100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Новини

НАСРОЧВАНЕ НА III-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА XVIII-ТО НОС


 

Насрочване на трето заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ от Управителния съвет на Сдружението

 

I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл.18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква трето заседание на ХVІII Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението на 13-15 юни 2023 г. в хотел "Хоризонт" гр. Обзор.

 

Начален час на заседанието - 15.00 часа на 13 юни 2023 г.

 

II. Заседанието да протече при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2022 г.;

2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2022 г.;

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2022 г.;

4. Информация за дейността на "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД през 2022 г.;

5. Информация за дейността на почивните бази на ССБ през 2022 г.

6. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2022 г.;

7. Програма за дейността на ССБ през 2023 г.;

8. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно: Финансовото състояние на НЦРС Пловдив и необходимостта ССБ да осигури средства за неговата издръжка за 2023 г. и следващите години до осигуряването на траен външен източник за дофинансиране дейността на социалното заведение, с цел запазване функционирането му в пълен обем.

9. Приемане на  бюджет на ССБ за 2023 г.;

10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ относно: Изменение и допълнение на Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България.

11. Промени в Устава на ССБ;

12. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно: Продажбата на два новопарцелирани имоти на адрес гр. Пловдив, ул. "Ландос" №24;

13. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно: Продажба на дом за слепи с психически недъзи в с. Пчелище, Общ. Велико Търново;

14. Приемане на решение на основание чл. 19 ал. 1, т. 10 от Устава на ССБ за "Определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи, собственост на ССБ и търговските му дружества, ползване на кредити и лизинги, участие на пазарите за финансови инструменти и други разпоредителни действия";

15. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ относно: Проведени срещи на национално и регионално равнище със кандидати за депутати за 49 Народно събрание;

16. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІII Нациoнално общо събрание на пълномощниците на ССБ.

 


Дата - 26-04-2023

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа