Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж

          
           
            
                         
           Приложение № 1 към член единствен, т. 1 на ПМС № 30 от 10.03.2000 г., обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.........., изм. и доп.,15 от 16.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 17 от 19.02.2008 г. бр. 33 от 5.04.2013 г., в сила от 1.01.2013 г.

          
           Глава първа ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИИТЕ.
           Раздел I Общи разпоредби.
          
          
          
   Чл. 3. (1) Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност се представят:
1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., бр. 25 от 2004 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест - документите по чл. 2 до датата на пенсионирането, с изключение на документите за прекратяване на осигуряването;
2. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2005 г., изм., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);
4. при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл. 85, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се представя и удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето;
5. при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл. 85, ал. 2 КСО, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили - документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
6. при пенсиите за гражданска инвалидност - документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало; документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице - в случаите по чл. 87, т. 1 КСО, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието - в случаите по чл. 87, т. 2 КСО;
7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) за лицата с постоянен адрес в държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, се представя медицинска документация от съответната държава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.отм., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с влязлото в сила разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова.
 
 
 
 
       Чл. 4. Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 КСО от наследодател, който не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия съобразно вида й, се представят и следните документи:
1. удостоверение за наследниците;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г.) за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение;
3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2000 г., изм., бр. 24 от 2005 г.) за деца, инвалидизирани до 18-, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението или наборната военна служба - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с всички необходими данни за определяне на правото и срока на пенсията;
4. за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията;
5. за децата - декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак;
6. за родителите - декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители - удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината;
7. за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба - и документ, издаден или заверен от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборната служба.
......................................................
       Чл. 7. (1) Персоналните пенсии по чл. 92 КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.
(2) Персонални пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 КСО могат да се отпускат на следните категории лица:
1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., доп., бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) Лицата по ал. 2 следва да отговарят на изискванията за доход по чл. 89а, ал. 1 КСО, а лицата по ал. 2, т. 2 и 3 е необходимо да имат и действителен осигурителен стаж най-малко 3 години. За деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител, не се изисква декларация за доход на член от семейството.
(4) Предложението за отпускане на персонални пенсии се изготвя въз основа на:
1. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г.) заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до НОИ, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;
3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет и копие от заявлението на лицето до общинския съвет;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) декларация за семейното и имотното състояние и за годишния доход на член от семейството за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общинския съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) за лицата по ал. 2, т. 2 - и документ от общината (кметството), че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
6. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2000 г., изм., бр. 24 от 2005 г.) за лицата по ал. 2, т. 3 - и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
7. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) за лицата по ал. 2, т. 2 и 3 - документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г.) за лицата по ал. 2, т. 1 - удостоверение за наследници.
(5) Персоналните пенсии се отпускат в размер 90 на сто от социалната пенсия за старост.
(6) Заявлението и приложените към него документи, послужили за отпускане на персонална пенсия, се съхраняват в НОИ, с изключение на документите за осигурителен стаж, които се връщат на лицата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.0213 г.) Пенсията на лицата по ал. 2, т. 1 се изплаща в сроковете по чл. 82, ал. 1 КСО.
(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.0213 г.) Когато в срока по чл. 1, ал. 5 лицето не представи всички необходими документи във връзка с искането за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 КСО, не се прави предложение по ал. 1.

       Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 25 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 16 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) При определяне на годишния доход по чл. 89а, ал. 1 КСО не се включват:
1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане, както и целевите помощи за отопление, отпуснати съгласно нормативен акт;
3. семейните помощи по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 10 от Закона за семейни помощи за деца и месечната добавка по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г. , в сила от 9.04.2013 г.) При определяне на годишния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете на семейството към датата на подаване на заявлението в общинския съвет. Доходът за непълен месец се определя, като размерът на месечния доход се раздели на броя на календарните дни в месеца и полученият среднодневен доход се умножи по броя на дните, за които се отнася.
 
            
           .................................................................
          
       Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2005 г.) (1) Разпорежданията по чл. 10, ал. 1 за отпускане на лични пенсии за инвалидност и на добавки за чужда помощ се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Разпорежданията по чл. 10, ал. 6 за лични пенсии за инвалидност и за добавки за чужда помощ, когато трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е установена само по медицинска документация, изготвена в друга държава, с която Република България има сключен договор за социално осигуряване, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ - София. Когато трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е установена след явяване на лицата пред ТЕЛК (НЕЛК), разпорежданията се издават въз основа на решение на медицинска комисия към съответното териториално поделение на НОИ.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) Решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от регионалните картотеки на медицинските експертизи на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне степента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.
(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) В случаите, когато освидетелстването е въз основа на медицинска документация от друга държава, решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори за лица с постоянен адрес в чужбина, на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност след разглеждане на документацията, удостоверяваща настоящото здравно състояние на лицето, и решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне степента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срока на инвалидността.

          
          
            
           ................................................................................................
          
            Раздел III
            Пенсии за инвалидност
            Чл. 22.  (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г.) Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизиране, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа, както и за инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа - от датата на заявлението по чл. 94 КСО.  При пенсия за инвалидност поради общо заболяване към тази дата лицето трябва да има изискващия се осигурителен стаж по чл. 74 КСО.
            Чл. 22а.  (Нов - ДВ, бр. 24 от 2005 г.) Когато датата на инвалидизиране е по-късна от датата на заявлението за освидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) и заявлението за пенсиониране е подадено в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), пенсията за инвалидност се отпуска от датата на инвалидизирането.
            Чл. 23.  (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определянето на продължителността му за правото и размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване осигурителният стаж не се превръща от една категория в друга.
       (2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм., бр. 15 от 2007 г.) При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване пропорционалната част от процента за месеците осигурителен стаж по чл. 75, ал. 1 и 2 от КСО се определя по реда на чл. 20, ал. 1 и 2.
            Чл. 24.  Слепите по рождение и ослепелите преди постъпването им на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при наличие на осигурителен стаж, независимо от продължителността му, придобит към датата на подаване на заявлението.
            Чл. 25.  При определяне размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест на лица, които нямат 3 години трудов стаж до 1 януари 1997 г., индивидуалният коефициент се изчислява по реда на чл. 70 КСО от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски.
            Чл. 25а.  (Нов - ДВ, бр. 25 от 2004 г., в сила от 2.08.2003 г.) На лицата по чл. 74, ал. 1, т. 1 КСО, които имат осигурителен стаж до една година, пенсиите се определят в минималните размери по чл. 75, ал. 4 КСО. Пенсиите се определят по реда на чл. 75 - 77 КСО от датата, на която е подадено заявлението, след навършване на една година осигурителен стаж.
            Чл. 26.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г.) Признатият стаж по чл. 75, ал. 2 КСО се намалява с продължителността на придобития осигурителен стаж след датата на инвалидизиране.
            (2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г.) Когато придобитият осигурителен стаж след датата на инвалидизиране се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията в 6-месечния срок по чл. 94 КСО, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж към датата на инвалидизиране, а от датата на заявлението се изменя с придобития осигурителен стаж след датата на инвалидизиране.
 (3)  (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., доп., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) Когато придобитият осигурителен стаж след датата на инвалидизиране се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията след 6-месечния срок, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж и осигурителен доход към датата на отпускане на пенсията.
            (4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) При пенсии по международен договор, при които размерът на пенсията се определя само за българския осигурителен стаж, признатият стаж по чл. 75, ал. 2 КСО се намалява с продължителността на осигурителния стаж след датата на инвалидизиране, придобит съгласно законодателството на другата държава.
            (5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) Алинея 4 не се прилага, ако в международния договор, който е в сила за Република България, е предвиден друг начин за определяне размера на пенсията.
            Чл. 27.  Териториалната експертна лекарска комисия (Националната експертна лекарска комисия) се произнася по въпроса за причинната връзка между заболяването (смъртта) и условията на труда, описани в досието за злополука (професионална болест) или в заместващото го съдебно решение.
             Чл. 28. Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) В случаите по чл. 71, т. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.) правото и размерът на пенсията се определят спрямо новата дата на инвалидизиране само при постъпило заявление от лицето, ако това е по-благоприятно за него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) В случаите по чл. 71, т. 2 и 3 от Наредбата за медицинската експертиза правото и размерът на пенсията за инвалидност се преценяват спрямо новата дата на инвалидизиране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2008 г., доп., бр. 84 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) В случаите по чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, когато е определен краен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, правото и размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определят от датата, от която е определен крайният процент на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане. Ако в тези случаи е определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане поради трудова злополука и/или професионална болест, гражданска или военна инвалидност под 50 на сто, но заедно с процента на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане поради общо заболяване крайният процент е над 50 на сто, пенсията се отпуска при условията и в размерите на пенсия за инвалидност поради общо заболяване съобразно крайния процент.
             Чл. 29.  (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя по реда на чл. 75 - 77 КСО.
            (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) Когато пенсията по международен договор се определя само за български осигурителен стаж по-малък от една година и към датата на инвалидизиране осигуреното лице е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със съответната пропорционална част, която съставляват месеците български осигурителен стаж от процента по чл. 75, ал. 1 КСО.
          Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 25 от 2004 г., в сила от 2.08.2003 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, които не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, се отпуска за времето на неработоспособността, определена от ТЕЛК (НЕЛК).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., бр. 25 от 2004 г., в сила от 2.08.2003 г., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.) Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, се отпуска пожизнено. Ако лицето е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през срока, за който му е определена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, пенсията и добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО се считат за отпуснати пожизнено от датата на навършване на възрастта.
(3) Преосвидетелстването на лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се извършва до изтичането на срока, за който е отпусната пенсията, след служебно повикване. Когато преосвидетелстването се извършва до първо число на месеца, в който изтича срокът, за който е отпусната пенсията, както и при предсрочно преосвидетелстване по молба на пенсионера, пенсията се определя в същия размер, увеличава се, намалява се или се прекратява от първо число на месеца, следващ месеца на преосвидетелстването. Когато преосвидетелстването е извършено в месеца, през който изтича срокът, за който е отпусната пенсията, както и след това, не по вина на лицето, пенсията се възобновява в същия размер, увеличава се, намалява се или се прекратява от срока, до който е била отпусната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Когато лицето не се е явило пред ТЕЛК по неуважителни причини и преосвидетелстването е извършено след изтичането на срока, до който е отпусната пенсията, пенсията се възобновява в същия размер, увеличава се или се намалява от датата на освидетелстването, а се прекратява от датата, до която е била отпусната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) Когато след преосвидетелстването е определен по-висок процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, но размерът на пенсията се окаже по-малък от получавания до момента, се запазва размерът на пенсията, който се е изплащал при по-ниския процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 24 от 2005 г.) При преосвидетелстване на лица, на които пенсиите и добавките за чужда помощ са отпуснати пожизнено, те се изменят или прекратяват от датата на преосвидетелстването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.) При постановяване на разпореждане по чл. 98, ал. 1 КСО по повод преосвидетелстване на лица срокът по чл. 10, ал. 1 тече от датата на решението на медицинската комисия или от заявлението на лицето, ако е подадено след тази дата. Ако експертното решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК е обжалвано по чл. 98, ал. 6 КСО или по чл. 112 от Закона за здравето, длъжностното лице по пенсионно осигуряване издава разпореждане по чл. 98, ал. 7 КСО в едномесечен срок от датата на подаване на жалбата от председателя на медицинската комисия, съответно от заявлението на лицето, ако е след тази дата.
          
          
                 ...........................................................................
          
           Раздел V. Установяване и зачитане на осигурителен стаж и
           осигурителен доход.
          
            Чл. 43.  (1) Зачита се за осигурителен стаж времето след 1 януари 1996 г., през което родител или осиновител на дете инвалид е полагал постоянни грижи за него до навършване на 16-годишна възраст, поради което не е работил по трудово или служебно правоотношение и не е бил осигурен.
            (2) Правото по ал. 1 се ползва от родител или осиновител на дете инвалид, чието състояние налага постоянни грижи и детето не е настанено в лечебно или социално заведение.
            (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2000 г., бр. 24 от 2005 г.) Обстоятелството, че увреждането на детето налага постоянни грижи, се установява с решение на ТЕЛК.
            Чл. 43а.  (Нов - ДВ, бр. 81 от 2000 г.) (1) Зачита се за осигурителен стаж времето след 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) не са били осигурени или не са получавали пенсия, тъй като са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.
            (2) Обстоятелството, че инвалидите са със загубена работоспособност над 90 на сто и постоянно се нуждаят от чужда помощ, се установява с експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК).
                 ...............................................................................

            ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            § 3.  Пенсиите, отпуснати до 31 декември 1999 г. по отменените Закон за пенсиите, Закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори и Закон за общественото осигуряване от 1949 г., се приравняват по КСО, както следва:
            1.  за изслужено време и старост и за старост - на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО;
            2.  за инвалидност поради общо заболяване - на пенсии за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 КСО;
            3.  за инвалидност поради трудова злополука или професионално заболяване - на пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл. 78 КСО;
            4.  военноинвалидни - на пенсии за военна инвалидност по чл. 85 КСО;
            5.  гражданскоинвалидни - на пенсии за гражданска инвалидност по чл. 87 КСО;
            6.  социалните по чл. 45а, ал. 1, буква "а" по отменения Закон за пенсиите - на социални пенсии за инвалидност по чл. 90 КСО;
            7.  социалните по чл. 45а, ал. 1, буква "б" по отменения Закон за пенсиите - на социални пенсии за старост по чл. 89 КСО;
            8.  персоналните по чл. 45б и пенсиите по 45в по отменения Закон за пенсиите - на персонални пенсии по чл. 92 КСО;
            9.  за особени заслуги - на пенсии за особени заслуги по чл. 91 КСО.
            § 4.  (1) От 1 януари 2000 г. пенсиите за инвалидност по отменените Закон за пенсиите и Закон за пенсиониране на земеделските стопани- кооператори, отпуснати при I, II или III група инвалидност, както и социалните пенсии, отпуснати въз основа на определена група инвалидност, се приравняват, както следва:
            1.  при I група инвалидност - на намалена работоспособност над 90 на сто;
            2.  при II група инвалидност - на намалена работоспособност от 71 до 90 на сто;
            3.  при III група инвалидност - на намалена работоспособност от 50 до 70 на сто.
            (2) Военноинвалидните пенсии, отпуснати по процент на загубена работоспособност, както и пенсиите по чл. 12, 28 и 30а от отменения Закон за пенсиите се изплащат в размера на социалната пенсия за старост по чл. 89, ал. 2 КСО.
            § 4а.  (Нов - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) До 31 декември 2005 г. включително за дата на заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност да се счита датата на заявлението за освидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ или в службата по чл. 1, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК), което дава основание за отпускане на пенсия за инвалидност.
            § 5.  Пенсиите на лицата по § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, за които едногодишният срок по чл. 20 от отменения Правилник за прилагане на Закона за пенсиите е изтекъл преди 31 декември 1999 г., се изплащат от датата на подаване на заявлението.
            § 6.  При прилагането на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на КСО преценката на правото на пенсия се извършва по условията на чл. 6 и 7 от отменения Закон за пенсиите, а размерът на пенсията се определя по КСО.
            § 7.  За преценяване правото на пенсия по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на КСО трудовият стаж от първа категория допълва трудовия стаж от втора категория без превръщане.
            § 8. Преизчисляването на пенсиите по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, отпуснати по условията на първа и втора категория труд, се извършва, като стажът до 31 декември 1999 г. се зачита - 3 години трудов стаж от първа категория или 4 години трудов стаж от втора категория за 5 години трудов стаж от трета категория.  Когато пенсията е отпусната по специфичните условия на т. 66а - 66л включително от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, стажът към 31 декември 1999 г. се приравнява на първа или втора категория труд по реда, действащ до 1 януари 2000 г.
            § 9.  (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 11 и чл. 106 от Кодекса за социално осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2000 г.
            § 10. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт.

 

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа