Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства

 

 

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.02.1999 г.

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за обезпечаване на всички нуждаещи се лица с технически помощни средства.

 Чл. 2. Техническите помощни средства се отпускат на:

1. осигурените лица за всички осигурителни случаи от дял III от Кодекса на труда (1951 г.) и по раздел II от Наредбата за общественото осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия или работещи без трудово правоотношение ;

2. лицата, осигурени за всички осигурителни случаи без трудова злополука и професионално заболяване по раздел I от Наредбата за общественото осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия или работещи без трудово правоотношение ;

3. лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване, когато увреждането е в резултат на трудова злополука или професионално заболяване;

4. пенсионерите, получаващи лична или наследствена пенсия;

5. лицата от редовния войнишки, сержантски и офицерски състав на поделенията на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Главно управление на Строителни войски, Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция и Министерството на транспорта и приравнените към тях на срочна и свръхсрочна служба, както и повиканите на учебен сбор, пострадали по време на сбора;

6. лицата, ненавършили 16-годишна възраст;

7. нуждаещите се неосигурени лица.

Чл. 3. Видовете технически помощни средства, условията за отпускане, експлоатационните им срокове и необходимите документи са посочени в списък - приложение № 1 към чл. 42, ал. 1 и 2 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите (ППЗЗРСИИ) (ДВ, бр. 97 от 1996 г.).

 Чл. 4. (1) Целевата помощ за обезпечаване с техническите помощни средства на лицата по чл. 2 се отпуска от общинската служба за социално подпомагане по местоживеене на лицето срещу представяне на молба-декларация по образец. Към молбата се прилага протокол от лекарска консултативна комисия или експертно решение от трудово-експертна лекарска комисия.

(2) Документите по ал. 1 трябва да съдържат подробно описание на увреждането или заболяването, оценка на функционалното състояние на засегнатите органи и системи и преценка за необходимостта от едно или повече технически помощни средства.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 § 1. По смисъла на тази наредба "обезпечаване" е осигуряване на средства за изработване, покупка и ремонт на технически помощни средства.

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 2. Сумите за техническите помощни средства за осигурени лица и средствата по чл. 2, т. 1, 2, 3 се обезпечават от бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) и се превеждат на фонд "Рехабилитация и социална интеграция".

 § 3. Тази наредба се издава на основание чл. 92 от Правилника за прилагане на дял III от Кодекса на труда и отменя Наредба № 7 за условията и реда, при които се отпускат протези, ортези и други помощни средства и съоръжения, издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи и Комитета по труда и социалното осигуряване (обн., ДВ, бр. 67 от 1990 г.; изм., бр. 9 от 1992 г.).

 § 4. До утвърждаване на методика за образуване на цените и определяне на търговските надценки за изработка, покупка и ремонт на технически помощни средства от Министерския съвет се прилагат лимитните им цени, указани с писма № 91-00-117 от 15.X.1996 г., № СГ-91-00-106 от 18.XI.1997 г., № СГ-91-00-10 от 13.II.1998 г. и № СГ-91-00-22 от 26.III.1998 г.

 § 5. Досиетата на лицата, ползвали правото по реда и условията на Наредба № 7 за условията и реда, при които се отпускат протези, ортези и други помощни средства и съоръжения , се предават заверени с подпис и печат от оторизирано лице от управителя на НОИ на оторизирано лице от министъра на труда и социалната политика в срок до пет работни дни от влизане в сила на наредбата.

 § 6. Разрешения за технически помощни средства, издадени от НОИ и нереализирани в рамките на своята валидност, се презаверяват от общинските служби за социално подпомагане.

 § 7. Средствата за технически помощни средства за вече издадените от НОИ разрешения в рамките на валидния им период (реализирани) се обезпечават допълнително от бюджета на НОИ по опис от фонд "Рехабилитация и социална интеграция".

 § 8. Техническите помощни средства по т. 1, т. 2, букви "а" и "в", т. 3, букви "а" и "в" и т. 6 от приложение № 1 към чл. 42, ал. 1 и 2 и чл. 44 ППЗЗРСИИ (ДВ, бр. 97 от 1996 г.), за които са пуснати поръчки, се заплащат по предоставен от производителя и одобрен от председателя на фонд "Рехабилитация и социална интеграция" опис, като средствата се обезпечават допълнително от бюджета на НОИ.

 § 9. Изработените технически помощни средства по § 8 , които не са получени от правоимащите, се заплащат по стойност към датата на изработката им по опис, изготвен от комисия, назначена от министъра на труда и социалната политика, в която задължително се включва представител на НОИ. Средствата за това се обезпечат допълнително от бюджета на НОИ.

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 февруари 1999 г.

Изтегли целият документ от тук:  НАРЕДБА № 2 ТЕХН.ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа