Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

ЗАКОН за насърчаване на заетостта

        
     
     Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г. ........изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 гРаздел VIII
    
     Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда
     (Загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.)
     Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., доп., бр. 18 от 2006 г.) За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.
     (2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) За всяко разкрито работно място за наемане на временна, сезонна или почасова работа, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.
             
           .......................................................................

 

Изтегли целият документ от тук:  ЗАКОН за насърчаване на заетостта.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа