Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 90 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

                   
         
            
     
     Обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г., в сила от 1.10.2000 г................ доп., бр. 15 от 16.02.2007 г.

    
     Чл. 3. (1) Стипендиите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.
     (2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., изм., бр. 70 от 2006 г.) Стипендиите на чуждестранните студенти по чл. 1, ал. 1, т. 4, на несемейните студенти без двама родители, на студентите с трайни увреждания, на студентите с двама родители с трайни увреждания, на студентите с един родител, който е с трайни увреждания, на студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и на студентките майки с дете до 6-годишна възраст се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.
     (3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., бр. 29 от 2004 г., бр. 70 от 2006 г.) Стипендии се отпускат без спазване на ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 на:
     1. несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите с един родител, който е с трайни увреждания, студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
     2. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението;
     3. чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.
     (4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм., бр. 70 от 2006 г.) Право на стипендия при условията на ал. 2 и 3 имат студентите - бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
     (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.
     (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., отм. с Решение № 7622 на ВАС на РБ, бр. 67 от 2003 г.).
     (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
     (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.
     (9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2002 г., изм., бр. 70 от 2006 г.) Студентите у нас и в чужбина, които се дипломират преди срока по ал. 7, получават стипендии за времето до първата сесия за държавен изпит, но не повече от 3 месечни стипендии.
     (10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.
     (11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Начислени, но неполучени стипендии, награди и помощи могат да се изплатят до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.
          
          

 

Изтегли целият документ от тук:  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е стипендии.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа