Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода 2013-2020 г.


     С настоящата дългосрочна Програма Съюзът на слепите в България се стреми да създаде условия за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да гарантира повишаване  качеството на живота на настоящи и бъдещи членове.
     Ние си поставяме за цел оказването на подкрепа на децата и младежите  със зрителни проблеми за:
     - изграждане на тяхната личност, повишаване на самооценката им и формиране на воля за успешна социална реализация;
     - осъзнаване ролята и възможностите на ССБ и превръщане на организацията в основен инструмент за защита правата на хората с нарушено зрение и формиране на секторните политики за социално включване.
     Чрез активното привличане на младежите в дейността на Сдружението, ССБ чувствително ще повиши своя интелектуален и кадрови потенциал. Организацията ни трябва да се превърне в генератор на нови идеи за интеграция на хората със зрителни увреждания в унисон с предизвикателствата на времето и да допринася за по-достойния живот на младото поколение.
     След широка дискусия настоящата програма е приета от ХVІ-то национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. 
     
     І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И МЕРКИ ЗА НАЧАЛНА ПОДКРЕПА

     1. Събиране на информация за незрящи деца до 18 години чрез  РСО, училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, ресурсните центрове в страната, Националния център за рехабилитация на слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение, регионалните инспекторати към Министерство на образованието, младежта и науката и др. включваща:
     -  име, презиме, фамилия и възраст /ЕГН, адрес и телефон/;
     -  на територията на  кое ТСО и  РСО живее детето
     - родители, настойник /име, телефон, адрес, соц. статус – образование, месторабота, има ли увреждане, условия на живот и др. информация/
     -  преценка на възможностите, учебен успех; 
     -  проучване какви интереси има детето;
     -  преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
     -  за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
     -  продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
     - създаване на електронна база данни за деца по региони и периодично събиране на информация за тяхното развитие;
    
     2. Мерки за подкрепа на деца до 18 годишна възраст
     2.1. Установяване на контакт с родители на деца с нарушено  зрение и насочване за консултации от специалисти за психическа устойчивост и възприемане  на увреждането, тяхното възпитание, оценка на възможностите им в ранна възраст и други, с цел стимулиране  на развитието им.
     2.2 Установяване на контакт с учителите на деца с увредено зрение в интегрирана форма на обучение и насочване за консултации от специалисти за повишаване на ефективността на образователния процес и интегриране на незрящото дете в класа. Съдействие за осигуряване на специалисти за обучение на преподавателите и съучениците му за приемане на различието и изграждане на подкрепящи поведенчески модели. Работа с родителите на незрящите и зрящи деца за създаване на предпоставки за пълноценна интеграционна среда. Организиране на информационни кампании, семинари и кръгли маси, издаване на  дипляни, брошури и др.
     2.3. Провеждане на периодични срещи  на ръководствата на ССБ, РСО, студенти и работещи младежи-членове на организацията с децата над 16 годишна възраст за запознаване с проблемите им и оказване на помощ при професионалната им ориентация. На тези срещи децата да се запознаят с дейността на Сдружението и реалните възможности за подкрепа.
     3. Събиране на информация за младежи от 18 до 35 години        
     3.1. Създаване на регионална и национална база данни за разглежданата група, включваща:
     - име и фамилия, възраст /ЕГН/, адрес и телефон за връзка;
     - образование;
     - мобилност, самообслужване;
     - компютърни и езикови умения;
     - комуникативни способности;
     - работи ли и какво;
     - семейно положение и други;
     3.2. Провеждане на социологическо изследване сред младите членове на ССБ за проучване на техните актуални проблеми и нужда от подкрепа.
    
     4. Работа с младежи от 19 до 35 години
     4.1. Ползвайки националният и европейският опит предоставяне на информация за:
     а)  практикувани професии от незрящи;
     б) условията за продължаване на образованието в колежи и ВУЗ и премахване на дискриминационни практики;
     в) организиране от НЦРС-Пловдив  на курсове за професионално обучение и съдействие за включване в тях;
     4.2. Периодични срещи на ръководители на ССБ на всички нива  с младежите и запознаването им с дейността на организацията;
     4.3. Включване на младежите в:
     а). мероприятия, провеждани от ССБ;
     б). ръководните органи на ССБ на всички нива, вземайки предвид проявената от тях активност;
     4.4. Създаване на клубове по интереси към РСО и ТСО за развитие на младежки инициативи.
     
     ІІ. СЕМЕЙСТВО, ДЕЦА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

     Тази тема трябва да се дискутира с много деликатност и висок професионализъм. За изходна база е необходимо да се има предвид резолюцията на Европейския съюз на слепите, гарантираща на всеки човек с нарушено зрение правото да създаде семейство и личен избор за биологично възпроизводство.
     1. Предоставяне на младежите информация за различни очни заболявания и възможностите за генетична обремененост.
     2. Изграждане на здравна култура и контрол на генетичната обремененост.
     3. Използване на различни форми - публикации, беседи, срещи с родители на деца със зрителни проблеми и други за запознаване на младежите с отговорността за създаване на семейство и отглеждане на деца.
     4. Създаване на електронна библиотека с издания, посветени на семейното планиране, отглеждане и възпитание на деца с увредено зрение, психопедагогическа и социална литература за подобряване социалната интеграция на хората с увредено зрение и капацитета на специалистите, работещи в тази област.
     
     ІІІ. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

     1.  Разширяване мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение. Обсъждане усъвършенстването на действащия модел и разширяване на предлаганите социални услуги.
     2. Развитие на материалната база на НЦРС - Пловдив, с цел доближаването му до най-добрите Европейски модели в тази област. Системно актуализиране на учебните програми.
     3. Отделяне на значимо внимание в социално-рехабилитационния процес на възпитанието на младежите с нарушено зрение и изграждането на поведенчески модели, допринасящи за интеграцията им в обществото.
     4. Съюзът на слепите в България да работи за създаването на държавни и общински фондове за финансиране или дофинансиране покупката на съвременни помощни технически средства.
     5. Да се прави диференцирана оценка на нуждите от помощно-технически средства за професионалното развитие на индивида и да се търси финансиране за закупуването им.
     6. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства.
     7. Използвайки базата на регионалните и по-големите териториални организации, ССБ поетапно да изгражда ресурсни центрове за демонстрация на помощно-техническите средства и провеждане на обучение за ползването им.
     8. Ръководството на ССБ и РСО периодично да организират изложби за дейността на организацията в областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи. Осигуряване на максимална публичност и медиино отразяване за промяна на обществените нагласи.
     9. Осигуряване на средства за покупка на помощни технически средства за хора с нарушено зрение от общини, фирми и други локални източници на ресурс за тази дейност.
     
     ІV. ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ
     
     1.  Разработване на методика за създаване на условия за по-достъпно образование на деца и младежи с нарушено зрение.
     2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС-Пловдив и центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение.
      3. Периодично да се организират изследвания на ефективността на интегрираната и специализираната форми на обучение.
     4. Националният център за рехабилитация на слепи - Пловдив да продължи да разширява достъпа до професионално обучение чрез лицензиране на нови професионални направления, подходящи за зрително затруднени лица.
     5. Привличане на специалисти за разработване на тестове и съдействие в процеса на професионалното ориентиране, мотивационно обучение  и  др. за незрящи.
     
     V. ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА И ТРАНСПОРТНА СРЕДА
     
     1. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи,  да формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки, да преценяват степента на достъпност на архитектурната среда и основните проблеми и да правят предложения  пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
     2. Регионалните и териториалните съюзни организации да провеждат системен диалог с общините за подобряване достъпността на архитектурната среда, чрез тактилни и визуални  маркировки на тротоари и пътни платна, монтиране на звукови светофари на кръстовища, монтиране на ограничители на скоростта и табели на места със значим трафик на хора с нарушено зрение, монтиране на ограничители срещу паркиране на тротоари, премахване на търговски маси, телефонни кабини, кофи за смет и други препятствия от  зони за основен трафик на незрящи.
     3. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично да провеждат срещи с главните архитекти и дирекциите „Устройство на територията”, с цел акцентиране вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение  и за ефективно прилагане и контрол за изпълнение на наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
     4.  Периодично провеждане на срещи с общини, регионални служби на социално подпомагане и за заетост, медицински заведения, основни търговски обекти и други, с цел подобряване достъпността им за незрящи, чрез ползване на звукови сигнализатори обозначаващи входовете, тактилни настилки, визуални  маркировки, надписи с уголемен и/или брайлов  шрифт, водещи перила и други видове ориентири.
     5.  Въвеждане в транспорта  на областните градове на съвременните информационни технологии за предоставяне на данни, чрез говорящи системи за движение на транспорта, номер на линията, настояща и  предстояща спирка и поставяне в транспортните средства  на подходящи по размер и с необходимата  видимост информационни табели и други.
     6. Регионална съюзна организация - София системно да работи за достъпност на  метрото за хора с нарушено зрение.
     7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната да работят за достъпността на авто и жп гари, аерогари и други обществени и транспортни обекти.
         
     VІ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
     
     1. Ръководството на ССБ да работи за прилагане на съвременните  технологии за получаване на необходимата информация в бита, образованието, трудовата реализация, ориентирането в заобикалящата ни среда, културата и други значими сфери от живота на хората с нарушено зрение.
     2. Системно да се провеждат срещи с държавни и общински институции, висши учебни заведения, фирми и други с цел адаптиране на сайтовете за ползване от незрящи.
     
     VІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

     1. Ръководството на ССБ да работи за ускоряване процеса на реализиране на дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020г.
     2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, чрез диалог с Агенцията по заетостта и структурите й по места, да осигуряват срочна субсидирана трудова заетост по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
     3. Съюзът на слепите в България да предоставя информация на членове на организацията и работодатели за действащи програми, стимулиращи заетостта на хора с увреждания.
     4. Периодично да се провеждат кампании за разясняване възможностите на хората с нарушено зрение и за промяна на обществените нагласи към тях.
     5.  Отчитайки развитието на формите на управление на пазара на труда на хора с увреждания, ССБ да изгражда специализирани звена или отделни юридически лица за оказване на съдействие за трудова реализация на незрящите.
     6. В зависимост от финансовите възможности, ССБ да назначава младежи в структурите на организацията и специализираните предприятия „Успех”.
     7. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги, ССБ да назначава с предимство за длъжности, неизискващи зрителен контрол незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация. Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна дейност към общините.
     
     VІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
     
     1. Регионалните и териториалните съюзни организации да отделят специално внимание на привличането на младежи в художествено-творческата дейност на организацията.
     2.  Съюзът на слепите в България да подкрепя развитието  на спортните клубове и федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”.
     
     ІХ. САЙТОВЕ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
     
     1. Да бъде разработен и поддържан нов сайт на организацията, който да стане основен източник за информация за нейната дейност и място за диалог с членовете.
     2. Сайтът на списание „Зари” да бъде доразвит, чрез предоставяне на възможност за прикачване на файлове, формат МРЗ.
     3.  Да бъдат разработени сайтове за трудово посредничество, включващи:
     -   положителни примери за трудова реализация на незрящи;
     -   отзиви на работодатели на незрящи и информация за контакти с тях;
     -   отзиви на клиенти, ползвали услугите на незрящи;
     -   информация за попълване на документи, необходими при кандидатстване за работа;
     - информация за подготовка при провеждане на интервю с работодатели;
     -  данни за търсещите работа хора с нарушено зрение
     4. Създаване на екип от специалисти–доброволци от ССБ за оказване на виртуални консултации на млади хора – социални, правни, административни, здравни, психологически и др. по заявка.
     
     Х. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
     
     1. Привличане на младежите при разработване на проекти или определяне на дейностите с тяхно участие.
     2.  Разработване на проекти за младежки международен обмен и летни лагери.
     3. Разработване на проекти по европейските оперативни програми с акцент професионално обучение, преквалификация и трудова реализация на младежите.
     4. Разработване на проекти за финансиране на художествено-творчески и спортни мероприятия. 

 м.май 2013 г.


Дата - 01-06-2013

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа