100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за дейността на контролните органи на ССБ

               
     РЕЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1. Тази наредба урежда дейността на Контролният съвет и Регионалните контролни съвети на ССБ и взаимоотношенията между тях, с цел създаване по-добра и ефективна организация и превръщането им в единна контролна система на ССБ.
     Чл.2.Дейността на Контролния съвет и Регионалните контролни съвети се осъществява възоснова на действащото законодателство в България, Устава на ССБ, вътрешносъюзните нормативни документи и тази Наредба.
     Чл.3. При осъществяване на дейността, Контролният съвет и Регионалните контролни съвети работят във взаимодействие и сътрудничество, съобразно определените им функции и правомощия.
    
     РЕЗДЕЛ ІІ.  КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
    
     Чл.4. Контролният съвет контролира и проверява дейността на всички органи и организации, структури, стопанска дейност и почивно дело.
     Чл.5. /1/ Председателят на КС изготвя проект на бюджет и го представя на  председателя на ССБ за  включването му  в проектобюджета на ССБ.
     /2/ Регионалните контролни съвети ползват средства за дейността си от бюджета на РСО. Бюджетите на РКС се формират съобразно броя на ТСО, отдалечеността им от седалището на РСО, транспортни комуникации и др.
     Чл.6/1/ Председателят на КС  или упълномощено от него лице от състава на КС участва със съвещателен глас в заседанията на УС на ССБ, а при необходимост и в заседанията на помощните му органи.
     /2/Контролният съвет осъществява методическо ръководство над РКС и работи в сътрудничество с контрольорите и финанвсовите ревизори на ССБ.
     /3/ С цел усъвършенстването на контролната дейност и издигането й на по-високо равнище КС организира семинари с председателите на РКС, съвместно със специалисти от различни направления в ССБ, най – малко 2 пъти през мандата.
     Чл.7./1/ В изпълнение на своите права и задължения Контролният съвет извършва пълни или частични  проверки, по сигнали или по своя инициатива  на: УС на ССБ, Регионалните съюзни организации, Териториалните съюзни организации и техните управителни съвети, търговските дружества, предприятията и другите структури на ССБ, като следи за:
     1.Спазването на Устава на ССБ, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на ръководните органи.
     2.Отношението на ръководните органи към молбите, жалбите и запитванията на съюзните членове и гражданите.
     3.Финансова дейност - изпълнението на бюджета, правилното и законосъобразно изразходване на съюзните бюджетни и извънбюджетни средства.
     4. Състоянието, ползването и опазването на съюзното  имущество.
     5.Състоянието, ползването и опазването на съюзната собственост и имущество в търговските дружества на ССБ, техните дъщерни дружества,  клонове и представителства.
     /2/ След извършване на проверки се съставя протокол за направените констатации и дадените препоръки.
     /3/ Въз основа на извършените проверки и направените констатации, Контролния съвет взема решения и внася предложения и информации в УС и ОСП  на ССБ. Той спира или отменя незаконните и несъобразени с Устава и вътрешносъюзните нормативни документи на ССБ, решения и действия.
     /4/ Постъпилите в Контролния съвет жалби и сигнали от съюзни членове, организации и граждани се завеждат по реда на постъпването им.
     /5/ Контролният съвет разглажда и решава тези жалби и сигнали в срок от един месец и за резултата уведомява жалбоподателя с писмо с обратна разписка.
     Чл.8 /1/ Контролният съвет ежегодно приема програма за работата  си.
     /2/ По предложение на председателя изибра от състава си и освобождава с мнозинство от избраните членове на КС, заместник-председател/и/.
     /3/ Контролният съвет разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които се провеждат  най-малко два пъти годишно.
     /4/ Заседанията са редовни, ако на тях присъствуват повече от половината членове на Контролния съвет, а решенията се приемат с  мнозинство от 50% от всички избрани членове.
     Чл.9./1/ Заседанията се насрочват  от  председателя, /зам.председателя/  на  Контролния  съвет, които подготвят материалите за тях и предлагат дневният ред. 
     /2/Председателят, зам.председателят, ръководят заседанията на  Контролният  съвет, а при  тяхно отсъствие,  председателят определя лице от състава на КС, което да изпълнява тези  задължения.
     /3/ На заседанията си Контролния съвет разглежда резултатите  от извършените  проверки,   постъпилите  жалби, сигнали, запитвания, организционни  и други въпроси. Взема  решения по тях.
     /4/ Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако за това бъде получено съгласието на всички членове на Контролния съвет. Взетото решение се вписва в протокола на следващото заседание на КС, а документа изискващ решението, оформен с подписите на членовете на КС се прилага към материалите.
     /5/ За решенията на КС на ССБ, се изготвя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и протоколчика.
     /6/ Председателят на КС има право да свиква съвместно заседание на УС на КС на ССБ при обсъждане на значими за организацията въпроси.
     Чл.10. /1/ В изключителни случаи, по спешни и неотложни въпроси еднолично решение взема председателят на Контролния  съвет.
     /2/ Постъпилите жалби и сигнали между заседанията на контролният съвет се разглеждат и решават от председателят, зам.председателят на КС.
     /4/ В случаите по ал.1 и 2 председателят, зам.председателят задължително внасят информация в първото заседание на Контролния съвет.
     Чл.11. Председателят или упълномощено от него лице участвува в срещи, провеждани от ръководството на ССБ с председателите и сътрудниците на РСО, като на следващото заседание информира членовете на КС за обсъжданите въпроси.
     Чл.12. Проверки на РСО се извършват от Контролният  съвет,   РКС заедно и поотделно.
     Чл.13. Контролният съвет своевременно уведомява РКС за настъпилите промени и допълнения на вътрешносъюзните документи.
     Чл.14. Контролният съвет издава правилници, наредби, инструкции и др. отнасящи се до дейността на контролните органи на ССБ.
     Чл.15. Контролният съвет приема ежегодно отчет за дейността си и го внася за обсъждане в  ОСП  на ССБ.
    
    
     РЕЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ  СЪВЕТИ
    
     Чл.16. Регионалният контролен съвет /РКС/ е регионална структура, изпълняваща контролна дейност на територията на една регионална съюзна организация /РСО/.
     Чл.17. Броят на членовете на РКС се определя от събранието на пълномощниците на РСО, което ги избира. РКС представя отчет за дейността си пред регионалното събрание на пълномощницте.
     Чл.18. /1 /РКС проверява дейността на РСО, ТСО и техните управителни съвети.
     /2/ Проверките  на УС на РСО и ТСО  се извършват  от председателя, зам.председателя или член  на РКС, а при нужда и в присъствието на член на КС.
     Чл.19. В изпълнение на своите права и задължения:
     /1/. Председателят на РКС  или упълномощено от него лице от състава на РКС участва  в заседанията на УС на РСО, като следи решения да са съобразени с Устава и вътрешносъюзните нормативни документи. РКС оказва съдействие на УС на РСО и ТСО за изпълнение на приетите решения.
     /2/. Осъществява  контрол при провеждане на отчетно-изборните събрания на ТСО и регионалното събрание на пълномощницте като следи за спазване на Устава и вътрешносъюзните нормативни документи, касаещи реда и начина за свикване, организиране и провеждане на събранията на ТСО и РСО в т.ч.:
     - спазване на срока и начина за уведомяване членовете на ТСО/пълномощниците на РСО за датата, часът, мястото и дневният ред на общото събрание на ТСО/регионалното събрание на пълномощниците
     - наличието на кворум, съгласно Устава, за провеждане на събранията;
     - спазване на дневния ред;
     - спазване на правилата при провеждане на избора;
     -пълнота на отчетният доклад, като особено внимание обръщат на  финансовата  му част.
     /3/ РКС извършва планови проверки на УС на РСО и ТСО и проверки по всички постъпили жалби и сгинали, като следи за спазването на Устава, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на висшестоящите органи. Проверките  на УС на  РСО и ТСО се извършват със сътрудника на РСО.
     Чл.20. Проверките на РСО и ТСО обхващат следните насоки:
     1. Спазване на съюзния устав, вътрешносъюзните нормативни документи и изпълнението на решенията на ръководните  съюзни органи.
     2. Спазване на финансовата дисциплина, законосъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетни средства.
     3. Стопанисване, съхраняване и правилно използване на съюзното имущество.
     Чл.21 При извършване на проверките на РСО и ТСО контролния орган следи за правилното водене, съхранение и отчитане на документи свързани с:
     /1/ Финансовата дейност на организациите по отношение на: касови книги за бюджетни и собствени средства, дарителски и материални книги  - прономеровани, прошнуровани и подписани от председателя на съответната РСО, ТСО; първични документи, оформянето им, съхранението  им, връзка между касовите книги и протоколите от заседанията на УС, спазването на  вътрешносъюзните  нормативни документи, свързани с финансовата дейност на организацията.
     /2/ При проверки на РСО и ТСО отнасящи се до организационната дейност проверяващия трябва да следи за:
     - наличието на изискуемите се документи в дусиетата на членовете на организацията, включително и тяхната актуализация;
     - наличие на протоколите от заседанията на УС и събранията на РСО и ТСО и съдържат ли изискуемите се реквизити съгласно действащите наредби и правилници.
     Чл.22./1/ Съюзните членове, УС на РСО и ТСО, подават своите жалби и сигнали до РКС. УС на РСО могат да подават сигнали и направо до КС.
     /2/ РКС разглежда  и решава жалбите и сигналите в срок от 30 дни и за резултата уведомява УС на РСО и жалбоподателя в едно с мотивите.
     /3 /РКС приема решение по всеки сигнал или жалба еднократно.
     /4/ Недоволните от решението на РКС имат право да подават в 14 дневен срок мотивирана жалба до КС.
     /5/ Жалби и сигнали, които не са от компетентността на РКС се изпращат в КС, който ги разглежда в определения срок и уведомява писмено РКС, УС на РСО и жалбоподателя за направените  констатации и взетите  решения.
     /6/ След извършване на всяка проверка, РКС съставя протокол за направените констатации и дадените препоръки. Протокола се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за:  РКС, проверяваната организация и за Контролния съвет на ССБ.
     Чл.23. РКС провежда първото си редовно заседание в месечен срок след избора, на което приема програма за дейността си.
     Чл.24. РКС приема програма за работата си за всяка календарна година и изпраща копие от същата до КС в срок до 31 януари.
     Чл.25/1/РКС провежда най-малко две редовни заседания годишно.
     /2/ Сътрудника на РСО оказва техническа помощ на РКС при провеждане на заседания, проверки и други мероприятия.  По преценка на РКС и след съгласуване с председателя на КС, при необходимост може да се ползва външен сътрудник.
     /3/ РКС приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
     Чл.26. /1/ В изключителни случаи, по спешни и неотложни въпроси еднолично решение взема председателят на РКС.
     /2/ Постъпилите жалби и сигнали между заседанията на РКС се разглеждат и решават от председателя, зам.председателя на РКС.
     /3/ В случаите по ал.1 и 2 председателят, зам.председателят задължително внасят информация в следващото заседание на РКС.
     Чл.27. РКС има право да спира незаконосъобразни и противоуставни решения на УС на РСО и ТСО, за което сезира КС.
     Чл.28/1/ В срок до 31 януари на следващата календарна година, РКС представя отчет за дейността си за предходната година  в КС.
     /2/ РКС отчита цялостната си дейност за мандата пред регионалното събрание на пълномощниците на съответната РСО и изпраща копие от отчета в КС.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
    
     § 1. Наредбата е приета  с протокол № 1 от заседание на КС, проведено на 24 януари 2003 г. и отменя досегадействащите Правилник за дейността на контролните органи на ССБ и Основни насоки за приложението му. Изменена и допълнена с пр.№ 2/28.06. 2007 г. и протокол от 20.ІV.2012 г.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!
    
    
    
     П Р О Т О К О Л
    
     от извършена проверка на РСО .................................. /ТСО ............................../ за периода ...........................................
    
    
    
     Днес ....................... 200   г. се извърши проверка  на РСО ................................... ТСО ................................................. , при която се констатира :
      Спазване  Устава на ССБ, вътрешносъюзните нормативни документи и решенията на ръководните органи:
    
     I. По организационната дейност:
     - лични досиета на съюзните членове
     - експертни решения
     - личен картон
     - актуализация  на личните картони на съюзните членове
     - спазване на Наредбата за реда и условията  за  свикване  и  провеждане на Националното общо събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците
     - наличие на протоколи от заседания на УС, регионално събрание на пълномощниците / общо събрание на ТСО/
     - оформяне  -  номер, дата, дневен ред,  присъствали, отсъствали, причини за отсъствия, резюме на изказванията, решенията, в т.ч. утвърждаване на извършени разходи; гласували “за”, “против”, въздържали се; подписи на  председателствуващ и протоколчик и т.н.
    
     II. По финансовата дейност
     Правилното , целесъобразно и законосъобразно изразходване на  бюджетните и извънбюджетни средства:
     - изготвен проект и утвърден годишен бюджет на РСО  /ТСО/;
     - събран и разходван членски внос, дарения и др. съгласно Правилника за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ;
     - придохиоди от допълнителна стопанска дейност - спазвали се наредбата  за получаване,  разходване, отчитане и  контрол на средствата   придобити   от  допълнителна  стопанска  дейност,  свързана с осъществяване  целите  на ССБ ;
     - касови книги - промеровани, прошноровани и заверени;
     -първични документи: оформяне, съхранение, връзка с касовите книги и протоколите на РУС /УС на ТСО/;
     - финансови отчети;
     - други
    
     III. По социалната и рехабилитационната дейност
     - спазване на наредбата за изплащане на целеви помощи за придружител, съгласно чл.44 от ЗИХУ и чл.52 от правилника за прилагаве на закона.
     - правилно попълване на молбите, наличие на съпетствуващи документи и изисквания съгласно Правилника за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ.
     - издирване и мотивиране на съюзни членове за включване в рехабилитационни курсове.
     - спазване на Наредбата за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане  на  членове  на  ССБ,  учащите  се  във  висши   учебни  заведения, колежи  и  специалисти  с  висше  образование,  работещи извън  системата на ССБ.
    
     IV. Културно масова и спортно-туристическа дейност
     - плануване, разходване и отчитане на средства за културно-масова и спортна дейност;
     - разходване и отчитане на средства от дарения за културно-масова и спортно-туристическа дейност;
    
     V. Съюзно имущество
     - придобиване
     -  ползване
     - стопанисване на съюзното имущество
     - бракуване
    
     VI.  Други
     - спазване изискванията на Наредбата за изптлащане на целева помощ за придружител
    
     VII.ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
     ДЕЙНОСТТА:
    
     1. ...............................................................................................................................................................
     2. ...............................................................................................................................................................
    

     ..................... 200  г.
    
                                              ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:
                                                                   1. .................................
                                                                   /.........................../
                                                                   2. .................................
                                                                   /.........................../
                                              ЗАПОЗНАТИ С КОНСТАТАЦИИТЕ:  
                                                                   1. ..................................
                                                                   /..................................../ 
                                                                   2. ...................................
                                                                   /...................................../ 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Протокола е примерен и при проверката могат да бъдат включвани и други  проверявани дейности.
2. След извършване на проверката протокола се съставя в 3 екз. по един за проверяваната организация, РКС и Контролния съвет на ССБ. 

 

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА КС.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа