Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Насрочване на V-то заседание на XVI-то НОСП на ССБ


 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 

I. Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква V-то заседание на ХVІ-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 27-28.05.2015 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон" гр. Дряново.

II. Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2014 г. и  Програма за дейността му през 2015 г.

2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2014 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. април 2014 г. - м. април 2015 г.

4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2014 г.

5. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2014 г.

6. Реорганизиране и закриване на РСО.

7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2015 г.

8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ-то Нацинално общо събрание на ССБ.

 

Гласували: 11 "за"

 

Решението е взето по телефона на 04.03.2015 г. и е вписано в протокола съгласно чл.16 от Наредбата за организиране заседанията на Управителния съвет на Съюза на слепите  в България.

 

 


Дата - 05-03-2015

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа