Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Пресконференция


 

На 27 Февруари 2008 в сградата на Съюза на слепите в България се проведе пресконференция, на която беше представен проект «Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА

 

 

ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

 

 

Съюзът на слепите в България – ССБ започна изпълнението на проект «Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България». Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Наименование на откритата процедура: Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система
Приоритетна ос: II. Управление на човешките ресурси
Подприоритет: 2.3. Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество
Бюджетна линия: BG051PO002/07/2.3-01

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 

 

Обща стойност на проекта: 227 488,27 лева
Период за изпълнение: 18 месеца
Водеща организация: Съюз на слепите в България
Партньор: Сдружение Национален Център за рехабилитация на слепи

 

Обща цел: Основната цел на проекта е непосредствено да задълбочи процесите на въвеждане на европейско измерение в цялостната работа на Съюза на слепите в България /ССБ/ и неговите 129 реално работещи структури в страната.

 

Специфични цели: 


- Функциониране на местните структури на ССБ самостоятелно като дейности и инициатива
- Обособяване на ново европейско образователно пространство в работата на местните организации на ССБ
- Социално статуиране на организациите по места
- Създаване на програмно-проектен модел за развитие на местните организации на ССБ

 


Целеви групи:


Проектът е насочен към служителите в 129-те териториални структури на Съюза на слепите в България. Те са организирани в  113 местни и 16 регионални структури.
От проекта ще се възползват пряко 124 души - 34 представители на регионалните структури на ССБ,  които ще преминат 2 курса за обучение; 90 представители на местните организации ще участват в семинарите.
Резултатите от проекта ще въздействат индиректно върху цялата членска маса на ССБ – над 19 000 души в цялата страна, които ще се възползват от услугите на създадения по проекта Ресурсен център.
Потенциални ползватели на планираните информационни материали по проекта са и хора с други видове увреждания и тяхното обкръжение.

 

Основни дейности:


- Разкриване на Ресурсен център за стратегическо планиране, информация и консултиране към ССБ – София
- Разработване на специализиран софтуер  за администриране на база дани в помощ на регионалните структури на ССБ. Обновяване на Уеб страницата на ССБ
- Обучение на 32 представители на регионалните структури на ССБ за работа със специализирани компютърни програми и Интернет
- Провеждане на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания
- Консултации на местните структури на ССБ по законовата база и нормативната уредба на законодателството за хора с увреждания
- Провеждане на два семинара по НСО мениджмънт
- Дейности за информация и публичност на проекта

 

Очаквани резултати:


- Функциониращ ресурсен център и регионални звена към ССБ в съответствие с европейските стандарти за организационна работа;
- Придобит потенциал на национално и регионално ниво в областта на проектния мениджмънт и организационния мониторинг
- Повишена ефективност и целенасоченост на използваната информация от местните структури на ССБ.
- Въведени софтуерни и Уеб-инструменти и практики за нарастване на капацитета на местните структури на ССБ и устойчивост на проектните резултати
- Подготвени 32 кадри, от тях 21 жени за работа със специализирани компютърни програми и Интернет
- Запознати 90 представители от местните структури на ССБ с българското и европейското законодателство, касаещо хората с увреждания
- Подготвени 40 представители на местните организации на ССБ, от тях 23 жени в НСО мениджмънт
- Създадени информационни материали за работа на организациите на хора с увреждания


Проектът стартира на 04.02.2008 г. и  ще продължи до 04.08.2009 г. През това време ще имате възможност да следите развитието му, чрез предвидените семинари, публикации или чрез Уеб страницата на Съюза на слепите в България.


 


Дата - 28-02-2008
Пресконференция
Пресконференция
Пресконференция

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа