Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

СЪОБЩЕНИЕ


 

Общо събрание на пълномощниците на ССБ

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква V–то заседание на ХV-то Общо събрание на пълномощниците на ССБ на 21 май от 15.00 часа и 22.V.2010 г. в Рехабилитационна база на ССБ – Шипковски минерални бани.
Заседанието ще протече при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Отчет за дейността на ССБ през периода 01.01.– 31.12.2009 г. и програма за дейността му през периода м. юни 2010 г. - м. май 2011 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2009 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода м. юни 2009 г. - м. май 2010 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през периода 01.01. – 31.12.2009 г.
5. Обсъждане бюджет на ССБ за 2010 г.
6. Обсъждане предложение за решение, свързано с учредяване право за безвъзмездно ползване клуба на РСО-София за срок от 10 години на Столична община за разкриване социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания.
7. Доклад за предприети мерки и взети решения за продължаване дейността на "Успех Металкап ССБ" ЕООД.
8. Доклад за изпълнение решение на ХV-то общо събрание на пълномощниците на ССБ, взето на ІV-то му заседание, проведено на 25 и 26.VІ.2009 г.
9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХV Общо събрание на ССБ.
 

 


Дата - 21-04-2010

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа