Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

                
           
                        
           
     Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г........... изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г...... бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.
          
          
           Глава втора. МЕСТНИ ДАНЪЦИ
           Раздел I. Данък върху недвижимите имоти
          
           Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок териториалната данъчна дирекция по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
           .......................
           Чл. 25.  (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
            (2) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
           ..................
           Чл. 27. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока  по чл. 14, ал. 1.
           ..................
          
           Раздел III. Данък при придобиване на имущества по дарение и по
           възмезден начин
           Чл. 48.  (1) Освобождават се от данък:
            1.  придобитите имущества от:
            а) държавата и общините;
            б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) българските здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете";
            в) Българският Червен кръст;
            г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
            д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;
            2.  (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г.) даренията за лечение на български граждани, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
            3.  (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;
            4.  (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
            5.  обичайните подаръци;
            6.  имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;
            7.  даренията в полза на народните читалища;
            8.  (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
            9.  непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;
            10.  (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност.
       11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството .
          
            (2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.
           ...............................
          
           Раздел IV. Данък върху превозните средства
           Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

     4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н за местните данъци.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа