Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ПРОГРАМА за дейността на Съюза на слепите в България през 2013         В изпълнение на приетата програма за дейността на ССБ през мандата на ХVІ-то Национално общо събрание, през 2013 г. Сдружението трябва да осъществи следните мероприятия: 
         
         І. ПРАВОЗАЩИТНА  ДЕЙНОСТ
         
         Отчитайки възникналата тежка политическа и икономическа криза ние считаме, че акцентите в правозащитната дейност през 2013 г. трябва да бъдат:
         1. Съюзът на слепите в България и другиге национално представителни организации на и за хора с увреждания да направят всичко необходимо наши експерти да бъдат включени в обществените съвети към служебното правителство и отделните министерства.
         2. След формиране на служебното правителство веднага да се пристъпи към диалог с министъра на труда и социалната политика за определяне на програма, изпълнима в рамките на неговия мандат.
         3. Председателят на ССБ, председателите на РСО и ТСО да организират срещи с кандидати за народни представители от различни политически формации, на които да връчат нашите искания за нова социална политика за хората с увреждания.
         4. След формиране на 42-то народно събрание и излъченото от него правителство, председателят на ССБ да пристъпии  към активни контакти с цел изграждане на лоби в тези два органа.
         5. През второто полугодие на текущата година на среща с министъра на труда и социалната политника да се установят приоритетите в изпълнението на:
         - Плана за адаптиране на националното законодателство към конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за периода 2013-2014 г.
         - Плана за действие 2013 - 2014 в изпълнение на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020.
         - При разработването на бюджет 2014 г. повишаване на пенсиите и социалните добавки на хората с увреждания.
         6. Председателят на ССБ да проведе среща с ръководството на Централната избирателна комисия във връзка с подобряване достъпа на незрящите лица в предстоящи избори в РБългария.
         - уеднаквяване изискванията за допускане на придружители на незрящи лица при гласуването;
         - електронното гласуване да бъде достъпно за хора с нарушено зрение;
        
         Отчитайки факта, че централните държавни институции ще функционират много трудно в условия на нарастващо гражданско недоволство, ние трябва да положим усилия за запазване и развитие на партньорството ни с местните органи на власт. Председателите на РСО да  продължат да участват в работата на обществените съвети и да допринасят за активизиране на дейността им. Те системно трябва да поставят за решеване проблеми от компетенциите на местната власт и да настояват за провеждане на секторни политики, допринасящи за социалното включване на хората с нарушено зрение.

ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

        Изпълнение на проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания„ с 16 изнесени офиси, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
       
         Срокът на проекта е 20 месеца. Изпълнението му започва от 01.03. 2013 г. През настоящата година по проекта ще бъдат изпълнени следните мероприятия:
          1. Информационни капании  за промяна на обществените нагласи:
          - „Задно можем повече”- тя включва отпечатване на брошури за дейността на организацията, координатите на нейните структури и обръщение към обществото и потенциални наши членове. Печатните материали ще бъдат разпространявани в ТЕЛК, офталмологични кабинети, медицински картотеки, регионалните дирекции за социално подпомагане, Бюрата по заетостта, медиите и други.
          -  „И ние можем” – изработване на 20 билборда и поставянето им в София, на магистралите - „Тракия”, „Хемус” и на други места. Концепцията на кампанията вкючва представянето чрез снимка и текст  на реализирани  незрящи младежи и изразяване на положително  мнение на техните работодатели.
          - „Подай ръка” – отпечатване на нов вариант на брошура „Когато сте с хора без зрение”.  С цел изграждане на правилно отношение на обществото към хората с нарушено зрение тя ще бъде разпространена в Президенството, Народното събрание, Министерски съвет, общините, регионалните инспекториати към Министерството на младежта и науката, училища, медии и други.
          - „Запази зрението си” – отпечатване на листовки и материали в печата за основните очни заболявания и тяхната профилактика и лечение. Провеждане на работни срещи  с офталмолози в гр.Плевен и гр.Варна.
          - „Опознай ме” – Провеждане на интервюта и отпечатването им в национални и местни печатни издания. Участие в дискусии в електронна медия.
         2. Дейности  за работа със средата:
          - Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция.Организиране и  провеждане на концерти в областните центрове: Монтана, Кюстендил, Смолян, Кърджали. Отпечатване на афиши, покани, видеоматериали, публикации в  местните печатни и електронни медии.
         3. Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация.
         - Изготвяне и разпространение на Ръководство „Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им на професия”.
         - Изготвяне „Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа”.
          - Организиране и провеждане на среща на незрящи деца с реализирали се млади хора без зрение в гр. София.
          - Изработване на „Методика за създаване на условия за достъпно образование за незрящи”.
         4. Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение:
          - Организиране и провеждане на регионални срещи-дискусии с депутати, кметове, общински съветници и местни ръководители на парламентарно представените партии;
          - Организиране и провеждене на срещи по региони с представители на Регионалните дирекции за социално подпомагане и Дирекции „Бюро по труда”.
          - Организиране и провеждане на среща в Стара Загора  с представители на очен НЕЛК и ТЕЛК от основните седалища на комисиите за обсъждане на промените в нормативната уредба, отнасяща се до хората със зрителни увреждания.
         5. Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение:
          - Подготвяне и провеждане на анкета за изследване на статуса на хората със зрителни увреждания.
          - Изследване за квалификацията и възможностите за трудова реализация с участието на респонденти - незрящи лица, на възраст от 18 до 60 години.
          - Изготвяне план за работа и сътрудничество с институции и работодатели за съз-даване на достъпна среда за незрящи хора за професионална реализация;
          - Намиране на работа на лица със зрителни увреждания;
         6. Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки:
          -Организиране и провеждане на обучение по компютърна грамотност на хора с нарушено зрение в Дряново;
          - Кръгла маса с участието на УС на ССБ с млади хора, бъдещи кадри на ССБ;
          -Доставка на помощни технически средства и помагала в регионалните представителства на ССБ, където няма Центрове за социална рехабилитация и интегразиця за незрящи и обучение на наши членове, как да ги  ползват;
          - Предоставяне на различни социални услуги в изнесените офиси
         7. Визуализация и публичност:
          - Разпространение на информация за осигурената финансова подкрепа от ЕСФ и ОП “РЧР” за реализацията на проекта;
          - Организиране отпечатването на стикери, плакати, брошури, бланки;
          - Пресконференции за националните и местните медии при откриване на проекта и междинното му отчитане.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ И  КАДРОВА ПОЛИТИКА.
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ


         1. Ръководството на ССБ да осигурява подходящи условия и финансов ресурс за организиране на общото събрание на пълномощниците, УС и КС на ССБ и за дейността на регионалните и териториалните  управляващи и контролиращи органи;
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателя на ССБ
         2. Да се обменя  положителният опит, да се повишава качеството на традиционните дейности и да се търсят нови форми за съюзен живот, отчитайки интересите на членовете на организацията.
                                 Срок: Постоянен
                                 Отг. Председателя на ССБ и председателите на РСО и  ТСО
         3. Провеждане на пропагадни кампании в училищата за деца с нарушено зрение за привличане на младите  хора с увредено зрение  за членове на организацията.
                                     Срок: Постоянен
          4. Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ  да  приеме Дългосрочна програма  за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.
          5. В изпълнение на дългосрочната прогарама за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г. регионалните управителни съвети да приемат програми, чието изпълнение да се отчита периодично.
                                     Отг. председателите на РСО
         6. През 2013 г да се събере информация за незрящи деца до 18 години чрез  РСО, училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, ресурсните центрове в страната, Националния център за рехабилитация на слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, регионалните инспекторати към Министерство на образованието, младежта и науката и др. включваща:
            -  име, презиме, фамилия и възраст /ЕГН, адрес и телефон/;
            -  на територията на  кое ТСО и  РСО живее детето
            - родители, настойник /име, телефон, адрес, соц. статус – образование, месторабота, има ли увреждане, условия на живот и др. информация/
            -  преценка на възможностите, учебен успех; 
            -  проучване какви интереси има детето;
            - преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
            - за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
            - продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
            -  създаване на електронна база данни за деца по региони и периодично събиране на информация за тяхното развитие;
                                         Срок: м.декември 2013
                                         Отг. Председателите на РСО
         7. Създаване на регионална и национална база данни за младежи от 18 до 35 години включваща:
            - име и фамилия, възраст /ЕГН/, адрес и телефон за връзка;
            - образование;
            - мобилност, самообслужване;
            - компютърни и езикови умения;
            - комуникативни способности;
            - работи ли и какво;
            - семейно положение и други;
                                           Срок м.ХІІ.2013 г.
                                           Отг. Председателите на ССБ и РСО
         8 Провеждане на социологическо изследване сред младите членове на ССБ за проучване на техните актуални проблеми и нужда от подкрепа.
                                           Срок м.ХІІ.2013 г.
         9. Да се проведат срещи на председателя на ССБ, съвместно с председателите на РСО – Бургас, Шумен, Русе и Плевен с младежите от региона и запознаването им с дейността на организацията;
                                            Срок:  м.V-ХІІ. 2013 г.
                                           Отг. Председателя на ССБ  и
                                                    председателите на РСО
         10.  Проучване на възможностите за създаване на клубове по интереси.
                                           Отг. Председателите на  ССБ и РСО
         11. Ръководители и специалисти на всички нива от структурата на ССБ, да положат необходимите усилия за набиране на информация за пазара на труда и осигуряването на нови  работни места за незрящи, чрез националната програма за заетост, програмите на АХУ за оборудване на работно място и за самостоятелен бизнес и чрез преки контакти с фирми и други институции.
                                     Срок: Постоянен
         12.  При спечелване на конкурси за доставчик на услуги, при възможност ССБ да назначава на длъжности, неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.
                                           Срок: Постоянен
                                           Отг. Председателите на ССБ и РСО
         13. С цел увеличаване на събираната статистическа информация, Управителният съвет на ССБ да разработи нов вариант на годишен отчет за дейността на регионалните и териториалните организации на Съюза на слепите в България  в областта на интеграцията на хората със зрителни увреждания
         
ІV. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА
         1.Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане  на управлението на  социалната услуга в общността - център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в  градовете - Габрово, Перник и Русе
                                      Отг. Председателя на ССБ и ръководителите на
                                                  центровете
         2. С цел утвърждаване на Сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания,  ССБ да продължи да участва в обявени от общините конкурси за възлагане  управлението на социална услуга в общността - център за социална рехабилитация и интеграция.
         3. Да се проведат срещи с областният управител, кметът на общината и директорът на регионална дирекция „Социално подпомагане” за разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Кърджали, като делигирана държавна дейност.
                                      Отг. Председателя на ССБ
         4. При възможност организацията ни да предоставя подходяща материална база за дейността на новоизграждащите се Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания .
         5. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания и да съдействат за осигуряване на клиенти, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване, раширяване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
                                     Срок: Постоянен
                                      Отг. Председателите на  РСО, ТСО и ръководителите
                                      на   центровете
         6. Ръководствата на ССБ, РСО и ТСО съвместно с НЦРС в гр.Пловдив, да информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателите на ССБ, РСО, ТСО и
                                     Управителя на НЦРС
         7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС-Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
                                      Срок: Постоянен
                                      Отг. Ръководителите на структурите на ССБ и
                                      Институциите
         8. Да се определят специалисти по региони (при възможност да се ползват кадри членове на организацията) за консултации за психическа устойчивост и възприемане  на увреждането, тяхното възпитание, оценка на възможностите им в ранна възраст и други, с цел стимулиране  на развитието им.
         9.  Съюзът на слепите в България да работи за създаването на държавни и общински фондове за финансиране или дофинансиране покупката на съвременни помощни технически средства.
          10. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства
          11. Ръководството на ССБ, РСО – Русе и ТСО Габрово в партньорство с центровете за социална рехабилитация и интеграция за незрящи да организират изложби в гр.Русе и гр.Габрово за дейността на организацията в областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи. Осигупряване на максимална публичност и медиино отразяване за промяна на обществените нагласи.
                                        Срок: м.VІ - ХІІ.2013
                                        Отг. Председателя на ССБ, председателите
                                        на РСО – Русе и ТСО – Габрово и
                                        ръководителите на центровете
         12. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи,  да формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки, да преценяват степента на достъпност на архитектурната среда и основните проблеми и да правят предложения  пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
                                        Срок: Постоянен
                                        Отг. Председателите на РСО и ТСО
         13. При  необходимост ръководствата на  регионалните и териториалните съюзни организации да проведат срещи с главните архитекти и дирекциите „Устройство на територията”, с цел акцентиране вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
                                         Срок: Постоянен
                                         Отг. Председателите на РСО и ТСО
         14. Да се проучат възможнистите за  въвеждане в транспорта  на гр. Пловдив на съвременните информационни технологии за предоставяне на данни, чрез говорящи системи за движение на транспорта, номер на линията, настояща и предстояща спирка и поставяне в транспортните средства  на подходящи по размер и с необходимата  видимост информационни табели и други.
         15.  Вземайки предвид националната значимост на метрото, ЖП гарата, автогарата и аерогарата в гр. София, регионалната ни организация да  изготви анализ за достъпността им   за хора с нарушено зрение.
                                         Срок: м.ХІІ.2013 г.
                                         Отг. Председателя на РСО - София

V. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА
И  СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ

         1. Чрез публикации в списание "Зари" и под други форми да се набира и разпространява информация в структурите на ССБ за важни проблеми, предприети мерки, взети решения от органите, съюзни нормативни документи, литература за обучение на кадрите и др. 
         2. Да продъжи издаването на брайловите списания - "Зари", "Кръгозор", "Спортен преглед", "Вариант", "Женски свят", "Минерва", детското списание "Светулка" и говорещите списания – "Зари", "Съвременност", "Знание", "Литературен калейдоскоп", "Домашен съветник", "Наблюдател" и “Булгаро есперантисто”
         3. Съюзът на слепите в България да осигури финансирането и издаването на брайловите и говорящи  книги и списания.
                                         Срок: Постоянен
                                         Отг. Председателите на ССБ
         4. Да се организира абонаментна кампания за плоско печатните и брайлови  издания, говорящи книги за личната библиотека и говорящи списания.
                                         Отг. Председателите на РСО и ТСО
          5. По повод  „Деня на белия бастун -15 октомври” да се организират концерти в София и Пловдив  с участието на френският незрящ пианист Рене Бретов – председател на Националния съюз на слепите и слабовиждащите – Франция и български изпълнители с нарушено зрение.
         6. Ръководството на ССБ да проведе среща с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  с цел разработваното  електронно  управлевие  в Република България 2011 – 2015 г. (електронно правителство) да бъде достъпно за хора с нарушено зрение и да отговаря на изискванията на Закона  за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги.
                                        Срок: м. ХІІ.2013
                                        Отг. Председателя на ССБ
         7. Създаване на работни групи за провеждане на срещи с държавните институции за адаптиране на сайтовете  на: Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията  за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и общините в градовете  -  София, Пловдив, Варна и др.,  за ползване от незрящи.
                                        Срок: м. ХІІ.2013
                                        Отг. Председателя на ССБ
         8. Да се организират публични изяви на художествено-творческите състави и индивидуални изпълнители, членуващи в Сдружението по повод чествания на национални и регионални празници, събития от историята на организацията  и др.
         9. Съюзът на слепите в България да продължи да подкрепя спортните клубове и Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността й. Организацията да съдейства за  разработването на проекти, финансиращи провеждането на състезания по шахмат, голбал,  спортна табла, спортен риболов, канадска борба, шоудаун и др.
                                         Срок: Постоянен
                                         Отг. Председателите на ССБ и на Федерацията
         10. ССБ да предостави за безвъзмездно ползване на Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" подходяща сграда в гр.София, за изграждане на спортна зала. Организацията да окаже максимално съдействие за промяна предназначението на обекта  и  финансирането на необходимия  ремонт от Министерството на физическото възпитание  и спорта.
                                         Отг. Председателите на ССБ и на Федерацията
         11. При откриване конкурса за НПО на Агенцията за хората с увреждания, ССБ да разработи проект за посещение на културно - исторически паметници в гр.Пловдив и региона.
                                         Срок: м. VІ.2013
                                        Отг. Председателя на ССБ
          12. Да се организират туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически, културни паметници и др.
                                         Срок: Постоянен
                                         Отг. Председателите на РСО и ТСО
          
         
VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ.
СОЦИАЛНО  ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

         1. Ръководството на ССБ, регионалните и териториални му структури системно да запознават членовете на организацията  с нормативните документи, уреждащи правата им.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателите на ССБ, РСО и ТСО
         2. В центъра и по места да се търсят трайни източници за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове  в пари и натура.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателите на ССБ, РСО и ТСО
         3. ССБ съвместно с Агенцията за хората с увреждания да работи активно за осигуряването на средства за излащане на целеви помощи за придружител на лицата с увредено зрение и намалена работоспособност/определен вид и степен на увреждане над 90 на сто поради увредено зрение
         4. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията през 2013 г. в почивните бази на Сдружението и ползване на правото им за санаториално лечение съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателите на ССБ, РСО и ТСО

VІІ. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

         1. ССБ активно да работи в НСХУ за подготовката на експертни становища по разглеждани закони и организиране на съвместни акции от пропаганден характер или за упражняване натиск върху парламента и правителството за удовлетворяване на социални искания.
         2. ССБ да осигури необходимите финансови средства за участие на представители на организацията  в следните международни мероприятия:
         -  Заседания на Комисията по правата към ЕСС, м.януари и м.юли 2013 година
         -  Заседание на Балканския консултативен съвет, м.септември 2013 г. в Албания;
         -  Заседание на Комисията  за връзки с Европейския съюз,м.септември в Лисабон;
         - Двустранни срещи между Съюза на слепите в България и Македонския съюз на слепите за обмяна на опит – в Македония  през м.юни 2013 и в България м.септември 2013 г
          - По покана на румънския съюз на слепите организиране на шахматна  среща между националните отбори на двете организации, подготвящи се за световното първенство
         - Световно отборно първенство по брайлов шах, което ще се проведе в началото на месец юни в Сарагоса, Кралство Испания.

VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ  ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕ НА
СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО

         1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на субсидия за дейността на организацията от държавния бюджет.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателя на ССБ
         2. Ръководствата на РСО и ТСО да работят за осигуряване на финансиране от общинските бюджети за дейността на организацията.
                                     Срок: Постоянен
                                     Отг. Председателите на РСО и ТСО
         3. Създаване на електронна картотека на обектите на ССБ отдадени под наем.
                                     Срок: 31.ХІІ.2013 г.
                                      Отг.Председателя и юрисконсулта на ССБ
         4. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да се активира дейността по пазарното му предлагане и повишаване събираемостта на наемите.
                                      Срок: Постоянен
                                      Отг. Председателите на ССБ и РСО
                                      Управителите на „Успех ССБ Холдинг”ЕООД,
                                       дъщерните му дружества и клонове
         5. Извършване на неотложни ремонти  с приходи от наеми, проекти и други източници.
                                      Срок: Постоянен

29 май 2013 г.


Дата - 01-06-2013

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа