Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Заседание на работна група


 

за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания


В изпълнение на програмата за дейноста на ССБ за 2018 г. приета на третото заседание на XVII-то НОСП, се проведе заседание на работната група за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания, утвърдена с решение на УС на ССБ, пр. №5, от 20.09.2018 г. в състав: Васил Долапчиев, Стефан Данчев, Донко Ангелов, Иван Янев, Борислав Лазаров, Петър Стайков, Йордан Младенов, Павлин Ангелов, Веселина Стоилова, Галина Петкова, Миглена Пенкова, Александър Велков и Стефка Пенчева.


Заседанието протече при следния Дневен ред:

 
1. Актуално състояние на трудовата заетост при лицата със зрителни увреждания - Васил Долапчиев - председател на ССБ;
2. Професионално обучение в НЦРС - история и перспективи - Стефан Данчев - управител на НЦРС Пловдив;
3. Услугата ЦСРИ в помощ на трудовата реализация на хората със зрителни увреждания - Галина Петкова - ръководител ЦСРИ Шумен;
4. Нагласи за търсене и наемане на работа - Петър Стайков;
5. Добри практики за заетост на хората със зрителни увреждания - Веселина Стоилова - главен експерт в дирекция Социални дейности в община Варна;
6. Дискусия.


Работната група реши:


1. Да се разработи анкетна карта, която да бъде попълнена от желаещите да започнат работа.
Отговорници: Председателя на ССБ и Петър Стайков
Срок: януари 2019 г.


2. Да бъде организирано проучване сред членовете на ССБ, чрез попълване на анкетната карта за нагласите им за започване на работа.
Отговорници: Председателите на ССБ и РО
Срок: май 2019 г.


3. На следващото заседание на работната група да бъде представен анализ за резултатите от извършеното проучване за нагласите на членовете на ССБ за започване на работа.
Отговорник: Председателя на ССБ
Срок: октомври 2019 г.


4. В сайта на ССБ да бъдат публикувани материали и друга информация, отнасящи се до различни аспекти за процеса на трудова реализация на незрящите.
Отговорник: Председателя на ССБ
Срок: постоянен


5. Да бъде направено проучване за желаещите да бъдат обучени за:
А) ползване на различни приложения за мобилни телефони;
Б) работа с компютърни програми и приложения;
Отговорници: Председателите на РО
Срок: май 2019 г.


6.След набиране на информацията по предходното решение  да бъдат организирани следните форми на обучение:
А) Курсове в НЦРС Пловдив;
Б) Курсове в ЦСРИ за незрящи в страната;
В) Дистанционно обучение;
Г) Изнесени курсове в седалищата на РО или по-големи ТО с лектори от НЦРС Пловдив или ЦСРИ за незрящи в страната;
Отговорници: Председателя на ССБ, управителя на НЦРС Пловдив, директорите на ЦСРИ и председателите на РО.
Срок: май-декември 2019 г.


7. Да бъде проведена среща с екипите на ЦСРИ за незрящи, на която да се обсъди възможността за обучение на един техен представител за трудов посредник.
Отговорник: Председателя на ССБ
Срок: юни 2019 г.


8. Да бъде проведена среща с председателите на РО, на която да се обсъди възможността за назначаване на трудови посредници по Националната програма за обучение и заетост и да бъде организирана тяхната подготовка.
Отговорник: Председателя на ССБ
Срок: декември 2018 г.


9. Да бъде събрана информация за членовете на ССБ, работещи като масажисти.
Отговорници: Председателите на РО
Срок: април 2019 г.


10. Да бъде организиран семинар на работещите масажисти с цел повишаване на тяхната квалификация и обсъждане на проблемите в тяхното трудово ежедневие. Семинара да бъде организиран съвместно с Медицински колеж "Йорданка Филаретова", гр. София и НЦРС Пловдив.
Отговорник: Председателя на ССБ и председателя на РО София - председател на секцията на масажистите към ССБ.
Срок: октомври 2019 г.


11. Да бъде актуализиран "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа".
Отговорник: Председателя на ССБ, управителя на НЦРС Пловдив и Петър Стайков


12. Да бъде събрана информация за положителни примери за трудова реализация на незрящи и да бъдат организирани мотивационни срещи по места с членове на ССБ, търсещи активно работа с цел допълнителното им стимулиране.
Отговорник: Председателите на ССБ и на РО
Срок: постоянен


13. Да бъдат актуализирани и издадени:
А) "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа"
Б) Брошурата "Когато сте с хора без зрение"
Отговорник: Председателя на ССБ

Председател на ССБ: В. Долапчиев

 

 


Дата - 05-12-2018

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа