Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

ИЗБОРЕН КОДЕКСВъв връзка с провеждането на президентските и местни избори на 23.10.2011 год., публикуваме извадка от Изборния Кодекс, обнародван в ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 год., отнасяща се до гласуването на избиратели с увреждания.


Раздел IX.

Гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението


Правила за гласуване

Чл. 203. (1) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия в секцията по чл. 73, ал. 1.

(2) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

(3) Избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението се вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. В допълнителния избирателен списък се вписват всички данни на избирателя и списъкът се подписва от председателя и секретаря.

Правила за гласуване с придружител

Чл. 204. (1) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия. Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него.

(2) Когато избирателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, но не притежава документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

(3) Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

(4) Когато увреждането по ал. 1 или 2 не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

(5) Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

(6) Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

(7) Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.Дата - 12-10-2011

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа