Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учащите се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи изв

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
Чл.1./1/ Съюзът на слепите в България разходва безвъзмезно средства за осъществяване на общественополезна дейност и постигане целите и предмета на дейност, залегнали в Устава на ССБ. Той подпомага материално своите членове в процеса на  образованието им,  тяхната трудова реализация и интеграция в обществото.

/2/ Тази наредба урежда предоставянето на помощни технически средства, подпомагането  с  парични  помощи  за  четец  на  учащите се съюзни  членове  във  висшите учебни заведения  /колежи/, както и назначаване на сътрудници на слепи специалисти с  висше образование, работещи  извън  системата  на  ССБ, съобразно предвидените средства в бюджета на ССБ.

 

РАЗДЕЛ ІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА  ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ЧЛЕНОВЕ НА ССБ
              
Чл.2. За постигане на самостоятелен и независим живот, за подпомагане на професионалното обучение и трудова реализация, членовете на ССБ се снабдяват с помощни технически средства, като например: пишещи машини на брайл; софтуер за синтезиран говор; бастуни; брайлови плочи; брайлова или белова хартия; неелектронни оптически средства /лупи, монокуляри/; часовници с релефен циферблат или синтетичен говор; помощни електронни технически средства със синтетичен говор; говорящи апарати за измерване на кръвно налягане и говорящи термометри за измерване на телесна температура, шивашки метри, сгъваеми метри, линии и триъгълници, шах, табла, домино, не се сърди човече, дама, морски шах и др.
Чл.3. Помощните технически средства се продават по цените  на придобиване.
/1/При наличие на средства в бюджета, УС на ССБ може да вземе решение за намаляване продажната цена.
/2/ Председателят на ССБ може да предоставя на РСО и ТСО безплатно мостри или определени количества помощно технически средства за предоставяне на крайно нуждаещи се съюзни членове в тежко материално положение.
/3/ УС на РСО, при осигуряване на средства извън утвърдения бюджет или при икономия на бюджетни средства, могат да осигуряват помощни технически средства на съюзните членове безвъзмездно или с намаление в цената.
Чл.4. На учащите се ССБ предоставя, при възможност, брайлова или белова хартия, възоснова на писмена молба и уверение от съответното заведение, както следва:
1. децата с нарушено зрение, включени в режима на интегрирано обучение получават безвъзмездно по 1 пакет /100 бр. листа/ брайлова хартия за всяка учебна година до завършване на средно образование и колеж, след представен заверен списък от съответното учебно заведение и документ от РЕЛК за загубена работоспособност 71% и над 71%;
2. на студенти за една учебна година безвъзмездно по 1 пакет /100 бр. листа/  брайлова или 1 пакет белова хартия;
3. на докторанти до 2 пакета /по 100 бр. листа/ брайлова или 2 пакета белова хартия, безвъзмездно за всяка година от докторантурата;
4. на работещи по специалността си доктори на науките до 2 пакета /по 100 бр. листа/ брайлова или 2 пакета белова хартия, безвъзмездно за всяка  календарна  година.
/3/.Учащите се в специализирани училища за деца с нарушено зрение не получават безвъзмездно  белова и брайлова хартия.
    
РАЗДЕЛ ІІI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ССБ, УЧАЩИ СЕ ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И КОЛЕЖИ

Чл.5./1/ ССБ отпуска парични помощи за четец на учащите се съюзни членове във висши учебни заведения и колежи, независимо от формата и степента на обучение, до завършване на семестриалното им образование и полагане на държавни изпити или защита на дипломна работа.
/2/ ССБ отпуска парична помощ за четец за срока на обучение и защита на дисертационен труд на докторантите, записани за докторантура и отговарящи на изискванията на наредбата.
/3/ Помощта за четец по ал.1 и 2 се отпуска за всеки семестър. Размерът на паричната помощ се определя месечно и се изплаща в края на семестъра.
/4/ Помощта за четец за поготовка за държавни изпити, дипломна работа или дисертационен труд се отпуска след представяне на официален документ, издаден от висшето учебно заведение или колеж, за успешно положени изпити, защита на дипломна работа или дисертационен труд и подадена молба-образец Приложение №1А. Помощта се изплаща еднократно.
/5/ Отпусканата през годините помощ за четец подлежи на възстановяване в пълен размер, ако подпомаганият прекъсне или не завърши образованието си с успешно полагане на държавни изпити, защита на дипломна работа или дисертационен труд. Срокът за възстановяване е шест месеца от датата на прекъсване или от датата на полагане на държавни изпити, защита на дипломна работа или дисертационен труд, след което се дължи лихва в размер на 0.06% дневно, върху дължимата сума, но не повече от 10%.
/6/ В случай на обективна невъзможност на подпомогнатия да завърши образованието си /здравни, финансови и др. проблеми/ УС на ССБ с решение може да опрости дължимата сума.
/7/ В случай на невъзстановена парична помощ по ал.5 и липса на решение на УС на ССБ съгласно ал.6 и при следващо записване за обучение във ВУЗ или колеж, учащият се съюзен член няма право на парична помощ за четец за целия период на обучение.
/8/ Помощта за четец се изплаща въз основа на заповед на председателя на ССБ по образец - Приложение №2 / Приложение№2А.
Чл.6./1/ За отпускането на парична помощ за четец се представят следните документи:
1. Молба-декларация по образец Приложение №1, подадена от кандидата за подпомагане и удостоверяваща членството му в ССБ.
2. Уверение от съответното учебно заведение, че студента е записан за съответния семестър на текущата учебна година.
3.Документ, удостоверяващ успеха от предходния семестър, издаен от съответното учебно заведение.
/2/ Документите по ал.1 се подават за всеки семестър. Кандидатите, неподали документите си в рамките до два месеца след приключване на семестъра губят правата си за съответния семестър.
Чл.7./1/ Паричната помощ на учащите се във висшите учебни заведения и колежи е в зависимост от успеха им и е в следните размери:
1. при успех от 4,00 до 4,99 - 30.00 лв.
2. при успех от 5,00 до 5,49 - 40.00 лв.
3. при успех от 5,50 до 6,00 - 50.00 лв.
/2/ Новоприетите студенти във всяка степен на висше образование /професионален бакалавър, бакалавър и магистър/ получават минималния размер парична помощ до края на първия семестър.
/3/ Размерът на паричната помощ, отпускана по чл.5 ал.2 за срока на обучение е 60.00 лв. Помощта се изплаща въз основа на представени документи по чл.6 ал.1 т.1 и т.2, като е посочен срока на обучение.
/4/ Паричната помощ, отпускана по чл.5, ал.1 за подготовка на държавни изпити и дипломна работа се определя в размер, съгласно чл.7 т.1, 2 и 3, както следва:
1. при държавни изпити – еднократно за всеки изпит в зависимост от получената оценка,
2. при дипломна работа – еднократно в двоен размер в зависимост от получената оценка.
/5/ Паричната помощ, отпускана по чл.5, ал.2 за подготовка на дисертационен труд е еднократна в размер на 150 лв.
Чл.8. Парична помощ не се изплаща на студенти, чийто успех от предходния семестър е по-нисък от успех 4,00.


РАЗДЕЛ ІV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪТРУДНИЦИ НА СЛЕПИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТЕЩИ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ

Чл.9./1/ Слепи специалисти с више образование могат да ползват сътрудници по решение на УС на ССБ при спазване изискванията на действащата в ССБ нормативна уредба, когато:
1. работят в държавна или общинска администрация;
2. работят като преподаватели  в средни или висши учебни заведения, имащи акредитация от съответния орган, или научни институти;
3. са начинаещи адвокати, вписани в съответната адвокатска  колегия за срок до 1 година  от датата  на вписването.
/2/ Имат установена загубена работоспособност над 90 на сто поради намалено зрение.
Чл.10. Сътрудници могат да бъдат лица посочени от правоимащите специалисти.
Чл.11./1/ Ршение за назначаване на сътрудници се взема по молба на слепия специалист, която трябва да съдържа трите имена, образование, специалност, професионална подготовка и служебна бележка от местоработата за характера на дейността, която осъществяват.
/2/ УС на ССБ, при недостиг на средства в бюджета на ССБ, може да не удовлетвори молбата на правоимащ сляп специалист за назначаване на сътрудник.
Чл.12. Председателят на ССБ сключва граждански договор с предложения от слепия специалист сътрудник  в размер  определен от УС на ССБ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

§1. Учащите се могат да ползват предвидените в настоящата наредба помощи само веднъж за всяка степен на висше образование /професионален бакалавър, бакалавър, магистър/ и докторантура.
§2. С цел упражняване на контрол за изпълнение на настоящата наредба студентите/докторантите, получили веднъж парична помощ за четец, са длъжни, независимо от успеха си да представят удостоверение за всеки записан семестър и положени държавни изпити или защита на дипломна работа или дисертационен труд
§3. ССБ изплаща парична помощ за четец на учащите се съюзни членове във висши учебни заведения и колежи за периодите 01 октомври - 31 януари /първи семестър/ и 01 февруари - 30 юни /втори семестър/, независимо от датата на започване и завършване на учебната година.Определеният период за изплащане на помощта влиза в сила от учебната 2010/2011 г.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4. Настоящата Наредба е утвърдена от УС на ССБ и отменя досега действащите Наредба за подпомагане на членове на ССБ, учащите се  във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи извън  системата на ССБ и Наредбата за за осигуряване на помощни технически средства на членове на Съюза на слепите в България, приети от ИС на ССБ, изменена и допълнена с протокол № 5/30.IХ.2005 г., пр. № 2/27.Х.2006 г., пр. № 1/17.ІІ.2009 г., пр. № 1/28.II и 01.ІІІ., № 5/13 и 14.ХІІ.2011 г., протокол № 1/04 и 05.IV.2012 г., протокол №6/13.XII.2012 г. и пр. № 7/17.XII.2015 г.


Приложенията може да изтеглите от тук:

Изтегли целият документ от тук:  Prilozhenija_Naredba_PTS_i_VUZ.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа