100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Дейност

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Сложният и многостранен процес на интеграция на хората със зрителни проблеми е завършен, когато се създадат условия, гарантиращи трудовата реализация на незрящите. Безработицата сред лицата с нарушено зрение в икономически активна възраст надхвърля 90 % . В настоящия момент Съюзът на слепите в България управлява 5 търговски дружества, които, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, имат статут на специализирани предприятия и са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. В тях работят 250 работници и служители, от които 100 с нарушено зрение и 10 с друг вид увреждане. Предоставяме кратка информация за производствения профил на специализираните предприятия:

1. „Успех Филтър ССБ” ЕООД – София:
- филтри за двигатели с вътрешно горене – маслени и въздушни;
- филтри за вентилационни и климатични инсталации с различна степен на пречистване на въздуха.

2. „Успех Металкап ССБ” ЕООД – Плевен:
- капачки за консервната промишленост „Туист оф”.

3. „Успех Металпринт ССБ” ЕООД – Шумен:

- лакиране и литографиране на електролитно покалаена и алуминиева ламарина.

 

4. „Успех Елком ССБ” ЕООД – Варна:

- електроинсталационни изделия за бита и строителството.

 

5. „Успех Холдинг ССБ” ЕООД – клон Дряново:

- електроинсталационни изделия за бита и строителството.

 

Ръководството на Съюза на слепите в България полага големи усилия за реализиране на заложените мерки в дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания (2011-2020 г.), приета от Министерски съвет. Ние се стремим да бъдат създадени условия за заетост на хората с нарушено зрение в обичайна икономическа среда. Системно се сблъскваме с наслоени негативни стереотипи и трябва да преодоляваме недоверието на работодателите към възможностите на хората със сензорен дефицит. Организацията ни следи всички програми, създаващи икономически стимули за фирми, наели хора с увреждания. Средногодишно успяваме да осигурим работа на 20-30 наши членове по националната програма за заетост. Съюзът на слепите в България предоставя информация на своите членове и работодателите за програмите на Агенцията за хората с увреждания за развитие на самостоятелен бизнес и за създаване на подходящо работно място за хора със специфични възможности. Ние активно работим за професионалното ориентиране на хората с нарушено зрение и за популяризирането на техните възможности. Нашето сдружение системно полага усилие за промяна на обществените нагласи към трудовия потенциал на хората със зрителни проблеми и за създаване на условия за трудовата им реализация.

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа