали за обсъждане в Управителния съвет на ССБ имат право да внасят: членовете на Управителният съвет на ССБ; председателят на КС; председателите на комисии създадени към УС на ССБ; управителите на търговските дружества, управителят на НЦРС, председателят на Федерацията “Спорт за хора със зрителни увреждания"; асоциираните членове на ССБ по въпроси от неговите компетенции във връзка със съвместната им дейност, ако не противоречат на вътрешно-нормативната уредба, утвърдена от Националното общо събраниена пълномощниците и УС  на ССБ.
     Чл.5. Материалите за заседанията на УС на ССБ се представят на председателя на ССБ 12 работни дни преди провеждане на заседанията, след което се изпращат на членовете на УС на ССБ и председателя на КС най-малко 10 дни преди насрочената дата за заседанието. 
     Чл.6. По изключение могат да се предлагат устни доклади и предложения за решения на заседание на УС на ССБ.
     Чл.7. При представяне на материалите на последната страница освен подписа на вносителя, датата, месеца и годината следва да има и подпис на съставителя.
      Чл.8. При неспазване на съответните срокове за подготовка на материалите, вносителят е длъжен, съобразно изискванията на чл.5 от настоящата наредба, да поиска отлагането им за следващо заседание.
    
     РАЗДЕЛ III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА УС НА ССБ
          
     Чл.9.Заседанията на УС се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината избрани членове.
     Чл.10.Заседанията на УС на ССБ се ръководят от председателят  на ССБ или  друго лице,  съгласно  чл.3 ал.2.
     Чл.11. В заседанията на УС на ССБ участвуват членовете на УС, председателят на КС на ССБ и организатор “ВУКД”. При необходимост по отделни точки от дневният ред и поканени специалисти от ЦУ, търговските му дружества и др.
     Чл.12./1/ Приемането на дневния ред и вземането на решенията по него се извършва с явно гласуване след обсъждане. Изисква се обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случайте, в които в Устава е предвидено  друго.
     /2/ При обсъждане на значими проблеми за дейността на организацията Управителният съвет може да вземе решения за поименно гласуване.
     Чл.13 /1/ Всеки член на УС има право  на  един глас.
     /2/ Член на УС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
     1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора  степен включително;
     2. юридически лица, извън системата на ССБ,  в които той е управител или може да наложи  или възпрепятства вземането на решение.
     Чл.14. При обсъждане на предложените материали и проекти за решения всички членове на УС на ССБ имат право свободно да изказват мненията си и да правят нови предложения по обсъждания материал и предложените решения.
     Чл.15. Водещият заседанието гласува новонаправените предложения за промяна на текста на материалите и решенията, като задължително уточнява при тяхното формулиране сроковете, отговарящите и начините за оценка на изпълнението им.
     Чл.16. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако за това бъде получено съгласието на всички членове на управителния съвет. Взетото решение се вписва в протокола на предишното или следващото заседание на УС, а документа за съгласие за процедурата при вземане на  решението на УС се прилага към материалите.
     Чл.17./1/ За решенията  на УС на ССБ, се изготвя  протокол, който се подписва от председателя на ССБ (председателстващият заседанието) и водещия протокола, които  удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
     /2/ Срокът за изготвяне на протоколите за решенията на  УС на ССБ е 10 работни дни.
     /3/ След подписването на протокола от председателя на ССБ и при необходимост се изготвят преписи от решения,  заверени  от председателя на ССБ и водещия протокола, които се изпращат  до лица и структури в и извън ССБ, свързани с тяхното  изпълнение.
     Чл.18. УС на ССБ определя информацията от заседанията си за публикуване в сп.”Зари”и други медии съгласно Правилника за достъп и ред за ползване на информация за дейността на ССБ.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    
     §1.  Наредба е утвърдена от УС на ССБ, пр.№ 1/18 и 19.ХII.2002 г. и отменя утвърдената с протокол № 1/10.ІІІ 2000 г. Наредбата за дейността на ИС на ССБ. Изменена и допълнена от УС на ССБ, пр.№ 4 /20.ХII.2006 г. и пр. № 1/04.04.2012 г.

 

 

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА УС.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа