Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

К О Д Е К С Н А Т Р У Д А

           
           
             
      
           
               
Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., ....., изм. и доп.,
бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
           Глава първа.  
           ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
           Осъществяване на трудовите права и задължения   
           Чл. 8. (1) Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите.
            (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г.) При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.
           ....................................................................................
          
           Глава седма   РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ   
           Раздел I   Редовно работно време   
           Нощен труд   
           Чл. 140. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Нормалната продължителност на седмичното работно време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 35 часа. Нормалната продължителност на работното време през нощта при 5-дневна работна седмица е до 7 часа.
           (4) Нощният труд е забранен за:
            3.  (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
            4.  (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
            ................................................................
           Раздел II    Извънреден труд
           Недопустимост на извънредния труд  
           Чл. 147. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Не се разрешава полагане на извънреден труд от:
            3.  (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
            4.  трудоустроени работници или служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
           ............................................................................

           Глава десета. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ
           ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
           Раздел I .   Имуществена отговорност на работодателя   
          
           Имуществена отговорност на работодателя при смърт  или
           увреждане здравето на работника и служителя
          
       Чл. 200. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 15 от 2010 г.) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
           
           ..............................................................................
          
           Глава петнадесета. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ
           РАБОТНИЦИ  И СЛУЖИТЕЛИ (Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
          
           Раздел III.  Специална закрила на лицата с намалена
                               работоспособност
           Работни места за трудоустрояване   
           Чл. 315. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., бр. 15 от 2010 г.) Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
       (2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) При определянето на общия брой на работниците и служителите по ал. 1 не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието.
       (3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2, бр. 61 от 2011 г.)Частта от общия брой на работниците и служителите по ал. 1 по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.
 
Специализирани предприятия и цехове за лица с трайно намалена работоспособност (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.)
  Чл. 316. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Министрите, ръководителите на другите ведомства и общинските съвети са длъжни да създават специализирани държавни (общински) предприятия, а работодателите с повече от 300 работници и служители - цехове и други звена за работа на лица с трайно намалена работоспособност.
       (2) Дейността на специализираните предприятия, цехове и звена по предходната алинея се планира и отчита отделно, а за работниците и служителите в тях се установяват специфични правила за нормиране, отчитане и заплащане на труда по ред, установен от Министерския съвет.
 
.................................................................................................
 
 
           Платен годишен отпуск
          
           Чл. 319. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г. бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г) Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни.
          
           Трудово възнаграждение   
          
           Чл. 320. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работник или служител,който е трудоустроен по реда на този раздел, получава трудово възнаграждение за изпълняваната работа.
             (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г. бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Работник или служител с трайно намалена работоспособност под 50 на сто, който е трудоустроен за определен срок и за новата работа получава по-ниско трудово възнаграждение от възнаграждението на предишната работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения съгласно отделен закон.
          
           .................................................................
          
           Глава шестнадесета .   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
           Раздел I    Прекратяване на трудовия договор
          
           Общи основания за прекратяване  на трудовия договор   
          
           Чл. 325. Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
           6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
              9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) 9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност , или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;
           .............................................................................................................................................

 

Изтегли целият документ от тук:  К О Д Е К С Н А Т Р У Д А.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа