100 години променяме света за да бъде за всички
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане

         
     
     Приет с ПМС № 243 от 5.11.1998 г., обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., в сила от 1.11.1998 г., изм., ……………бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.08.2011 г. бр. 17 от 21.02.2013 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.
    

         Глава първа
     (Загл. отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.)
    
         Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Глава втора
     СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
    
         Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 40 от 2003 г.) Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.
    
         Чл. 9. (1) Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.
    
      (2) Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
    
      (3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм., бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 46 от 2002 г., изм. и доп., бр. 118 от 2002 г., изм., бр. 31 от 2005 г., в сила от 1.06.2005 г.) Диференцираният минимален доход се определя, както следва:
    
      1. за лица над 75 години, живеещи сами - 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД);
    
      2. за лица над 65 години, живеещи сами - 140 на сто от ГМД;
    
      3. за лица над 65 години - 100 на сто от ГМД;
    
      4. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 66 на сто от ГМД;
    
      5. за лице до 65 години, живеещо само - 73 на сто от ГМД;
    
      6. за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто - 100 на сто от ГМД;
    
      7. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 125 на сто от ГМД;
    
      8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) за дете:
    
      а) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст - 91 на сто от ГМД;
    
      б) от 7 до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, включително до завършване на ХIII клас на професионална гимназия, но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец - 30 на сто от ГМД;
    
      в) от 7 до 16-годишна възраст, което не учи - 20 на сто от ГМД;
    
      г) (нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г. ) в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната здравна инспекция - 30 на сто от ГМД;
    
      9. за дете-сирак; за дете, настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето; за дете с трайно увреждане - 100 на сто от ГМД;
    
      10. за родител, отглеждащ сам дете/деца:
    
      а) до 3-годишна възраст - 120 на сто от ГМД;
    
      б) до 16-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20 години - 100 на сто от ГМД;
    
      11. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 100 на сто от ГМД.
    
      (4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 1.06.2005 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) При наличие на повече от едно основание по ал. 3 се прилага по-високият размер, с изключение на случаите по т. 8.
    
      (5) Размерът на месечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или семействата от предходния месец.
    
      (6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени независимо за кой период се отнасят.
    
      (7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2011 г. ) За установяване на обстоятелствата по ал. 3, т. 8, букви "а", "б" и "г" дирекциите "Социално подпомагане" ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 4 и 12, ал. 4 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г. и бр. 71 от 2006 г.).
    
      (8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При определяне на диференцирания минимален доход за деца с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се прилага разпоредбата на ал. 3, т. 8, както следва:
    
      1. за периода на включване в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България - буква "а";
    
      2. след приключване на участието в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България и за деца, които не са били включени в нея - букви "а", "б" и "в" съобразно учебната заетост.
    
         Чл. 10. (1) Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:
    
      1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
    
      а) за едно лице - едностайно;
    
      б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
    
      в) за четиричленно семейство - тристайно;
    
      г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
    
      д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
    
      3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
    
      4. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
    
      5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
    
      6. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
    
      6а. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
    
      7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 63 от 2011 г. ) безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Изискванията на ал. 1, т. 1 не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е и не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
    
      (3) Не се изисква регистрация по ал. 1, т. 7 в дирекциите "Бюра по труда" за отпускане на месечни помощи на:
    
      1. родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;
    
      3. лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
    
      4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 63 от 2011 г. ) лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;
    
      5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) лица над 18-годишна възраст, които се обучават в дневна форма на обучение в училищата от системата на народната просвета и в средните специални училища;
    
      6. (нова - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) бременни жени след третия месец на бременността.
    
      (4) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата, които са се регистрирали в дирекциите "Бюра по труда" в едномесечен срок от:
    
      1. изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
    
      2. навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
    
      3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.);
    
     4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., доп., бр. 101 от 2007 г., бр. 63 от 2011 г. ) приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа, както и по национални програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;
    
      5. освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода";
    
      6. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
    
      7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., отм., бр. 26 от 2009 г.);
    
     8. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2005 г., отм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.);
    
     9. (нова - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) отпадането на условията по ал. 3, т. 3.
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лицата - жертви на трафик, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от завръщането им в страната, от прекратяването на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство за лицата по чл. 25, т. 1 от Закона за борба с трафика на хора и не са отказали съдействие на българските компетентни власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.
    
      (6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.
    
      (7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за майки, чиито деца са починали, преди да навършат 3-годишна възраст, и които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от настъпване на събитието.
    
      (8) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица, които са се регистрирали в дирекциите "Бюро по труда" в 3-месечен срок от изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.
    
      (9) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 63 от 2011 г. ) За периода от регистрирането до шестия месец на непрекъсната регистрация в дирекция "Бюро по труда" при определяне на диференцирания минимален доход за отпускане на месечна помощ за безработното лице не се определя процент по чл. 9, ал. 3.
    
     (10) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В случаите, когато безработен член на семейството няма или отказва регистрация в дирекция "Бюро по труда", месечна помощ се отпуска само след преценка на обективната обстановка, извършена от комисия от двама социални работници, като в социалния доклад се описват изчерпателно причините за неизпълнението на разпоредбата на ал. 1, т. 7.
    
      (11) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 63 от 2011 г. ) Разпоредбата на ал. 1, т. 6 не се прилага в случаите, когато:
    
      1. в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания;
    
      2. общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.
    
         Чл. 11. Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 54 от 2006 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 63 от 2011 г. ) пълнолетните лица до 30-годишна възраст, съжителстващи с родителите си, на които доходите на член от семейството надвишават трикратния размер на гарантирания минимален доход, освен в случаите, когато тези лица и/или единия или и двамата родители са хора с трайни увреждания;
    
      2. лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;
    
      3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, социални, учебни и военни заведения;
    
      4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) учащите се във висшите училища, както и учениците от частните училища, с изключение на учащите се - хора с увреждания, бременните жени и родителите, полагащи грижи за дете до 3-годишна възраст или дете с увреждане, учащи се във висшите училища;
    
      5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.) лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;
    
      6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 40 от 2003 г., доп., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК/НЕЛК;
    
      7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.).
    
         Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г.) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г.) Лицата по ал. 1 полагат общественополезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., изм., бр. 43 от 2010 г.) За периода по ал. 2 лицата, полагащи общественополезен труд, се застраховат със застраховка "Злополука" по реда на Кодекса за застраховането.
    
     (4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Застраховката по ал. 3 е за сметка на лицата, които възлагат полагането на общественополезния труд.
    
      (5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 2, изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., предишна ал. 4, бр. 43 от 2010 г.) При отказ на лицата по ал. 1 за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок два месеца считано от 1-во число на месеца, през който е направен отказът.
    
      (6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., предишна ал. 5, доп., бр. 43 от 2010 г.) При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът, месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок две години.
    
      (7) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 46 от 2002 г., изм., бр. 40 от 2003 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 3, изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.05.2010 г., предишна ал. 6, изм., бр. 43 от 2010 г.) Изискванията по ал. 1 - 6 не се прилагат по отношение на:
    
      1. лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст:
    
      а) майка или баща (осиновителка, осиновител);
    
      б) родител, който отглежда сам детето си;
    
      в) настойници;
    
      2. бременни жени след третия месец на бременността им;
    
      3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г. ) лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, удостоверено с документ от компетентните органи;
    
      4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
    
      5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
    
      6. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;
    
      7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България.
    
         Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г.).
    
         Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 63 от 2011 г. ) Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и чийто доход от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
    
      2. самотни стари хора над 70-годишна възраст;
    
      3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., отм., бр. 115 от 2004 г.);
    
     4. самотни родители.
    
      (2) Помощта по ал. 1 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.
    
         Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 48 от 2000 г., доп., бр. 98 от 2000 г., попр., бр. 100 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2001 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 81 от 2002 г., отм., бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице.
    
         Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) За издаване на лична карта на лицата може да се отпуска еднократно целева помощ до размера на гарантирания минимален доход.
    
      (2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя от директора на дирекция "Социално подпомагане" в зависимост от разходите, необходими за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.
    
         Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г. ) На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях и техните придружители, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение.
    
      (2) Помощта по ал. 1 се отпуска въз основа на молба-декларация от правоимащото лице или от негов законен представител, подадена преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.
    
      (3) В зависимост от момента на подаване към молба-декларацията се прилагат:
    
      1. преди провеждане на лечението - копие от:
    
      а) разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерството на здравеопазването;
    
      б) потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата;
    
      2. след завръщане в страната:
    
      а) документите по т. 1;
    
      б) копие от епикриза от лечебното заведение, провело лечението;
    
      в) оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв.
    
      (4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя въз основа на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).
    
      (5) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане в 14-дневен срок от завръщането на лицето в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция "Социално подпомагане".
    
      (6) Помощта се отпуска независимо от помощта по чл. 16.
    
         Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.).
    
         Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 43 от 2010 г.) Правото по ал. 1 ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи на хора с увреждания, когато пътуват с тях.
    
         Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) Правото на безплатен транспорт по чл. 19 се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата въз основа на молба, подадена от тях.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 26 от 2009 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция "Социално подпомагане" издава дубликат, като правото за съответната година се анулира.
    
      (3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., предишна ал. 2, бр. 54 от 2006 г.) Редът за предоставяне и разходване на средствата за безплатния транспорт се определя с наредба, издадена от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията.
    
         Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., отм., бр. 115 от 2004 г.).
    
         Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп., бр. 40 от 2003 г., отм., бр. 115 от 2004 г.).
    
         Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.).
    
         Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., отм., бр. 115 от 2004 г.).
    
         Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г., бр. 26 от 2002 г., бр. 54 от 2006 г.) Месечните, целевите и еднократните помощи по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане" се предоставят в натура и в случаите, когато:
    
      1. родителите не полагат грижи към децата си;
    
      2. паричната помощ не се използва по предназначението й.
    
      (2) Помощта по ал. 1 може да се предостави чрез:
    
      1. частично или пълно заплащане на такси в детските заведения, поемане на разходите за храна в училищни столове и обществени трапезарии;
    
      2. закупуване на хранителни продукти, облекло, обувки, учебни пособия и др.;
    
      3. по друг начин, определен чрез социална анкета.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 1999 г., изм., бр. 54 от 2006 г.) Месечната помощ, определена в натура, на лицата и семействата, отказали да я получат, се спира за съответния месец.
    
      (4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2002 г., отм., бр. 81 от 2002 г.).
    
         Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., изм., бр. 63 от 2011 г. ) Социалните помощи се отпускат въз основа на молба-декларация по образец съгласно приложение № 1, подадена от пълнолетно лице до дирекция "Социално подпомагане" и след представяне на лична карта или личен паспорт на всеки член от семейството.
    
      (2) За родители, ненавършили пълнолетие, молбата-декларация се подава от родителя, притежаващ документ за самоличност, или от законен техен представител.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) Молбата за социална помощ се подава еднократно в рамките на една календарна година.
    
      (4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2003 г.) Към молбата-декларация се прилагат:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) документи за брутните доходи от:
    
      а) трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
    
      б) извършване на услуги с личен труд;
    
      в) дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
    
      г) стипендии;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) или НЕЛК.
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) При подаване на молба-декларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.
    
      (6) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 54 от 2006 г., отм., предишна ал. 5, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.
    
      (7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) За лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които не разполагат с необходимите документи, удостоверяващи правото им на социално подпомагане, се представя удостоверение от Държавната агенция за бежанците, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците.
    
         Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) В срок до 20 дни от подаването на молбата-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад съгласно приложение № 2.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Социалната анкета се провежда в дома на лицето или семейството по постоянен адрес.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството социалната анкета не може да бъде извършена, социалният работник оставя уведомление по образец съгласно приложение № 1а, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция "Социално подпомагане" за справка.
    
      (4) (Отм., нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Ако в срока по ал. 3 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция "Социално подпомагане".
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Ако в срока по ал. 4 лицето не се яви за справка в дирекция "Социално подпомагане", социалният работник прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за извършване на социална анкета.
    
      (6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) При извършване на социалната анкета се вземат предвид и всички други констатирани обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, отнасящи се до възможността за самоиздръжка и/или помощ от лица, задължени по закон да осигуряват издръжка, както и преценка на необходимостта от ползване на социални услуги.
    
      (7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., доп., бр. 63 от 2011 г. ) Въз основа на резултатите от социалната анкета в доклада по ал. 1 социалният работник прави предложение за отпускане или отказ на помощта, за нейния вид и размер, както и препоръка за насочване към ползване на социални услуги и стартиране на процедура по чл. 40, ал. 4.
    
         Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) (Изм. - бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед съгласно приложение № 3.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В 14-дневен срок от издаването на заповедта заинтересуваното лице се уведомява писмено.
    
         Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., отм., бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Дирекция "Социално подпомагане" може да предоставя обобщена информация за лицата и семействата, придобили право на социално подпомагане, при отправено искане за достъп до такава информация по реда на Закона за достъп до обществената информация.
    
         Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1999 г.) Месечните помощи се отпускат от първо число на месеца на подаването на молбата и се изплащат най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска помощта, в рамките на бюджетната година с изключение на помощите за декември, които се изплащат най-късно до 31 януари на следващата година.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г., бр. 50 от 2010 г., в сила от 2.07.2010 г.) Изплащането на помощите може да се извършва по касов и безкасов път.
    
         Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 97 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2003 г., изм. и доп., бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се изменят, спират, възобновяват и прекратяват със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2003 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.) Месечните помощи се прекратяват:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) от 1-во число на месеца, през който безработното лице е отказало да полага общественополезен труд по чл. 12, ал. 5;
    
      2. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.);
    
     3. от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им.
    
      (3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г., отм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.).
    
     (4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна социална помощ, подпомаганото лице е длъжно в едномесечен срок да уведоми писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички настъпили промени, като попълва декларация по образец съгласно приложение № 1б.
    
      (5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 101 от 2007 г., предишна ал. 4, бр. 26 от 2009 г.) Всяка промяна в обстоятелствата, във връзка с която месечната помощ се изменя, спира или възобновява, се отразява в допълнителен анкетен лист на лицето или семейството съгласно приложение № 7.
    
         Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или на упълномощено от него длъжностно лице се лишават от социални помощи лицата по чл. 14, ал. 5 и 6 и чл. 15, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
    
         Чл. 34. Дирекциите "Социално подпомагане" водят задължителна документация за отпуснатите помощи, чийто срок за съхранение е 5 години, считано от месеца на прекратяването им.
    
         Чл. 35. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., отм., бр. 40 от 2003 г.).
    
         Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" в 7-дневен срок от получаване на писмен сигнал издава заповед за извършване на проверка за установяване на недобросъвестно получени социални помощи по чл. 14а от Закона за социално подпомагане.
    
     (2) Длъжностното лице, извършило проверката по ал. 1, съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, като единият се връчва на проверяваното лице в 7-дневен срок.
    
      (3) В 3-дневен срок от връчването на констативния протокол по ал. 2 проверяваното лице може да представи писмени възражения пред директора на дирекция "Социално подпомагане".
    
         Глава трета
     СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
    
         Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., изм., бр. 40 от 2003 г.) (1) Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
    
      (2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г.) Социални услуги, които се предоставят в общността, са:
    
      1. личен асистент;
    
      2. социален асистент;
    
      3. домашен помощник;
    
      4. домашен социален патронаж;
    
      5. дневен център;
    
      6. център за социална рехабилитация и интеграция;
    
      7. социална услуга - резидентен тип:
    
      а) център за настаняване от семеен тип;
    
      б) център за временно настаняване;
    
      в) кризисен център;
    
      г) преходно жилище;
    
      д) защитено жилище;
    
      е) наблюдавано жилище;
    
      ж) приют;
    
      8. социален учебно-професионален център;
    
      9. звено "Майка и бебе";
    
      10. център за обществена подкрепа;
    
      11. център за работа с деца на улицата;
    
      12. приемна грижа;
    
      13. обществени трапезарии.
    
      (3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г.) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
    
      1. домове за деца:
    
      а) дом за деца, лишени от родителска грижа;
    
      б) дом за деца с физически увреждания;
    
      в) дом за деца с умствена изостаналост;
    
      2. домове за възрастни хора с увреждания:
    
      а) дом за възрастни хора с умствена изостаналост;
    
      б) дом за възрастни хора с психични разстройства;
    
      в) дом за възрастни хора с физически увреждания;
    
      г) дом за възрастни хора със сетивни нарушения;
    
      д) дом за възрастни хора с деменция;
    
      3. домове за стари хора.
    
      (4) Социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността.
    
      (5) При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги.
    
      (6) Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.
    
      (7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане утвърждава методики и/или указания за работа по предоставяне на социални услуги.
    
         Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) Областният управител организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.
    
      (2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г. ) При разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво областният управител осигурява участието на представители на: всяка община на територията на областта, регионалната дирекция за социално подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, регионалната здравна инспекция, регионалната служба по заетостта, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.
    
      (3) Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини с участието на дирекциите "Социално подпомагане" и обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
    
      (4) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:
    
      1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище по следните показатели:
    
      a) видове социални услуги;
    
      б) качество на социалните услуги;
    
      в) целеви групи;
    
      г) възможност на общините за финансиране на социални услуги;
    
      д) капацитет за предоставяне на социални услуги;
    
      е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;
    
      ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;
    
      з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;
    
      и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;
    
      2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
    
      3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
    
      4. ресурсно обезпечаване;
    
      5. резултати и индикатори за изпълнение;
    
      6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
    
      7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
    
      8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.
    
      (5) Областният управител утвърждава стратегията по ал. 1 след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалните дирекции за социално подпомагане.
    
         Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) Въз основа на утвърдената по реда на чл. 36а, ал. 5 стратегия кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет.
    
      (2) При разработването на стратегията по ал. 1 кметът на общината осигурява участието на представители на дирекция "Социално подпомагане", обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.
    
      (3) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:
    
      1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по следните показатели:
    
      a) видове социални услуги;
    
      б) качество на социалните услуги;
    
      в) целеви групи;
    
      г) възможност на общината за финансиране на социални услуги;
    
      д) капацитет за предоставяне на социални услуги;
    
      е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;
    
      ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;
    
      з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;
    
      и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;
    
      2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
    
      3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
    
      4. ресурсно обезпечаване;
    
      5. резултати и индикатори за изпълнение;
    
      6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
    
      7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
    
      8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.
    
      (4) За изпълнение на стратегията по ал. 1 по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция "Социално подпомагане" и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно до 30 април приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа:
    
      1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;
    
      2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;
    
      3. източници на финансиране на социалните услуги;
    
      4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;
    
      5. други дейности за развитие на социалните услуги.
    
      (5) Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.
    
         Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2005 г., предишен текст на чл. 36а, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм., бр. 26 от 2009 г.) По предложение на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава:
    
      1. откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги;
    
      2. закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности.
    
      (2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Предложението по ал. 1 задължително следва да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община.
    
      (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:
    
      1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г.) мотивирано решение на общинския съвет за откриване, закриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социалната услуга, в което задължително се посочват капацитетът на социалната услуга и датата на влизане в сила на решението;
    
      2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) документи, удостоверяващи право на собственост или основание за ползване на съответната материална база, както и възможността да бъде експлоатирана съобразно вида на социалната услуга.
    
      (4) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм., бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 3, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) При констатирано нарушение на критериите и стандартите за социални услуги изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава закриване, промяна на вида и/или капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата дейности, по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.
    
     (5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 4, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) Когато предложението по ал. 3 е за закриване на социални услуги за деца, задължително се изисква и становище на председателя на Държавната агенция за закрила на детето.
    
      (6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) При констатирано незапълване на определения капацитет на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, за период повече от 6 месеца изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава промяна на капацитета й по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.
    
     (7) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2007 г., изм., бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 5, изм., бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложенията по ал. 1, 3 или 6 изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед разрешава или отказва откриването, закриването, промяната на вида и/или капацитета на социалните услуги.
    
      (8) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишна ал. 6, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г. ) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
    
         Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2009 г., предишен текст на чл. 36б, бр. 27 от 2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) В едномесечен срок от датата на откриване или закриване на социални услуги, които не са делегирани от държавата дейности, кметовете на общини или органите на управление на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, предоставящи услугите, са длъжни писмено да уведомят Агенцията за социално подпомагане за вида и капацитета на услугите.
    
         Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г.) Кметът на общината може да възлага управлението на социалните услуги след провеждане на конкурс.
    
      (2) Конкурсът по ал. 1 се открива със заповед на кмета на общината, в която се определят:
    
      1. условията за участие и изискванията към кандидатите;
    
      2. характеристиките и спецификата на предоставяните социални услуги;
    
      3. финансирането и начинът на предоставяне на средствата;
    
      4. документите за участие;
    
      5. датата, часът и начинът на провеждане на конкурса;
    
      6. крайният срок и мястото за подаване на документите;
    
      7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
    
      8. начинът на оценяване;
    
      9. други специфични условия.
    
      (3) В конкурсите по ал. 1 могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.
    
         Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2003 г.) (1) Обявлението за провеждане на конкурса по чл. 37, ал. 1 се публикува поне в един национален и един местен всекидневник най-малко 45 дни преди датата на провеждането на конкурса.
    
      (2) Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на общината.
    
      (3) В комисията по ал. 2 се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.
    
      (4) В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии:
    
      1. съответствие на кандидата на предварително обявените условия;
    
      2. опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска репутация;
    
      3. работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите;
    
      4. финансова стабилност на кандидата;
    
      5. представена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;
    
      6. други изисквания.
    
      (5) Комисията съставя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса.

Изтегли целият документ от тук:  ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа