Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

О Т Ч Е Т НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО през 201


      Дейността на нашата организация през 2012г. се развиваше на фона на задълбочаваща се икономическа криза. Нарастващите цени на енергоносители, горива и храни и за поредна година замразените доходи доведоха до социален взрив в началото на тази година. Гражданите излязоха на улиците и поискаха нова икономическа и социална политика, гарантираща по-добър жизнен стандарт. Дългогодишният мъчителен и неуспешен преход предизвика пълно отрицание на политическата система и оставка на  правителството. Ние считаме, че въпреки сложната  обстановка, Съюзът на слепите в България продължи да функционира като авторитетна, правозащитна  и  предлагаща социални услуги организация.
      Управителният съвет на Сдружението изразява голяма благодарност на всички председатели на регионални и териториални организации и на целият ни актив за положените усилия и постигнати резултати в областта на социалното включване на хората с нарушено зрение.
      
      ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ССБ
      През м.май 2012г. се проведе ІI-то заседание на XVІ-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. На него бяха обсъдени резултатите от дейността на организацията и търговските й дружества. Пълномощниците приеха отчета за дейността на Контролния съвет на ССБ. След задълбочена дискусия върховният орган прие едногодишна програма за развитие на нашето Сдружение. Националното общо събрание на пълномощниците прие бюджет за 2012 г. и обсъди важни за организацията въпроси.
      През пролетта на отчетната година се проведоха заседания на общите събрания на ТСО, които протекоха при добра организация. Средната посещаемост беше 32%. В приетите отчетни документи се изнесе информация за правозащитната и социална дейност на нашето Сдружение и се обсъдиха конкретни проблеми, влияещи върху качеството на живота на хората с нарушено зрение. В преобладаващата си част, териториалните ни председатели  направиха необходимото на общите събрания да присъстват представители на Регионалните дирекции “Социално подпомагане” и общинските ръководства, които отговаряха на поставени въпроси от членовете ни.
      Структурата на ССБ включва 16 регионални организации, обединяващи 106 териториални.
       В началото на разглеждания период в ССБ са членували 16 232 души, а към 31.12.2012 г. те са 15603 , от тях – 6 зрящи. Със загубена работоспособност от 71 до 90% са 4 446 членове и над 90% - 11 151. Новоприетите са 750, прекратили членство в ССБ – 279, починали съюзни членове – 1 094.
       Продължава тенденцията на намаляване числеността на организацията. Многократно в Управителният съвет на ССБ са обсъждани причините за този факт и е констатирано, че те имат обективен характер. Практически единствената възможност за влияние върху ситуацията е продължаване на политиката за популяризиране на нашата дейност, набиране на информация за лица отговарящи на условията за приемане в нашата организация, установяване на контакт с тях, с цел привличането им за членове.
      По полов признак членовете ни са: мъже –7 200, жени – 8 403. Възрастовата структура е: до 30 години – 544, от 30 до 60 години – 4 386, над 60г. -10 673. Образователният ценз на членовете ни е: с начално образование – 2 610, с основно – 6 897, със средно – 4898, с полувисше - 404, с висше образование – 794. От посочените данни можем да направим извода, че в организацията преобладават членове от третата възраст – 68.38%, както и значителна част от тях са с ниска образователна степен – 60.09%.  Тези обстоятелства продължават да оказват значително въздействие върху вида на решаваните проблеми. Безспорно, те са и от голямо значение за кадровия ресурс на ССБ и ефективността от дейността ни. В 334 семейства и двамата съпрузи са със зрителни увреждания.
      Към настоящият момент Асоциирани членове на ССБ са: Фондация за рехабилитация на слепите-Пловдив; Асоциация на невиждащите есперантисти в България - Пловдив;  Национална асоциация на слепоглухите в България -Пловдив;  Национално читалище на слепите“Луи Брайл” 1928- София; Фондация “Съпричастие”- Варна; Фондация “Очи на четири лапи”-София; Глобал Консулт БГ ЕООД София;  Фондация „Шанс за таланта”- Пловдив , Сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция – приоритети”-София и Спортните клубове за хора със зрителни увреждания “Туида“ –Сливен и “Светлина“ - Шумен.
      През 2012г. Управителният съвет на ССБ е провел 6 заседания, на които са разгледани 107 въпроси и са взети 168 решения по тях. Те са разпределени по дейности, както следва:
           - организационна - 15
           - социално подпомагане и почивно дело - 8
           - рехабилитационна - 2
           - информационна и КМС - 3
           - международна - 9
           - кадрова политика - 6
           - финансова - 10
           - стопанска - 6
           - съюзна собственост - 21
           - вътрешносъюзни и държавни нормативни документи - 17
           - контролно - 10
      
            Като помощни органи към Управителния съвет на ССБ, работиха  комисиите по:
      1. Младежката и кадрова политика с председател  Борислав Лазаров и членове : Стефан Данчев, Мария Картулева, Иван Янев, Николай Тодоров,  Велизар Хинков, Етиен Тодоров, Галина Кръстева и Румяна Димитрова – съюзни членове .
      2. По организационните въпроси и социалното включване с председател  Тодор Радев и членове: Любомирка Лазарова, Дина Желева, Живка Павлова, Пенка Лазарова, Руска Стратиева и Димитър Андонов Димитров;
      3. По стопанската дейност на ССБ с председател Павлин Ангелов и членове: Соня Иванова, Методи Андонов, Георги Желев, Пламен Семов, Лъчезар Шекеров, Роза Янчева и Светломир Селев;
      4. Управление и стопанисване на съюзната собственост с председател Васил Долапчиев и членове: Велик Атанасов, Емил Узунов, Асен Алтънов, Иван Крумов, Иван Ефтимов и Росица Гогова.
      Комисията по младежката и кадрова политика проведе две заседания, на които обсъди направените предложения и разработи Дългосрочна програма за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020г.  С цел отразяване на максимален брой мнения, Програмата беше публикувана в сп.”Зари”, качена на сайта на организацията и изпратена на Регионалните съюзни организации за провеждане на общонационално обсъждане с включване на широк кръг младежи. След проведените обсъждания  по програмата предложения направиха РСО –Сливен, Варна и Шумен.
      На заседанието на УС на ССБ през март 2013г. тя беше приета  и част от предвидените дейности заложени в Програмата за дейността на ССБ през текущата година.
      Председателят на комисията по организационните въпроси и социалното включване взе участие в експертната група за разработване на Методика за определяне на бюджетите на РСО.
      Управителните съвети на регионалните и териториалните организации провеждаха  регулярно своите заседания, на които се обсъждаха организационни и финансови въпроси, изпълнението на планирани мероприятия, отпускането на помощи и други. Те организираха дейността си при спазване на Устава на ССБ, вътрешно-съюзните нормативни документи и в изпълнение на решенията на висшестоящите съюзни органи.
      Организациите ни в цялата страна продължиха да предоставят традиционните социални, рехабилитационни, административно-правни, информационни и други услуги на нашите членове и да  им съдействат да ползват правата си в пълен обем.
      Управителният съвет на ССБ дава висока оценка на дейността през 2012 г. на регионалните и териториални организации на Сдружението ни. За поредна година активът на организацията демонстрира своята инициативност, допринасяйки за извеждане от социалната изолация на членовете ни и повишаване на техния интегритет.
      През първото полугодие на отчетната година председателят и главният счетоводител на ССБ разработиха проект по схема Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Съпричастност” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът предвижда  „Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания с 16 изнесени офиси „ в страната.
      Главната  цел е изграждане на предпоставки за активно социално  включване на хората със зрителни увреждания, чрез широко популяризиране и практическо приложение на политиките за равни възможности и интеграция на хората с нарушено зрение в обществото.
      Специфичните  цели са:
      1. Промяна на жизнения статус на хората със зрителни увреждания и оказване на подкрепа за по-активно участие в обществения живот;
      2. Популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване;
      3. Оказване на активно въздействие върху обществените нагласи към уязвимите групи. Постепенна промяна на предразсъдъци, наслоени негативни стереотипи и изграждане на доверие към хората със зрителни увреждания;
      4. Преодоляване на психологическите бариери на работодателите ,чрез запознаването им с трудовия потенциал на хората с нарушено зерение и мотивирането им да ги приемат на работа;
      5.Изграждане на устойчиви модели за комуникация, диалог и партньорство с институциите,реализиращи държавната политика за интеграция на хората със зрителни увреждания;
      6. Подкрепа на зрително затруднените лица в усвояването на умения за самостоятелен, живот и успешно справяне с житейски ситуации.Повишаване на самооценката им и мотивация за личностна реализация;
      7. Подготвяне на близките на хората със зрителни увреждания за превръщането им в основен фактор при формиране на личността на незрящото лице;
      8.  Създаване на условия за публично представяне на хората с нарушено зрение чрез изяви в областта на културата и спорта.
      Основните дейности по проекта са:
      1. Дейности за работа със средата – Информационни дейности; Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция; Спортът- средство за социално включване, укрепване на волята за успех;
      2. Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното обкръжение:
      Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация; посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение; повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждания чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки;
      3. Създаване на модели за сътрудничество на местно и регионално ниво: развиване на форми  и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение.
      4. Визуализация и публичност;
      5. Управление и мониторинг на проекта.
         Проектът беше одобрен и ССБ подписа договор за безвъзмездна финансова помощ  от 22.10.2012г. с Агенцията за социално подпомагане, на стойност 275 163.57лв. Неговият времеви диапазон е 20 месеца и изпълнението му стартира на 1.03.2013г.
          
      
      ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ.
      ПАРТНЬОРСТВО СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА
      Продължителната икономическа криза в страната и Европейския съюз се отрази негативно върху правата на хората с увреждания. Не зависимо от усилията на Съюза на слепите в България и другите националнопредставителни организации на и за хора с увреждания, се задълбочиха  проблемите в областта на трудовата заетост, социалните услуги, достъпността на архитектураната, транспортна и комуникационна  среда. Качеството на живот на всички наши членове чувствително се влоши, една значима част от тях вече живеят под прага на бедността, определен за страната. На този фон можем да отчетем, като известен успех , ратифицирането през м.януари 2012г. от Народното събрание , на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Обективната оценка налага да отбележим , че този документ не въвежда нови права , а регламентира  стандарти за реализиране на конституционно определените такива.Пътят на превръщане на Конвенцията в реална политика за социално включване на хората с увреждания ще бъде много дълъг и свързан с осигуряването на значителни публични финансови ресурси. С цел създаване на условия за адаптиране на националното ни законодателство към духа и нормата на този първи по своя характер международен договор, българското правителство прие двугодишен план за неговото изпълнение 2013-2014г.Председателят на ССБ взе участие в работната група за подготовката на този документ  За съжаление предложенията ни за създаване на план за действие , определящ секторни политики водещи до реална промяна на статуквото, със съответното финансово обезпечение не бяха приети.Документът основно предвижда анализи на социалните процеси и нормативната база., което практически няма да създаде желаните  условия за интеграция на хората с нарушено зрение.
      Ръководството на ССБ продължи да развива партньорството с националнопредстватилените организации на и за хора с увреждания  и да участва активно при изработване и защита на техните становища пред държавните институции.Ние положихме  значими усилия за превръщане на Националният съвет за интеграция на хората с увреждания  в инструмент за  диалог с правителството и провеждане на по-добра социална политика.
      Национално представителните организации на и за хора с увреждания винаги сме настоявали и ще продължим да настояваме за прилагане на европейския принцип  при вземане на решения за хората с увреждания – „нищо за нас без самите нас”. През отчетната година ние бяхме активен фактор при определяне честотата на заседанията и разглежданите въпроси в дневния ред на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
      І. В резултат на нашата активност бяха разработени и внесени становища  в защита правата на хората с увреждания във връзка с:
      1. Създаване на условия за достъпност на стоки и услуги за хора с увреждания;
      2. Въвеждане на универсалния дизайн;
      3. Създаване на специализирани схеми по Оперативните програми на РБългария от структурните фондове на Европейския съюз в следващия програмен период 2014-2020г. създаващи условия за достъпност до  – образование,трудова заетост, архитектурна  среда, транспорт, жилищна политика и др.;
      4. Осигуряване на  достъп до информация в зависимост от вида на увреждането.  
      5.Разширяване обхвата  на модела на Подкрепена заетост, като инструмент за навлизане в открития трудов пазар. Прилагане на индивидуалнен подход при специализирано професионално ориентиране на хората с увреждания.
      6.С цел създаване на работни места за хора с увреждания  прилагане на  икономически стимули за подкрепа на работодатели в обичайна икономическа среда.
      7. Подкрепящи мерки към общността, в която живеят хората с увреждания – в семейна среда чрез завишаване на плащанията за семейства, грижещи се за деца и лица с увреждания.
      8.Прекратяване  на практиката да се отнемат права на хората с увреждания,на основание констатирани единични случаи на злоупотреби в тази  област .
      9. Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване за хората с увреждания в България, чрез осигуряване на:
      - достъпна инфраструктура  до лечебните заведения;
      - осигуряване на необходимия брой специалисти  в извънболничната помощ
      -  специализиран транспорт за  отдалечените населени места с цел бързо придвижване до най-близкото лечебно заведение.
      10. Създаване на условия за достъп на хората с увреждания до съвременни медицински изделия и помощно-технически средства, приспособления и съоръжения и въвеждане на нови изделия, чрез гарантирано финансиране от страна на държавата.
      11. Повишаване на ефективността на политиката за отглеждане на деца и лица с увреждания в: защитено жилище, в семейството, в приемни семейства.
      12. Наредба на Столичен общински съвет за изменение  и допълнение на Наредба за предоставяне на социални услуги „Асистент за независим живот”
      13. Наредба за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
      През отчетната година в  националният съвет за интеграция на хората с увреждания бяха обсъдени и приети следните документи:
      1.Годишен доклад за изпълнение  на  Стратегията за равни възможности на хората с увреждания  за 2010-2011 г.
      2.Договора за партньорство на РБългария за програмния период 2014-2020 г.
      3.Проектите на Оперативните програми за новия програмен период  2014-2020 за:„Развитие на човешките ресурси”
      - „Регионално развитие”
      -„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”.
      4.Промяна на Закона за обществените поръчки с цел подобряване на режима за възлагане на обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации, осигуряващи заетост на хората с увреждания.
      5. Проектът на План за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г.
      6. Актуализиране и включване на нови стоки и услуги, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки .
      7. Проекта на Закон за предучилищното и училищното образование;
      8. Разглеждане на становищата на НОИ, НЕЛК, АХУ, АСП  за разработване на предложение за създаване на нова организация и дейност на медицинската експертиза и изготвяне на съответните изменения в нормативните актове;
      9. Разработване на механизъм за преминаване изплащането на социалните пенсии за старост и инвалидност от НОИ в АСП по реда на Закона за социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания;
      10. Измененията и допълненията на Закона за движение по пътищата;
      11. Изменение и допълнение на Наредбата за медицинска експертиза във връзка с нелечимите заболявания с множество увреждания, каквото е диабетът,  да се издава  пожизнено  ТЕЛК - Решение,  с право на преосвидетелствуване при влошаване на състоянието.
      Председателят на ССБ, в качеството си на представител на Националния съвет  за интеграция на хората с увреждания, участва през 2012 г. в следните работни групи за разработване на:
      1.предложение за създаване на нова организация и дейност на медицинската експертиза и предложение за изменения в нормативните актове .
      2.оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” за новия програмен период 2014-2020г. както и  програмата за трансгранично сътрудничество  България-Сърбия за същия програмен период.
      3.Плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г., за периода 2012 - 2013 г.
      4.цялостна визия и стратегия за развитие на гражданските организации в Република България и механизъм за финансиране;
      5.Договора за партньорство на РБългария за програмния период 2014-2020 г.
      6.План за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013 – 2014);
      Ръководителите на Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания  проведохме работна среща с президента на РБългария през м.януари 2012г..На нея  направихме преглед на  съвместната дейност на президентската институция  и неправителствените организации работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности. Обсъдихме  и перспективите за бъдещото партньорство.
      Наши представители взеха участие в Обществен дебат “Повече възможности за младите хора – ролята на Европейския социален фонд в следващия програмен период 2014 – 2020 г.” . Ние акцентирахме върху интегриране на мерките по различни оперативни програми насочени към подобряване на младежката заетост, професионалната ориентация, професионалното обучение с бизнеса и инвестирането в професионално образование в партньорство с общините.
      Ние се включихме в проявите на българското правителство за отбелязване на 2012г. - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.
      Председателят на ССБ взе участие в кръгли маси  организирани от 41 Народно събрание, както следва:
      - Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта  относно дебат по проект на закон за „Предучилищно и училищно образование”.
      - Комисия по здравеопазването  относно иновации в здравеопазването.
      Съюзът на слепите в България взе участие в първият Европейски панаир на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, оганизиран през м.март на отчетната година в гр.Пловдив. Ние представихме дейността на специализираните предприятия „Успех” и участвахме , чрез доклад , в конференцията за развитие на социалната икономика в Европа. Гости на този международен форум, показващ възможностите на хората с увреждания , бяха:
      - комисарят по заетостта и социалната политика на Европейския съюз;
      - министърът на труда и социалната политика;
      - изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания;
      - кметът и областният управител на гр.Пловдив;
      - експерти в областта на социалната икономика на Европейската комисия;
      - представители на социални предприятия от пет държави членки на Европейския съюз.
      Председателят на ССБ, по различни поводи, даде над 25 интервюта пред национални и регионални, печатни и електронни, медии във връзка с големите проблеми в реализирането  на правата на хората със зрителни увреждания и тяхната интеграция в обществото. Ръководството на ССБ и регионалните ни организации отбелязаха по подобаващ начин 15 октомври-Световния ден на белия бастун и  3 декември- Световния ден на хората с увреждания. Чрез серия от концерти, изложби и интервюта , те фокусираха вниманието на обществото и институциите върху стандарта на живот на хората без зрение и действащите дискриминационни практики спрямо тях. Най-мащабното събитие, по повод 3 декември 2012г., беше организирано от РСО София. На тържеството , проведено в ресторант „Форум” на Националния дворец на културата присъстваха над 450 членове на организацията. Наши гости бяха- зам.кмета по социална политика на Столична община, ръководителят и екипа на дирекция „Социални дейности”, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания и неговия екип. В богатата музикална програма незрящи певци демонстрираха своя талант и възможности.
      
      СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРДСТВА       
      Ръководството на ССБ и председателите на РСО продължават активно да работят за развитие на социалните услуги в общността , като основно средство за интеграция на хората с нарушено зрение. През месец февруари 2012г. приключи изпълнението на проекта за разкираване на центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в градовете Русе и Перник ,финансиран от   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с подкрепата на Европейския социален фонд, на стойност 227000 лв. За период от една година , 60 потребители  с нарушено зрение и тяхните близки получиха широк кръг услуги,допринасящи за тяхното личностно развитие и умението им за самостоятелен живот.  Контролиращите органи на Агенцията за социално подпомагане и представителите на местната власт дадоха изключително висока оценка на реализацията на проекта и постигнатите резултати. В следствие на това получихме подкрепата на общините Русе и Перник, които стартираха процедури за гарантиране устойчивост на услугата като делигирана държавна дейност.ССБ  участва на обявените конкурси за възлагане управлението на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи”.През четвъртото тримесечмие на 2012г. Сдружението ни подписа  договори с общините  Русе и Перник за доставка на тази услуга. Новооткритите  центрове се присъединиха към вече функциониращите в София, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Тополовград, Добрич и Габрово, на който управлението също така е възложено на нашата организация. Общият брой на потребителите ,ползвали различни услуги през отчетната година,възлиза на 540 хора със зрителни проблеми..
      С цел разширяване на мрежата от заведения за социални услуги за лица със зрителни проблеми, председтелят на ССБ проведе срещи с кмета на град Плевен и заместник кметовете по социална политика на Кърджали и Смолян. Голямо разбиране и подкрепа получихме от ръководството на община и област Кърджали. В началото на тази година, за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за незрящи в тази община, бяха осигурени пет помещения с площ 100кв.м. и заложени средства в общинския бюджет. Предстои избор на екип на Центъра, стартиране на неговата дейност и предприемане на необходимите стъпки за осигуряване на финансиране като делигирана държавна дейност.
      С активната подкрепа на ръководството на ССБ по повод 70 години от създаване на организация на слепите в гр.Сливен и 20 години от откриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни  увреждания,  бяха организирани :
      1.Изложба „Социално включване   и помощни технически средства за незрящи”
      2.Национална конференция „Развитие на социалните услуги  за незрящи в България”с лектори – Пепа Димова – ръководител на центъра в Сливен, проф.доктор на педагогическите науки Владимир Радулов, доктор по философия Петър Стайков, Стефан Данчев-управител на НЦРС- гр. Пловдив и Александрина Костова експерт в НЦРС.
      3.Тържествен концерт с участието на изпълнители- членове на  РСО Сливен, София и Варна. 
      УС на нашата организация , вземайки в предвид голямата подкрепа за изграждане на материалната база и финансирането на регионалната ни организация, награди община Сливен с най-високото отличие на ССБ , статуетката „Хуманитатис кауза”. Гости на всички събития бяха кмета на града, областния управител, зам.кмета по социална политика, общински съветници, представители на общинската администрация, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта,УС на ССБ,ръководителите на центровете за социална рехабилитация и интеграция за незрящи от София,Габрово,Варна,Перник,Бургас,Русе,Шумен, потребители на социалната услуга,НПО и партньори от бизнеса. Мероприятията минаха при голям медиен интерес и получиха необходимият  обществен отзвук. УС на ССБ изразява голяма благодарност на председателя на РСО СЛивен за добрата организация на тези мащабни мероприятия, допринесли съществено за промяна на социалните нагласи към хората с нарушено зрение в региона.
      Националният център за рехабилитация на слепи-Пловдив, в партньорство с нашите регионални структури, предостави своите услуги на 345  хора с нарушено зрение. През отчетната година бяха организирани курсове по:
      - основна рехабилитация;
      - професионално обучение;
      - компютърно обучение степен ИСДЛ
      - обучение на обучители на зрително затруднени лица;
      - обучение на зрителнозатруднени деца със специални обучителни потребности;
      - обучение на доброволци от катедра „Специална педагогика”-СУ „Кл.Охридски”
      Нашето Сдружение продължи утвърдената през последните години  политика за разширяване гамата на предлаганите помощни технически средства През 2012г. бяха предоставени на наши членове:
      - сгъваеми и опорни бели бастуни 169бр.;
      - плочи и шила за писане на брайл- 7бр.;
      - машини за писане на брайл             3бр.;
      - говорящи апарати за измерване на кр.налягане – 27бр.;
      - говорящи термометри за телесна температура-  260бр.;
      - говорящи и брайлови часовници – 102бр.;
      - гласово говоряща кухненска везна – 2бр.;
      - звуков вибриращ индикатор за течности-5бр.;
      - говорящ детектор на цветове -1бр.;
      - механичен таймер – 6 бр.;
      - увеличително огледало с пенсети- 2бр.;
      - тактилен кварцов будилник-4бр.;
      - геометрични фигури- 10 компректа;
      - измервателни тактилни помагала(метри,лини,триъгълници и др.) – 53бр.
      - топка голбална  - 1бр.
      - тактилни игри за свободното време (шахове,табли,домино,дама и други) – 31;
      Общата стойност на осигурените помощни технически средства възлиза на 16122.10лв..
      
      ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.
      ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ      
      Отчитайки спецификата на дефицита при хората с нарушено зрение осигуряването на достъп до информация налага ползването на брайлов и уголемен шрифт, аудио запис и програми за синтезиран говор . Съюзът на слепите в България, през отчетната година продължи  да предоставя  на своите членове разнообразна информация в подходящ формат за възприемане . Печатният орган на Сдруежението списание „Зари”, се издаваше в брайлов,плоскопечатен и аудио варианти.То запази своята роля, като основен източник за информация за правата на хората със зрителни проблеми, многообразната дейност на организацията,  изявите на наши членове в областта на културата и спорта, повишаване на здравната култура и в други значими области за интеграцията на хората със зрителни увреждания. Списание „Зари „ е утвърдена трибуна на талантливи незрящи писатели и поети и неговите страници са първото място за техните публични изяви.
      Не зависимо от навлизането на съвременните компютърни технологии, ползването на информация чрез брайловата азбука ,си остава фундамента за разширяването на знанията и кръгозора на хората без зрение. Съюзът на слепите в България издава следните брайлови списания:
      - „Зари”,
      - „Кръгозор”,
      - „Женски свят”
      - ”Минерва”
      - ”Вариант”
      - ”Спортен свят”,
      - ”Светулка”. Общият брой абонаменти на плоскопечатните и брайлови издания през отчетната година е 720 броя.
      Миналата година премина под знака на 50 годишния юбилей на говорящата книга. Тя остава едно от най-високите постижения за хората с нарушено зрение и има  основен принос за тяхното интелектиулно развитие. Мисълта на великият Гьоте най-точно илюстрира значението на говорящата книга за хората със зрителни увреждания „Човек вижда толкова, колкото знае”.
      На 2.11.2012г. в храма на книгите Столичната библиотека се проведе тържественото честване на 50 годишния юбилей. На събитието присъстваха голяма част от тоноператорите, техниците, четците и фонотекарите, работили десетилетия за тази благородна кауза.Наши гости   бяха Управителният съвет на ССБ, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания, представители на Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий”, Столична библиотека, издателство „Рива” председателят на Национално читалище „Луи Брайл1928” и изявени читатели.На конференцията представихме следните доклади:
      - „Половин век по пътя към словото”-лектор  Красимира Томова
      - „Говорещата книга – уникална част от библиотечната система в страната”- лектор Мери Диканска- експерт в национална библиотека „Св.св.Кирил и Методии”
      - „Библиотечни услуги за хората с увредено зрение в чужбина”- лектор Димитрийка Стефанова-д-р по книгознание.
      Незабравими ще останат изказванията на създателите  и читателите на говорящата книга. Те бяха заредени с много положителни емоции и голяма любов към книгите и хората със зрителни увреждания.
      За дългогодишното ползотворно партньорство Столична библиотека и издателство „Рива” получиха благодарствени плакети, а Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методии” беше удостоена с най-високото отличие на нашето Сдружение – статуетката „Хуманитатис кауза”.
      Читателите желаещи да имат домашна фонотека, чрез годишният абонамент за тридесет диска, получиха общо 1560 диска.На читателската аудитория, през отчетната година, предоставихме 6000 диска с книги и списания. През 2012г фонда на Централна фонобиблиотека достигна 2149 диска. Говорящите книги се разпространяваха чрез структурите на ССБ,  7 базови фонотеки и 11 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания в страната . Общият брой на предоставените заглавия е 52314, а на дисковете 35850.
      Съюзът на слепите в България продължи да издава следните месечни говорящи списания:
      - „Знание”
      - „Съвременност”
      - „Домашен съветник”
      - „Литературен калейдоскоп”
      - „Наблюдател”
      - „Булгаро есперантисто”
      - Говорящите списания стигаха до своите читатели чрез фунциониращата мрежа за разпространяване на говорящи книги.Своите абонаменти, за говорящи книги и списания,за личната си фонотека  получиха 265 съюзни членове.Общият брой на читателите на плоскопечатните, брайловите и говорящи издания,през отчетната 2012г. са 3150 човека.
    Съюзът на слепите в България изразходва за барйлови и говорящи списания и книги 86 000 лв.
      Ръководствата на ССБ и регионалните ни структури продължиха да създават условия за развитие на художественото творчество,спорта  и туризма сред нашите членове като доказано високо ефективно средство за тяхното социално включване. Общият брой на любителите на певческото, инструменталното и поетичното изкуство е 297, а изнесените концерти и представления са 136.
      Общо 11 регионални организации имат традиции в развитието на художественото творчество за хора без зрение. Най- активните сред тях са тези в градовете Варна – 48 самодейци- 39 концерта;Пловдив – 38 самодейци-14 концерта; Дряново – 20 самодейци- 14 концерта; Стара Загора- 47 самодейци- 13 концерта; Смолян – 15 самодейци- 12 концерта; София – 34 самодейци – 5 концерта.
      През отчетната година Съюзът на слепите в България спечели проект на стойност 9900лв., финансиран от фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Партньори по него бяха Агенцията за хората с увреждания, Съюзът на българските художници, Националният център за социална рехабилитация на слепи, Съюзът на инвалидите в България, Съюзът на глухите в България, Асоциацията на родители на деца с епилепсия, Национален алианс за социална отговорност , Националният център за социална рехабилитация и Федерация на работодателите на инвалиди.
      Нашата главна цел беше, чрез дейностите по проекта, да представим възможностите на хората с увреждания пред държавните институции и обществото, чрез постиженията им в областта на изкуството. В изпълнение на проекта организирахме:
      1. Изложба в Народното събрание от 1.03. до 8.03.2012 г.Тя беше разположена в клуба на депутата и открита от председателката на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. На събитието присъстваха депутати от различни парламентарни групи, зам.министъра на труда и социалната политика, изпълнителният директор и главния секретар на Агенцията за хората с увреждания, ръководителите на Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания, представители на медиите и други. .На всички депутати бяха раздадени мартеници, изработени от деца с различен вид увреждания.
      2. Изложба в галерията на Съюза на българските художници на ул.”Шипка”6-София от 18-28.04.2012г. Тя беше открита от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Наши гости бяха зам.министъра на труда и социалната политика , изпълнителният директор и главният  секретар  на Агенцията за хората с увреждания,  председателят на Съюза на българските художници, ръководителите на Националнопредставителните организации на и за хора с увреждания, представители на медиите и други. Изложбата предизивка значим обществен интерес и беше посетена от много граждани, закупили творби за личните си колекции.
      3. Издаване на каталог с най-добрите  творби на хора със зрителни, слухови, физически и ментални увреждания. Той беше разпространен в Народното събрание, МТСП, Столична община, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане и чрез Регионалните ни структури в общинските  и областни администрации
      4. Изработване на филм за събитията.
Първата Национална изложба на творби, създадени от хора с увреждания, премина под надслов”Изкуството-паралелна вселена”. В нея участваха 68 автори със 182 творби в областта на живопистта,склуптурата, керамиката,стъклописа и дърворезбата.
      В началото на миналата година установихме контакт с изпълнителният директор на „Оптимист” ООД и продуцент в ТВ7-госпожа Генджелиева. Първоначално предоставихме информация , необходима за 12 серииният филм „Кантора Митрани”, в който главният герой беше сляп адвокат. В процеса на нашето партньорство се роди идеята да проведем кампанията „Подай ръка” , която включи следните мероприятия:
      1.  Оганизиране на разпродажба на търг  на най-добрите картини от първата национална изложба на творби на хора с увреждания. Мероприятието се проведе в хотелският комплекс „Кемпински-Зографски” и в него взеха участие повече от 100 гости.   Ние бяхме уважени от народни представители, изпълнителният директор и главният секретар на Агенцията за хората с увреждания, представители на културата, бизнеса и медиите, творческият екип на филма „Кантора Митрани” и други. От наша страна присъстваха членовете на Управителният съвет и младежи-активисти на  Сдружението ни. В кратката, но стилна музикална програма участваха проф.д-р на педагогическите науки Владимир Радулов - пиано,незрящият певец Нено Илиев и популярната певица Ирина Флорин.
      Събраните средства от продажбите на картините бяха предоставени на тяхните автори.
      2. Демонстрации на спортове  и социални услуги  за хора с нарушено зрение и разпродажба  на техни творби , създадени в курсовете по арт терапия. Събитието се проведе в София-„Южен парк” и участие взеха спортен клуб „Витоша”, Национален център за рехабилитация на слепи-Пловдив, училище за кучета водачи-„Очи на четири лапи”, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за незрящи и Центъра „Свети Мина”-за работа с деца с ментални увреждания. Мероприятието беше открито от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова,която игра шах с незрящ състезател. Събитието уважиха представители на Столична община , медиите и много граждани.
      3. Председателят на ССБ взе участие в две предавания на ТВ-7 посветени на организираните събития и проблемите на хората без зрение.
      Съюзът на слепите в България разработи  и спечели проект „Поглед към бъдещето през очите на историята”, на стойност 18 000лв, финансиран от АХУ.В изпълнение на предвидените дейности нашите членове по места се запознаха с богатата и древна история на София.Тези, които демонстрираха най-добри познания , посетиха следните Столични културноисторически обекти: Националния исторически музей, военноисторическия музей, храм-паметника „Александър Невски” и Криптата към него, Боянската църква и Драгалевския манастир.След обиколката беше проведена  викторина, на която 125 бенефициента по проекта демонстрираха новите си знания за София и нейната история.
      Спортът е доказано средство за извеждане на хората с нарушено зрение от травмиращата социална изолация. ССБ продължи да подкрепя дейността на спортните клубове за незрящи в страната и  Федерацията „Спорт за хората със зрителни увреждания”.
      Спортовете, които  практикуват нашите членове са :шахмат, голбал, лека атлетика, спортна табла, канадска борба, спортен риболов, шоудаун и стрелба с лък.
      Най-голямото постижение за миналата година е участието на Радослав Златанов в параолимпиадата в Лондон- Англия. Той спечели златен медал на скок на дължина и е вторият състезател в историята на нашата организация, достигнал до златното отличие на параолимииски игри. Неговият успех беше отразен в сп.”Зари” ,а УС на ССБ го награди с парична премия.
      В партньорство с българската параолимпийска асоциация осигурихме 15 000лв.и организирахме участието на нашия национален отбор  в 14 олимпиада по брайлов шах, проведена в гр.Ченай- Индия. Можем със задоволство да отчетем, че състезателите ни се представиха достойно ,заемайки 12 място и придобивайки правото за участие в световното първенство в Испания през 2013г.
      Съюзът на слепите в България подкрепи финансово и организационно участието на националният  отбор по голбал в два турнира в Босна и Херцоговина и един турнир в Румъния.
      Наши представители, мъже и жени, взеха участие в множество национални турнири по канадска борба. Те завюваха 7 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала. Квоти за участие в европейското първенство по този спорт придобиха 4 състезатели от РСО Кърджали и по един от РСО Варна и РСО Пловдив. Най-добрата ни състезателка , Емилия Стоянова, от РСО Кърджали завоюва бронзови  медали на лява и дясна ръка
       През 2012 година в различни спортни  мероприятия са се включили 1211 наши членове. Общият брой на проведените регионални и национални турнири е 185. Най активни в спортната дейност са:РСО Дряново-69 състезател-30 състезания; РСО Кюстендил – 84 състезатели – 25 състезания; РСО Кърджали- 115 състезатели- 24 състезания; РСО Шумен-77 състезатели-23 състезания; РСО София-87 състезатели-15 състезания.,РСО  Варна – 39 състезатели, 11 състезания.
      Нашите структури в страната организираха 230 походи и екскурзии, в които са се включили 3820 членове на Сдружението ни.Трябва да откроим РСО-София- 576 участника в 18 похода;РСО Дряново- 474 участника в 19 похода;РСО Сливен- 371 участника в 12 похода;РСО Смолян – 341 участника в 22 похода; РСО Стара Загора-327 участника в 24 похода и РСО Шумен – 294 участника в 22 похода.
      Съюзът на слепите в България използва за художественотворчески и спортнотуристически мероприятия  88 730лв. от бюджета на организацията.
      Председателите на ССБ , федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания” и Българската параолимпийска асоциация, проведоха серии от срещи с министъра на физическото възпитание и спорта и негови заместници, за осигуряване на средства за изграждане на спортна зала за хора с увреждания в София и субсидия за федерацията за 2013г. За тази цел УС на ССБ предостави безвъзмездно производствено хале с площ 700 кв.м. През отчетната година започна  смяна на неговото предназначение и проектиране на спортната зала за хора с увреждания. През месец март 2013г. всички необходими документи са внесени  в Министертво на физическото възпитание и спорта за кандидатстване за финансиране на строителномонтажните дейности в раземр на 319 000лв. В случай, че успешно реализираме това начинание, предстои втори етап,  в който трябва да осигурим 140 000лв. за обзавеждане на залата с необходимите спортни съоръжения.
      УС на ССБ изразява голяма благодарност на д-р Иван Янев- председател на федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на председателите на спортните клубове и председателите на РСО, които са успели да осигурят над 100 000лв. за спортнотуристическа дейност чрез проекти, субсидии от общините и българската параолимпийска асоциация и други източници.  Безспорно най-голяма дейност развива спортен клуб „Витоша”-София, чието ръководство е осигурило ,през отчетната година, 45 000 лв. за различни мероприятия.
      
      ТРУДОВА  ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ
      И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ
      В ситуацията на икономическа криза проблемът с трудовата реализация на хората със нарушено зерние се задълбочава. За голямо съжаление трябва да отбележим, че приетият план за действие през 2012- 2013г. в изпълнение на дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020г. не се изпълнява от правителството.Практически той остана едно добро пожелание , необезпечено с необходимия финансов ресурс. Въпреки многократното настояване на Съюза на слепите в България и другите националнопредставителни организации,работодатели на хора с увреждания, Министерството на труда и социалната политика системно отлагаше активирането на дейността в тази област.
      От статистическата информация, която събираме е видно, че 619 членове на Сдружението са работещи. Тази цифра е крайно незадоволителна, тъй като само 12% от членовете в икономически активна възраст намират възможност за трудова реализация. В ССБ на трудови договори през 2012 г. са работили .93 човека, в т.ч. в ЦУ - 21, РСО -  28, почивно дело – 17,  по националната програма за заетост – 12,  в Центровете за социална рехабилитация и интеграция в  Габрово, Русе и Перник – 12 и охрана на редприятието в гр. Сливен – 3. От общият брой на служителите 45 са с нарушено зрение и 3 с друг вид заболяване. На граждански договори в ССБ са: четци говорящи книги и списания –6, сътрудници на сп. "Зари" и брайлов печат – 2, РСО – 4, ТСО – 212, учебен център – 1, сътрудници на интелектуалци 6 или общо 231 души, от които 108 с нарушено зрение.
       В специализираните предприятия "Успех" в София, Плевен, Дряново, Шумен и Варна , през отчетният период, са работили 241 работници и служители, от които 104 с нарушено зрение и 4 с друго заболяване.Реализираните в обичайна икономическа среда, членове на нашата организация са 427.
      Съюзът на слепите в България полага усилия да осигурява средства за подпомагане на своите членове в пари и натура, както и в процеса на тяхното образование и трудова реализация.
      За отчетния период са получили парична помощ от ССБ 1165 членове на обща стойност 37 615.00 лв. Натурално подпомогнатите са 5311. Отчитайки стойността на съставените удостоверения за дарение, сумата на хранителните продукти, дрехите и други натурални помощи, надхвърля 120 000 лв. Безспорни лидери в осигуряването на дарения са:
      1. РСО София   -  60 400 лв, от които 9400лв от българската хранителна банка, която започна да функционира през 2012г. ССБ подписа договор за осигуряване на помощ в натура на 200 човека от столичната организация, осигурени са изискуемите помещения и специализиран транспорт. Специалисти на организацията ни разработиха   всички необходими нормативни документи, регламентиращи разпределението, отчета и контрола на процеса. В случай, че в бъдеще българската хранителна банка се развие и изгради мрежа в страната, веднага ще пристъпим към преговори за осигуряване на помощи на наши членове от други региони. Трябва да отбележим, че РСО София предостави хранителни продукти и  на членовете на РСО Монтана и Плевен.
      2.  РСО Дряново  - 12 000лв.
      3.  РСО Пловдив  - 7500лв.
      4.  РСО Плевен, Стара Загора и Кърджали –  всяка над 6 000лв.
      Със съдействие на председателите на РСО и ТСО са:
      - Включените в патронажно обслужване  445 наши членове;
      - Настанените  в специализирани домове 124 човека.
      Организацията ни изплаща ежемесечни стипендии на 95 студенти във ВУЗ.През 2012 г. размерът на изплатената сума е 26500.00 лв. На основание решения на УС на ССБ на 6 работещи интелектуалци са осигурени сътрудници. Изплатените от ССБ възнаграждения за тази услуга е 25380.00 лв.
      В изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото приложение, ССБ организира и през изминалата година изплащането на целева помощ за придружител на 10 122 правоимащи на обща стойност 506 100 лв.
      Нашето Сдружение предоставя ,на префернциален наем, жилища и стаи в общежитията на 258 съюзни членове и семействата им в градовете - София, Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Монтана, Кюстендил, Дряново и Кърджали.  Благодарение на усилията на ръководството на ССБ,председателят на РСО София и управителят на „Успех Филтър ССБ”ЕООД-София, от приходите от наеми и със средства, осигурени от дарители, бяха извършени следните ремонти на общежитията в Столицата:
      - полагане на нова хидроизолация на покривите;
      - смяна на дограмата на стълбища и коридори;
      - подмяна на ВиК инсталацията и полагане на топлоизолация.
      Общата стойност на строителномонтажните работи възлиза на 43413лв.
      Общежитията в гр.Пловдив, Варна и Дряново продължават да бъдат в тежко експлоатационно състояние и условията за живеене в тях са незадоволителни. Ръководството на нашата организация полага усилия да осигури средства от оперативни програми или други източници за тяхния ремонт.


      МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ      
      Международната дейност на ССБ през изминалата 2012 година премина под мотото на Световния съюз на слепите „Постигане на нашите цели чрез подкрепа и партньорство”. Реализирани бяха мероприятия по линията на:
      - Балканският консултативен съвет на националните организации на слепите от региона;
      - Европейският и Световен съюз на слепите
      -Международните спортни организации на слепите.
      1.Дейност в Световния съюз на слепите
      През отчетната година се проведе 8-та Генерална асамблея и първият форум на разнообразието. Тези мащабни мероприятия бяха организирани в  Банкок-Тайланд и в тях участваха над 1000  активисти с нарушено зрение от петте континента. Нашата организация беше представена от председателя на ССБ и експерта по международно сътрудничество.Делегатите обсъдиха:
      - Отчет за дейността на Световния съюз на слепите и финансов отчет за периода 2008 – 2012година
      - План за действие през следващият мандат
      - Отчетите на седемте  регионални организации, на които е разделена планетата
      - Някои национални организации споделиха добри практики от своята работа
      - В рамките на 8 Генерална асамблея беше открита изложба на помощни технически средства, създадени от водещи компании в тази  област. Паралелно  вървяха  и презентации по различни теми на социалното включване на хората със зрителни проблеми.
      Делегатите на 8-та Генерална асамблея избраха ново ръководство с президент АВНТ ХОЛТЕ, Норвегия. 
      2.Дейност в  Европейския съюз на слепите
      Представиели на Съюза на слепите в България работят в три комисии към борда на Европейския съюз на слепите: Васил Долапчиев – Комисия за връзки с Европейски съюз; Емил Узунов – член на Комисията по правата на хората със зрителни увреждания и  Галина Кръстева- член на Направляващата група на жените към ЕСС и председател на подкомисията на жените към Балканския консултативен съвет.
      Комисията     за връзки с  Европейският съюз, проведе заседание  в град Атина – Гърция. Коментирани бяха:
      - програмата на действие на Комисията за периода 2012 – 2015 г.,
      - отчета за дейността на Комисията и съвместната й работа с други комисии на Европейския съюз на слепите.
      - Стратегия за бъдещо финансиране на мероприятия на Европейския съюз на слепите чрез програми на Европейският съюз и чрез програмата „ПРОГРЕСС” и нейния правоприемник „Права и задължения на гражданите – 2014 -2020 година”.
      - Изграждане на лоби и отправяне на  искане до Международната организация за интелектуална собственост за подписване на  договор за трансграничен достъп на хората със зрителни увреждания до книги и други печатни материали в подходящ формат и др.
      3. Дейност в Балканския консултативен съвет към Европейският съюз на слепите
      През м.септември , в хотел „Хоризонт” - град Обзор, България се проведе юбилейното 20-то заседание на Балкански консултативен съвет. На него присъстваха делегации от Сърбия, Румъния, Македония, Черна гора, Албания, Косово, Молдова и България.На откриването кметът на гр.Обзор поднесе приветствие към гостите и пожела успешна работа на заседанието. На тази юбилейна среща присъства и създадетелят на Балканския консултативен съвт г-н Иван Крумов, почетен член на ССБ, председател на организацията ни от 1990-1998г., генерален секретар и вицепрезидент на Европейския съюз на слепите. Ръководителите на националните организации на слепите от региона обсъдиха:
      -  нови форми на сътрудничество и план за действие през 2013г.
      -  процесът на прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в отделните страни
      -  реакцията на организациите в ситуация на тежка икономическа криза и резултатите от борбата им за запазване на правата на хората с нарушено зрение
      Голям интерес в нашите гости предизвика включеното в програмата посещение на културноисторическия резерват в Несебър.
      Съюзът на слепите в България беше представен от председателя на ССБ, председателя на КС на ССБ и експерта по международно сътрудничество.
      4. Участие в международен проект на датската неправителствена организация  „РОБОБРАЙЛ”.
      Първото полугодие на отчетната година към нашето Сдружение, отправи покана за сътрудничество, датската организация с нестопанска цел „Робобрайл”. Тя работи за изграждането на  електронна библиотека ,ползвана в цяла  Европа за трансформиране на текстове на националните езици, ползвайки брайл и аудиовариантите „Дейзи” и  МР3.  На първата среща в България участваха представители на ССБ, ,Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”, училищата за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”- София и  „Д-р Ив.Шишманов”- Варна , Националната асоциация на сляпо-глухите в България и Асоциация „Дислекция България”. С цел  развитие на проекта беше проведена втора среща в Будапеща-Унгария. Представители на нашето Сдружение бяха Стоян Васев-ръководител студио и Марина Петкова –редакция списание  „Зари”.
      5. Международно  сътрудничество
      5.1. По официална покана на Лео интернешънал камп за слепи - Германия в град Клинсберг, близо до Хамбург,  с цел обмяна на опит, бъдещи контакти и сътрудничество беше командирована г-ца Галина Кръстева  за участие в седмодневен младежки лагер.
      5.2.Подготвихме срещи за обмяна на добри практики както следва:
      -  Членове на РСО Шумен  и потребители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи с такива от организацията на Румънската асоциация на слепите в град Гюргево.
      - Членове на РСО Сливен  и потребители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи с такива от организацията на Румънската асоциация на слепите  в град Букурещ. 
      5.3. С цел обмяна на опит бе посрещната двучленна делегация от Македонския съюз на слепите, водена от г-н Чедомир Шопкич- отговарящ за международната им дейност.
      6. По линия на културната дейност – За поредна година  получихме покана от Световния съюз на слепите, Европейския съюз на слепите и Корпорация ОНКИО-Япония, за участие в конкурса за написване на есе на брайл. Направихме необходимата разгласа в системата ни и съгласно регламента, комисия извърши подбор на   пет творби за участие от България.  За съжаление никоя от тях не беше номинирана.
     
      Уважаеми  пълномощници на ХVІ-то Национално общо събрание,
     
      Ръководството на ССБ трябва да положи необходимите усилия за изграждане на лоби в 42-то Народно събрание и избраното от него правителство. Заедно с другите националнопредставителни организации на и за хора с увреждания, ние трябва да п


Дата - 01-06-2013

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа