Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

Заседание на комисията за връзки с Европейския съюз


 

От 28 до 30 септември 2018 година в хотел "Хоризонт" - град Обзор, се проведе ежегодното заседание на Комисията за връзки с Европейския съюз към борда на Европейския съюз на слепите (ЕСС).
На заседанието присъстваха: Волфганг Ангерман (Германия) - президент на ЕСС; Родолфо Катани (Италия) - председател на Комисията; представители на централния офис на ЕСС в Париж: Роман Ферети - отговорник по проектите и Антоан Фоб - отговорник по кампаниите. В заседанието взеха участие и Едуард Фереро (Франция), Бенедикт Ван Ден Бум (Германия), Хокан Томсон (Швеция), Джон Хейлбрун (Дания), Арнт Холте (Норвегия), Патрициа Дзена и Франческа Сбианчи (Италия), Ана Возняк Шиманска (Полша), Герет Йостен (Холандия),  Войн Перич (Хърватска), Сафет Балтич (Словения), Бранислав Мамойка (Словакия), Рудолф Волейник (Чехия), Агати Карра (Гърция), Рамуне Балчикониене и Одра Йозенайте (Литва), Маркус Волф (Австрия), Изабела Думитра (Румъния), Тюрхан Ичли (Турция), Кристиан Хугентоблер (Швейцария), Ненад Раденкович (Сърбия), Жарко Селковски (Македония) и Васил Долапчиев (България);
Заседанието беше открито от Председателя на Комисията. Приветствие поднесоха президента на ЕСС и председателя на ССБ. То премина при следния дневен ред:
1. Приемане на протокола от заседанието на Комисията, проведено в Естония, град Талин 15-17 септември 2017 година.
2. Доклад за дейността на Председателя на Комисията Родолфо Катани - в него той даде отчет за направените срещи, консултации, участия в заседания на различни комисии, подкомисии и работни групи към Европейския съвет, Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския форум на инвалидите и други институции.
3. Становища на Европейския съюз на слепите и политически документи - Бенедикт Ван Ден Бум.
4. Становище на ЕСС във връзка с Директивата за достъпност на ЕС.
В него са дадени основните изискванията на ЕСС и принципите, които трябва да зелегнат в текстовете на този европейски Акт:
А) Приобщаващ обхват с хоризонтална цел - EСС категорично настоява за хоризонтален подход, който да даде правна сигурност за производителите и потребителите в различните икономически сектори;
Б) Задължителни изисквания за застроена среда - EСС настоява за императивни клаузи и приемане на минимални стандарти за достъпна среда, без които директивата не може да постигне своята цел и потенциал;
В) Минимални изключения и ограничения - EСС изисква минимизиране на разписаните изключения и ограничения при прилагане на документа, с цел недопускане на дискриминация и обезличаване на произтичащите от директивата политики.
Позиция на ЕСС за Европейския Акт за достъпност е изготвена изготвена и внесена на тристранната среща - Европейски съвет, Европейски парламент и Европейска комисия.
От 2015 г., EСС работи за усъвършенстване на Директивата за достъпност. На 1 март 2018 г. в Брюксел започват Междуинституционални тристранни преговори.
Становището на EСС формулира пакет от препоръки към законодателите.
Тяхната цел е чрез намаляване на бариерите пред Европейския пазар на достъпни стоки и услуги, Акта да позволи широкото обществено участие на слепи и частично незрящи европейци. Директивата чрез формулиране на европейски критерии за функционална достъпност, трябва да предоставя инструменти на публични и частни оператори от целия континент за по-ефективно прилагане на законодателството за достъпност. За съжаление този документ има значителни слабости. Във вида, в който е разработен той, е неясен, неамбициозен и с твърде тясно обществено въздействие, което няма да допринесе за повишаване качеството на живот на хората със зрителни увреждания.
Отговор на Европейската комисия във връзка с публична консултация на Европейския съюз на слепите относно интеграцията на трайно безработните на пазара на труда.
Целта на тази консултация е да се съберат мнения относно предложените в препоръката мерки и тяхното прилагане, както и да се хвърли светлина върху бъдещите възможни действия. В контекста на тази консултация, хората които са били без работа за повече от една година, но си търсят работа, се считат за трайно безработни лица.
5. Стратегия на ЕСС за провеждане на кампании - Антоан Фоб.
Сентенцията на обширния доклад се свеждаше до организиране на 3 типа кампании:
- Ниво Европейски съвет и Европейски парламент;
- Ниво Европейска комисия;
- Национални кампании;
ЕСС няма за цел да замества своите членове- Националните организации на слепите. Те имат водеща роля при формиране на националната социална политика. ЕСС има задача да надгражда социалните политики на отделните държави и унифицира добрите законодателни практики чрез европейските институции.
5. Транспониране и прилагане на Евродирективата за достъпност до сайтове и мобилни приложения от организациите в обществения сектор - Родолфо Катани.
В този материал се дадоха разяснения за организиране на процеса по осигуряване на достъпност на публичната електронна информация. До 23 септември 2018 г. държавите-членки на ЕС трябва да транспонират директивата в националното си законодателство и да уведомят Европейската комисия за това. Те трябва да посочат кои национални органи ще отговарят за:
а) прилагането на директивата;
б) наблюдение и мониторинг за нейното изпълнение;
Европейската комисия в срок до 23 декември 2018 г. трябва да публикува актовете за изпълнение, свързани с директивата и да приеме хармонизирания стандарт.
Държавите-членки на ЕС в срок до:
А) 23 септември 2019 г. всички уебсайтове, създадени след 23 септември 2018 г., трябва да бъдат достъпни;
Б) 23 септември 2020 г. всички уебсайтове трябва да бъдат достъпни;
В) 23 юни 2021 г. всички мобилни приложения трябва да са достъпни;
6. Ратификационен процес на Маракешкото споразумение - Джон Хейлбрун.
Състояние на транспонирането на директивата - До 11 октомври 2018 г. държавите-членки на ЕС трябва да въведат директивата в своето законодателство.
Към момента 4 държави вече са транспонирали директивата: Дания, Словакия, Испания и Швеция, като се очаква голямата част от страните членки да спазят крайния срок.
На 01 октомври 2018 г. Европейския съюз официално ще ратифицира Маракешкото споразумение, а Световната организация за интелектуална собственост ще го ратифицира по-време на следващата си Генерална асамблея.
7. Информация за провеждащите се в момента кампании на ЕСС - Ромен Ферети.
А) Европейски акт за достъпност;
Б) Директива за аудиовизуални и медийни услуги;
В) Директива за достъпни асансьори;
8. Европейска стратегия за инвалидността - Родолфо Катани.
- Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания 2017-2027 г.
- Резолюция на Европейския форум на инвалидите относно Европейската стратегия за инвалидността 2020-2030 г.
Изброените документи призовават държавите-членки на ЕС да приемат Европейска стратегия за хората с увреждания 2020-2030 г. Тя трябва да се превърне в движеща сила на новата 'Програма за правата на хората с увреждания 2020-2030 г.' и да определи 2021 г. като Европейска година на правата на хората с увреждания. По този начин ще бъде отбелязана 10-та годишнина от ратификацията на 'Конвенцията за правата на хората с увреждания' от ЕС.
9. Новости по изпълнението на програмата на Европейския съюз на слепите - Ромен Ферети .
Той отчете извършеното по програмата "Равноправие и гражданство" през 2018 г. и представи програмата за периода 2018-2019 година.
10. Многогодишна финансова рамка - дългосрочен бюджет на Европейския съюз 2021-2027 г. - Ромен Ферети и Антоан Фоб.

Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 2 май Европейската комисия е представила предложението си за дългосрочен бюджет за ЕС с 27-те държави-членки за периода 2021-2027 г. Той е 1 135 000 000 лв., което съответства на 1,11% от брутния национален доход на всички държави-членки на ЕС.
Бюджетът е структуриран в осем раздела:
1. ЕДИНЕН ПАЗАР, ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛЕН ПАЗАР
2. СБЛИЖАВАНЕ И ЦЕННОСТИ
3. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОКОЛНА СРЕДА
4. МИГРАЦИЯ И ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
5. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
6. СЪСЕДИ И ОСТАНАЛИЯ СВЯТ
7. ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
8. ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН ТОЧКИТЕ НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА
11. Европейски избори 2019 г. Стратегия на ЕСС - Родолфо Катани, Волфганг Ангерман.
ЕСС трябва да се ангажира с партии и кандидати, които ще представят искания за Нови идеи за защита правата на хората с увреждания, които се характеризират с:
А) конкретност и измеримост;
Б) амбициозност и реалистичност;
В) ясна определеност във времето.
Политическите програми и послания на участниците в европейските избори трябва да бъдат реално изпълними през следващите 5 години.
12. Оценка и определяне на уврежданията спрямо социалната закрила и обезщетенията за инвалидност - Родолфо Катани.
13. Определяне на място на провеждане на следващото заседание на Комисията - Рудолфо Катани предложи да се проведе в Румъния или в Италия, което ще бъде конкретно решено до месец февруари 2019 г.
14. Разни - Маркус Волф изнесе кратка информация свързана с новости по изготвянето на директивата за "тихите коли".
Рудолфо Катани - председател на Комисията закри заседанието и изрази голяма благодарност на ръководството на ССБ и специалиста международна дейност за бързата реакция да поеме домакинството, след отказа на Австрийският съюз на слепите и за създадената добра организация и условия за работа.
За участниците в заседанието беше организирана екскурзия до Архитектурно-историческият резерват - Стария град Несебър.

 

 


Дата - 07-12-2018

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа