Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

          
      Обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., ........................ бр. 43 от 29.04.2008 г.
     бр. 23 от 8.03.2013 г. в сила от 8.03.2013 г.
    
     Глава четвърта
    
     ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
     Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
     Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
     (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
     Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
     Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 , както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 .
     (2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 , както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 .
     (3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.
     (4) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя застрахователното/осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път.
    
     Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
    
     Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
    
     Поредност за ползване на данъчните облекчения
    
     Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1 , чл. 19, ал. 1 и чл. 20 се ползват в следната последователност:
     1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 25 , 30 , 32 , 34 и 36 ;
     2. от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 - за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.
    
     Данъчно облекчение за дарения
    
     Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
     1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
     а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето ;
     б) лечебни заведения;
     в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане , както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика;
     г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето , както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета ;
     д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
     е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
     ж) регистрирани в страната вероизповедания;
     з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания , както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
     и) Българския Червен кръст;
     к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
     л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството ;
     м) фонд "Енергийна ефективност";
     н) комуни за лечение на наркозависими;
     2. до 15 на сто за дарение за културата;
     3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".
     (2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.
     (3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.
     (4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11 .
     (5) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г.).
           ..............................................................................................................................................

 

Изтегли целият документ от тук:  ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа