100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ


 

 

На основание Закона за интеграция на хората с увреждания, с решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет Съюзът на слепите в България е признат за национално представителна организация на хора с увреждания. Нашето сдружение е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - орган с консултативни функции към правителството. Негов председател е министърът на труда и социалната политика и правомощията му включват даването на становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция. В този орган за формиране на националната социална политика за хората със специфични възможности се осъществява сътрудничество между:
- държавата, представлявана от зам.-министрите на ведомствата, решаващи проблемите в тази област;
- национално представителните организации на и за хора с увреждания;
- национално представителните организации на работниците и служителите;
- национално представителните организации на работодателите;
- Националното сдружение на общините в Република България.

 

Съюзът на слепите в България активно участва при съгласуването на позициите на национално представителните организации на и за хора със специфични възможности по разглежданите въпроси в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Нашият представител изразява становища в защита на правата на хората с нарушено зрение.
Експерти на организацията годишно участват в десет до петнадесет работни групи, разработващи различни аспекти от политиката за интеграция на хората с увреждания.
Ръководството на Съюза на слепите в България системно се включва в заседанията на комисиите към Народното събрание при обсъждане на закони, отнасящи се до различни секторни политики за хора с увреждания. Ние провеждаме системни срещи с министри и зам.-министри с цел подобряване на нормативни актове от тяхната компетентност и за решаване на конкретни проблеми на хората с нарушено зрение. Ръководството на Съюза на слепите в България активно работи за прилагането в страната на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Наши експерти се включват в процеса за промяна на националното ни законодателство с цел адаптирането му към този международен договор. Ние участваме в национални и международни конференции, семинари, кръгли маси и други форуми, обсъждащи различни аспекти от политиката за хората със специфични възможности. Ползвайки своя национален авторитет и международни контакти, нашата организация събира информация за водещите европейски социални модели и практики и работи за прилагането им в България. Председателят на Съюза на слепите в България е член на Комитета по наблюдение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за периода 2007-2013 г. Той участва при разработването на референтната рамка за новия програмен период – 2014-2020 г.
Представители на нашите локални структури участват във функциониращите областни или общински съвети по проблемите
на хората с увреждания, решаващи въпроси в областта на:
- развитие на социалните услуги;
- качеството на местното здравеопазване и образование;
- достъпна архитектурна и транспортна среда;
- финансиране на проекти за художествено-творчески и спортни изяви и други.
Сдружението ни работи за изграждане на лоби в институциите по проблемите на хората с нарушено зрение. Ръководствата ни на всички нива провеждат регулярни срещи с народни представители, министри, кметове, общински съветници, с ръководителите на структурите на агенциите за социално подпомагане, за хората с увреждания, по заетостта и много други.
Съюзът на слепите в България предоставя богата и актуална информация на своите членове за правата на хората със зрителни проблеми и ги подкрепя в процеса на тяхната социална реализация. Нашето сдружение следи за недопускането на дискриминационни практики на база увреждане и при необходимост информира Комисията за защита от дискриминация, омбудсмана на Република България и други институции. Съюзът на слепите в България събира разнообразна статистическа информация за своите членове, включваща пол, възраст, образование, компютърни и езикови умения, потребност от социални услуги, мобилност, трудова заетост, умения за самостоятелен живот, желана посока за развитие на личността и други параметри, формиращи профила на нашите членове. Тя ни позволява периодично да извършваме различни анализи и ни подпомага при определянето на приоритетите на политиката на нашата организация.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа