Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

              
                     
           
    Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., ...... изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г. бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

          
            Чл. 98.  (1) Престоят и паркирането са забранени:...........
           (2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
     1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
     2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
     3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
     4. на места, определени за инвалиди;
     5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи;
     6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.
  .....................................................................................
          
            Правила за движение на пешеходците
            Чл. 107.  Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.  За пешеходци се считат и лицата:
            1.  които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
            2.  които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
            3. които са с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.
                 .......................................................................................
          
            Чл. 109. Хората с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
  ......................................................................................

            Раздел ХХII
            Поведение на водачите към пешеходците
  Чл. 116. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун и към престарелите хора.
           
           ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            § 10. Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат  на този закон.
          

 

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н за движение по пътищата.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа