Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Предстоящи семинари


През месец септември Съюзът на слепите в България започва провеждането на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, касаещо хората с увреждания. Семинарите са част от проект “Създаване на ефективен модел за социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Семинарите са насочени към представителите на местните структури на Съюза на слепите в България и ще обхващат следните теми:

 

1. Институционална рамка за хората с увреждания в България и в ЕС – Основни ценности и принципи.

Лични и колективни права на хората с увреждания.
Правото на образование и труд.
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
Универсална декларация за правата на човека.
Световна програма за действие по отношение на хората с инвалидност.
Международни и български институции, свързани с човешките права.

2. Законова среда и социално предприемачество за хората с увреждания.

Трудова заетост на хората с увреждания – Специфични практики и успехи в европейските страни.
Институционализация и деинституционализация на хората с увреждания в процеса на тяхната професионална реализация.
Специализирани, защитени предприятия и алтернативни форми на заетост.
Обществени и държавни форми на насърчаване на заетостта на хората с увреждания в европейските страни – принципи на реализация и критерии за оценка на резултатите.
Социалното предприемачество, начини на организиране, форми на поощряване и финансиране – права, ценности и интереси.
Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.

3. Социално приобщаване на хората с увреждания. Сегрегация, интегритет, включване.

Цената на сегрегацията, границите на интеграцията, включването формално и реално.
Създаване на достъпна среда.
Действащи нормативни документи за транспорт, телекомуникации, образование и свободно време за хората с увреждания.
Информационната революция и нейното влияние за промяна на стереотипите на обществото и на хората с увреждания по отношение на възможностите за тяхното приобщаване във всички сфери на социума.
Стандартни правила за изравняване на възможностите на хората с увреждания.

4. Насърчаване информираността на обществото по отношение на проблемите на хората с увреждания.

Институционална рамка за разработване и приложение на политики по отношение на хората с увреждания. Знание, незнание и предразсъдъци.
Субекти на информационно въздействие.
Адресатите на информационното въздействие и проблема за специфицирането и адаптирането на формите на информация.
Форми на организация начини на финансиране и проблема за гъвкавостта на регламентациите.
Държавни политики по отношение на хората с увреждания и проблема за поставянето им в благоприятна информационна среда.

 

 


Дата - 12-09-2008

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа