Мисията на Съюза на слепите в България е защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания
English
 
Промени цвета:
Размер на шрифта: 
Европейски съюз

З А К О Н ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

                                        
Обн., ДВ, бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.08.2000 г... изм и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.
    
           Глава седма. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
           Раздел V. Освобождаване от заплащане на пощенски услуги 
              Чл. 80. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г.) Освобождават се от заплащане следните пощенски услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, предоставяни от основния пощенски оператор по приемане, пренасяне и доставяне на:
           2. секограми до 7 кг - релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните допълнителни цени), изпращани от и/или до слепи граждани или официално признати институти за слепи граждани и оформени с регламентираните отличителни знаци.

 

Изтегли целият документ от тук:  З А К О Н пощите.doc

Всички права запазени © 2006 Съюз на слепите в България

Дизайн и поддръжка Дот Медиа