Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

Н А Р Е Д Б А ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ

          
                      
          
Приета с ПМС № 327 от 14.08.1997 г., обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.1997 г.,........ изм.,
           бр. 79 от 6.10.2009 г.
           Глава първа.
           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
          
           Чл. 4.  (Изм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.) (1) Студентите, докторантите и специализантите, настанени в студентските общежития, заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други разноски, свързани с издръжката на общежитията.
           ................................................................. 
           (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Настанените в студентско общежитие учащи се, които са с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, инвалиди със 71 на сто и повече намалена работоспособност, както и военноинвалиди заплащат през цялата година само 30 на сто от размера на месечния наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит.
          
           .....................................................................................................................................
 

Изтегли целият документ от тук:  Н А Р Е Д Б А студентски общежития.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа