Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

           
        

    
Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ....................., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от                1.01.2014 г.
    
    
     Глава девета
    
     СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ
     Чл. 66. (1) Във висшите училища се обучават студенти, докторанти и специализанти.
     (2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Студент е този, който се обучава за придобиване на образователните степени "бакалавър" и "магистър".
     (3) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., в сила от 28.12.1999 г., изм., бр. 48 от 2004 г.) Докторант е този, който притежава образователната степен "магистър" и се подготвя за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
     (4) Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност.
     Чл. 67. (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Статут на студент, докторант или специализант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл. 74, ал. 2 .
     Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от учебната 2000/2001 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Приемането на студенти и докторанти се извършва чрез конкурсен изпит в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" , при спазване на:
     1. държавните изисквания;
     2. определените в правилниците на висшите училища изисквания, ако те не противоречат на държавните;
     3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии, определени от Националната агенция за оценяване и акредитация.
     (2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висшите училища могат да провеждат общ конкурсен изпит или да признават резултатите от конкурсния изпит по ал. 1, положен в друго висше училище.
     (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., предишна ал. 2, изм., бр. 48 от 2004 г.) При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат следните кандидат-студенти, успешно участвали в конкурсните изпити:
     1. класирани с еднакъв бал;
     2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
     3. военноинвалиди;
     4. кръгли сираци;
     5. майки с три и повече деца;
     6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.
     (4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г., предишна ал. 3, бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Висшите училища след решение на академичния съвет могат да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, в рамките на утвърдения брой по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" .
     (5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп., бр. 41 от 2007 г.) Кандидат-студентите - лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а" и "б" ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
     (6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Приемането на студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се извършва при условията и по реда, определени за българските граждани.
     (7) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 6, бр. 83 от 2005 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Висшите училища ежегодно до 31 март обявяват условията за приемане на студенти по ал. 1 и 4.
     Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Приемането на специализанти във висше училище се осъществява при условия и по ред, определени в правилниците му.
     Чл. 70. (1) Студентите и докторантите имат право:
     1. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план;
     2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване;
     3. да се обучават едновременно по повече от една специалност или да изучават допълнителни курсове при условия, определени от висшето училище;
     4. да участват в научноизследователска дейност на висшето училище, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
     5. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на висшето училище;
     6. да ползват студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при пътуване по градския и междуградския транспорт, както и цялата база на висшето училище за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение при условия, определени от държавата и висшето училище;
     7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;
     8. да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение в съответствие с правилниците на висшето училище.
     9. да прекъсват обучението си, както и да го продължават след това при условия и по ред, регламентирани в правилниците на висшето училище;
     10. (отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.);
     11. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година;
     12. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) да получават стипендии;
     13. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.
     (2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище.
           Чл. 71. Задълженията на студентите, докторантите и специализантите се уреждат в правилниците на висшето училище.
           .........................................................................
          
           Глава единадесета  
           ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
     Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) (1) (В сила от учебната 1999/2000 г.) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си.
     (2) (В сила от учебната 1999/2000 г., доп., бр. 99 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Таксите за обучение в държавните висши училища се определят от Министерския съвет в годишен размер. За някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определя такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет. Студентите заплащат таксата на равни вноски в началото на всеки семестър.
     (3) (В сила от учебната 1999/2000 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2010 г., в сила от учебната 2010/2011 г., бр. 99 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Размерът на таксите по ал. 2 не може да бъде по-висок от две трети от нормативите, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1.
     (4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм., бр. 63 от 2010 г., в сила от учебната 2011/2012 г. за размера на таксите за обучение по чл. 21, ал. 3, бр. 61 от 2011 г.) Размерът на таксите за обучението по чл. 21, ал. 2 се определя, като към норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.
     (5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Таксите за обучението по чл. 21, ал. 7 са в размера, който студентите, докторантите и специализантите са заплащали до момента на насочването им към държавно висше училище.
     (6) (В сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 5, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават:
     1. лица, които са кръгли сираци;
     2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
     3. военноинвалиди;
     4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
     5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2002 г.) курсантите във висшите военни училища;
     6. докторантите през последните две години на докторантурата;
     7. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване.
     (7) (В сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 6, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти заплащат такси, които в държавното висше училище не могат да бъдат по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.
     (8) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., предишна ал. 7, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.
     (9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2000 г., предишна ал. 6, изм., бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 7, бр. 83 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., предишна ал. 8, изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определената по ал. 7 такса, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
     (10) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г., предишна ал. 7, изм., бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 8, бр. 83 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., предишна ал. 9, изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Таксите по ал. 7 не се заплащат от студенти, докторанти и специализанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
     (11) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна ал. 10, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.
      
     Чл. 96. При условия и по ред, определени със закон, студентите и докторантите имат право да получават кредит за заплащане на такси и за издръжка.
     Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г., в сила от деня на влизането в сила на Закона за висшето образование) (1) Висшите училища не се облагат с корпоративен данък по част втора и с данък върху приходите по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане за основната им дейност по чл. 6, ал. 1.
     (2) Организациите по чл. 47, ал. 1 не се облагат с корпоративен данък по част втора и с данък върху приходите по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане за дейността им относно обучение на докторанти.
           ............................................................................................................................................
          

 

Изтегли целият документ от тук:  закон висше образование.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа