Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Покана за свикване на второ заседание на XVII-то НОСП


 

Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква II-то заседание на ХVІI-то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25-27 май 2017 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон" гр. Дряново.

 

Заседанието да протече при следния Дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2016 г.

2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2016 г.

3. Програма за дейността на ССБ през 2017 г.

4. Отчет за дейността на Контролният съвет на ССБ през периода м. април 2016 г. - м. април 2017 г.

5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2016 г.

6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2016 г.

7. Приемане на бюджет на ССБ за 2017 г.

8. Приемане изменение и допълнение на Устава на ССБ.

9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI-то Нацинално общо събрание на ССБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССБ:

Васил Долапчиев

 

 


Дата - 05-04-2017

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа