100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

     
     
         
         Приет с ПМС № 343 от 17.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 ……………бр. 38 от 17.05.2011 г., в сила от 1.06.2011 г., изм., бр. 41 от 31.05.2011 г.
    
    
         Глава първа
     ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
    
         Чл. 1. (1) Агенцията за хората с увреждания създава, води и поддържа информационна база данни по чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (2) Данните по ал. 1 се използват за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности и мерки, свързани със задоволяване на потребности от образование, медицинска и социална рехабилитация и интеграция.
    
      (3) За водене и поддържане на информационната база данни Агенцията за хората с увреждания събира два пъти годишно информация за:
    
      1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 41 от 2011 г. ) освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено здраве и анализи, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК);
    
      2. лицата с трайни увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии за инвалидност от Националния осигурителен институт;
    
      3. социално-икономическия статус на лицата с трайни увреждания от Националния статистически институт;
    
      4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) децата с вид и степен на увреждане от Държавната агенция за закрила на детето.
    
      (4) Информацията по ал. 3 се предоставя от задължените органи и институции в 30-дневен срок от поискването й от Агенцията за хората с увреждания.
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Регионалните дирекции за социално подпомагане изпращат всяко тримесечие социалните оценки по чл. 13, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на електронен носител в Агенцията за хората с увреждания за включване в информационната база данни.
    
      (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностните лица, които водят и съхраняват информационната база данни.
    
      (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Базата данни се поддържа на електронен носител.
    
      (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Всяка промяна на данните подлежи на вписване и допуснатите явни фактически грешки се поправят служебно.
    
      (9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Отбелязването и заличаването на данните се извършват по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече обстоятелства.
    
      (10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) В случаите по ал. 8 и 9 длъжностното лице, поддържащо базата данни, посочва основанието и датата на извършеното действие.
    
         Глава втора
     РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И
     КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
    
         Чл. 2. (1) Агенцията за хората с увреждания поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
    
      (2) В регистъра по ал. 1 се събират и поддържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (3) Регистърът се използва за наблюдение на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (1) За вписване в регистъра специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания подават заявление по образец съгласно приложение № 13 до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, към което представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето, когато е търговец или кооперация, и код БУЛСТАТ на юридическото лице, когато не е търговец.
    
      (2) Лицата по ал. 1, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, подават до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заявление по образец съгласно приложение № 13, към което прилагат решението за първоначална съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението, и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.
    
      (3) Към заявлението се прилагат следните документи:
    
      1. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     2. декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     3. документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон;
    
      4. копия от решения на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК на работещите в специализираното предприятие и кооперация лица с увреждания.
    
      (4) В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват следните обстоятелства:
    
      1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания - удостоверение за регистрация от компетентен орган, име, седалище, адрес на управление и адрес на осъществяване на дейността, EИК или код БУЛСТАТ;
    
      2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган - име, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес;
    
      3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
    
      4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
    
      7. промени в обстоятелствата по т. 1 - 6;
    
      8. забележки по вписаните обстоятелства.
    
      (5) Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им.
    
         Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ за регистрация, като в 14-дневен срок уведомява писмено заявителя.
    
      (2) При констатиране на пропуски в представените документи Агенцията за хората с увреждания дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
    
      (3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
    
         Чл. 5. (1) Регистрацията се заличава:
    
      1. по искане на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;
    
      2. при прекратяване на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания и при заличаване от търговския регистър или от регистъра по чл. 3 от Закона за кооперациите;
    
     3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     4. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) при неспазване изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     5. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) при системно неспазване разпоредбите на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (2) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
    
      (3) Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
    
     (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 - 5 подновяването на регистрацията на специализираното предприятие или кооперация може да се извърши в срок не по-малък от 6 месеца от датата на заличаване. Подновяването на регистрацията се извършва по реда на чл. 3.
    
         Чл. 6. (1) Регистърът по чл. 2, ал. 1 се поддържа на магнитен носител.
    
      (2) За всяко специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания се създава номер.
    
         Глава трета
     ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
    
         Раздел I
     Състав и дейност на консултативните комисии
    
         Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания е постоянно действаща и се състои от председател, секретар и най-малко шестима членове.
    
      (2) Председателят и секретарят на комисията се определят от директора на дирекция "Социално подпомагане" със заповедта по чл. 13, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост към дирекция "Социално подпомагане" може да се създават повече от една консултативна комисия.
    
         Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Заседанията на комисията по чл. 7, ал. 1 се свикват най-малко веднъж месечно от председателя на комисията и са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 1/2 от състава на комисията.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При системно отсъствие на член от заседанията на комисията директорът на дирекция "Социално подпомагане" може да го замени или да поиска от съответния орган по чл. 13, ал. 3, т. 2 - 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания да определи друго лице за член на комисията.
    
      (3) Всяко заседание се провежда съгласно утвърден от председателя дневен ред, който се изпраща заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието.
    
      (4) По решение на всички присъстващи на заседанието лица от състава на комисията дневният ред може да бъде допълван или изменян при необходимост.
    
      (5) По предложение на председателя или на членове от състава на комисията за участие в заседанията й могат да бъдат поканени и други лица в качеството им на експерти и/или представители на неправителствени организации.
    
      (6) Всяко лице с трайно увреждане и/или негов упълномощен представител има право да присъства на заседанието, на което се извършва неговата социална оценка.
    
         Чл. 9. Секретарят на комисията:
    
      1. подготвя проект на дневен ред за заседанията на комисията и го представя на председателя за утвърждаване;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) изпраща дневния ред заедно с необходимите материали до членовете на комисията не по-късно от 3 дни преди заседанието;
    
      3. води протокол за всяко заседание на комисията;
    
      4. осигурява при необходимост на членовете на комисията допълнителни материали за подпомагане на дейността й;
    
      5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) уведомява лицата с трайни увреждания не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглеждат техните молби.
    
         Чл. 10. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя, от присъствалите членове и от секретаря.
    
      (2) Протоколът задължително съдържа кратки мотиви за всяка извършена социална оценка.
    
         Раздел II
     Социална оценка
    
         Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания подават молба-декларация за извършване на социална оценка до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес съгласно приложение № 1.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Социалният доклад по ал. 2 се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" при подадена молба-декларация за извършване на социална оценка на дете с увреждане.
    
      (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) Социалните работници по ал. 2 и 3 извършват посещение на лицето с увреждане, за което е подадена молба-декларация за извършване на социална оценка, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.
    
         Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Председателят на комисията представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред молби-декларации и изготвените към тях социални доклади.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Комисията установява:
    
      1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
    
      2. възможностите за обучение;
    
      3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
    
      4. потребностите от социални услуги;
    
      5. възможностите за социално включване.
    
         Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2007 г.) По всяка постъпила молба-декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на подаването, се изготвя социална оценка съгласно приложение № 3, която се подписва от всички присъстващи членове на комисията.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Въз основа на социалната оценка може да се изготвя индивидуален план за интеграция на лицето, свързан с обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, според вида и степента на увреждане и заявените потребности в молба-декларацията за изготвяне на социална оценка.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2007 г.) При изготвянето на социалната оценка се вземат предвид препоръките и оценките на екипите за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания по чл. 16, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., предишна ал. 3, бр. 1 от 2007 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Комисията може да прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за:
    
      1. отпускане на месечна добавка по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
    
      2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане;
    
      3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.
    
      (5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Социалната оценка се изготвя в 3 екземпляра - за консултативната комисия по чл. 13, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за лицето, подало молба-декларацията, и за дирекция "Социално подпомагане".
    
      (6) Социалната оценка се връчва на лицето в 14-дневен срок от изготвянето.
    
         Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Социалната оценка се издава за срока, посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) В случаите, когато степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане на лицето с трайно увреждане е установена, след като то е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или лицето с трайно увреждане придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди изтичането на срока на експертното решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, срокът на експертното решение се приема за пожизнен при ползване на правата по правилника.
    
      (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Срокът на действие на социална оценка, издадена въз основа на пожизнено експертно решение, е 5 години от датата на издаването й.
    
      (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Нова социална оценка може да бъде извършена преди изтичането на срока на предходната оценка по желание на лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания при:
    
      1. издаване на ново експертно решение от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК преди изтичането на срока на действащото решение;
    
      2. промяна в потребностите на лицето;
    
      3. промяна във възможностите за интеграция на лицето.
    
         Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) Протоколите и материалите от заседанията на комисията, както и социалните оценки се съхраняват за срок 10 години в дирекция "Социално подпомагане", след което документите подлежат на експертиза и след утвърждаването на резултатите от нея се пристъпва към предаването им в Националния архивен фонд.
    
         Глава четвърта
     ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
    
         Чл. 16. (1) Агенцията за хората с увреждания предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми по Закона за интеграция на хората с увреждания на:
    
      1. хората с увреждания;
    
      2. работодателите/органите по назначаване;
    
      3. специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
    
      (2) Информацията по ал. 1 съдържа:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) условията, при които се финансират проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване на достъп до работното място на хора с трайни увреждания;
    
      2. условията за финансиране на проекти по програми, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания;
    
      3. условията за отпускане на средства по целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
    
         Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
    
      (2) Методиката по ал. 1 съдържа:
    
      1. специфични условия за кандидатстване;
    
      2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
    
      3. механизъм за разпределяне на средствата;
    
      4. механизъм за финансиране.
    
      (3) Работодателят, съответно органът по назначаване може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:
    
      1. да е регистриран по действащото законодателство;
    
      2. да няма изискуеми публични задължения;
    
      3. да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност;
    
      4. да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел.
    
      (4) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и 4 се доказват с писмена декларация.
    
      (5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
    
      (6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
    
      (7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.
    
      (8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
    
      (9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
    
      (10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
    
      (11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с работодателя, съответно с органа по назначаване с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
    
      (12) За срока по чл. 25, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.
    
      (13) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.
    
         Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, внася ежемесечно в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда и в сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателите - специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания, по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания се възстановяват на работодателя по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.
    
      (4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В случаите, когато средствата по ал. 2 и 3 се използват от работодателя по ал. 1 за рехабилитация и социална интеграция на наетите хора с трайни увреждания, тези средства се считат за допустима държавна помощ със социален характер.
    
         Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
    
      (2) Методиката по ал. 1 съдържа реда, специфичните условия за кандидатстване, критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти и механизма за финансиране.
    
      (3) Хората с увреждания могат да кандидатстват за ползване на средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
    
      1. да не ползват преференции по чл. 49 и 49а от Закона за насърчаване на заетостта, за което лицата подават писмена декларация;
    
      2. да нямат изискуеми публични задължения.
    
      (4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
    
      (5) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
    
      (6) За всяко заседание на комисията по ал. 4 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и членовете й.
    
      (7) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
    
      (8) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
    
      (9) Заповедите по ал. 5 и 8 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
    
      (10) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с лицата с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
    
      (11) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 10.
    
         Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 14 от 2008 г., бр. 41 от 2010 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
    
      (2) Методиката по ал. 1 съдържа:
    
      1. специфични условия за кандидатстване;
    
      2. критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти;
    
      3. механизъм за разпределяне на средствата;
    
      4. механизъм за финансиране.
    
      (3) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да ползват средства по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
    
      1. да са вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     2. да нямат изискуеми публични задължения;
    
      3. да не са получавали държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото, през последните 3 години; този праг се прилага независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност.
    
      (4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3 се доказват с писмена декларация.
    
      (5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива конкурсната процедура за кандидатстване с проекти и определя състава на комисията за оценка и класиране на постъпилите проекти.
    
      (6) Допуснатите и недопуснатите за оценка проекти се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в срок до 14 дни след изтичане на срока за кандидатстване.
    
      (7) За всяко заседание на комисията по ал. 5 се изготвя протокол, който се подписва от членовете й.
    
      (8) Комисията предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания класирането на допуснатите проекти.
    
      (9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава окончателното класиране на допуснатите проекти.
    
      (10) Заповедите по ал. 6 и 9 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им.
    
      (11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва с органите на управление на специализираните предприятия или кооперации с класирани и одобрени за финансиране проекти договори, въз основа на които се отпускат финансовите средства.
    
      (12) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на проектите по ал. 11.
    
         Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:
    
      1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;
    
      3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.
    
      (2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложения № 11 и 12 в Агенцията за хората с увреждания, съдържаща информация относно:
    
      1. броя на заявените от работодателя свободни работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) броя на заетите работни места от определените по т. 1;
    
      3. броя на назначените хора с трайни увреждания по т. 1.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя в едномесечен срок от постъпването й.
    
      (4) Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата по ал. 1.
    
         Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Ежегодно до 31 август на текущата година национално представителните организации на и за хората с увреждания и организациите на работодателите на хора с увреждания могат да подават пред министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки предложения за следващата година, съдържащи видовете произвеждани стоки и услуги и капацитетните възможности в специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
    
      (2) Министерствата потребители и другите възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 представят получените при тях предложения в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.
    
      (3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания представя на Министерския съвет становище за актуализация на списъка на стоки и услуги за възлагането им чрез обществени поръчки на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
    
         Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" със съдействието на дирекциите "Социално подпомагане" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център и регистрирани в дирекциите "Бюро по труда", към подходящи свободни работни места.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Дирекциите "Бюро по труда" насочват лицата, завършили социално учебно-професионален център, към свободни работни места, които отговарят на индивидуалния план за интеграция по чл. 12 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Глава пета
     СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА
    
         Раздел I
     Месечна добавка за социална интеграция
    
         Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., бр. 41 от 2010 г.) Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.
    
     (2) База за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, който се определя от Министерския съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социално подпомагане.
    
         Чл. 25. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).
    
         Чл. 26. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).
    
         Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за обучение в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход се предоставя на лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, които имат потребност от придобиване на допълнителни знания и умения, чрез различни форми на обучение извън заложените в системата на общообразователната подготовка.
    
      (2) Добавката по ал. 1 не може да се ползва от:
    
      1. лицата, които се обучават в специални училища;
    
      2. лицата, включени в обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
    
     (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
    
         Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) (1) Добавката по чл. 42, ал. 2, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.
    
      (2) Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.
    
      (3) Добавката се ползва, когато не се получава на друго правно основание.
    
         Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на ВАС на РБ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за диетично хранене и лекарствени продукти е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
    
         Чл. 30. (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г.) Месечната добавка за достъпна информация е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
    
         Чл. 31. (1) (Изм. с Решение № 7623 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 58 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.
    
      (2) Добавката по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.
    
         Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) Месечната добавка за социална интеграция се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена от лицата по чл. 12, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес и след представяне на лична карта или личен паспорт.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Молба-декларация съгласно приложение № 4 за ползване на правата по чл. 25, 26, 29 - 31 се подава еднократно за срока на социалната оценка.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Молба-декларация съгласно приложение № 4 за ползване на правата по чл. 27 се подава от началото на месеца на започване на обучението.
    
      (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Молба-декларация съгласно приложение № 5 за ползване на правата по чл. 28 се подава в едномесечен срок след реализиране на правото и приложени разходооправдателни документи.
    
      (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2010 г.) Към молбите по ал. 2, 3 и 4 се прилагат копия от:
    
      1. социалната оценка по чл. 12, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
    
     2. експертното решение от ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
    
      (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
    
         Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията по чл. 32, ал. 2, 3 или 4 социален работник въз основа на социалната оценка изготвя предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
    
      (2) В 7-дневен срок от изготвянето на предложението по ал. 1 директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на добавка за социална интеграция.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Месечната добавка за социална интеграция по чл. 25, 26, 27, 29, 30 и 31 се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията.
    
      (4) Изплащането на добавката може да се извършва по касов и безкасов път.
    
         Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Месечната добавка за социална интеграция се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата.
    
      (2) Добавката по ал. 1 се прекратява при:
    
      1. извършване на нова социална оценка и липса на предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция;
    
      2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.
    
      (3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.).
    
         Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).
    
         Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г., отм., бр. 29 от 2010 г., в сила от 16.04.2010 г.).
    
         Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) В случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания месечната добавка се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е прекратена, въз основа на новата социална оценка, при условие че няма промяна в датата на инвалидизиране и промяна в степента на трайно намалена работоспособност или вида и степента на увреждане, ако молба-декларацията е подадена в едномесечен срок от издаването на новото експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Преосвидетелстваните лица с трайни увреждания, подали молба-декларация за месечна добавка след изтичане на срока по ал. 1, придобиват право на месечна добавка от 1-во число на месеца на подаване на новата молба-декларация.
    
         Чл. 38. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите месечни добавки за социална интеграция, чийто срок за съхраняване е 10 години считано от месеца на прекратяването им.
    
         Раздел II
     Целеви помощи за социална интеграция
    
         Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7.
    
      (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2008 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения.
    
         Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Целева помощ по чл. 39 се отпуска само при предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия от лица, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 64 от 2007 г.) Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация съгласно приложение № 8, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от:
    
      1. лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице;
    
      2. законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст;
    
      3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта по ал. 1.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. В случаите, когато помощта е отпусната, заедно със заповедта се предоставя и екземпляр на приемо-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3.
    
     (4) Заповедта за отказ за отпускане на помощта по ал. 1 задължително се мотивира.
    
      (5) Заповедта по ал. 2 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
    
     (6) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3.
    
      (7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., отм., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.).
    
     (8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 64 от 2007 г.) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1 - 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях.
    
         Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 85 от 2007 г., бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) (1) Целевите помощи за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях се изплащат на правоимащите лица по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане.
    
      (2) Лицата с трайни увреждания имат право на целева помощ в размер до лимитите по чл. 40, ал. 2.
    
     (3) Лицата, които са купили медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и лицата, получили от Министерството на здравеопазването разрешение за лечение в чужбина, имат право на парична компенсация в размера на лимитите по чл. 40, ал. 2.
    
     (4) Паричната компенсация по ал. 3 се предоставя срещу платежен документ за закупеното медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение, придружен с легализиран превод на български език.
    
         Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) (1) Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, за които е отпусната целевата помощ, или за ремонта за тях на избран от тях търговец, вписан в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (2) При предоставяне или ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение търговецът издава фактура на името на правоимащото лице, която се подписва от него, от неговия законен представител или от упълномощено от него лице.
    
      (3) Към фактурата по ал. 2 на правоимащите лица се предоставя фискална касова бележка, гаранционна карта за медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение и приемо-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14.
    
      (4) В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция "Социално подпомагане" оригиналната фактура и касова бележка за справка и прилага копие от двата документа заедно с приемо-предавателния протокол за получаване на изделието.
    
      (5) Срокът по ал. 4 не се прилага при закупуване на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по индивидуална поръчка.
    
      (6) При закупуване или извършване на ремонт на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение в размер под лимитите по чл. 40, ал. 2 правоимащото лице възстановява разликата до отпуснатата целева помощ.
    
         Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта.
    
         Чл. 44. Дирекциите "Социално подпомагане" водят следната задължителна документация:
    
      1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) досие на лицата, подали молба за целева помощ, съдържащо: молба, медицинските документи, екземпляр от издадената заповед, копие от фактурата, касовата бележка и екземпляр от приемо-предавателен протокол за получаване;
    
      2. регистрационен дневник на лицата, получили заповед за отпускане на целева помощ, в който се отбелязват номерът и датата на заповедта;
    
      3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) картотека-извлечения от регистъра на лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Лицата по чл. 39, нуждаещи се от помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, имат право на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес и тяхното присъствие е необходимо.
    
      (2) За получаване на допълнителната парична помощ по ал. 1 лицето представя в дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес:
    
      1. билет за използваното превозно средство - влак втора класа или автобус;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия, потвърждаващ, че лицето се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие.
    
      (3) Допълнителна парична помощ по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18 години.
    
      (4) Лицата, които ползват личен превоз, получават допълнителна парична помощ по ал. 1 в размерите за влак втора класа или автобус срещу представен документ по ал. 2, т. 2.
    
         Чл. 46. (1) Медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения, получени по реда на правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.
    
      (2) При преустановяване ползването на медицинските изделия и/или помощните средства, приспособления и съоръжения те се връщат в дирекция "Социално подпомагане".
    
      (3) Върнатите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.
    
         Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2007 г.) (1) Разходите за отпускане и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения са за сметка на Агенцията за социално подпомагане.
    
      (2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.).
    
     (3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) За осъществяване на дейността по чл. 43а, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията, която Агенцията за хората с увреждания й предоставя в 3-дневен срок след вписване на лицата в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
     (4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" изпращат всеки месец на Агенцията за хората с увреждания опис на приемо-предавателни протоколи и копия от тях за предоставените медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания.
    
      (5) Агенцията за хората с увреждания осъществява контрол за спазване на критериите и изискванията за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, предвидени в наредбата по чл. 35, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
    
         Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм., бр. 41 от 2010 г.).
    
         Чл. 48. (1) Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат пр

Изтегли целият документ от тук:  ПРАВИЛНИК интегразия.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа