Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Пресконференция


 

На 13 март 2013 г. в сградата на Съюза на слепите в България, ул. Найчо Цанов 172, се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”. Проектът се реализира по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Съпричастност”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Ръководителят на проекта представи:
•    Неговата основна цел - създаване на предпоставки за активно социално включване на хората със зрителни увреждания чрез широко популяризиране и практическо приложение на политиките за равни възможности и социално включване.
•    Ръководният екип на проекта.
•    Екипите на ЦПЦОХЗУ и изнесените офиси.
Представител на екипа по управление на проекта запозна присъстващите със Специфичните цели, свързани със създаването на този Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания и неговите изнесени офиси:
•    Промяна на жизнения статус на хората със зрителни увреждания и оказване на подкрепа за  по-активно участие в обществения живот.
•    Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване.
•    Оказване на активно въздействие върху обществените нагласи към уязвимите групи, постепенна промяна на предрасъдъци, наслоени негативни стереотипи и изграждане на доверие към хората със зрителни увреждания.
•    Преодоляване на психологическите бариери на работодателите чрез запознаването им с трудовия  потенциал на хората с нарушено зрение и мотивирането им да ги приемат на работа.
•    Изграждане на устойчиви модели за комуникация, диалог и партньорство с институциите реализиращи държаваната политика за интеграция на хората със зрителни увреждания.
•    Подкрепа на зрително затруднените лица в усвояването на умения за самостоятелен, достоен живот и успешно справяне с житейски ситуации чрез повишаване на самооценката им и мотивация за личностна реализация.
•    Подготвяне на близките на хората със зрителни увреждания за превръщането им в основен фактор при формиране на личността на незрящото лице.
•    Създаване на условия за публично представяне на хората с нарушено зрение чрез изяви в областта на културата и спорта
Бяха представени и основните дейности, предвидени в проекта:
1.1. Дейности за работа със средата: Информационни дейности.
1.2. Дейности за работа със средата: Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция.
1.3. Дейности за работа със средата: Спортът - средство за социално включване, укрепване на волята за успех.
2. Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното обкръжение: Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация.
3. Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво: Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение.
4. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение.
5. Индивидуална работа с хората с увреждания и техните близки: Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки.
6. Визуализация и публичност.
7. Управление и мониторинг на проекта.
Беше подчертан очакваният ефект върху целевите групи от реализацията на проекта и устойчивостта на резултатите в следните няколко направления:
1. Ще бъде обхваната голяма част от целевата група, тъй като реализацията на проекта реално ще се осъществява на територията на цялата страна, посредством разкритите изнесени офиси. Изнесените офиси ще дадат възможност да направим достъпна услугата за придобиване на основни умения за пълноценен самостоятелен живот не само в големите градове, а и в малките селища, намиращи се в обхвата на офиса. Усвояването на тези чисто битови умения от ежедневния живот води след себе си и такива последици, като придобиването на ново самочувствие и мотивация за изява на личността. Не случайно в проекта са заложени дейности, свързани с личностната изява. Наблягаме върху това, което хората с нарушено зрение могат, стараем се да развием тези умения, защото те ще дадат на отделната личност вярата в спосбностите му, чувството за равнопоставеност и оттам мотивацията за развитие и активно социално включване.
2. Изпълнението на проекта има дългосрочен положителен социален, общообразователен и икономически ефект. Той ще се отрази върху личната житейска съдба на всяко лице със зрителни проблеми, на хората от близкото му обкръжение, на общностите, към които те принадлежат. Обучението и рехабилитацията ще насърчат преодоляването на изолацията и затварянето, ще стимулират стремежа към повече самостоятелност и независимост от чужда помощ. Включените в планираните дейности по проекта целеви групи ще придобият умения за самостоятелно участие на свободния пазар на труда, ще се повиши техният интелектуален и творчески потенциал, което ще доведе до подобряване на качеството на живот. Срещите с успешно реализираните хора ще бъде стимул и пример за останалите, че и хората със зрителни увреждания могат да бъдат пълноценни граждани.
3. ССБ има на територията на страна разкрити структури, които разполагат с добра материална база и кадри, с необходимия опит за работа с незрящи. След реализацията на този проект те ще имат по-добра квалификация и умения и като служители на ССБ ще могат да оказват необходимата подкрепа на незрящите хора. ССБ отделя средства и ще продължи да го прави за провеждането на репетиции, за осигуряване на музикални педагози, спортни треньори, за подобряване на компютърната грамотност и използването на говорящи програми, за да създаде необходимите предпоставки за по-значимо социално включване и интеграция на хората със зрителни увреждания.
На пресконференцията присъстваха и: г-н Христо Семерджиев, редактор на публицистично предаване в БНТ; г-жа Йорданка Димитрова, журналист във в. „Тишина”; г-жа Мира Попова, журналист в радио Алма Матер; г-жа Снежанка Кирчева, редактор на сп. „Звук и светлина”, печатен орган на НАСГБ; г-жа Соня Захариева, директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – Перник; г-н Иван Янев, председател на спортната федерация към ССБ и експерт в министерството на образованието, младежта и науката; г-н Асен Алтънов, председател на РСО на ССБ в гр. София и др.
За отразяване на пресконференцията присъстваше и редакцията на сп. „Зари”, печатен орган на ССБ.
Всички присъстващи внимателно изслушаха представената от екипа по управление на проекта подробна информация за целите и дейностите на проекта.
След това конкретизиращи въпроси относно някои дейности, заложени в проекта, зададоха г-н Семерджиев, г-жа Попова, г-н Янев и г-жа Петкова от редакционния колектив на сп. „Зари”.
С отговарянето на всички въпроси, пресконференцията приключи.
Съюз на слепите в България
18 март 2013 г.
Дата - 18-03-2013

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа