Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А за организирането и финансирането на културно-масовата и спортно - състезателната дейност на ССБ

         
     
     РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл.1. Настоящата наредба урежда организирането и финансирането на културно-масовата и спортно - състезателната дейност на ССБ, като мощно средство за издигане авторитета на организацията, обществена изява и социална интеграция на членовете на ССБ.
     Чл.2. Националното общо събрание на пълномощните ежегодно определя в бюджета на ССБ средства за културно-масова и спортно-състезателна дейност.
     Чл.3./1/Управителният съвет на ССБ, Федерацията “Спорт за хора със зрителни увреждания”, Регионалните управителни съвети и спортните клубове планират и организират тренировъчния процес на отбори и индивидуални състезатели и участието им в спортни състезания.
     /2/ Управителният съвет на ССБ и Регионалните управителни съвети организират репетиционният процес на състави и индивидуални изпълнители, както и техните изяви.
    
     РАЗДЕЛ  II.  ХОНОРАРИ  НА ТРЕНЬОРИ  НА ОТБОРИ  И  РЪКОВОДИТЕЛИ  НА ХУДОЖЕСТВЕНО - ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ
    
     Чл.4.  Ръководители на художествени състави и треньори по съответните спортове получават хонорар на час до 4 пъти от минималната часова ставка за страната за един академичен час в зависимост от  бюджета на ССБ.
     Чл.5. Хонорари на съдии, медицинско обслужване и помощен персонал по време на състезания се заплаща в зависимост от  бюджета на ССБ
    
     РАЗДЕЛ III.  ФИНАНСИРАНЕ ХРАНАТА НА СПОРТИСТИ
    
     Чл.6. При финансова възможност на ССБ,  представителните отбори на ССБ при подготовка за участие във всички международни състезания, в случай че не са организирани тренировъчни лагери, получават средства за храна след тренировка в размер до 6.00 лв. за времето  - 1 месец преди  състезанието.
     
     РАЗДЕЛ ІV. РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ИЗПИСВАНЕ НА
                  ЕКИПИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  НА СПОРТИСТИ И ОБЛЕКЛА
                  НА ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВИ И
                  ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
                
     Чл.7. Необходимите спортни екипи, принадлежности и облекла на художествено-творчески състави и изпълнители се осигуряват от дарители и при възможност от ССБ.
     Чл.8. Тренировъчните и представителни спортните екипи и принадлежности се предоставят на представителните отбори безвъзмездно.
     Чл.9. /1/ Облекла за художествено-творческите състави и изпълнители се предоставят за ползване след вписване в личен картон и подпис на получателя. Изпълнителят е длъжен да върне облеклото след преустановяване на своята дейност, независимо от финансовия източник за придобиването му.
     /2/ В случай на увреждане или липса по вина на ползвателят, същият носи пълна имуществена отговорност.
    
    
     РАЗДЕЛ  V.  УСЛОВИЯ  И  РАЗМЕРИ  НА НАГРАДИ  ЗА ПОСТИГНАТИ
                   РЕЗУЛТАТИ
                
     Чл.10. Спортисти, членове на ССБ, постигнали високи спортни резултати във вътрешни и международни спортни състезания и треньорите им се награждават с парични награди от ССБ в случай, че не са наградени от Федерацията “Спорт за хора със зрителни увреждания.
     Чл.11. Размерът на наградите е в зависимост от класирането на спортистите в индивидуалните и колективни спортове.
     Чл.12. Слепите спортисти заели призови места в индивидуални и колективни спортове при финансова възможност на ССБ се награждават:
     /1/ В общосъюзни /републикански/ първенства и вътрешни открити шахтурнири се награждават,  както следва:
        1. Състезателите и състезателите в отбори, класирали се на първо място -  до 40 лв.
        2. Състезателите и състезателите в отбори, класирали се на второ място - до 30 лв.
        3. Състезателите и състезателите в отбори, класирали се на трето място - до 20 лв.
     /2/ На балкански първенства и международни шахматни  турнири:
        1. Получилите златен медал или заели първо място  - до  80 лв.
        2. Получилите сребърен медал или заели второ място - до 50 лв.
        3. Получилите бронзов медал или заели трето място -  до 30 лв.
     /3/ На европейски първенства:
        1. Получилите златен медал или заели първо  място  - 450 лв. 
        2. Получилите сребърен медал или заели второ място- 300 лв.
        3. Получилите бронзов медал или заели трето място –150 лв.
     /4/ На олимпийски или световни първенства:
        1. Получилите златен медал или заели първо място -   900 лв.
        2. Получилите сребърен медал или заели второ място- 750 лв.
        3. Получилите бронзов медал или заели трето място –600 лв.
        4. Заелите четвърто място -  450 лв.
        5. Заелите пето място    -      300 лв.
        6. Заелите шесто място   -   150 лв.
     Чл.13. Слепи спортисти подобрили рекорди в отделните спортни дисциплини се награждават:
        1. Състезатели подобрили Световен или Олимпийски рекорд - 900 лв.
        2. Състезатели подобрили Европейски рекорд - 450 лв.
        3. Състезатели подобрили Балкански рекорд - 300 лв.
        4. Състезатели подобрили общосъюзен /републикански/ рекорд -  150 лв.
     Чл.14. Състезатели получили в едно първенство повече от един медал, поставили рекорд или заели в два или повече спорта първо, второ или трето място получават съответната сума за всеки медал и рекорд.
     Чл.15.  Председателя на ССБ опредля вида и размера на наградите  в зависиминост от финансовите възможности на ССБ за:
        1. Състезатели и отбори представили се престижно в международни състезания, в зависимост от авторитета на състезанието;
        2. Индивидуални участници и състави на общосъюзни  фестивали.
     Чл.16. Треньорите получават същите награди, като състезателите и отборите, които са подготвили.

    
     ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ
    
     §1. Награждаването на лица по настоящата наредба не ограничава правото им за награждаване по Наредбата за награждаване  на  физически и юридически лица, допринесли  за развитието на Съюза на слепите в България
     §2. Изплащането на предвидените в настоящата наредба финансови средства се осъществява съобразно приетият план и бюджета на ССБ.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
    
     § 3. Настоящата наредба е утвърдена от УС на ССБ с протокол №.3/15.III. 2003 г. и отменя Наредбата за организиране и финансиране на спортно-състезателната и художествена дейност утвърдена от ИС на ССБ  с протокол № 2/ 14.04.2000 г. Наредбата е изменана с протокол № 5/29.IХ.2005 г. и пр.№1/04 и 05.04.2012 г.

 

Изтегли целият документ от тук:  Н А Р Е Д Б А финансиране на КМ и СД.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа