Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А за получаване, разходване, отчитане и контрол на средствата придобити от допълнителна стопанска дейност, свързана с осъществяване целите на ССБ

     
     РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    
     Чл.1./1/ Тази наредба урежда получаването, разходването, отчитането и контрола на средствата придобити от допълнителна стопанска дейност свързана с осъществяване целите на ССБ.
     /2/ Придобиването на средства от дейността по ал.1 се осъществява чрез договори за отдаване под наем или за съвместна дейност на обекти, които са:
     1. Собственост на ССБ или на регистрирани от него дружества.
     2. Предоставени на ССБ или на регистрираните от него дружества за възмездно или безвъзмездно ползване.
        
     РАЗДЕЛ ІІ. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И
                ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
              
     Чл.2. Договорите по тази наредба се сключват от:
     1.Председателят на ССБ
     2.Управителите на търговските дружества
     3.Управителите на дъщерните дружества, клоновете и предприятията.
     4. Председателите на Регионалните организации на ССБ
     5. Лицата, писмено упълномощени от председателя на ССБ
     Чл.3/1/ Лицата  по т. 2 и 3 на предходния член сключват договори,  отнасящи се само до обекти, които те управляват.
     /2/ Лицата по т. 4 на предходния член сключват договори, отнасящи се само до обекти, които се намират на територията, на която действа ръководената от тях организация.
     /3/ Лицата по т. 5 на предходния член сключват договори, отнасящи се само до обекти, които са изрично упоменати в пълномощното.
     /4/ Лицата които слючват договорите за наем носят пълна отговорност за събиране на дължимите суми по тях. Те  са длъжни да предприемат  своевременно необходимите юридически мерки при неизпълнение на поетите задължения от страна на наемателя.
     Чл.4. Срокът на сключените договори се определя във всеки конкретен случай, като се има предвид интересите на договарящите се страни, състоянието на обектите, предметът на договорите и необходимостта от инвестирането в тях от наемателите, тенденциите на пазара за отдаване на обекти под наем в даден район, поемане на задължения от наемателя към ССБ и др.,  като лицата по чл.2, точки 2, 3, 4 и 5 могат да сключват  договори  със срок до 3 г., а председателя на ССБ има право да сключва договори със срок до 5 г.,  а след решение на УС на ССБ  за  срок  до  10 г.
     Чл.5. В седемдневен срок от датата на подписването на договорите, лицата по чл.2 представят на юрисконсулта в ЦУ на ССБ копия от сключените от тях договори, който ги завежда в елетктронен регистър.
     Чл.6. Лицата, сключили договори за наем или за съвместна дейност, са длъжни:
     1. Да осигурят точно и добросъвестно изпълнение на всички клаузи на договора, гарантиращи на контрагента нормалното използване на предоставения под наем или за съвместно  ползване обект.
     2. Да следят за стриктното спазване от страна на контрагента по договора на всички предвидени в него условия.
     3. Да следят предоставените под наем или за съвместна дейност обекти да се ползват съгласно предмета на договора.
     4. Да следят за опазването на предоставените под наем или за съвместна дейност обекти и в случай на виновно причинени повреди от контрагента или от неговите служители, да изискват  тяхното своевременно отстраняване.
     5. Да се грижат за своевременното събиране на предвидените в договорите суми за наем или като резултат от съвместната дейност, както и сумите за ползвани консумативи,  дължима такса смет и други такси във връзка с ползването на имота, в случаите когато контрагента  ги заплаща посредством  наемодателя.
        
     РАЗДЕЛ ІІІ.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ
                  СРЕДСТВА ОТ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И ДОГОВОРИ ЗА
                  СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
              
     Чл. 7. Получените средства от договорите по чл.1 ал.2 т.1:
     1.  сключени от председателя на ССБ изцяло се превеждат по сметка на ЦУ на ССБ
     2. сключени от лицата посочени в чл.2 т.2,  3, 4 и 5,  50%   се превеждат по сметка на ЦУ на ССБ в срок от пет работни дни след получаването  им.
       Чл. 8./1/ С цел гарантиране постъпленията в ССБ на 50% от събираните наеми УС на ССБ  има право:
     1.  Да промени редът и условията  по чл.2, 3 и чл.7.
     2. При необходимост да реши, част или изцяло, дължимите суми да останат за дейността на организационните структури на ССБ или търговските дружества .
     /2/ Председателят на ССБ със заповед може да разпореди да не се внасят по сметка на ЦУ на ССБ дължимите суми за наем и ДДС по чл.7 от лицата посочени в чл.2 т. 4 до размерите на определения им бюджет.
     Чл.9. /1/ Сумите получавани от сключени договори по чл.1, т.2, се включват в приходната част на бюджетите на ЦУ или РСО.
     /2/ Сумите изплащани за овъзмездяване на лицето, което е предоставило обекта се включват в разходната част на бюджетите на ЦУ или РСО.
     /3/ В случай че приходите от съюзна собственост надвишават определения бюджет на РСО разликата се превежда в ЦУ на ССБ за покриване на текущи бюджетни потребности.
     /4/ В случай че приходите от несъюзна собственост надвишават определения бюджет на РСО разликата се акомулира за следващи бюджетни периоди или се разходва с решение на УС на ССБ.
     Чл.10 /1/ Средствата постъпили в ССБ от дейност, уредена с настоящата наредба се разходват:
     1. за издръжка структурата  на организацията и консумативи за дейността;
     2. за финансиране на основни дейности на организацията
     3.за подпомагане на крайно нуждаещи се членове на организацията;
     4. за основен ремонт и поддръжка на обектите;
     5. други.
     /2/ Поредността при разходването на сумите по предходните точки е задължителна, като разходването на суми по всяка следваща точка може да става при покриване на всички разходи по предходната точка. С решение на УС на ССБ посочената поредност може да бъде променена.
     Чл.11/1/ Останалите в дъщерните дружества и клоновете на търговските дружества средства след превеждането на 50% по сметката  на  ЦУ на ССБ се използват:
     1. за издръжка на персонала обслужващ дейността;
     2. за основен ремонт, поддържка на обектите и инфраструктурата към тях
     3. за оборотни средства;
     4. за инвестиции;
     /2/ Управителният съвет на ССБ може да реши част от тези средства да се преведат в централата на търговското дружеството. Акомулираните в централата на дружеството средства се използват:
     1. за инвестиции
     2. за оборотни средства
        
     РАЗДЕЛ ІV.  ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
    
     Чл.12. Получаването и разходването на средствата постъпили от дейност, уредена с настоящата наредба се отразяват в касовата книга на организацията или в подсметките по сметкоплана  на търговските дружества.
     Чл.13. Контролът върху получаването, разходването и отчитането на средствата се осъществява от председателя на ССБ и председателя на КС в рамките на предоставените им от Устава и нормативните  документи на ССБ правомощия.
    
     ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
    
     §1. /1/ Под “обект” в наредбата се разбира недвижимите имоти /застроени и незастроени/, машини и съоръжения.
     /2/ Наредбта не се прилага за жилища и общежития, собственост на ССБ или дадени на ССБ за ползване.
    
     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
    
     §2 Наредбата е приета на заседание на УС на ССБ, протокол №2 от 5 и 6.III.2003 г., отменя Наредбата за получаване, разходване, отчитане и контрол на средствата придобити от договори за наем и съвместна дейност, изменена и допълнена от УС на ССБ с протокол № 2/27.Х.2006 г. и протокол № 6/13.12.2012 г.

 

Изтегли целият документ от тук:  Н А Р Е Д Б А допълнителна стопанска дейност.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа