Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за устройството и дейността на фонобиблиотеките

               
     РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Чл.1. Тази наредба урежда статута и дейността на фонобиблиотеките към Съюза на слепите в България. Членството, правата и задълженията на читателите.
     Чл.2. Фонобиблиотеките съдействат за повишаване образованието, квалификацията на съюзните членове и интегрирането им в обществото, чрез предоставяне на художествена, научна, научнопопулярна литература, учебници и учебни помагала.
     Чл.3. Фонобиблиотеките са организирани в библиотечна мрежа, която се състои от Централна фонобиблиотека- София, базови фонобиблиотеки към РСО и пунктове  към  тях.
     Чл.4. Фонобиблиотеките могат да предоставят част от своите фондове на юридически лица, специализирани за предлагане услуги на хора със зрителни увреждания, срещу договор съответстващ на настоящата Наредба. 

     РАЗДЕЛ II.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО
    
     Чл.5. Съюзът на слепите в България осигурява материалната база и финансирането на фонобиблиотеките.
     Чл.6. За осъществяване на своите задачи фонобиблиотеките изпълняват следните функции:
     /1/Специалистът по библиотечно обслужване /библиотекаря/ в Централната фонобиблиотека:
     1. ръководи дейността на фонобиблиотеките.
     2. комплектува фондовете на централната и базовите фонобиблиотеки.
     3. ежегодно актуализира фонобиблиотечните каталози;
     4.  при необходимост организира разнос на книги по домовете за възрастни и самотни съюзни членове с допълнителни увреждания;
     5. организира абонаментни кампании;
     6. осъществява координация с други ведомства и организации;
     7. изготвя годишен отчет за дейността на фонобиблиотеките и го представя в УС на ССБ в срок до 28 февруари на следващата година.
     /2/ Библиотекарите в Базовите фонобиблиотеки:
     1. обработват предоставените им материали и ги отразяват в система от каталози  /азбучен, систематичен/;
     2. обслужват читателите и предоставят част от фондовете си на пунктовете към тях;
     3. представят ежегоден отчет за дейността на фонобиблиотеката  в срок до 15 януари на следващата година  в централна фонобиблиотека;
     /3/ Обслужващите фонобиблиотечните пунктове:
     1. попълват фондовете си от съответната базова библиотека;
     2. частично обменят заглавията на всеки три месеца;
     3.сътрудниците на ТСО и РСО обслужват базовите фонобиблиотеки и пунктовете.
     Чл.7./1/ Специалистът по библиотечно обслужване, библиотекарят и сътрудниците, обслужващи фонобиблиотечните пунктове, носят имуществена отговорност за липсите, установени  при инвентаризация.
       /2/ Допустимите размери на естествените загуби е 1 на 1000 броя от заетите библиотечни материали /книгооборота/ между последните две инвентаризации на фонобиблиотеката.
       /3/Председателят на ССБ със заповед определя дължимата сума за невърнати фонобиблиотечни материали

     РАЗДЕЛ ІII. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
    
     Чл. 8/1/. Всеки съюзен член има право да ползва услугите на съответната базова фонобиблиотека или фонобиблиотечен пункт по местоживеене.
     /2/ За целта той трябва да се регистрира като читател. 
     /3/Записването в съответната фонобиблиотека става срещу представена лична карта и съюзна членска книжка или служебна бележка за членство, издадена от ТСО.
     /4/ Децата и юношите от 6 до 16 навършени години се записват с личната карта на родителите или настойниците си.
     /5/ Учениците от 16 до 18 навършени години се записват с лична карта и декларация по образец от родитлите или настойниците си, че ще възстановят вредите или щетите, нанесени от подопечните им, съгласно  предвидевите мерки в тази  Наредба.
     /6/ Възрастните и болните съюзни членове могат да се запишат за читатели и да ползват услугите на съответната фонобиблиотека или фонобиблиотечните пунктове чрез свои близки, като ги упълномощават за това с писмено пълномощно от упълномощителя и лична карта на упълномощения.
     /7/ Лица със загубена работоспособност 71 и над 71% в следствие увреждане на зрението, които не членуват в ССБ, могат да ползват услугите на базовите фонобиблиотеки и пунктове.  след заплащане на членски внос, определен от УС на ССБ.
     Чл.9 При записването читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от фонобиблиотеките и фонобиблиотечните пунктове, за мястото и реда на получаването им, задълженията и отговорностите, които поемат спрямо фонобиблиотеката или фонобиблиотечния пункт.
     Чл.10. Читателите имат право да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, указания за използване на библиотечните каталози.
     Чл.11. /1/ Читателите могат да вземат едновременно библиотечни материали по преценка на библиотекаря.
     /2/. Читателите, ползващи услугите на електронната библиотека попълват декларация /обр. приложение №1/, регламентираща отношенията им със ССБ и издателите на електронни книги, с цел защита авторските права.
     Чл.12./1/ Срокът за ползване на фонобиблиотечните материали се определя от фонотекаря и се  записва в читателски картон, като се отбелязва датата на заемане.
     /2/ Срокът може да бъде продължен по искане на читателя, ако заетите фонобиблиотечни материали не се търсят в момента от други читатели. За това е необходимо читателят да се подпише отново, без да носи фонобиблиотечните материали.
     Чл.13/1/ Библиотекарите следят читателя или упълномощеното от него лице да се подпишат за всяко заглавие поотделно.
     /2/ При връщане на фонобиблиотечните материали библиотекарят трябва да се подпише за всяко върнато заглавие поотделно.
     Чл.14. При промяна на местоживеенето читателят е задължен да съобщи новия си адрес и да върне всички заети от него фонобиблиотечни материали.
     Чл.15/1/ Читателите са длъжни да:
     1. се грижат за запазване на заетите фонобиблиотечни материали.
     2. сигнализират за установени от тях повреди и дефекти в записа, с цел подобряване на качеството .
     3. се подписват на читателския картон при получаването на книгите.
     4. връщат фонобиблиотечните материали в срока, определен от библиотекаря.
     5. не повреждат и да не подменят звукозаписите.
     6. пазят означенията на брайлов и плоскопечатен шрифт.
     7. да не преотстъпват на друго лице ползването на заетите фонобиблиотечни материали.
     /2/ За неспазване на тези задължения правото на читателите да ползват услугите на фонобиблиотеката или фонобиблиотечния пункт се отнема за определено време по преценка на библиотекаря.
     Чл.16./1/ При получаване на предизвестие с обратна разписка за връщане на просрочени фонобиблиотечни материали читателят е длъжен в срок от 20 дни да ги върне. В противен случай заплаща тяхната равностойност. 
     /2/ Когато читателят не получи предизвестие за връщане на просрочените фонобиблиотечни материали по независещи от библиотекаря причини /променен адрес и др./, спрямо него се прилагат същите мерки.
     Чл.17/1/ Когато читателят загуби или повреди заетия фонобиблиотечен материал до степен на негодност за използване, той трябва да заплати обезщетение /за един брой диск или касета/ в петкратния размер  на стойността на 1 диск / касета /.
     /2/ Когато читателят не може да върне заетия фонобиблиотечен материал по независещи от него причин /кражба, пожар и др/, трябва да представи оневиняващ го документ от съответния държавен орган, на база на който се отписват касетите и не му  се търси отговорност.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
    
     §1.  Настоящата наредба е утвърдена от УС на ССБ с протокол №  6/ 16.Х. 2003 г.  и отменя Наредбата утвърдена от ИС на ССБ с протокол № 2/14.ІV.2000 г. Изменана с протокол № 2 /27.Х.2006 г., пр.№2/25 и 26.ІV.2007 г., пр. №2/03.V.2012 г.
     

 

 

 

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА фонобиблиотеки.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа