Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за награждаване на физически и юридически лица, допринесли за развитието на Съюза на слепите в България

           РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1. Тази наредба урежда условията и реда за награждаване на физически и юридически лица, допринесли за развитието на Съюза на слепите в Блгария и интеграцията на членовете му в обществото.
    
     РАЗДЕЛ II. ВИДОВЕ НАГРАДИ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА  НАГРАЖДАВАНЕ
    
     Чл.2. За значителен принос в постигане целите на ССБ и за защитата на специфичните права и интереси на членовете му, ССБ присъжда следните морални и материални награди:
     /1/  "Почетен член на ССБ"
     /2/  Статуетка “HUMANITATIS CAUSA”
     /3/  Медал “За особени заслуги”
     /4/ “Плакет” - за кръгли годишнини или значими събития от историята на ССБ.
     /5/ „Златно отличие” 
     /6/ „Сребърно отличие
     /7/ "Грамота"
     /8/ “Благодарствен адрес”
     /9/ Парични и предметни награди в размер до 30.00 лв.
     Чл.3. /1/ Управителният съвет на Съюза на слепите в България удостоява със званието "Почетен член на ССБ" и награждава със: статуетка “HUMANITATIS CAUSA”, медал “За особени заслуги”, плакет, златно и сребърно отличие - български, чужди граждани и юридически лица.
     /2/ УС на РСО награждават с грамоти, благодарствени адреси, парични и предметни награди в размер определен в чл.2 ал.9, в рамките на утвърденият им бюджет.
     Чл.4./1/ Предложенията за награждаване по чл.3 ал.1 се правят от лицата и по реда, определен в Наредбата за организиране заседанията на УС на основание постъпили писмени предложения.
     /2/ Ръководителите на структурните звена на ССБ правят обосновани писмени предложения, придружени с протоколно решение на Управителния съвет и характеристика за дейността на лицето, до правоимащите да внасят материали в УС на ССБ:  председателя на ССБ или членовете на УС на ССБ, председателя на КС, управителите на търговските дружества, управителя на НЦРС, председателя на  Федерация „Спорт за хората със зрителни увреждания” които внасят предложенията за обсъждане в УС на ССБ.
     Чл.5. Званието "Почетен член на ССБ" се присъжда на лица със значителен дългогодишен принос за делото на слепите от национален и/или международен мащаб, с обществено признание и популярност.
     /1/Членовете на Сдружението, работещите в ССБ и структурите му освен горепосочените условия, трябва да са навършили пенсионна възраст и прекратили трудовите си правоотношения със ССБ.
     Чл.6. Български и чуждестранни   юридически и физически лица се награждават:
      /1/ Със статуетка “HUMANITATIS CAUSA” за:
     - създаване на лоби в парламента и правителството за промени в националното законодателство, гарантиращи и увеличаващи правата на инвалидите по зрение;
     - увеличаване източниците за финансиране на организацията и размера на годишните постъпления;
     - разработването и реализацията на мащабни регионални и национални програми по трудова заетост, очна профилактика, лечение и др.
     - предоставена клубна база, изграждане на рехабилитационен център и/или поемане на издръжката им;
     - предоставяне на средства от общинският бюджет за рехабилитация, технически помощни средства, култура, спорт и подобряване на достъпа до околната среда;
     - предоставяне на общинска собственост с цел получаване на доходи от РСО или ТСО;
     - изграждане на информационни центрове, специализирани приемни и подкрепа на проекти, допринасящи за интеграцията на лицата със зрителни   увреждания;
     - приемане на нормативни актове от общинските съвети предоставящи преференциални условия при настаняване в жилища, предоставяне на търговски площи, обекти и др.
     - разкриване на работни места за лица със зрителни увреждания в общински фирми и съдействие за трудоустрояване на такива в общата икономическа среда;
     - принос за изграждането или подобряването на условията в социалните заведения на територията й, повишаване на пакета услуги предоставяни в тях и др.
     - ползотворно сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина.
     /2/ С медал “За особени заслуги” - за изключителен принос за делото на слепите в национален мащаб или за значителен принос за развитието и укрепването на връзките на Съюза на слепите в България със сродни организации в страната и чужбина.
     /3/ С плакет - за голям принос за делото на слепите в национален и международен мащаб и за изключителна дейност в регионален мащаб. Плакетът се учредява с решение на УС на ССБ  за всеки конкретен случай.
     Чл.7. Отличия, грамоти, благодарствени адреси, предметни и парични награди се присъждат на:
     /1/ "Златно отличие": 
     - на лица, допринесли за развитието на съюзното дело в общосъюзен мащаб, имащи обществено признание и популярност на национално или регионално ниво.
     - на съюзни членове, избирани нeколкократно във върховни, висши и регионални органи на ССБ, или постигнали високи отличия в областта на културата и спорта на национално или международно ниво.
     /2/ "Сребърно отличие" - на лица, допринесли за развитието на съюзното дело в национален или регионален мащаб.
     /3/ "Грамота"  - на лица, които активно участват в развитието на съюзната дейност;
     /4/ “Благодарствен адрес” - на лица, допринесли за осъществяването на конкретни мероприятия или видове дейности.
     /5/ парични или предметни награди се присъждат за активна дейност в ССБ.
     Чл.8. Връчването на наградите:
     /1/ “Почетен член на ССБ”, “Медал”, “Юбилеен плакет”, “Статуетка” и “Златно отличие” се извършва от председателя на ССБ или упълномощено от него лице по подходящ тържествен начин.
     /2/ "Сребърно отличие", “Грамота”, “Благодарствен адрес”, парична или предметна награда се извършва от председателя на РУС или от упълномощено от него лице по подходящ тържествен начин.
     Чл.9. Удостоените със званието “Почетен член” и наградените с медал  “За особени заслуги”, “Юбилеен плакет”, “Статуетка” и почетни отличия, получават документ, удостоверяващ награждаването.
     Чл.10. В ССБ се води книга, в която се вписват по ред всички удостоени със званието “Почетен член на ССБ” и наградени с медал, статуетка и отличия.
    
     ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    
     §1. Удостояването със званвието “Почетен член” и награждаването с “Медал” и почетни отличия се извършва еднократно. 
     §2. УС присъжда наградите при спазване следната поредност: "Сребърно отличие", "Златно отличие"и “Почетен член”.
     §3. В изключителни случай УС може да вземе решение за награждаване при неспазване изискванията посочени в §2.
      §4. Не се допуска едновременото награждаване с грамота или благодарствен адрес и с парична или предметна награда.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     § 7. Настоящата Наредба е утвърдена от УС на ССБ - протокол № 2/ 5 и 6.III. 2003 г. променена с протокол № 5/29.IХ.2005 г. и отменя досегадействащият Правилник за награждаване на дейци допринесли за развитието на ССБ. Изменена от УС на ССБ с протокол № 2/ 27.Х.2006 г.  и протокол № 1/04 и 05.2012 г.

 

 

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА за награждаване.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа