Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

                          
           
     Обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз,  - 1.01.2007 г.,.................... изм. и доп., бр.  113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г........ изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.
    
    
     Доставка, свързана със здравеопазване
     Чл. 39. Освободена доставка е:
     1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;
2. доставката на човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма;
3. доставката на протези, както и услугите по предоставянето им на хора с увреждания, когато доставките са част от здравните услуги по т. 1;
4. (нова - ДВ, бр. 108 от 2007 г., изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) доставката на имплантируеми медицински изделия, задвижвани с енергия, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне, както и активно имплантируеми медицински изделия, когато доставката им е част от здравните услуги по т. 1;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 108 от 2007 г., доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) доставката на зъбни протези от зъболекари или зъботехници;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) извършването на транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 108 от 2007 г.) доставката на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност, извършвани от Българския Червен кръст и други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване 
  Чл. 40. Освободена доставка е:
1. извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане;
2. доставката на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане;
3. задължителното и доброволното социално, пенсионно и здравно осигуряване, извършвано при условията и по реда на специален закон, включително посредническите услуги, пряко свързани с това.

 

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н за ДДС.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа