Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител на основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания

 

 

     ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1. Настоящата наредба определя реда и условията за изплащане на целева помощ за придружгител на лица с увредено зрение на основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗИХУ и във връзка с чл.52 от ППЗИХУ.
     Чл.2. Право на целева помощ за придружител имат лицата с увредено зрение и намалена работоспособност/определен вид и степен на увреждане над 90 на сто поради увредено зрение, които се нуждаят от чужда помощ, в т.ч. и лица до 18 годишна възраст. В случай че правоимащият е лице до 18 годишна възраст целевата помощ се изплаща на неговия законен  представител.
     /1/ Право на целева помощ за придружител имат лица с увредено зрение и намалена работоспособност над 90 на сто поради увредено зрение, живеещи в старчески домове, защитени жилища, психиатрични заведения за постоянно пребиваване и др. на държавна издръжка.
     /2/ Целевата помощ се изплаща на правоимащите до 10 часа годишно по пет лева на час при посещение в държавни, общински, здравни, образователни и други институции. Посещенията в седалищата на сюзните структури не могат да надвишават 2 часа от определените часове за годината.
     /3/ Целевата помощ се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез ССБ на териториалните структури. Отношенията се уреждат с договор между страните.
     /4/ Управителният съвет на ССБ  /УС на ССБ/ определя броя на ползваните часове в зависимост от договорените средства с Агенцията за хората с увреждания и прогнозата за броя на правоимащите. При недостиг на средства установен след подаване на опис-заявка, УС на ССБ има право  да извърши корекция на полагащата се сума с цел справедливо удовлетворяване на всички правоимащи лица със зрителни увреждания.
     /5/ След  изразходване на договорените средства и изтичане на бюджетната година, правото на целева помощ за придружител се погасява и неизплатените суми не се дължат.
     /6/ Правоимащите нямат право да получават цалева помощ за придружител от Съюза на слепите в България  на основание чл.51, чл.53, чл.53а и чл.53б от ППЗИХУ
     /7/ При смърт на молителя целевата помощ се изплаща на неговите наследници в срок до 30 дни от датата на превеждане на средствата от АХУ на ССБ. След този срок средствата се предоставят на друг правоимащ за което се прави нов опис – заявка пред ЦУ на ССБ и средствата се предоставят на лицето след одоборение от АХУ. 
     /8/ Регионалната съюзна организация /РСО/ води отчетност на всеки отделен молител за ползваните през годината часове за придружител.
     /9/ В случай че молителят е член на ССБ при преминаването му от една Териториална съюзна организация /ТСО/ в друга ТСО в досието му се отбелязват ползваните часове до момента през годината.

     ГЛАВА ВТОРА. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА
                        ПОМОЩ
     Чл.3./1/Целевата помощ се отпуска на нуждаещият се от придружител след подаване на молба - декларация по образец /приложение 1 или 1А/ в  Териториалната съюзна организация /ТСО/, която се завежда по реда на постъпването във входящия дневник.
     /2/ Лицата, които не са членове на ССБ към молбата  представят и копие от решение  на ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, РЕЛКК, а за лица под 18 годишна възраст и удостоверение за раждане на лицето.
     /3/ Лицата, членове на ССБ трябва да имат актуално решение на ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, РЕЛКК към датата на подаване на молбата за отпускане на целевата помощ.
     /4/ Молбите  /приложение № 1А/ на правоимащите лица  до 18 годишна възраст се подават чрез законният им представител.
     Чл.4. Правото на придружител се ползва от лицата с увредено зрение при посещения за уреждане на въпроси и услуги, свързани с: пенсионни, областни и общински правно-административни и технически, данъчни, социални, здравни и образователни, електрификация, ВиК и топлофикация, транспорт, седалищата на съюзните структури   и други.
     Чл.5. Възоснова на молбата-декларация се издава служебна бележка на името на молителя по образец /приложение № 2/. При посещението длъжностното лице удостоверява с подпис и печат извършената услуга.
     Чл.6 Заверената служебна бележка се представя в Териториалната съюзна организация.
     Чл.7./1/Председателят на ТСО съставя списък по реда на подаване на молбите-декларации с имената на молителите в два екзепляра по образец /приложение № 3/, единият от които се съхранява в ТСО и служи за евентуална проверка на заявката до изплащане на помощта, а  молбите заедно с приложенията по чл.3 ал.2 и служебните бележки за предхождащия период  представя в РСО, в сроковете определени със заповед на председателя на РСО.
     /2/ Председателят на РСО изготвя опис - заявка на правоимащите на електронен носител, като използва програмен продукт на АХУ, който се представя в ЦУ на ССБ, съгласно определения срок със заповед на председателя на ССБ.
     /3/ Председателят на ССБ представя в Агенцията за хората с увреждания обобщен опис - заявка на правоимащите, най-късно до 10-то число на месеца следващ месеца на начисляването на целевите помощи, на електронен носител, като използва програмен продукт на АХУ на извършените услуги по РСО и размера на необходимите средства за целевите помощи.
     Чл.8. /1/ Агенцията за хората с увреждания  в 5-дневен срок предоставя на ССБ одобрената обобщена заявка на правоимащите лица и списък на лицата, на които е отказана целева помощ в електронен вид и на хартиен носител.
     /2/ Одобрената от АХУ заявка се изпраща в ТСО на хартиен носител.
     Чл. 9./1/ След получаване на отпуснатите средства, целевите  помощи се изплащат от ТСО в срок до 30 дни от получаването им на молителя /законният представител, наследник/ срещу подпис по спъсъка  или се изпращат с пощенски запис, номерът на който се отбелязва в списъка. В случай, че записът е върнат от общинската служба "Български пощи" в ТСО, поради неявяване на лицето, правоимащият няма право на претенции към ССБ.
     /2/. В случай, че лице включено в опис - заявката не получи средствата за целева помощ поради смърт, същата може да бъде предоставена на наследниците срещу представено копие от удостоверение за наследници и смъртния акт. В случай на повече от един наследник, получателя представя декларация по обрацез (приложение № 4), удостоверяваща правото да получи средства.
     /3/ След изплащане на отпуснатите средства оригиналите на списъците с подписите, придружени с: удостоверения за наследници и смъртни актове, декларации от наследници и пощенските записа се изпращат в РСО на 30-я ден от получаването на средства.
     /4/ Копие от описа придружен с молбите-декларации, списъка /приложение №3/, служебните бележки, удостоверения за наследници и смъртни актове, декларация от наследниците и пощенските записа се подреждат и съхранява в отделна папка в РСО за срок от 6 години, считано от следващата календарна година.
     /5/ РСО изпраща сборен списък на хартиен носител с подписите на получателите  и отчет на електронен носител, като използва програмен продукт на АХУ в ЦУ на ССБ не по-късно от 3 дни от получаването им от ТСО.
     /6/ ЦУ на ССБ отчита изразходваните средства пред Агенцията за хората с увреждания с обобщен списък, по сроковете предвидени в договора.
     /7/Средства за  административни разходи са сметка на ССБ, а разходите за пощенския запис са за сметка на получателя, за което се попълва  декларация за съгласие.

     ГЛАВА ТРЕТА. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
    
     Чл.10. Правоимащо лице, допуснало ползването на целева помощ за придружител над 10 часа годишно възстановява недобросъвестно получените средства с лихвата и се лишава от целева помощ за срок от една година.

     ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КОНТРОЛ
    
     Чл.11. Контролът по разходването на средствата за целеви помощи се осъществява от Контролният съвет, Регионалните контролни съвети на ССБ и Агенцията за хората с уврежданията.
    
     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    
     §1.Право на помощ за придружител имат лица със загубена работоспособност/ определен вид и степен над 90 на сто поради увредено зрение, с или без определена чужда помощ.
     §2.Наредбата е неразделна част от сключения догодор между ССБ и Агенцията за хората с увреждания.
     § 3.Настоящата наредба е приета от ИС на ССБ с протокол № 6/3.Х.2002 г., изменена от УС на ССБ с протокол № 3 /15 и16.III.2003 г. , с протокол № 1/28.II.2005 г.,с протокол № 2 / 27.Х.2006 г. , пр. № 8/16.ХІІ.2010 г. и пр.№ 1/04 и 05.04.2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Вх. № ................../.................................. /дата и година/

                                              
                                                                                          ДО
                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТСО .......................
                                                                                         ПРИ РСО .......................................................
    
    
    
    
    
    
    
М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я

от............................................................................................................................................................................
     /име презиме фамилия/
     ЕГН ................. адрес:  област .................................., п.к. ...... гр./с/............................. ул. ...................

     УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
    
     Притежавам телково решение  №......./..............  /дата/, с което ми е призната намалена работоспособност/определен вид и степен  над 90 на сто /I група/ в следствие увреждане на зрението.
     На основание  чл.52 от Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/  моля да ми бъде отпусната целева помощ за придружител за ..............година.
     С настоящата молба-декларация, декларирам, че:
     1.  Само чрез Съюза на слепите в България ползвам целева помощ за придружител.
     2. Към  .......................................... година не съм ползвал целева помощ за придружителска услуга за същата година от друга ТСО. 
     3. При условие, че помощтта ми бъде изпратена с пощенски запис, давам съгласие направените разходите за него и дължимия членски внонс на ССБ да бъдат удържани от полагащите ми се средства.
     За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
    
    
    
     ПРИЛОЖЕНИЕ: копие от решение за намалена работоспособност/вида и степента на увреждането по зрение за нечленове на ССБ.
          
    
    
    
    
    
     гр. /с/ ..........................    ПОДПИС:...................

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 А
/ ЗА НЕНАВЪРШИЛИ 18 Г.ВЪЗРАСТ/
Вх. № .................../........................................ /дата и година/          
                               
                                        
                                        
                                         ДО
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТСО..........................
                                         ПРИ РСО ..................................................

 

М О Л Б А - Д Е К Л А Р А Ц И Я

от .......................................................................................................................................................................
/име презиме фамилия/
ЕГН .......................... чрез  законният ми представител  .................................................................... …………………………………………………......................................        ЕГН ..........................................
адрес:  област ........................................, п.к. .....................  гр./с/............................... ул. ...............................  № ………….
    
    
     УВАЖАЕМИ  Г-Н  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
    
     Притежавам телково решение  №......./..............  /дата/, с което ми е призната намалена работоспособност/определен вид и степен  над 90 на сто /I група/ в следствие увреждане на зрението.
     На основание чл.52 от от  Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/   моля да ми бъде отпусната целева помощ за придружител  за ................................... година
    
     С настоящата молба-декларация, декларирам, че:
    
     1.  Само чрез Съюза на слепите в България ползвам целева помощ за придружител.
     2. Към  .......................................... година не съм ползвал целева помощ за придружителска услуга за същата година от друга ТСО. 
     3. При условие, че помоща ми бъде изпратена с пощенски запис, давам съгласие направените разходите за него да бъдат удържани от полагащите ми се средства.
    
    
     За неверни данни  законният ми представител носи отговорност по чл.313 от НК.

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ: копие от решение за намалена работоспособност/вида и степента на увреждането по зрение и удостоверение за раждане на детето.

 

гр. /с/ ..........................        ПОДПИС:...................


ПРОЛОЖЕНИЕ № 2

/Издадена от Съюза на слепите в България на основание чл.52 от от  Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ “Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто намалена работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер  5 лв. на час"/

 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА


     Настоящата служебна бележка се издава на. ........... ..................................................
ЕГН .....................,  живущ в гр./с/............................. ЖК .................................. ул. ..............................  № ......  в уверение на това, че същият  е ползвал за  придружител лицето............................. ........................................................................    
                       /име, презиме, фамилия/
ЕГН...........................................  за посещение на:
     1.................................................................................................................................................................
       /наименование на институцията и вид услуга/
     Времетраене на услугата  ........................... часа
                          Длъжностно лице: .............................
                          /подпис, печат/
     2. ..............................................................................................................................................................
        /наименование на институцията и вид услуга /
     Времетраене на услугата  ........................... часа
                          Длъжностно лице: ................................
                                    /подпис, печат/
     3. .............................................................................................................................................................
        /наименование на институцията и вид услуга/
     Времетраене на услугата  ........................... часа
                          Длъжностно лице: ................................         
                                    /подпис, печат/
     4. .............................................................................................................................................................
        /наименование на институцията и вид услуга/
     Времетраене на услугата  ........................... часа
                          Длъжностно лице: ............................        
                                    /подпис, печат/
     5. .............................................................................................................................................................
        /наименование на институцията и вид услуга/
     Времетраене на услугата  ........................... часа
                          Длъжностно лице: .................................         
                                       /подпис, печат/

     ЗАБЕЛЕЖКА: Времетраенето на услугата включва - време за придвижване до учреждението, времетраене на услугата и връщането му.
    
     Настоящата служебна бележка да послужи за изплащане на целева помощ за придружител  от  Съюза на слепите в България.
                                                            
                                                       
                                                       
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

 


Д Е К Л А Р А Ц И Я


от ..............................................................................................
лична карта № ................................ ЕГН .............................., живущ ................................................................................... наследник на починалаият (та) .........................................................
         Декларирам, че съм упълномощен  от наследниците
         1.....................................................................................................
         2. ....................................................................................................
         3. ....................................................................................................
         4 ....................................................................................................., да получа полагащата се  целева помощ за придружител на починалия ни наследодател.
         За неверни данни нося наказателна отговорност по НК.
        
        
        
        
                                     ПОДПИС:  ...........................
                                                    (.........................)

Дата.......................................
гр.(с.) .....................................
община /област ...............................

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли целият документ от тук:  Н А Р Е Д Б А по чл.52 от ЗИХУ.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа