Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките

за реда и условията за разпореждане с  недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките

     Раздел I. Предмет и цел
     Чл.1.(1) Тази наредба урежда редът и условията за продажба или учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките.
     (2) Ползваните процедури за реализиране на сделките са: търг с явно наддаване   или преки преговори с купувачи.
     Чл.2.(1) Целта на наредбата е да се осигури максимална ефективност, публичност и контрол при разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества.
     (2) Предложения за разпореждане с недвижими имоти на ССБ и търговските му дружества се внасят за обсъждане съгласно чл.21 от Правилника за организиране  и провеждане   на  Националното общо събрание на пълномощниците и заседанията му през мандата и раздел втори, чл.5 от Наредбата за организиране заседанията на Управителния съвет на  ССБ.
    
     Раздел II. Решение за продажба или учредяване на ограничени вещни права върху
             недвижими имоти
             
     Чл.3.(1) Решение за разпореждане с недвижими имоти, собственост на ССБ и търговските му дружества и за разходване на  получените средства от извършените сделки се взема от:
     1. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ за недвижими имоти  на стойност над 2 000 000 лв. без включено ДДС
     2. Управителния съвет на ССБ за недвижими имоти на стойност до  2 000 000 лв. без включено ДДС.
     (2) Решението по ал. 1 съдържа:
     1. начална цена  и  срока за набиране на купувачи;
     2. избор на процедура за извършване на сделката – “търг  с явно наддаване” или “преки преговори” с купувачи;
     3. разходване на получените средства от сделката;
     4. други условия.
      (3)  При продажба на недвижими имоти органът по ал. 1 взема решение за продажба на база представени писмени становища и документи от органите по чл.2 ал.2 за:
     - мотиви за продажбата;
     - предложение за  изразходване на  средствата;
     - данъчна оценка;
     - оценка от лицензиран оценител за недвижими имони: при данъчна оценка на имота  до  100 000 лв. – от 1 лицензиран оценител; при данъчна оценка на имота  над 100 000 до 500000  лв. – от 2-ма  лицензирани оценители и при данъчна оценка на имота  над  500 000 лв. – от 3-ма лицензирани оценители;
     - при възможност да се представят експертни становища на агенции за недвижими имоти, публична информация за цени в района на имота и др.;
      - правен анализ за статута  на имота съгласно действащите към момента застроителни регулационни планове.
     (4) При  учредяване на ограничени вещни права върху  недвижими имоти органът по ал. 1 взема решение на база представени писмени становища и документи от органите по чл.2 ал.2 за:
      - учредяване на право на строеж в полза на трети лица;
     -  даначна оценка на имота и оценка на правото на строеж;
     - при възможност се представят експертни становища на агенции за недвижими имоти, публична информация за размера на постигнати обезщетения в проценти за дадения регион и др.;
     - информация за допустимото застрояване – плътност и височина;
     - правен анализ за статута  на имота съгласно действащите към момента застроителни регулационни планове;
      (5) Материалите по алинея 3 и 4 се представят не по-късно от 15 дни преди насроченото заседание на Националното общо събраниена пълномощниците и 10 дневен срок преди заседанието на УС на ССБ.
     Чл. 4. (1) За провеждането на търг с явно наддаване или преки преговори органите по чл.3  избират комисия  и определят срок за действието й. Броя на комисията е от три до пет члена и се определят 2-ма резервни членове за попълването й при необходимост. Комисията се състои от председател, секретар и членове. За секреткар се определя изпълняващия длъжността юрисконсулт на ССБ.
     (2)  При невъзможност на председателя да изпълнява функциите си, същият писмено упълномощава лице от състава на комисията за организиране на дейността й.
     Чл. 5. (1) В състава на комисията не могат да участвуват лица, които са:
     1. заинтересовани от резултата на търга, или преговорите;
     2. "свързани" лица по смисъла на Търговския закон с участниците в търга или преките преговни, или с членовете на техните управителни и контролни органи;
     (2) В случай, че такива лица бъдат включени в комисията, те са задължени незабавно след набиране на кандидат-купувачите да си направят писмен отвод.
     (3) Членовете на комисията подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.
     Чл. 6. (1) Комисията може да заседава и да приема решения, ако присъства целият й състав.
      (2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.
     Чл. 7. (1) Търговете и преговорите приключват с подписване на протокол от членовете на комисията и спечелилия кандидат-купувач.
     (2) Когато определения купувач не подпише протокола, комисията предлага на следващия класиран участник  да подпише протокола.
     (3) В случай че и вторият  класиран  купувач откаже да подпише протокола   комисията с докладна записка до органите по чл.3 предлага промяна на процедурата, цената или условията.
      (4) В случай че  в срока за подаване на документи за участие не са се явили кандидати,  председателят на комисията уведомява органа по чл.3, взел решението за продажбата, който може да вземе решение за намаляване на цената.
    
     Раздел III. Процедура за оповестяване на решенията за разпореждане с недвижима
               собственост на ССБ
             
    Чл.8(1) Решенията на  органите  по чл.3 се публикуват в:
     - едно национално и в не по-малко от едно местно специализирано издание за продажба на недвижими имоти;
     - в не по-малко от едно електронно специализирано издание за продажба на недвижими имоти;
     - в две местни агенции за недвижими имоти и не по-малко от една агенция с  национална мрежа;
     -  отправяне на покани до наематели  и фирми, считани за потенциални купувачи;
     -  разпространяване  чрез структурите на ССБ;
      (2) обявата съдържа – описание на имота, срок за подаване на документи, начална цена и размера на депозитната вноска, условията за оглед на имота, дата, час и място за провеждане на търгът или преките преговори  и телефон за допълнителна информация.
     (3) Срокът за набиране на купувачи е  до 90 дни от датата на вземане на решението.
    
     Раздел IV. Задължения на кандидат-купувача и документи за  участие
     Чл. 9. Кандидат купувачът е длъжен да внесе по банкова сметка  или в брой в касата на ССБ депозитна вноска за участие  в  търг  с явно наддаване или преки преговори с купувачи  в размер на 10% от началната цена.
     Чл.10. (1) Задължителни документи за участие в търг с явно наддаване или преки преговори  с купувачи са:
     1. заявление за участие;
     2. препис от решението за регистрация на участника като стопански или друг субект;
     3. удостоверение за актуално съдебно състояние на стопанския  или друг субект;
     4. документ за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ за българските участници;
     5. решение на управителният орган на кандидат-купувача
     6. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
     7. документ за внесена депозитна вноска;
     8. нотариално заверена декларация по  образец № 1.
     (2) Изискванията по т. т. 2, 3 , 4 и 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
     (3) За чуждестранните участници съответните документи по ал. 1 трябва да бъдат легализирани по установения ред.
    
     Раздел V. Провеждане на търгове с явно наддаване
     Чл. 11. (1) Кандидатите за участие в търга освен документите по чл. 10  представят в деня на провеждането му и документ за самоличност.
     (2) Регистрирането на участниците в търга се извършва от секретаря на комисия в обявения ден и час на откриване на търга.
     (3) Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи непълнота в представените документи  съгласно чл.10.
     Чл.12. (1) Председателят на  комисията обявява начална цена и запитва всеки от участниците в търга има ли готовност да я заплати.
     (2) Купувач отказал да потвърди началната цена не се допуска до участие в наддаването.
      Чл.13. (1) Председателят на комисията обявява  определената от комисията стъпка на наддаване, в диапазон  от 1  до 3 %  от началната цена .
      (2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена равни или кратни на стъпката, разграничена от председателя със звуков сигнал.
     (3) Преди третото обявяване на последната оферта председателят прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение обявява приключването на наддаването със звуков сигнал. Обявява спечелилия участник, закрива търга и връчва  съставения екземпляр от протокола съгласно чл.7 ал.1.
     Раздел VI.  Провеждане на преки преговори с купувачи
     Чл. 14. (1) Кандидатите за участие в преките преговори освен документите по чл. 10 в деня на провеждането им представят и документ за самоличност.
     (2) Регистрирането на участниците в преките преговори се извършва от секретаря на комисия в обявения ден и час на провеждане на преките преговири.
     (3) Комисията може да откаже регистрация на участник в случай, че установи непълнота на представените документи по чл.10.
     Чл.15. (1) Комисията  провежда поотделно среща с купувачите  и договаря продажната цена на имота, за което съставя и връчва протокол на  всеки отделен  купувач, подписан от него и комисията.
     (2) При преценка на Комисията,  че има възможност да бъдат постигнати по-добри условия на сделката, същата може  да проведе повтори преговори с всички или част от купувачите.
      (3) Комисията обявява  спечелилия купувач, съставя  окончателен протокол и му връчва екземпляр от него съгласно чл.7 ал.1
     Чл. 16. Документацията за проведените търгове и преговори се съхраняват в архива на ССБ  в срок от 3 години от дата на сделката;
    
     Раздел VII. Извършване на сделката
     Чл. 17. (1) Спечелилия търгът или  преките преговори е длъжен в срок  от 5 работни дни  от  датата на протокола да внесе допълнително  не по-малко от 10% от  стойността на сделката, за което се сключва птредварителен договор по реда на чл.19 ал.3 от ЗЗД.  Остатъкът от продажната цена  се дължи в 30 дневен срок, след което се изповядва сделката.
     (2) При неплащане на остатъка от  цената в определения срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга или преките преговори, както и  правото на възстановяване на внесените депозити (задатъци) по чл. 9 и чл.17 ал.1. В този случай председателят на ССБ следва да покани за сключване на сделката участника, предложил следващата по размер цена.
    
     ПРЕХОДНИ  РАЗПОРЕДБИ
     §1. (1) Кандидат- купувачите неспечелили търгът с явно наддаване или преките преговири получават депозитните си вноски в срок от три работни дни, считано от датата на проведения търг или преговори.
     (2) Кандидат-купувач, който в срок до 5 работни дни преди датата на търга или преките преговори писмено декларира отказ за участие има право на възстановяване на депозитната вноска по чл.9. Всички останали участници след този срок се считат за допуснати за  участие в търгът или преките преговори.
     (3) Кандидат- купувачите допуснати до търг с явно наддаване или преки преговори, които не са се регистрирали за участие  или не са потвърдили началната тръжна цена губят правото на възстановяване на  внесеният от тях депозит по чл.9.
     §2. Когато в търгът с явно наддаване или преките преговири за продажба на имот е допуснат само един  кандидат – купувач, търгът или преките прегови се прекратяват и се насрочва нова процедура за набиране на кандидат-купувачи. В случай че и във втората процедура кандидат-купувача е само един, той се обявява за спечелил търга или преговорите по началната  тръжна цена, ако я е потвърдил.
     §3. При постигане на добри условия за продажба и невъзможност на купувача да заплати договорената  цена в определения срок, Управителният съвет може да вземе решение за отложено плащане,  като  дължимата сума се завиши с 6 - 8%. В този случай председателят на ССБ сключва предварителен договор за продажба съгласно чл.19 ал.3 от ЗЗД.
     Правата по предходното изречение се отнасят и за продажбата на имоти, обявени с решение на Националното общо събраниена пълномощниците на ССБ.
     §4.  При продажба на  жилища  собственост на  ССБ се прилагат разпоредбите на чл.13 от  Наредбата за стотпанисване, управление ползване и продажба на жилища и общежития собственост на ССБ.
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
     §5. Настоящата наредба е обсъдена от КС на ССБ и приета от УС на ССБ с пр. № 5 от 19.ХII. 2007 г.,  изменена и допълнена  с протокол № 4/29.VII.2008 г. и пр. №2/03.V.2012 г.
    

 

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА собственост.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа