Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ

                    
     РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     Чл.1. С тази Наредба се уреждат условията за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията,  собственост на ССБ.
     Чл.2 /1/ Жилищата и общежитията са сгради - целево предназначени за  настаняване или продажба  на съюзни членове и техните семейства,  работещи в структурите  на ССБ  и техните семейства и външни лица.
     /2/ Съюзните жилища и общежития се ползват съгласно  настоящата Наредба и условията в договора за наем или продажба.

     РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ НАСЪЮЗНИТЕ ЖИЛИЩА И
               ОБЩЕЖИТИЯ
     Чл.3/1/ Ръководството свързано със стопанисването, управлението и ползването на  жилищата и общежитията  се осъществява от УС,  председателя  на ССБ,  управителите на  дъщерните дружества на “Успех-ССБ Холдинг” ЕООД,  към които са изградени.
     /2/ Продажбата на съюзните жилища се извършва с решение на УС на ССБ.
     /3/ За настаняването се създава комисия, членовете на която се определят със заповед на председателя на ССБ или управителя на дъщерното дружество /директора на предприятието/.
     Чл.4. Комисията настанява в съюзните жилища и общежития лица отговарящи на критериите, посочени в р.III на настоящата наредба и задължително спазва поредността определена в  чл.5  ал.1.
    
     РАЗДЕЛ ІІІ. НАСТАНЯВАНЕ В СЪЮЗНИТЕ ЖИЛИЩА И  ОБЩЕЖИТИЯ
     Чл. 5. /1/ В съюзните жилища и общежития се настаняват:
     1. Членове на ССБ, работещи като специалисти в структурите на ССБ;
     2. Членове на ССБ и техните семейства с деца до 18 годишна възраст;
     3. Работещи в структурите на ССБ и техните семейства с деца до 18 годишна възраст;
     4. Външни лица - с решение на УС на ССБ по предлрожение на РУС, на чиято територия се намира обекта;
     /2/ Кандидатите за настаняване в съюзните жилища и общежития по чл.5 ал.1 т.1, 2 и 3 да не притежават:
     - в съответното населено място жилище или вила, годна за целогодишно обитаване;
     - предоставено им за ползване такова от държавата или  общината;
     - и да не са прехвърляли недвижим имот, собственост  на семейството в срок от 5 години преди датата на молбата за настаняване.
     /3/ При вземане на решение комисията трябва да има впредвид доходите на кандидатите и числеността на семейството.
     Чл.6. Кандидатите за настаняване в съюзните жилища и общежития подават молба до председателя на ССБ или управителя на дъщерното дружество /директора на предприятието/, към която прилагат следните документи:
     1. Декларация за:
     - семейното положение на кандидата и за доходидите и имотното състояние на семейството му;
     - в случай на липса на брак и за имотното състояние на лицето, с което съжителства и доходите му;
     2.Служебна бележка от ТСО, удостоверяваща членството на кандидата в ССБ /за членове на ССБ/
     3.Служебна бележка от личен състав, удостоверяваща трудовоправното отношение на кандидата със ССБ. /за работещите в струтурите на ССБ/
     Чл.7. Настаняването в съюзните жилища и общежития се извършва възоснова решение на комисията и договор за наем, подписан от председателя на ССБ или управителя на дъщерното дружество /директора на предприятието/, от една страна и наемателя от друга, по образец приложение № 1.
     Чл.8. Наемателя е длъжен   да:
     - спазва вътрешния ред, утвърден от ръководството на организацията или предприятието;
     - заплаща своевременно наемната цена и всички консумативи;
     - отстранява, за своя сметка в пълния им размер, причинените от него щети в наетият имот;
     - извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти.
     Чл.9. Договорът за наем се прекратява едностранно от наемодателя без предизвестие за наемателя, при:
     1. неизползване на предоставения жилищен имот повече от три  месеца без уважителни причини от страна на наемателя.
     2. неизпълнение на задълженията си по наемния договор.
     3. при системно нарушаване установения ред в общежитията или етажната собственост.
     4. в случай, че се установят неверни данни в подадената декларация или нарушения на чл.5 ал.2.
     Чл.10 При наличие на кандидати съюзни членове и недостиг на стаи в общежитието в дадено населено място, комисията е длъжна да прекрати наемните договори с външни наематели - зрящи лица не работещи и не членуващи в организацията;
     Чл.11./1/Наемателите, члентове на ССБ и работещи в системата имат право на:
         1. Едночленно семейство - една стая. В случай че ползва втора, заплаща  4 пъти по-висок наем.
         2. Двучленно семейство  или съжителстващи две лица -  до две стаи. В случай че ползват трета, заплащат завишен наем определен в т.1.
         3. Тричленно или четиричленно семейство или съжителстващи лица с деца до 18 годишна възраст - две стаи. В случай, че има наематели, ползващи повече от посочените обекти, за третата стая заплащат наем определен в т.1
         /2/ За жилищна площ се считат и простренства обособени от общите части и пригодени за ползване.
         Чл.12./1/ В случай, че в населеното място ССБ има общежития,  съюзните членове или работещите в системата на ССБ настанени в апартаменти, заплащат наем до  дву - трикратния размер на определения за кв.м. в общежитията.
         /2/В населени места, където ССБ има само апартаменити, отдавани под наем, се определя преференциална цена, отчитайки състоянието на имота и пазарните нива за определения регион.
    
     Чл.13/1/ Наемната цена се определя с решение на УС на ССБ за съюзни членове, работещи в системата на ССБ и външни наематели, отчитайки състоянието на жилищата и района, в който са изградени.
         /2/ Наемателят е длъжен да заплаща и необходимите средства за общи разходи, определени от наемодателя - почистване на канализацията и общите части на блока, обезпаразитяване и др.)
     /2/ Кандидат за настаняване в съюзно жлище, закупил жилище от ССБ, което е продал,  дарил  или преотстъпил заплща наемна цена определена за външни наематели.
    
     РАЗДЕЛ ІV. ПРОДАЖБА НА СЪЮЗНИ ЖИЛИЩА
     Чл.14/1/ Управителният свет на ССБ взема решения за продажба на жилищата и определя продажната им цена възоснова на данъчна оценка,  оценка от лицензиран оценител и информация за ценовите нива в даден район.
     /2/. Управителният съвет взема решение за продажба по молба от купувача и становище на РУС, а при необходимост и писмена декларация за семейно положение, когато кандидат-купувачите са повече от 1 и са съюзни членове.
     /3/ Когато кандидат-купувачите са съюзни членове и работещи в системата или външни лица с предимство се ползва съюзният член.
     /4/ Давността на решението на УС на ССБ по ал.1 е шест месеца. След изтичане на срока и проявен интерес от купувачи процедурата започва от начало и УС не е длъжен да го предостави на преди това определения купувач.
     Чл.15/1/ Сключването на сделката се извършва от председателя на ССБ или упълномощено от него лице
     /2/ Разходите по прехвърлянето са за сметка на купувача.
     Чл.16/1/ Съюзни жилища,с решение на УС на ССБ, могат да се продават на съюзни членове, работещи в системата на ССБ и външни купувачи с предварителен договор за продажба /приложение № 2/. Срокът за изплащане на жилището за съюзни членове и работещи в системата на ССБ е до 5 години, а за външни купувачи до 3 години.
     /2/ В тези случай бъдещият купувач ползва жилището на основание наемен договор с преференциална цена, утвърдена от УС на ССБ.
     Чл.17. Купувачът по предварителния договор заплаща като задатък 30% от стойността на жилището при сключване на  договора, а върху останалата сума от цената до издължаването й по срока на договора дължи 20% лихва.

     ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §1. Членове на семейството по смисъла на тази наредба са: съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца.
     §2. За неверни данни в молбите-декларации, наемателите носят наказателна отговорност по НК.
     §3.Председателят на ССБ или управителите на дъщерните дружества /директорите на предприятията/ подписват договор за наем с всички наематели на съюзни жилища и общежития.
     §4.Управителният съвет на ССБ може да вземе решение за други условия при отдаване под наем на съюзен жилищен имот:
     - в случай че се налага преместването на член на ССБ от един регион в друг, с цел обезпечаване дейности на ССБ с качествени кадри.
     - по предложение на РУС  за членове на ССБ в много тежко здравословно и материално състояние.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §5. Наредбата е приета от УС на ССБ с протокол № 2 от заседание проведено на 5 и 6.III.2003 г. и отменя наредбата  утвърдена от ИС на ССБ протокол № 1/10.III.2000 г. за   стопанисване, управление и ползване на жилищата и общежитията, собственост на ССБ. Променена от УС, пр.№1/24 и 25.II.2004 г.,пр.№ 2 / 27.Х.2006 г.р пр. №8 от 12.Х.2009 г. и пр.№8/16.ХІІ.2010 г., пр. №2/03.V.2012 г.
    
    


    
    
     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
    
     ДОГОВОР ЗА НАЕМ
    
     Днес, .................................. в гр. ..................., между председателя на ССБ, управителя  на “Успех ......................... ССБ” ЕООД ........................................., наричан в договора НАЕМОДАТЕЛ и .......................................,ЕГН.........................., л.к   №................., наричан в договора  НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:
    
     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
     1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя под наем на НАЕМАТЕЛЯ жилище /стая/, състоящо се от ............................ със  застроена площ ............. кв.м., находящо се в гр................... , ул. ........................, бл..........ет. ....., ап. ............. за задоволяване на жилищните му нужди.
    
     СРОК НА ДОГОВОРА
     2. Настоящият договор се сключва за срок от....... г., считано от.............................
    
     РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕТО
     3.НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ месечен наем в размер на ................................................ лв.
     4. Наемната цена се заплаща до десето число на текущия месец по начин определен от НАЕМОДАТЕЛЯ.
     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
     5. НАЕМОДАТЕЛЯТ предава на НАЕМАТЕЛЯ жилището /стаята/, предмет на настоящия договор в състоянието, в което се намира при сключване на договора.
     6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на НАЕМАТЕЛЯ безпроблемното ползване на жилището /стаята/, предмет на договора.
     7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да извършва контрол във връзка с ползването на жилището /стаята/.
     8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава договорения наем в срока, посочен в т.4 от договора.
     9. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да настанява в съответното жилище /стая/  други нуждаещи се и без съгласието на настанения.
    
     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
     9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва  жилището /стаята/  с грижата на добър стопанин, съобразно неговото предназначение.
     10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща определената  с този договор наемна цена в срока, посочен в т.4  от договора.
     11. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да предоставя наетото жилище /стая/ на трети лица без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
     12. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва преустройства в наетото жилище /стая/, изразяващи се в остъкляване на балкони, зазиждане на врати и прозорци, преместване на водопроводната и канализационна мрежа и т.н. без писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
     13. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да съобщава на НАЕМОДАТЕЛЯ повредите и посегателтвата извършени  в наетото жилище /стая/ в три дневен  срок от възникването им.
     14. НАЕМАТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички консумативни разходи, свързани с ползването на жилището /стаята/.
     15. НАЕМАТЕЛЯТ отстранява  за своя сметка в пълният им размер причинените от него и членовете на неговото семейство щети в наетото жилище /стая/ и общите части на сградата.
     16. НАЕМАТЕЛЯТ извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти на жилището /стаята/
     17. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва вътрешния ред утвърден от ръководството на организацията или предприятието, уреждащ ползването на жилището /стаята/.
    
    
     ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЕТОТО ЖИЛИЩЕ /СТАЯ/
     18. При прекратяване на договора за наем, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да освободи жилището /стаята/ и го предаде на НАЕМОДАТЕЛЯТ в състояние, в което го е получил, заедно с всички извършени трайни подобрения.
     19. Ако наетото жилище /стая/ не бъдат освободени в срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да ги опразни принудително, без за това да е необходимо да отправя писмено предизвестие.
     20. За времето, през което жилището /стаята/ бъдат заети след прекратяване на договора за наем се заплаща обезщетение в петкратния размер на наемната цена.
    
     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
     21. Настоящият договор се прекратява с изтичане на неговия срок.
     22. Всяка от страните може да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие.
     23. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да развали договора за наем, когато НАЕМАТЕЛЯТ:
      - не заплаща в срок наемната цена и консумативните разноски;
     - неизползва предоставения жилищен имот повече от три  месеца без уважителни причини;
      - не изпълни задълженията си по т.т. 11, 12, 15 и 17 от настоящия договор.
      В тези случай НАЕМОДАТЕЛЯТ не е длъжен да отправя писмено предизвестие до НАЕМАТЕЛЯ.
     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
     24. За всеки просрочен ден след срока за плащане на наема, НАЕМАТЕЛЯ дължи законната лихва.
     25. Неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.5 % на ден, но не повече от месечната наемна цена, определена по договора.
     26. Договора за наем се разваля без предизвестие, съгласно §2 от допълнителните  разпоредби на Наредбата за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ, когато НАЕМАТЕЛЯТ е получил под наем жилище /стая/ на основание декларирани от него неверни данни.
     27. Споровете между страните във връзка с настоящия договор се уреждат с преговори. В случай, че не се постигне съгласие, спорът се решава по съдебен ред.
     28. Всички изменения и допълнения по настоящия договор са валидни тогава, когато са направени в писмена форма и са подписани от страните.
     Настоящият договор е изготвен в два екземпляра, по един за страните.

    
    
     НАЕМОДАТЕЛ:                  НАЕМАТЕЛ:
            ..............................          ......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


    ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
     ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

      Днес, ................................... в гр. ................................ между
       Сдружение Съюз на слепите в България с адрес на управление - гр.София, ул.”Найчо Цанов” 172, Дан. № 2223018052, Булстат Ю № 000703115, представлявано  от Васил Трифонов Долапчиев - председател на Съюза, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и ........................................................................................ наричан по-долу КУПУВАЧ се сключи настоящия предварителен договор за продажба на недвижим имот, в който страните постигнаха съгласие за следното:
     
      ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
      Чл.1 /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава да продаде на КУПУВАЧА описания в ал.2 недвижим имот ведно с прилежащите идеални части и съответни части  от правото на строеж, а в замяна  на това КУПУВАЧЪТ се задължава да купи горния имот по цената определена в чл.2 на този договор.
      /2/ Предмет на настоящия договор е следния недвижим имот:  .............................................................................................. .
      /3/ ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на описания в ал.2 на чл.1 недвижим имот и може свободно да се разпорежда с него.
     
      ПОКУПКО-ПРОДАЖНА ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
      Чл.2/1/ Страните се съгласяват, че продажната цена на описания в чл.1 ал.2  от този договор  апартамент е в размер на левовата равностойност на ...... евро, платими  по курс продава на БНБ към първо число на месеца, в който  се осъществява плащането. В цената е включен ДДС.
      /2/ Продажната цена може да се промени при изменение на данъчната ставка по ЗДДС, както и при промяна на нормативната уредба, уреждаща режима на прехвърляне на вноски, както и в окончателната цена на апартамента.
      Чл.3 /1/ Плащането на цената ще бъде извършено както следва:
      А. На датата на сключване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ предоставя задатък в размер на 30% от цената на апартамента.
      Б. Останалата част от сумата се разпределя в месечни вноски, като за всеки просрочен ден КУПУВАЧА дължи лихва за забава - основния лихвен процент плюс пет пункта върху триста и шестдесет.
      В. Изплащането на вноските се дължи до 20-то число на текущия месец.
      /2/ КУПУВАЧЪТ превежда сумите по горната алинея по посочената от ПРОДАВАЧА банкова сметка № ......................................................... .
      /3/ Със сключване на настоящия договор и превеждането на задатъка от страна на КУПУВАЧА, в седмодневен срок ПРОДАВАЧЪТ въвежда във владение КУПУВАЧА, което ще бъде извършено чрез съставяне на приемно-предавателен протокол в два екземпляра - по един за всяка от страните.
      Чл.4 /1/ Страните се задължават да сключат до .................. окончателен договор за продажба на недвижимия имот, описан в чл.1 ал.2 от този договор след изплащане на последната вноска от КУПУВАЧА, която ще бъде формирана според окончателната цена на апартамента, съгласно нормативната  уредба към момента на нотариално  изповядане на сделката
     
      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
      Чл. 5 /1/ ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
      А. Да предаде имота в състоянието, в което се намира към датата на сключване на този договор.
      Б. Да сключи окончателен договор за продажба на апартамента в срока и при условията на чл.4 ал.1  от настоящия договор.
      /2/ ПРОДАВАЧЪТ има право:
      А. Да получи всички вноски в размера, при условията и в сроковете, указани в този договор.
      Чл.6 /1/  КУПУВАЧЪТ се задължава:
      А. Да изпълни в срок задължението си за заплащане на вноските по продажната цена на апартамента, по начина фиксиран в чл.3 ал.1 и ал.2
      Б. Да закупи имота, предмет на този договор в срока и по начина, указани в ал.1 на чл.4.
      В. Да заплаща за своя сметка всички консумативни разходи на апартамента, належащи ремонти, данък сгради, такса смет и всички други законово установени данъци и такси.
      /2/ КУПУВАЧЪТ има право:
      А. Да бъде въведен във владение на имота в сроковете и по начина, указани в ал.3 на чл.3.
     
     
      ПРЕКРАТЯВАНЕ
      Чл.7 /1/ ПРОДАВАЧЪТ има право да развали този договор с отправено писмено предизвестие до КУПУВАЧА, в което  му се определя срок за изпълнение, след изтичането на който договорът ще се счита за развален в следните случаи:
      А. Когато КПУВАЧА направи тримесечно забавяне на изплащането на вноските по настоящия договор.
      Б. Когато КУПУВАЧА направи тримесечно забавяне на изплащането на консумативните разноски, както и когато изпадне в забава на плащането на местните данъци и такси.
      /2/ В тези случаи ПРОДАВАЧЪТ задържа задатъка по чл.3 ал.1  б.А, а както и ще счита за платени като задатък всички вноски до момента на разваляне на договора, които също не подлежат на връщане на КУПУВАЧА.
      Чл.8. Настоящият договор се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, в който случай ПРОДАВАЧА връща задатъка и всички получени до този  момент вноски.
     
      ДРУГИ УСЛОВИЯ
      Чл.9 /1/ Недействителността на отделна уговорка в този договор не води до недействителност на целия договор.
      /2/  Страните се съгласяват в случай  на смърт на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧА  да подпише  нов договор с наследниците на КУПУВАЧА при същите условия.
      /3/ На КУПУВАЧА се предоставя възможност да закупи жилището на преференциална цена, ако  изплати предсрочно вноските по изплащане на жилището, което се договаря между страните.
      /4/ Разноските по нотариалното изповядане на сделката, както и всички други такива, ще бъдат заплатени от КУПУВАЧА.
      /5/ За неурадените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащите нормативни актове.
     
      Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
     
     
        
     
     
      ПРОДАВАЧ:  .................         КУПУВАЧ: ..................
     

 

 

 

Изтегли целият документ от тук:  Н А Р Е Д Б А жилища.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа